Persbericht.

Voor iedereen die denkt dat de draai van het college alles oplost. Hieronder het door het ZZM uitgegeven persbericht. De roodgekleurde tekstgedeelten zijn door mij rood gekleurd, omdat ze bijzondere aandacht verdienen.

Aangepast bestemmingsplan Enkhuizerzand roept nieuwe vragen op

Na de bekendmaking van het aangepaste bestemmingsplan Enkhuizerzand van drie oktober heeft het Zuiderzeemuseum de drastische aanpassingen bestudeerd. Het nieuwe bestemmingsplan is zo vaag dat de gevolgen, ook vanwege de late publicatie, niet geheel vallen te overzien.
Het Zuiderzeemuseum is een belangrijke partner voor de gemeente Enkhuizen met ruim 160 arbeidsplaatsen in Enkhuizen en West-Friesland en verwelkomt bijna 300.000 bezoekers per jaar. Maar bovenal vertegenwoordigt het museum een zeer grote cultuurhistorische waarde van nationaal niveau in de regio West-Friesland.

Nog steeds wordt door de gemeente Enkhuizen de waarde van het buitenmuseum als Nationaal erfgoed, bestaande uit rijkscollectie, ontkend. In de beantwoording van de zienswijze geeft de gemeente aan hier indirect rekening mee te hebben gehouden. Zij laat echter na hiervoor specifieke regels in het bestemmingsplan op te nemen die de grote waarde van het museum beschermen. Hierdoor blijft het buitenmuseum planologisch kwetsbaar. Zeker nu de gemeente zich in aanvullende afspraken met de ontwikkelaar verplicht stelt mee te werken aan toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van het vakantiepark en/of camping, zoals uit het raadsvoorstel blijkt.

Ook geeft het bestemmingsplan onvoldoende ruimte voor bestaande activiteiten van het museum, zoals zelfstandige horeca-exploitatie en de organisatie van culturele evenementen. Het beperken van deze activiteiten kunnen schade veroorzaken aan de gezonde bedrijfsvoering van het museum.

Het nieuwe plan wordt alleen schetsmatig gepresenteerd. Onduidelijk is hoe het vakantiepark wordt ingevuld met type woning, materiaalgebruik en hoogte. Ook roept het genoemde aantal van 200 woningen de vraag op of de kwalitatieve ambities wel kunnen worden gerealiseerd.

Het museum blijft van mening dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig ruimtelijk ordeningsproces; een open en transparant participatieproces van bewoners en stakeholders, zoals in de Omgevingswet is vastgelegd, heeft niet plaatsgevonden. De belangen van het museum worden niet voldoende geborgd en met een zorgvuldig proces kan een beter resultaat voor stad en regio worden bereikt.

Naar waarde inschatten.

In aansluiting van wat ik gisteren schreef is de grote vraag dus, zullen Droomparken, de provincie en het ZZM elkaar weten te vinden?

Ik heb daar goede hoop op. De heer Bruils, directeur van Droomparken lijkt me een zeer praktisch ingesteld man, die werkt binnen de mogelijkheden die hem worden geboden.

Hij wil uiteraard geld verdienen, maar ik geloof ook, dat hij graag iets moois wil maken van het Enkhuizer project. Ik denk ook niet, dat hij daarover advies nodig heeft van wie dan ook.

Het enige wat hij moet doen is serieus aandacht schenken aan de wensen die het ZZM 6 jaar geleden aan het college heeft geformuleerd. Iets wat college en raad nooit hebben gedaan en waarmee ze zichzelf inmiddels schaakmat hebben gezet.

Om in schaaktermen te blijven, om de bestaande patstelling, (waarbij niemand krijgt wat hij zich wenst), te doorbreken zal Droomparken een offer moeten brengen. In de zin dat het planvolume (aantal te bouwen woningen) omlaag moet.

Als Droomparken bereid is dat te accepteren, dat kan er op korte termijn een oplossing gevonden worden.

Als verlaging van het bouw volume niet acceptabel is voor  Droomparken, dan blijft de patstelling voortduren vrees ik.

College en raad horen in mijn opvatting bij dit alles geen rol van betekenis te spelen. Ze hebben hun kans gehad. Die hebben ze op groteske wijze verprutst. Ze mogen wat mij betreft doen wat wethouder Luyckx zei dat ze moesten doen.

“Allemaal heel stil en rustig nadenken over de meest juiste, adequate oplossing met alle betrokken partijen”.

Inmiddels lijkt me duidelijk dat “nadenken” niet een kwaliteit is waar raad en college in uitblinken.

Dat kunnen ze, wat mij betreft, beter over laten aan Droomparken, provincie en het ZZM en vervolgens accepteren, dat de oplossing die deze drie overeenkomen, de juiste is.

Ik weet dat vertegenwoordigers van alle drie bij dit proces betrokken partijen mijn blog lezen. Anders dan in de politiek beschikken ze wel over leidinggevenden, die in staat zijn om spijkers met koppen te slaan.

Ik kan dan ook alleen maar hopen, dat ze het politieke geneuzel naar waarde weten in te schatten, het laten voor wat het is en er geen aandacht meer aan zullen schenken.

Alleen dan is er op korte termijn een oplossing mogelijk en krijgt iedereen wat hij of zij zich wenst.

Iedereen blij.

Het Comité tot het behoud van het Enkhuizerzand is druk bezig las ik in de krant. Men heeft inmiddels met vrijwel iedereen gesproken. Zelfs met de raadsfracties waarbij het duidelijk is geworden, dat die heel veel NIET weten. De reden ervoor is, zoals ik al eerder heb aangegeven, dat raadsfracties worden geïnstrueerd om alleen maar waarde te hechten aan wat hun door het college of de ambtelijke organisatie wordt verteld.

En dat informatie, die niet afkomstig is van het college, als onbetrouwbaar moet worden beschouwd. Dat is niet van vandaag of gisteren, maar al tientallen jaren zo en is een vast onderdeel van de besluitvormingssystematiek. Door het afschaffen van de oppositie is dit gesloten systeem alleen nog maar meer gesloten geworden.

Enfin, het Comité speelt met de gedachte van een architectencafé las ik. Leuk idee, maar ik vrees dat we inmiddels zover in het proces zijn gevorderd, dat het weinig zal uithalen.

Wat iedereen over het hoofd lijkt te zien, is dat Droomparken inmiddels eigenaar is van het recreatieoord. Juridisch gezien tenminste. Door de aanschaf van Orez is ze eigenaar van de overeenkomst tussen gemeente en Orez en die voorziet er in, dat het hele gebied zal worden overgedragen aan Orez = Droomparken.

Aan die uitkomst valt alleen nog maar te ontsnappen als Droomparken een aanzienlijke schadevergoeding wordt betaald. De gemeente doet nu nog of er aan valt te ontkomen, maar ik heb meer vertrouwen in de deskundigheid van de Droompark juristen dan in de vage voorstelling van zaken die de gemeente op dit moment uitdraagt.

Droomparken heeft meer dan een miljoen betaald voor Orez en dat bedrag (en flink wat daar bovenop) komt hoe dan ook voor rekening van de gemeente, mocht het plan (waar de gemeente mee heeft ingestemd) niet doorgaan.

Bovendien, Droomparken heeft ongetwijfeld kwaliteiten op het gebied het ontwikkelen van vakantieparken. Waarom dan een architectencafé in het leven geroepen als men, via Droomparken, kan beschikken over alle benodigde kennis op het gebied van het ontwikkelen van vakantieparken?

Creëren we met een architectencafé niet een geheel nieuwe illusie. Namelijk, dat niet Droomparken, maar “wij” op een of ander manier kunnen bepalen hoe Droomparken zijn park moet inrichten?

Ik schat Droomparken behoorlijk veel slimmer in dan de Enkhuizer raad en college, dus zullen ze inmiddels wel begrepen hebben, dat het huidige plan het niet gaat halen en dat er een nieuw plan moet komen.

In dat nieuwe plan zal er rekening moeten worden gehouden met de wensen die het ZZM al 6 jaar geleden aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt. Wensen waarvoor Droomparken (naar ik aanneem), meer begrip zal weten op te brengen dan college en raad tot dusver. Waardoor een oplossing op korte termijn in zicht komt.

Maar voor het zover is, moeten er eerst nog wat schijnbewegingen worden gemaakt om het gezichtsverlies van raad en college zoveel mogelijk te beperken. Gewoonlijk mag het voorkomen van gezichtsverlies ook nog wel een paar centen kosten en ik twijfel er niet aan of Droomparken zal daar handig gebruik van weten te maken.

Maar je kunt het gerust aan Droomparken overlaten om (rekening houdende met de wensen van provincie en ZZM) een smaakvol vakantiedorp te ontwerpen zonder dat er  (in de vorm van een architectencafé) bijstand moet worden verleend.

Uiteraard heeft de raad het recht dat plan af te keuren, maar dan gebeurt er verder niets en dient Droomparken een miljoenenclaim in. De raad doet dus gewoon wat ze normaal gesproken ook doet en tekent bij het kruisje. Iedereen blij.

Droomparken krijgt een (kleiner) vakantiepark, het ZZM parkeergelegenheid  en de inwoners van Enkhuizen een strandje zonder dat dit hun een cent heeft gekost. En daar was het toch allemaal om te doen geweest?

Het orakel van Enkhuizen

DorusIs er tijdens de behandeling van de kadernota ook nog gesproken over het REZ? Jazeker, wethouder Luyckx in zijn capaciteit van lokaal orakel heeft een 30 seconden durende verklaring afgelegd. Ze luidde als volgt.  

Allemaal heel stil en rustig nadenken over de meest juiste, adequate oplossing met alle betrokken partijen en niet meteen de hakken in het zand zetten. Luisteren naar elkaar en kijken hoe je met elkaar in overleg kunt. Zoek naar de oplossingen en niet naar de bedreigingen en heel misschien (en u als raad heeft die kwaliteit) komen we er dan met zijn allen op een keurige manier uit.

Luyckx bepleit dus, om nu datgene te gaan doen, wat de gemeente anderhalf jaar lang doelbewust heeft nagelaten. Naar een oplossing zoeken. Ze doet dat vanuit een positie waarin ze de betrokken partijen niets meer te bieden heeft.

Zeggenschap over de gang van zaken heeft ze niet meer, nu ze het eigendom van het REZ (op termijn) heeft overgedragen aan Droomparken. In ruil voor een strandje en een plan  (dat in zijn overeengekomen vorm) niet zal worden uitgevoerd.

Voor Droomparken is de onuitvoerbaarheid van het plan geen probleem (anders hadden ze wel gewacht met het aankopen van Orez bv). Maar als gemeente sta je natuurlijk toch voor Jan met de korte achternaam als je eerst keihard onderhandeld hebt over een plan dat niet zal worden uitgevoerd, met een partij die het onderhandelingsresultaat aan een ander verkoopt, zodra het vaststaat dat je (als gemeente) niet meer terug kan.

OK, omdat Droomparken niets heeft aan een plan dat niet kan worden uitgevoerd, neem ik aan, dat ze op redelijk korte termijn contact op zal nemen met het ZZM over een plan dat wel kan worden uitgevoerd.  En als daar een parkeerterrein voor het ZZM bij hoort, so be it, dat zal Droomparken verder een zorg zijn.

En als dat in kannen en kruiken is, dan halen ze Luyckx er bij en mag hij doen of hij het allemaal bedacht heeft. Maar ondertussen is de raad met vakantie en denkt stil en rustig na.

Tenzij zich Enkhuizer schokkende nieuwsfeiten voordoen, ben ik van plan hetzelfde te doen.

Doodlopende weg.

Hoewel ik internet-petities normaal gesproken niet zo zie zitten, heb ik deze, die door de vereniging Heemschut in gang is gezet, toch maar ondertekend.

Het is een oproep aan de gemeente om de plannen inzake het vakantieparadijs, (die zij met Orez bv is overeengekomen), te wijzigen. Ik had de eer voor die wijziging graag aan onze politieke voorlieden in de raad overgelaten, maar behoudens Frank van Gangelen van EV!, houden die zich eigenlijk alleen maar schuil.

Ze mogen zich namelijk pas ergens in verdiepen als het college (nou ja het college, eerder het bedrijfje dat het college heeft ingehuurd om het bestemmingplan te maken en dat zo prettig samenwerkt met Droomparken) de kans heeft gekregen om ze te vertellen wat ze van het plan (en de bezwaren die er tegen zijn ingebracht) moeten vinden.

Gaat Heemschut daar met zijn petitie verandering in brengen? Ik hoop van wel, maar vrees van niet.

Het echte probleem is niet Droomparken, dat best bereid zal zijn een ander plan uit te voeren dan is overeengekomen. [Tenminste, als de tot dusver gemaakte kosten worden vergoed.]

Het probleem ligt toch echt bij het college en haar onderdanige aanhangers in de raad.

Om redenen die alleen Joost weet, besloot het Enkhuizer college om de belangen van het ZZM  gewoon te negeren en ging daarmee een strijd aan die ze onmogelijk kan winnen en waardoor het aanzien van Enkhuizen (in de ogen van de buitenwereld) alleen maar zal dalen.

Wat de buitenwereld ziet is een koppig gemeentebestuur, dat een heel recreatieoord verkwanselt aan een projectontwikkelaar. Zonder ook maar een seconde rekening te houden met de wensen van het ZZM. De instantie, die van de rijksoverheid de opdracht heeft gekregen om ons cultureel erfgoed te beschermen, te beheren en te presenteren.

Dan kun je als college wel beweren dat dit je allemaal niets kan schelen en dat je de bouw van zoveel mogelijk huisjes belangrijker vindt, maar dan laadt je alleen maar de verdenking op je, dat je kennelijk een persoonlijk belang hebt bij de bouw van zoveel mogelijk huisjes.

Ik acht Droomparken namelijk heel goed in staat een plan te maken dat geen visuele bedreiging voor het ZZM vormt. Met allemaal aantrekkelijke villa’s voor welgestelde medeburgers die ze vervolgens (al dan niet) gaan verhuren.

Alleen niet in zulke grote aantallen als waartoe het college zich inmiddels heeft verplicht.

Als dat een wat minder profijtelijk plan voor Droomparken is, dan is dat jammer, maar ook Droomparken heeft geen enkel belang bij een plan dat nooit zal worden uitgevoerd.

Ze heeft meer dan een miljoen betaald voor het plan van Orez bv en die investering kan ze alleen maar terug verdienen als er een plan op tafel komt, dat ze wél mag uitvoeren.

Het enige wat nodig is, om de boel in gang te zetten, is, dat het college erkent, dat ze een dom besluit nam toen ze destijds besloot de wensen van het ZZM te negeren. Maar over die wijsheid lijkt men in de Breedstraat nog even niet te beschikken.

En haar toezichthouder is te laf om haar op die tekortkoming te wijzen, zodat we blijven doorgaan op een geldverslindende, maar doodlopende weg.

Doodse stilte.

De Enkhuizer raad kent twee fracties die vragen hebben gesteld over de gang van zaken rond de herontwikkeling van het recreatieoord. In beide gevallen betreft het lokale partijen. Het Enkhuizer Alternatief en Enkhuizen Vooruit!

Er is één fractie (SP) die het tot haar taak rekent de opvattingen van het ZZM in twijfel te trekken, maar voor het overige dik tevreden is met de gang van zaken. Dat geldt ook voor de PvdA, waarvan de fractievoorzitter heeft laten weten sowieso niet te begrijpen waar de problemen uit bestaan.

Horen-Zien-en-ZwijgenDe overige 5 partijen hebben er tot dusver het zwijgen toe gedaan.

Wat we wel weten is, dat ze geweigerd hebben om kennis te nemen van de bezwaren van het ZZM, zoals ze (naar ik mag aannemen), ook geen kennis zullen hebben genomen van de bezwaren van de andere bezwaarmakers.

Zoals daar zijn, het ministerie OCW, de provincie, de erfgoedvereniging Heemschut en de vereniging Oud Enkhuizen die zich bij Heemschut heeft aangesloten.

Tenminste, zolang die ingediende bezwaren niet gelijktijdig vergezeld gaan van een door het college opgesteld verweer tegen die bezwaren.

De formele gedragsregel van raadsleden is, dat zij zonder last of ruggespraak (van wie dan ook) zullen deelnemen aan de beraadslagingen.

Ik denk dat we deze gedragsregel voor de Enkhuizer raadsleden moeten aanpassen.

In de zin, dat Enkhuizer raadsleden zich pas na ruggespraak met het college in een onderwerp zullen verdiepen. En zich nooit over een onderwerp zullen uitspreken, voordat het college zich over dat onderwerp heeft uitgesproken.

Anders heb ik geen verklaring voor de doodse stilte, waar VVD, D66, CDA, NE en CU/SGP zich nu al wekenlang mee omringen.

Een ander Presidium?

In mijn vorige bericht prees ik Enkhuizen Vooruit voor de vragen die ze aan het college stelde. Formeel zijn ze gesteld door Michèl de Jong, raadslid voor die partij, maar ik heb me laten influisteren dat tweede man Frank van Gangelen er erg veel tijd en werk aan heeft besteed. En dat heeft me op een idee gebracht.

Wat een feestelijke ontwikkeling had moeten zijn, de opwaardering van het Enkhuizer Zand, heeft tot dusver alleen maar ellende gebracht. Enkhuizen Vooruit zegt daar (naar mijn opvatting terecht) over, streep er door en opnieuw beginnen.

Als we als gemeente dan toch moeten procederen, dan liever tegen Droomparken die zich op slinkse wijze eigenaar heeft gemaakt van het plan, dan tegen het ZZM.

Die mijns inziens terecht protesteert tegen de inbreuk op ons cultureel erfgoed. Door een weinig geslaagde samenwerking van de gemeente met een verkoper van vakantievilla’s. Aan de beter bemiddelden.

Ik begrijp dat de ambtelijke onderhandelaars, waaronder de zogenaamde onderkoning van het REZ, met pensioen zijn of binnenkort gaan. Dank voor uw inspanningen, maar wat u hebt uitonderhandeld is een misbaksel en wij willen een betere oplossing.

En wat het presidium betreft, dat kort geleden besloot om niet langer in het openbaar te vergaderen, maar in beslotenheid. U zit alleen maar in de weg. In plaats van leiding geven leunt u achterover en kijkt u toe. Misschien wordt het wel een tijd voor een ander presidium, dat in het openbaar nadenkt, over een plan B.

Waar ik aan denk? Aan een openbare vergadering in de Nieuw Doelen onder leiding van iemand die Enkhuizen een goed hart toedraagt en waarin de tweede garnituur van elke raadsfractie mag zeggen wat zij er van vinden.

Ofwel doorgaan op de ingeslagen weg, of een nieuw plan, met minder huisjes en waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van het ZZM, SWL, de camping en inwoners.

We hebben jarenlang vreedzaam naast en met elkaar geleefd. Waarom zouden we ons nu uit elkaar laten spelen vanwege een op winstbejag beluste huisjesmelker.

times are
Wie zong het en wanneer.

De opvattingen van onze politieke alfa apen kennen we zo langzamerhand wel, nu eens het woord aan de beta apen om te zien of zij het eens kunnen worden over de kaders van een plan B.

Ik heb deze gedachte nog met niemand besproken. Het is aan de partijen zelf om te bepalen of ze willen meedoen aan wat ik het “andere” presidium noem en wie daar namens hen zitting in zouden moeten nemen.

Als ze mee willen doen kunnen ze dat via een reactie op deze blog laten weten of via een email naar pimsep@gmail.com.

Over de voorzitter  die ik op het oog heb, wil ik alleen kwijt dat ik er van overtuigd ben dat hij zou willen, maar zijn huidige positie een beletsel zou kunnen vormen.

Hoe dan ook, ik houd U op de hoogte.