Drogredenen.

Raad
Drogredenen

Als de gemeenteraad van Enkhuizen ergens in uitblinkt dan is het wel in het verzinnen van drogredenen om niet te hoeven te betalen.

Zo verzon men er een om Hillen & Roosen niet te hoeven betalen voor de werkzaamheden die hij had uitgevoerd (verzwaring van het elektranetwerk in de Drommedaris).

Het volgende slachtoffer was Werksaam en de laatste in de rij is de eigen ambtelijke organisatie, SED.

Voor wat Werksaam en SED betreft zal men uiteindelijk wel bakzeil moeten halen. De aannemer ligt iets gecompliceerder. Die heeft weliswaar een weinig waarheidsgetrouwe offerte ingediend, maar in plaats van dat uit te zoeken (en het aandeel van het college daarin) koos men er voor het college de hand boven het hoofd te houden en werd alleen de aannemer gestraft voor zijn aandeel.

Vervolgens werd het vertrouwen in de wethouder opgezegd. Niet omdat hij de raad op tamelijk opzichtige wijze een rad voor ogen had proberen te draaien aangaande zijn overeenkomst met de aannemer, maar omdat hij had nagelaten de raad te informeren over de tamelijk desastreuze wijze waarop door de SED de organisatie van het sociale domein ter hand was genomen.

Primair is die organisatie van werkzaamheden de verantwoordelijkheid van de directie van het SED (de gemeente-secretarissen van de drie gemeenten) en gebeurt dat onder toezicht van het algemeen bestuur. (De burgemeesters van de drie aangesloten gemeenten).

In plaats van hen daarvoor ter verantwoording te roepen, besluit men in Enkhuizen de organisatie het noodzakelijk geachte bedrag te ontzeggen en het vertrouwen in een wethouder op te zeggen.

Iets wat ze in mijn ogen 8 maanden eerder hadden moeten doen, maar toen waren ze er nog van overtuigd dat Sinterklaas bestond.

Aanstaande dinsdag wordt ons ontvouwd hoe het verder moet. Volgens de VVD zou er een soort van zakencollege moeten komen en een meerderheid schijnt het daar mee eens te zijn. Ik niet dus.

Wat mij betreft is het aan de SP om een nieuwe wethouder voor te dragen. Alleen als ze daar niet toe in staat zijn, kan er gekeken worden naar andere mogelijkheden. De SP is nog steeds de grootste fractie in de raad van Enkhuizen en ik zie niet in waarom ze niet vertegenwoordigd zou moeten zijn in een college.

Nogal al wat VVD ministers faalden op het departement van Justitie en Veiligheid. Ik heb toen niemand horen roepen dat dit departement dan maar geleid moest worden door een partijloze zakenminister.

Enfin, aanstaande dinsdag weten we meer. Eén ding is zeker: hoewel ons steeds is verzekerd dat aan de onderhandelingen met de OREZ BV (Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand)  geen financiële gevolgen zouden kleven, laat burgemeester Baas ons via de krant weten, dat daar wel degelijk sprake van is, als het college niet bij het kruisje tekent.

Dat wordt alleen maar erger als het ZZM zich verzet tegen een bestemmingsplan waarin geen rekening is gehouden met haar belangen. Dus één ding is zeker, we gaan een paar interessante maanden tegemoet, vóórdat de kiezer zich mag uitspreken.

Advertenties

Wel staan te dringen

rezIn mijn column van maandag over de kenniskloof tussen kiezers en gekozenen concludeer ik dat het dichten van die kloof primair een taak is van de fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad en dat zij daar de afgelopen 7 jaar feitelijk niets aan gedaan hebben.

Op mijn blog heb ik de “nieuwsfeeds” van de diverse fracties opgenomen en die bieden (met uitzondering van SP en CU/SGP) een treurige aanblik.

Niet dat ik onder de indruk ben van het nieuws dat die partijen brengen, maar het is niet aan mij om te bepalen wat ze wel of niet belangrijk vinden.

Echter, ik heb waardering voor het feit, dat men pogingen doet om de kiezer te informeren over zaken die zij van belang achten. Iets wat de overige partijen niet de moeite waard vinden.

Naast de “nieuwsfeeds” is er natuurlijk ook nog Twitter. Het medium van Trump en zijn nationale bewonderaar Wilders. Via Twitter kun je weliswaar razendsnel een mening verspreiden of ergens de aandacht op vestigen, maar dan houdt het wel zo’n beetje op.

Lokaal maken Langbroek en Quasten graag en veel gebruik van Twitter, maar daarbij verspreiden ze hoofdzakelijk de mening van anderen die bovendien zelden iets te maken heeft met de lokale politiek.

Het kersverse raadslid Pieter Heijkamp twitterde onlangs een foto van een werkbezoek van raadsleden aan een lokaal bedrijf. Het college deed hetzelfde met een bezoek aan weer een ander bedrijf. Leuk om te zien natuurlijk, maar wat is daarvan de politieke relevantie? Wij bezoeken belangrijke bedrijven en daarom zijn wij ook belangrijk?

Beide bedrijven zijn zonder meer van belang voor Enkhuizen, maar dat is het ZZM (Zuider Zee Museum) ook. Kunnen wij straks een “selfie” van raadsleden op het ZZM zien als bewijs dat men aan een oplossing werkt?

Of zou je daar eens een beschouwing over moeten schrijven en serieuze aandacht aan moeten schenken? Maar dat is waarschijnlijk allemaal te ingewikkeld. Gewoon een foto van jezelf met het bedrijf op de achtergrond als bewijs dat je ergens mee bezig bent. Wie wil weten “waarmee” krijgt geen antwoord en wacht maar tot het besluit is genomen.

Volgens de ZZM directie is het bootmodel op termijn niet langer te  handhaven.  Ze heeft meegewerkt aan een mogelijk compromis, het college heeft een extern bureau opdracht geven een aantal mogelijkheden uit te werken, die vervolgens door de raad van tafel zijn geveegd.

OK, ik vond het compromis van het college ook niets, maar daarmee is het probleem niet van tafel. Wat dan wel? Ik vind een parkeervoorziening op het REZ (Recreatieoord Enkhuizer Zand) ook niet ideaal, al was het maar vanwege de weinig florissante toegangsweg. Maar die oplossing is in ieder geval beter dan meer verkeer door de stad.

Ik heb niets tegen een vakantiepark, maar op basis van het huidige ontwerp, is het scheppen van parkeerruimte onmogelijk geworden. Logisch dat het ZZM zich tegen dat ontwerp (en niet tegen het plan als zodanig) met hand en tand zal verzetten.

Van der Pijll beweert dat de raad heeft besloten dat er op het REZ geen parkeerterrein gecreëerd zal worden voor het ZZM, maar dat is, net als het meeste van wat hij beweert, een alternatief feit. De raad heeft alleen besloten dat de ontwikkelaar bij het maken van zijn plannen geen rekening hoeft te houden met de wensen van het ZZM. Of dat een verstandig besluit is geweest zal blijken als de rechter zich daarover heeft uitgesproken.

Het geen rekening houden met de wensen van het ZZM is iets wat de coalitie zich heeft voorgenomen, maar dat is niet hetzelfde als een besluit. Tegen een besluit kun je beroep aantekenen bij een rechter. Niet tegen een coalitievoornemen. Bovendien, de coalitie bestaat allang niet meer in zijn oorspronkelijke samenstelling.

Kortom het lijkt me een kwestie die aandacht verdient en besproken zou moeten worden. Maar de wil daartoe ontbreekt volledig bij de politieke elite van Enkhuizen. Geen raadsfractie die daar tot dusver zijn mening over heeft durven geven.

Persoonlijk acht ik de kans klein, dat het plan in ongewijzigde vorm zal worden uitgevoerd en de kans groot, dat een wijziging van het bestaande plan (anders dan dat men tot dusver steeds heeft volgehouden) financiële gevolgen zal hebben voor de gemeente.

En wedden dat onze politieke elite dan plotseling wel staat te dringen om bekend te maken dat die financiële gevolgen (en mogelijke vertraging) de schuld is van anderen en niet van hun eigen domme besluiten.

Iets te optimistisch.

knoopTijdens de nieuwjaarstoespraak riep burgemeester Baas nog vol trots dat de gemeente in geen enkele procedure was verwikkeld. We zijn nu net iets meer dan een maand verder en eerdaags staat de teller al weer op drie.

Om te beginnen was het niet helemaal waar dat de gemeente niet was betrokken in een rechtszaak. Er liep een procedure over een door de architect geëiste schadevergoeding van € 80.000,-.

Een voor de hand liggende procedure van H & R inzake de overeengekomen betaling van € 60.000.- is waarschijnlijk afgekocht door hem gewoon het gevraagde bedrag te betalen.

Mijn procedure over de wijze waarop gevolg is gegeven aan mijn WOB verzoek is inmiddels in gang gezet.

Een procedure om het college te dwingen een besluit te nemen over het ter beschikking stellen van grond voor het aanleggen van parkeervoorzieningen ten behoeve van het ZZM wordt mogelijk nog deze week aangespannen. Aangezien het college een besluit daarover keer op keer uitstelt.

Zoals zij het besluit over mijn WOB verzoek, inhoudende dat zij niet over de gevraagde documenten beschikt, ook maandenlang heeft uitgesteld. Je kunt de rechter pas om een oordeel vragen over een besluit, nadat de wederpartij je op de hoogte heeft gesteld van haar besluit.

Gelukkig hebben onze volksvertegenwoordigers  de afgelopen maand niet stil gezeten. Ze hebben geregeld dat ze een onkostenvergoeding voor zichzelf, waarvoor de noodzaak was komen te vervallen, toch zouden blijven ontvangen.

Ze hebben het oplaten van ballonnen binnen de gemeentegrenzen verboden. En ze hebben besloten een wettelijke verplichting tot betalen in het kader van de Participatiewet niet na te komen. Zoals ze eerder ook al geweigerd hadden een aannemer te betalen voor de werkzaamheden die hij had verricht.

We kunnen derhalve vaststellen dat het hun niet aan daadkracht heeft ontbroken.

Maar wat nu, als de rechter uiteindelijk oordeelt dat de belangen van het ZZM zwaarder wegen dan de belangen van de toekomstige exploitant van vakantiewoningen?  En dat derhalve de kaders (waarbinnen projectontwikkelaar OREZ zijn opdracht heeft vervuld) moeten worden aangepast, zodat recht gedaan wordt aan de belangen van het ZZM.

De wensen van het ZZM maken het inrichten van een vakantiepark niet onmogelijk. Het bestaande ontwerp dient alleen te worden aangepast. Maar die aanpassing heeft wellicht financiële gevolgen voor de ontwikkelaar en daarvoor zal een oplossing moeten worden gezocht.

Kortom, ik denk dat de nu voorziene planning, waarbij de (nu nog onbekende) selectie-commissie het college zal adviseren over de verdere voortgang iets te optimistisch is.

 

Genoeg gewaarschuwd.

kok-1
Opdracht van de raad?

Nadat de gemeenteraad en college waren geïnformeerd en de krant daar een uitgebreid verslag van had gedaan,  was het gisteravond tijd om de direct betrokkenen te informeren over de plannen met het recreatieoord Enkhuizerzand. De zogenaamde stakeholders.

Wat bleek? Op één uitzondering na bleek aan ieders belang gedacht. Jan Publiek, de reddingsbrigade, de zeilschool, de standplaatshouders op de camping, het zwembad en de jeu  de boules- en overige sportverenigingen.

Die ene uitzondering was het Zuiderzeemuseum, dat al geruime tijd vraagt om ruimte beschikbaar te stellen voor het scheppen van een parkeervoorziening. Met dat verzoek was geen rekening gehouden bij het formuleren van de kaders. Met als gevolg, dat die ruimte niet beschikbaar was in het ingediende plan.

Vandaar mijn vraag, die me al geruime tijd op de lippen brandt. Hoe groot schatten de ontwikkelaars de kans in, dat  zij hun plannen (in ongewijzigde vorm) kunnen uitvoeren, gegeven het feit, dat die plannen een ernstige belemmering vormen voor de toekomstige exploitatie van het ZZM?

De ontwikkelaars dachten 100%, omdat ze zich zorgvuldig hadden gehouden aan de door de gemeente gestelde kaders. Mijn eigen inschatting is 0%, omdat er bij het opstellen van die kaders geen enkele rekening is gehouden met de belangen van het ZZM.

Een fout van monumentale proporties. Te vergelijken met de overeenkomst die men met De Nijs sloot over een Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstaat om vervolgens akkoord te gaan met de bouw van een soortgelijk centrum in de Molenweg.

Met andere woorden, de gemeente heeft zichzelf in conflict gebracht met een museum van internationale naam en faam door geen rekening te houden met haar belangen.

Is dat verstandig? Ik denk van niet. Het ZZM heeft inmiddels al aangekondigd zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de plannen in de bestaande vorm.

Dat betekent dat op enig tijdstip een rechter zich zal buigen over de vraag, wiens belang zwaarder moet wegen. Het belang van een museum dat tot taak heeft de rijke historie van plaatsjes rond de voormalige Zuiderzee te conserveren en te presenteren.

Of het belang van een toekomstige exploitant van vakantiebungalows. Mijn geld is op het belang van het museum.

Voor de goede orde, het ZZM verzet zich niet tegen de realisatie van een vakantiepark, het verzet zich tegen het feit dat daarbij op geen enkele wijze rekening is gehouden met haar toekomstige exploitatiemogelijkheden. Die nalatigheid valt de ontwikkelaar niet aan te rekenen. Die heeft zich keurig aan de voorgeschreven kaders gehouden.

Die nalatigheid kan alleen het college worden aangerekend, die heeft namelijk verzuimd kaders te stellen die daarmee wel rekening hielden.

In de krant lees ik dat het zwarte Pieten spel al is begonnen. De wethouder verschuilt zich nu al achter wat hij “de opdracht van de raad” noemt.

Ik kan me niet herinneren dat de raad hem heeft opgedragen de ontwikkeling van het REZ in gang te zetten zonder daarbij rekening te houden met de belangen van het ZZM.

Bovendien verzint het college haar eigen opdrachten die ze ter goedkeuring aan de raad voorlegt. De raad bedenkt zelden of nooit opdrachten voor het college. Haar taak is om in te stemmen met de door het college geformuleerde opdrachten. Als die opdracht mankementen vertoont, dan zou het mooi zijn als de raad die zou ontdekken en zou corrigeren, maar ze wordt tegelijkertijd aangemoedigd het volste vertrouwen te hebben in het college en haar ambtelijke organisatie.

Dat vertrouwen is in tal van gevallen volslagen ongegrond gebleken, maar in dat opzicht is de raad tamelijk hardleers en strompelt men liever van het ene debacle naar het andere dan te twijfelen aan de competentie van het college.

Ik heb verder geen medelijden met college of raad, ik heb vaak genoeg gewaarschuwd.

Doorklungelen.

kleren_van_de_keizerOverigens slaat raadslid Bram van der Pijll de plank wel vaak, maar niet altijd, volledig mis.

Dit keer hield hij, samen met de PvdA, wel het hoofd koel toen een meerderheid van de raad besloot om WerkSaam een poepie te laten ruiken.

Men besloot betaling te weigeren zo lang die organisatie geen loket in Enkhuizen had geopend. Bram en de PvdA waren de enige tegenstemmers.

Lekker stoer natuurlijk van Stomp (VVD) en de zijnen. Ze zullen  het ongetwijfeld goed bedoelen, maar het is natuurlijk ook een beetje infantiel. Dreigen niet te zullen betalen in de wetenschap dat je het dreigement nooit zult kunnen uitvoeren. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

We doen er dus goed aan om te veronderstellen dat het bestuur van WerkSaam zich niet zal laten chanteren door onze dagdromers in de Breedstraat.

De bestuurscultuur in Enkhuizen leunt zwaar op wederzijdse vleierij. Het college laat geen vergadering voorbij gaan zonder te benadrukken dat de raad het hoogste orgaan in de gemeente is en zijzelf slechts de gedienstige uitvoerder. Als dank daarvoor kijkt de raad (althans in meerderheid) de andere kant op, als het college bij de uitvoering steken laat vallen.

Het is een middeleeuwse hofhouding pur sang. Waarbij de raad als keizer functioneert en zich met enige regelmaat zonder kleren aan het volk vertoont. Dat uit beleefdheid of desinteresse niets durft te zeggen. Want het is algemeen bekend, dat de schoonheid van de nieuwe kleren van de keizer alleen kunnen worden waargenomen door hen die over een uitzonderlijke intelligentie beschikken.

Beweren dat je die kleren niet kon zien, stond gelijk aan erkennen dat je dom was. En omdat keizer noch hofhouding voor dom versleten wilden worden, speelde iedereen het spel mee en putte men zich uit in lofprijzingen voor kleren die niet te zien waren.

Het verschijnsel doet zich ook vandaag de dag voor. We spreken dan van “alternatieve” feiten. Feiten die alleen zichtbaar zijn voor de aanhangers van de hedendaagse POTUS (President of the United States).

Het amendement van Stomp is niet het enige voorbeeld van droomdenken. Wat te denken van de motie Delleman, die onzinnig was, omdat je de kosten van een verbouwing als die van de Drommedaris niet door middel van een motie kunt reguleren. In plaats van de onzinnigheid van die motie duidelijk te maken, nam het college zijn toevlucht tot het uitvoeren van een aantal  boekhoudkundige kunstgrepen. Teneinde de indieners van de motie niet in verlegenheid te brengen.

Op haar beurt deden de indieners net alsof ze die kunstgrepen niet opmerkten, waarbij ik in het midden laat of dit een kwestie van beleefdheid, of domheid was. De combinatie van beiden is ook mogelijk.

Dus de keizer (gemeenteraad) neemt een domme motie aan en de hofhouding (college) doet net alsof ze er gehoor aan geeft. Niemand gezichtsverlies (heel belangrijk voor keizers) en iedereen blij over het resultaat.

kleren vdDe geschiedenis kent talloze voorbeelden van “domme” keizers (als gevolg van inteelt), al waren de meesten er heilig van overtuigd dat ze door goddelijk ingrijpen altijd over een bovenmatige intelligentie beschikten.

Voor de keizer (die gemeenteraad heet) geldt min of meer het zelfde. Ook hier is sprake van inteelt (het zijn de gevestigde partijen die de dienst uitmaken) en uit het feit dat men “gekozen” is wordt al snel geconcludeerd, dat dit het bewijs is, dat men over een uitzonderlijke kennis van zaken  beschikt.

Dat mag voor wat betreft de kennis over de te volgen procedure (soms) het geval zijn. Maar raadswerk omvat meer dan inzicht in de te volgen procedures.

En zo klungelt men, zichzelf van alles wijsmakend,  jaar in jaar uit verder. Terwijl er alweer een nieuwe uitdaging voor de deur staat.

Hoe om te gaan met de wensen van een van de meest gerenommeerde musea in Nederland, het Zuiderzeemuseum?

Ongewijzigd vormt het bestaande plan een bedreiging voor de toekomstige exploitatie van dat museum. Tenzij een gewijzigd plan wordt ingediend, waarin rekening wordt gehouden met de wensen van het ZZM, wordt een gang naar de rechter onvermijdelijk.

Die vervolgens twee belangen tegen elkaar moet afwegen. Het belang van een museum van internationale faam en reputatie en het belang van de exploitant van vakantiewoningen.

Als wedden op de uitkomst mogelijk wordt, zet ik mijn geld op het museum.

Het is niet iets wat de raad zich afvraagt, (het plan is met applaus begroet heb ik begrepen) maar dat mij wel bezig houdt.

Vanavond hoop ik antwoord  te krijgen op mijn vragen daarover.

Binnenskamers

gs-ani-harlekijnDat de oppositie zijn kruit droog houdt kan ik nog wel begrijpen, (wie weet mogen ze straks wel een wethouder leveren) maar van Nieuw Enkhuizen verwacht ik toch iets meer dan een kopie van het gemeentelijke communiqué dat ze op hun website hebben gezet.

Ik bedoel, sinds de verkiezingen hebben ze hun fractievoorzitter geroyeerd, hun wethouder het leven onmogelijk gemaakt en is het bestuur afgetreden.

Dat zijn geen halve maatregelen.

Misschien ligt daar een uiterst diep doordacht plan aan ten grondslag, maar dan lijkt het me wel verstandig als je dat ook aan je kiezers uitlegt.

Wijchers kan wel vrolijk roepen dat hij op zoek gaat naar een nieuwe wethouder, maar zelfs al zouden ze mij vragen, dan zou ik toch voor de eer bedanken.  Het geld is natuurlijk mooi meegenomen, maar in wat voor onvoorspelbaar wespennest raak je verzeild?

Je moet wel erg cynisch zijn (en geldbelust) wil je anderhalf jaar lang de pispaal willen zijn van een partij die je genadeloos laat vallen als je iets doet waar ze het niet mee eens zijn.  Ik ben dan ook reuze benieuwd wie zich (namens NE) voor dat karretje laat spannen.

Maar minstens net zo belangrijk lijkt me de opvatting van de SP. Die zag na de verkiezing NE als haar logische bondgenoot. Ik vond dat toen al een merkwaardige keuze. De grote winnaars van die verkiezingen waren SP en D66 en dan lijkt het me logisch dat de beide winnaars de mogelijkheid van een coalitie met elkaar bespreken.

Maar dat gesprek heeft volgens mij nooit plaats gevonden. Wat daar de reden voor was weet ik niet, maar ik vermoed, dat de SP het idee had dat men de eigen opvattingen beter kon doordrukken bij een verzwakt NE, dan bij een zelfbewust D66.

En dus zitten we nu met de gebakken peren. De NE achterban bleek iets minder gezeglijk dan de SP achterban. Dus hoe moet het nu verder?

Verder gaan met NE levert geen meerderheidscoalitie op. Er zijn slechts drie partijen die wel een meerderheid kunnen leveren. D66, VVD en PvdA. Maar of die zin hebben om aan een dood paard, de herinrichting van het REZ, te gaan zitten sjorren is nog maar de vraag.

Het zou me niets verbazen als de ontwikkelaar, waarmee men nu in zee wil gaan, uiteindelijk de handdoek in de ring gooit.

Het Zuiderzeemuseum zal zijn kans op een evenwichtiger toekomstige exploitatie zeker niet zonder slag of stoot opgeven.

Het exploiteren van twee campings (passanten en seizoen) die honderden meters uit elkaar liggen lijkt onbegonnen werk en over wat SWL wil tasten we ook in het duister.

Maar in plaats van deze problemen openlijk te bediscussiëren houden onze harlekijnen zich op de vlakte en proberen ze binnenskamers weer tot een “oplossing” te komen.

Harlekijnen.

gs-ani-harlekijnIn de krant las ik over chaotische taferelen rondom het station vanwege het verkorte bootmodel dat het Zuiderzeemuseum voor de maanden september en oktober hanteert.

Dat komt niet helemaal als een verrassing. In dat verband wees de ZZM directie er nog maar eens op, dat de enige goede oplossing is het creëren van parkeerruimte op het Enkhuizerzand.

Wethouder Kok zegt daarover “dat dit er politiek niet inzit.” Hoezo? Sinds wanneer doet het er toe wat de politiek al dan niet “ziet zitten”?

Ik hoor dezelfde wethouder Kok (tijdens de verkiezingen in 2010) als lijsttrekker Kok nog luidkeels roepen dat hij en zijn partij (CDA) betaald parkeren nooit hebben zien zitten. Kort daarvoor had hij in zijn hoedanigheid van wethouder er nog mee ingestemd dat zijn collega wethouder Franx een plan bij de raad had ingediend dat de gefaseerde introductie van betaald parkeren inhield.

Wat politici vandaag niet zien zitten, kan morgen de ideale oplossing voor een probleem zijn. Aan wat zij wel of niet “zien zitten” ligt geen enkel principe ten grondslag. Alleen de vraag of iets de kansen voor herverkiezing vergroot of verkleint.

Kortom de opmerking of de politiek iets “niet ziet zitten” is volkomen irrelevant. Wat wel relevant is of de voornaamste stakeholders op het Enkhuizerzand iets “niet zien zitten”. Daarbij denk ik aan Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum.

Ik heb het gevoel dat beide bedrijven alles wat een belemmering vormt voor hun toekomstige ontwikkeling, “niet zullen  zien zitten” en zich daar met hand en tand tegen zullen verdedigen.

De discussie daarover heeft de gemeente lafhartig uitbesteed aan een projectontwikkelaar. Zijn taak is het om met hen overeenstemming te bereiken over wat ze wel of niet acceptabel vinden.

Als dat lukt, wat nog maar de vraag is, komt er een plan dat aan de bevolking zal worden voorgesteld. Tenzij er een massale tegenbeweging op gang komt, (wat niet erg waarschijnlijk is) zal het college dat plan uiteindelijk goedkeuren en in werking zetten.

Daar hebben onze politieke harlekijnen (op een enkele uitzondering na) allang mee ingestemd. Het kabaal wat ze nu nog maken is alleen gewichtigdoenerij, waar maar beter geen aandacht aan kan worden besteed. Omdat het verder geen enkele invloed heeft op het verdere verloop der dingen.

Uit democratisch oogpunt misschien niet de meest ideale gang van zaken, maar zo hebben onze harlekijnen het gewild en zo zal het dus ook gebeuren.