Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Drogredenen.

Raad

Drogredenen

Als de gemeenteraad van Enkhuizen ergens in uitblinkt dan is het wel in het verzinnen van drogredenen om niet te hoeven te betalen.

Zo verzon men er een om Hillen & Roosen niet te hoeven betalen voor de werkzaamheden die hij had uitgevoerd (verzwaring van het elektranetwerk in de Drommedaris).

Het volgende slachtoffer was Werksaam en de laatste in de rij is de eigen ambtelijke organisatie, SED.

Voor wat Werksaam en SED betreft zal men uiteindelijk wel bakzeil moeten halen. De aannemer ligt iets gecompliceerder. Die heeft weliswaar een weinig waarheidsgetrouwe offerte ingediend, maar in plaats van dat uit te zoeken (en het aandeel van het college daarin) koos men er voor het college de hand boven het hoofd te houden en werd alleen de aannemer gestraft voor zijn aandeel.

Vervolgens werd het vertrouwen in de wethouder opgezegd. Niet omdat hij de raad op tamelijk opzichtige wijze een rad voor ogen had proberen te draaien aangaande zijn overeenkomst met de aannemer, maar omdat hij had nagelaten de raad te informeren over de tamelijk desastreuze wijze waarop door de SED de organisatie van het sociale domein ter hand was genomen.

Primair is die organisatie van werkzaamheden de verantwoordelijkheid van de directie van het SED (de gemeente-secretarissen van de drie gemeenten) en gebeurt dat onder toezicht van het algemeen bestuur. (De burgemeesters van de drie aangesloten gemeenten).

In plaats van hen daarvoor ter verantwoording te roepen, besluit men in Enkhuizen de organisatie het noodzakelijk geachte bedrag te ontzeggen en het vertrouwen in een wethouder op te zeggen.

Iets wat ze in mijn ogen 8 maanden eerder hadden moeten doen, maar toen waren ze er nog van overtuigd dat Sinterklaas bestond.

Aanstaande dinsdag wordt ons ontvouwd hoe het verder moet. Volgens de VVD zou er een soort van zakencollege moeten komen en een meerderheid schijnt het daar mee eens te zijn. Ik niet dus.

Wat mij betreft is het aan de SP om een nieuwe wethouder voor te dragen. Alleen als ze daar niet toe in staat zijn, kan er gekeken worden naar andere mogelijkheden. De SP is nog steeds de grootste fractie in de raad van Enkhuizen en ik zie niet in waarom ze niet vertegenwoordigd zou moeten zijn in een college.

Nogal al wat VVD ministers faalden op het departement van Justitie en Veiligheid. Ik heb toen niemand horen roepen dat dit departement dan maar geleid moest worden door een partijloze zakenminister.

Enfin, aanstaande dinsdag weten we meer. Eén ding is zeker: hoewel ons steeds is verzekerd dat aan de onderhandelingen met de OREZ BV (Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand)  geen financiële gevolgen zouden kleven, laat burgemeester Baas ons via de krant weten, dat daar wel degelijk sprake van is, als het college niet bij het kruisje tekent.

Dat wordt alleen maar erger als het ZZM zich verzet tegen een bestemmingsplan waarin geen rekening is gehouden met haar belangen. Dus één ding is zeker, we gaan een paar interessante maanden tegemoet, vóórdat de kiezer zich mag uitspreken.

Advertenties

maart 20, 2017 Posted by | Recreatieoord, SED, Sinterklaaspolitiek, Zeperds, ZZM | Plaats een reactie

Wel staan te dringen

rezIn mijn column van maandag over de kenniskloof tussen kiezers en gekozenen concludeer ik dat het dichten van die kloof primair een taak is van de fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad en dat zij daar de afgelopen 7 jaar feitelijk niets aan gedaan hebben.

Op mijn blog heb ik de “nieuwsfeeds” van de diverse fracties opgenomen en die bieden (met uitzondering van SP en CU/SGP) een treurige aanblik.

Niet dat ik onder de indruk ben van het nieuws dat die partijen brengen, maar het is niet aan mij om te bepalen wat ze wel of niet belangrijk vinden.

Echter, ik heb waardering voor het feit, dat men pogingen doet om de kiezer te informeren over zaken die zij van belang achten. Iets wat de overige partijen niet de moeite waard vinden.

Naast de “nieuwsfeeds” is er natuurlijk ook nog Twitter. Het medium van Trump en zijn nationale bewonderaar Wilders. Via Twitter kun je weliswaar razendsnel een mening verspreiden of ergens de aandacht op vestigen, maar dan houdt het wel zo’n beetje op.

Lokaal maken Langbroek en Quasten graag en veel gebruik van Twitter, maar daarbij verspreiden ze hoofdzakelijk de mening van anderen die bovendien zelden iets te maken heeft met de lokale politiek.

Het kersverse raadslid Pieter Heijkamp twitterde onlangs een foto van een werkbezoek van raadsleden aan een lokaal bedrijf. Het college deed hetzelfde met een bezoek aan weer een ander bedrijf. Leuk om te zien natuurlijk, maar wat is daarvan de politieke relevantie? Wij bezoeken belangrijke bedrijven en daarom zijn wij ook belangrijk?

Beide bedrijven zijn zonder meer van belang voor Enkhuizen, maar dat is het ZZM (Zuider Zee Museum) ook. Kunnen wij straks een “selfie” van raadsleden op het ZZM zien als bewijs dat men aan een oplossing werkt?

Of zou je daar eens een beschouwing over moeten schrijven en serieuze aandacht aan moeten schenken? Maar dat is waarschijnlijk allemaal te ingewikkeld. Gewoon een foto van jezelf met het bedrijf op de achtergrond als bewijs dat je ergens mee bezig bent. Wie wil weten “waarmee” krijgt geen antwoord en wacht maar tot het besluit is genomen.

Volgens de ZZM directie is het bootmodel op termijn niet langer te  handhaven.  Ze heeft meegewerkt aan een mogelijk compromis, het college heeft een extern bureau opdracht geven een aantal mogelijkheden uit te werken, die vervolgens door de raad van tafel zijn geveegd.

OK, ik vond het compromis van het college ook niets, maar daarmee is het probleem niet van tafel. Wat dan wel? Ik vind een parkeervoorziening op het REZ (Recreatieoord Enkhuizer Zand) ook niet ideaal, al was het maar vanwege de weinig florissante toegangsweg. Maar die oplossing is in ieder geval beter dan meer verkeer door de stad.

Ik heb niets tegen een vakantiepark, maar op basis van het huidige ontwerp, is het scheppen van parkeerruimte onmogelijk geworden. Logisch dat het ZZM zich tegen dat ontwerp (en niet tegen het plan als zodanig) met hand en tand zal verzetten.

Van der Pijll beweert dat de raad heeft besloten dat er op het REZ geen parkeerterrein gecreëerd zal worden voor het ZZM, maar dat is, net als het meeste van wat hij beweert, een alternatief feit. De raad heeft alleen besloten dat de ontwikkelaar bij het maken van zijn plannen geen rekening hoeft te houden met de wensen van het ZZM. Of dat een verstandig besluit is geweest zal blijken als de rechter zich daarover heeft uitgesproken.

Het geen rekening houden met de wensen van het ZZM is iets wat de coalitie zich heeft voorgenomen, maar dat is niet hetzelfde als een besluit. Tegen een besluit kun je beroep aantekenen bij een rechter. Niet tegen een coalitievoornemen. Bovendien, de coalitie bestaat allang niet meer in zijn oorspronkelijke samenstelling.

Kortom het lijkt me een kwestie die aandacht verdient en besproken zou moeten worden. Maar de wil daartoe ontbreekt volledig bij de politieke elite van Enkhuizen. Geen raadsfractie die daar tot dusver zijn mening over heeft durven geven.

Persoonlijk acht ik de kans klein, dat het plan in ongewijzigde vorm zal worden uitgevoerd en de kans groot, dat een wijziging van het bestaande plan (anders dan dat men tot dusver steeds heeft volgehouden) financiële gevolgen zal hebben voor de gemeente.

En wedden dat onze politieke elite dan plotseling wel staat te dringen om bekend te maken dat die financiële gevolgen (en mogelijke vertraging) de schuld is van anderen en niet van hun eigen domme besluiten.

februari 22, 2017 Posted by | Recreatieoord, ZZM | Plaats een reactie

Iets te optimistisch.

knoopTijdens de nieuwjaarstoespraak riep burgemeester Baas nog vol trots dat de gemeente in geen enkele procedure was verwikkeld. We zijn nu net iets meer dan een maand verder en eerdaags staat de teller al weer op drie.

Om te beginnen was het niet helemaal waar dat de gemeente niet was betrokken in een rechtszaak. Er liep een procedure over een door de architect geëiste schadevergoeding van € 80.000,-.

Een voor de hand liggende procedure van H & R inzake de overeengekomen betaling van € 60.000.- is waarschijnlijk afgekocht door hem gewoon het gevraagde bedrag te betalen.

Mijn procedure over de wijze waarop gevolg is gegeven aan mijn WOB verzoek is inmiddels in gang gezet.

Een procedure om het college te dwingen een besluit te nemen over het ter beschikking stellen van grond voor het aanleggen van parkeervoorzieningen ten behoeve van het ZZM wordt mogelijk nog deze week aangespannen. Aangezien het college een besluit daarover keer op keer uitstelt.

Zoals zij het besluit over mijn WOB verzoek, inhoudende dat zij niet over de gevraagde documenten beschikt, ook maandenlang heeft uitgesteld. Je kunt de rechter pas om een oordeel vragen over een besluit, nadat de wederpartij je op de hoogte heeft gesteld van haar besluit.

Gelukkig hebben onze volksvertegenwoordigers  de afgelopen maand niet stil gezeten. Ze hebben geregeld dat ze een onkostenvergoeding voor zichzelf, waarvoor de noodzaak was komen te vervallen, toch zouden blijven ontvangen.

Ze hebben het oplaten van ballonnen binnen de gemeentegrenzen verboden. En ze hebben besloten een wettelijke verplichting tot betalen in het kader van de Participatiewet niet na te komen. Zoals ze eerder ook al geweigerd hadden een aannemer te betalen voor de werkzaamheden die hij had verricht.

We kunnen derhalve vaststellen dat het hun niet aan daadkracht heeft ontbroken.

Maar wat nu, als de rechter uiteindelijk oordeelt dat de belangen van het ZZM zwaarder wegen dan de belangen van de toekomstige exploitant van vakantiewoningen?  En dat derhalve de kaders (waarbinnen projectontwikkelaar OREZ zijn opdracht heeft vervuld) moeten worden aangepast, zodat recht gedaan wordt aan de belangen van het ZZM.

De wensen van het ZZM maken het inrichten van een vakantiepark niet onmogelijk. Het bestaande ontwerp dient alleen te worden aangepast. Maar die aanpassing heeft wellicht financiële gevolgen voor de ontwikkelaar en daarvoor zal een oplossing moeten worden gezocht.

Kortom, ik denk dat de nu voorziene planning, waarbij de (nu nog onbekende) selectie-commissie het college zal adviseren over de verdere voortgang iets te optimistisch is.

 

februari 15, 2017 Posted by | Recreatieoord, Zeperds, ZZM | Plaats een reactie

Genoeg gewaarschuwd.

kok-1

Opdracht van de raad?

Nadat de gemeenteraad en college waren geïnformeerd en de krant daar een uitgebreid verslag van had gedaan,  was het gisteravond tijd om de direct betrokkenen te informeren over de plannen met het recreatieoord Enkhuizerzand. De zogenaamde stakeholders.

Wat bleek? Op één uitzondering na bleek aan ieders belang gedacht. Jan Publiek, de reddingsbrigade, de zeilschool, de standplaatshouders op de camping, het zwembad en de jeu  de boules- en overige sportverenigingen.

Die ene uitzondering was het Zuiderzeemuseum, dat al geruime tijd vraagt om ruimte beschikbaar te stellen voor het scheppen van een parkeervoorziening. Met dat verzoek was geen rekening gehouden bij het formuleren van de kaders. Met als gevolg, dat die ruimte niet beschikbaar was in het ingediende plan.

Vandaar mijn vraag, die me al geruime tijd op de lippen brandt. Hoe groot schatten de ontwikkelaars de kans in, dat  zij hun plannen (in ongewijzigde vorm) kunnen uitvoeren, gegeven het feit, dat die plannen een ernstige belemmering vormen voor de toekomstige exploitatie van het ZZM?

De ontwikkelaars dachten 100%, omdat ze zich zorgvuldig hadden gehouden aan de door de gemeente gestelde kaders. Mijn eigen inschatting is 0%, omdat er bij het opstellen van die kaders geen enkele rekening is gehouden met de belangen van het ZZM.

Een fout van monumentale proporties. Te vergelijken met de overeenkomst die men met De Nijs sloot over een Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstaat om vervolgens akkoord te gaan met de bouw van een soortgelijk centrum in de Molenweg.

Met andere woorden, de gemeente heeft zichzelf in conflict gebracht met een museum van internationale naam en faam door geen rekening te houden met haar belangen.

Is dat verstandig? Ik denk van niet. Het ZZM heeft inmiddels al aangekondigd zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de plannen in de bestaande vorm.

Dat betekent dat op enig tijdstip een rechter zich zal buigen over de vraag, wiens belang zwaarder moet wegen. Het belang van een museum dat tot taak heeft de rijke historie van plaatsjes rond de voormalige Zuiderzee te conserveren en te presenteren.

Of het belang van een toekomstige exploitant van vakantiebungalows. Mijn geld is op het belang van het museum.

Voor de goede orde, het ZZM verzet zich niet tegen de realisatie van een vakantiepark, het verzet zich tegen het feit dat daarbij op geen enkele wijze rekening is gehouden met haar toekomstige exploitatiemogelijkheden. Die nalatigheid valt de ontwikkelaar niet aan te rekenen. Die heeft zich keurig aan de voorgeschreven kaders gehouden.

Die nalatigheid kan alleen het college worden aangerekend, die heeft namelijk verzuimd kaders te stellen die daarmee wel rekening hielden.

In de krant lees ik dat het zwarte Pieten spel al is begonnen. De wethouder verschuilt zich nu al achter wat hij “de opdracht van de raad” noemt.

Ik kan me niet herinneren dat de raad hem heeft opgedragen de ontwikkeling van het REZ in gang te zetten zonder daarbij rekening te houden met de belangen van het ZZM.

Bovendien verzint het college haar eigen opdrachten die ze ter goedkeuring aan de raad voorlegt. De raad bedenkt zelden of nooit opdrachten voor het college. Haar taak is om in te stemmen met de door het college geformuleerde opdrachten. Als die opdracht mankementen vertoont, dan zou het mooi zijn als de raad die zou ontdekken en zou corrigeren, maar ze wordt tegelijkertijd aangemoedigd het volste vertrouwen te hebben in het college en haar ambtelijke organisatie.

Dat vertrouwen is in tal van gevallen volslagen ongegrond gebleken, maar in dat opzicht is de raad tamelijk hardleers en strompelt men liever van het ene debacle naar het andere dan te twijfelen aan de competentie van het college.

Ik heb verder geen medelijden met college of raad, ik heb vaak genoeg gewaarschuwd.

februari 14, 2017 Posted by | Recreatieoord, Zeperds, ZZM | 6 reacties

Doorklungelen.

kleren_van_de_keizerOverigens slaat raadslid Bram van der Pijll de plank wel vaak, maar niet altijd, volledig mis.

Dit keer hield hij, samen met de PvdA, wel het hoofd koel toen een meerderheid van de raad besloot om WerkSaam een poepie te laten ruiken.

Men besloot betaling te weigeren zo lang die organisatie geen loket in Enkhuizen had geopend. Bram en de PvdA waren de enige tegenstemmers.

Lekker stoer natuurlijk van Stomp (VVD) en de zijnen. Ze zullen  het ongetwijfeld goed bedoelen, maar het is natuurlijk ook een beetje infantiel. Dreigen niet te zullen betalen in de wetenschap dat je het dreigement nooit zult kunnen uitvoeren. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

We doen er dus goed aan om te veronderstellen dat het bestuur van WerkSaam zich niet zal laten chanteren door onze dagdromers in de Breedstraat.

De bestuurscultuur in Enkhuizen leunt zwaar op wederzijdse vleierij. Het college laat geen vergadering voorbij gaan zonder te benadrukken dat de raad het hoogste orgaan in de gemeente is en zijzelf slechts de gedienstige uitvoerder. Als dank daarvoor kijkt de raad (althans in meerderheid) de andere kant op, als het college bij de uitvoering steken laat vallen.

Het is een middeleeuwse hofhouding pur sang. Waarbij de raad als keizer functioneert en zich met enige regelmaat zonder kleren aan het volk vertoont. Dat uit beleefdheid of desinteresse niets durft te zeggen. Want het is algemeen bekend, dat de schoonheid van de nieuwe kleren van de keizer alleen kunnen worden waargenomen door hen die over een uitzonderlijke intelligentie beschikken.

Beweren dat je die kleren niet kon zien, stond gelijk aan erkennen dat je dom was. En omdat keizer noch hofhouding voor dom versleten wilden worden, speelde iedereen het spel mee en putte men zich uit in lofprijzingen voor kleren die niet te zien waren.

Het verschijnsel doet zich ook vandaag de dag voor. We spreken dan van “alternatieve” feiten. Feiten die alleen zichtbaar zijn voor de aanhangers van de hedendaagse POTUS (President of the United States).

Het amendement van Stomp is niet het enige voorbeeld van droomdenken. Wat te denken van de motie Delleman, die onzinnig was, omdat je de kosten van een verbouwing als die van de Drommedaris niet door middel van een motie kunt reguleren. In plaats van de onzinnigheid van die motie duidelijk te maken, nam het college zijn toevlucht tot het uitvoeren van een aantal  boekhoudkundige kunstgrepen. Teneinde de indieners van de motie niet in verlegenheid te brengen.

Op haar beurt deden de indieners net alsof ze die kunstgrepen niet opmerkten, waarbij ik in het midden laat of dit een kwestie van beleefdheid, of domheid was. De combinatie van beiden is ook mogelijk.

Dus de keizer (gemeenteraad) neemt een domme motie aan en de hofhouding (college) doet net alsof ze er gehoor aan geeft. Niemand gezichtsverlies (heel belangrijk voor keizers) en iedereen blij over het resultaat.

kleren vdDe geschiedenis kent talloze voorbeelden van “domme” keizers (als gevolg van inteelt), al waren de meesten er heilig van overtuigd dat ze door goddelijk ingrijpen altijd over een bovenmatige intelligentie beschikten.

Voor de keizer (die gemeenteraad heet) geldt min of meer het zelfde. Ook hier is sprake van inteelt (het zijn de gevestigde partijen die de dienst uitmaken) en uit het feit dat men “gekozen” is wordt al snel geconcludeerd, dat dit het bewijs is, dat men over een uitzonderlijke kennis van zaken  beschikt.

Dat mag voor wat betreft de kennis over de te volgen procedure (soms) het geval zijn. Maar raadswerk omvat meer dan inzicht in de te volgen procedures.

En zo klungelt men, zichzelf van alles wijsmakend,  jaar in jaar uit verder. Terwijl er alweer een nieuwe uitdaging voor de deur staat.

Hoe om te gaan met de wensen van een van de meest gerenommeerde musea in Nederland, het Zuiderzeemuseum?

Ongewijzigd vormt het bestaande plan een bedreiging voor de toekomstige exploitatie van dat museum. Tenzij een gewijzigd plan wordt ingediend, waarin rekening wordt gehouden met de wensen van het ZZM, wordt een gang naar de rechter onvermijdelijk.

Die vervolgens twee belangen tegen elkaar moet afwegen. Het belang van een museum van internationale faam en reputatie en het belang van de exploitant van vakantiewoningen.

Als wedden op de uitkomst mogelijk wordt, zet ik mijn geld op het museum.

Het is niet iets wat de raad zich afvraagt, (het plan is met applaus begroet heb ik begrepen) maar dat mij wel bezig houdt.

Vanavond hoop ik antwoord  te krijgen op mijn vragen daarover.

februari 13, 2017 Posted by | Klungelen, ZZM | 2 reacties

Binnenskamers

gs-ani-harlekijnDat de oppositie zijn kruit droog houdt kan ik nog wel begrijpen, (wie weet mogen ze straks wel een wethouder leveren) maar van Nieuw Enkhuizen verwacht ik toch iets meer dan een kopie van het gemeentelijke communiqué dat ze op hun website hebben gezet.

Ik bedoel, sinds de verkiezingen hebben ze hun fractievoorzitter geroyeerd, hun wethouder het leven onmogelijk gemaakt en is het bestuur afgetreden.

Dat zijn geen halve maatregelen.

Misschien ligt daar een uiterst diep doordacht plan aan ten grondslag, maar dan lijkt het me wel verstandig als je dat ook aan je kiezers uitlegt.

Wijchers kan wel vrolijk roepen dat hij op zoek gaat naar een nieuwe wethouder, maar zelfs al zouden ze mij vragen, dan zou ik toch voor de eer bedanken.  Het geld is natuurlijk mooi meegenomen, maar in wat voor onvoorspelbaar wespennest raak je verzeild?

Je moet wel erg cynisch zijn (en geldbelust) wil je anderhalf jaar lang de pispaal willen zijn van een partij die je genadeloos laat vallen als je iets doet waar ze het niet mee eens zijn.  Ik ben dan ook reuze benieuwd wie zich (namens NE) voor dat karretje laat spannen.

Maar minstens net zo belangrijk lijkt me de opvatting van de SP. Die zag na de verkiezing NE als haar logische bondgenoot. Ik vond dat toen al een merkwaardige keuze. De grote winnaars van die verkiezingen waren SP en D66 en dan lijkt het me logisch dat de beide winnaars de mogelijkheid van een coalitie met elkaar bespreken.

Maar dat gesprek heeft volgens mij nooit plaats gevonden. Wat daar de reden voor was weet ik niet, maar ik vermoed, dat de SP het idee had dat men de eigen opvattingen beter kon doordrukken bij een verzwakt NE, dan bij een zelfbewust D66.

En dus zitten we nu met de gebakken peren. De NE achterban bleek iets minder gezeglijk dan de SP achterban. Dus hoe moet het nu verder?

Verder gaan met NE levert geen meerderheidscoalitie op. Er zijn slechts drie partijen die wel een meerderheid kunnen leveren. D66, VVD en PvdA. Maar of die zin hebben om aan een dood paard, de herinrichting van het REZ, te gaan zitten sjorren is nog maar de vraag.

Het zou me niets verbazen als de ontwikkelaar, waarmee men nu in zee wil gaan, uiteindelijk de handdoek in de ring gooit.

Het Zuiderzeemuseum zal zijn kans op een evenwichtiger toekomstige exploitatie zeker niet zonder slag of stoot opgeven.

Het exploiteren van twee campings (passanten en seizoen) die honderden meters uit elkaar liggen lijkt onbegonnen werk en over wat SWL wil tasten we ook in het duister.

Maar in plaats van deze problemen openlijk te bediscussiëren houden onze harlekijnen zich op de vlakte en proberen ze binnenskamers weer tot een “oplossing” te komen.

september 26, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, Recreatieoord, SWL, ZZM | 2 reacties

Harlekijnen.

gs-ani-harlekijnIn de krant las ik over chaotische taferelen rondom het station vanwege het verkorte bootmodel dat het Zuiderzeemuseum voor de maanden september en oktober hanteert.

Dat komt niet helemaal als een verrassing. In dat verband wees de ZZM directie er nog maar eens op, dat de enige goede oplossing is het creëren van parkeerruimte op het Enkhuizerzand.

Wethouder Kok zegt daarover “dat dit er politiek niet inzit.” Hoezo? Sinds wanneer doet het er toe wat de politiek al dan niet “ziet zitten”?

Ik hoor dezelfde wethouder Kok (tijdens de verkiezingen in 2010) als lijsttrekker Kok nog luidkeels roepen dat hij en zijn partij (CDA) betaald parkeren nooit hebben zien zitten. Kort daarvoor had hij in zijn hoedanigheid van wethouder er nog mee ingestemd dat zijn collega wethouder Franx een plan bij de raad had ingediend dat de gefaseerde introductie van betaald parkeren inhield.

Wat politici vandaag niet zien zitten, kan morgen de ideale oplossing voor een probleem zijn. Aan wat zij wel of niet “zien zitten” ligt geen enkel principe ten grondslag. Alleen de vraag of iets de kansen voor herverkiezing vergroot of verkleint.

Kortom de opmerking of de politiek iets “niet ziet zitten” is volkomen irrelevant. Wat wel relevant is of de voornaamste stakeholders op het Enkhuizerzand iets “niet zien zitten”. Daarbij denk ik aan Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum.

Ik heb het gevoel dat beide bedrijven alles wat een belemmering vormt voor hun toekomstige ontwikkeling, “niet zullen  zien zitten” en zich daar met hand en tand tegen zullen verdedigen.

De discussie daarover heeft de gemeente lafhartig uitbesteed aan een projectontwikkelaar. Zijn taak is het om met hen overeenstemming te bereiken over wat ze wel of niet acceptabel vinden.

Als dat lukt, wat nog maar de vraag is, komt er een plan dat aan de bevolking zal worden voorgesteld. Tenzij er een massale tegenbeweging op gang komt, (wat niet erg waarschijnlijk is) zal het college dat plan uiteindelijk goedkeuren en in werking zetten.

Daar hebben onze politieke harlekijnen (op een enkele uitzondering na) allang mee ingestemd. Het kabaal wat ze nu nog maken is alleen gewichtigdoenerij, waar maar beter geen aandacht aan kan worden besteed. Omdat het verder geen enkele invloed heeft op het verdere verloop der dingen.

Uit democratisch oogpunt misschien niet de meest ideale gang van zaken, maar zo hebben onze harlekijnen het gewild en zo zal het dus ook gebeuren.

september 24, 2016 Posted by | SWL, ZZM | 16 reacties

Wie zal het zeggen.

langbroek-1

Commentaar.

Op mijn kanttekening “Koning onbenul” geeft Hans Langbroek een uitgebreid commentaar. Hij is het enige raadslid die dat doet en voor dat feit alleen al verdient hij waardering.

Maar tegelijkertijd (en misschien onbedoeld) illustreert hij dat zijn benadering van het probleem (parkeersituatie rond het station) gelijk is aan die van de meeste andere partijen.

Hans rechtvaardigt zijn standpunt vanuit zijn verkiezingsprogramma. De coalitiepartijen doen precies hetzelfde.

Het is een starheid van opinie die ik heb vergeleken met het najagen van je eigen staart. Zoals dat soms door honden wordt gedaan.

Ik besef dat politieke partijen het heel erg verleidelijk vinden om tijdens verkiezingstijd allerhande beloften te doen, maar de realiteit is natuurlijk dat het grootste deel er van nooit zal worden nagekomen. Hetzij als gevolg van coalitie besprekingen, hetzij als gevolg van gewijzigde economische omstandigheden.

Ooit kende dit land de Tegenpartij met het motto “Geen gezeik, iedereen rijk”, maar die partij (ideetje van het Simplistisch Verbond) werd razendsnel opgeheven toen bleek dat een verontrustend groot deel van het electoraat zich achter deze “vrije jongens” wilde scharen.

Terwijl het toch volstrekt duidelijk zou moeten zijn dat geen van de door de Tegenpartij gemaakte beloften ooit zou kunnen worden waargemaakt.

Maar kennelijk is het voor politieke partijen bijzonder moeilijk te erkennen dat ze beloften doen die niet zijn waar te maken.

Daardoor hebben ze zich inmiddels van een groot deel van de bevolking vervreemd. Die vervreemding wordt alleen maar groter, zolang men blijft benadrukken dat men zich aan de eerder gemaakte beloften houdt, terwijl voor iedereen duidelijk is dat daar zelden sprake van is.

Dat probleem wordt in Enkhuizen versterkt doordat de raad (met 17 leden) inmiddels 10 verschillende fracties kent. Ter vergelijking, de raad van Drechterland heeft ook 17 leden verdeeld over 5 fracties. Die van StedeBroec 19 leden verdeeld over 6 fracties.

Hoewel er binnen de coalitie structureel overleg plaats vindt over de in te nemen standpunten, vindt dat volgens mij nauwelijks plaats binnen de oppositie.

Het gevolg is dat de 5 oppositie partijen zich tevreden stellen met het ventileren van hun meningen. Interessant natuurlijk, maar dat ventileren van meningen leidt zelden tot praktische besluiten.

In mijn kanttekening “Politiek voor dummies” roep ik de oppositie op een motie in te dienen die een praktisch besluit bevat. Namelijk opschorting van het coalitie akkoord zodat er onderzocht kan worden of een parkeervoorziening op het REZ een realistische mogelijkheid is.

Wie kan er in hemelsnaam tegen een dergelijk onderzoek zijn? Wie kan er op tegen zijn dat je de problemen in kaart brengt die een parkeervoorziening op het REZ met zich mee zouden kunnen brengen? Na al de onderzoeken die je al hebt laten verrichten.

De illusie die de coalitie koestert is dat je een bestemmingsplan kunt maken (in overeenstemming met je coalitie akkoord), maar wel met het gevolg dat een bedrijf als het ZZM zich nauwelijks verder kan ontwikkelen.

De vraag daarbij is, neemt de raad zelf stappen om een einde aan die illusie te maken of wacht men er op dat de rechter dat doet?

De oppositie had in dat opzicht een stap in de goede richting kunnen doen. Wat het haar belet heeft die stap te doen weet ik niet. Gemakzucht? Desinteresse? Wie zal het zeggen?

 

mei 17, 2016 Posted by | Klungelen, Recreatieoord, ZZM | 4 reacties

Verbaasd om je heen kijken.

 

kok-1

Geen keuze

Ik heb me door iemand (met verstand van zaken) ooit eens wijs laten maken, dat je er als gemeente ambtenaar verstandig aan doet om geen dingen te doen waar je je vingers aan kunt branden.

Dus als het over parkeren in Enkhuizen gaat, doe je er als verantwoordelijk ambtenaar heel verstandig aan om zoveel mogelijk afstand te creëren tussen jezelf en het onderwerp.

In de praktijk komt het er op neer dat je een extern bureau de opdracht geeft iets te onderzoeken, zodat je niet verantwoordelijk bent voor de resultaten van dat onderzoek. Voor een wethouder geldt trouwens niet anders.

Ik herinner me dat er niet lang geleden een inventarisatie moest worden gemaakt over het aantal mogelijke parkeerplekken in de stad.

Je denkt dan, de verantwoordelijke ambtenaar of de wethouder stapt op zijn fiets en kijkt eens om zich heen, maar nee, dat gebeurt niet.

Er wordt een extern bureau ingehuurd die de inventarisatie maakt. De kans is namelijk groot dat er locaties in staan die een deel van de bevolking niet zinnen en voor dat je het weet is Facebook in rep en roer en krijg jij de schuld.

Het is de Pavlov reactie van lieden die bij goed nieuws graag vooraan staan om hun verantwoordelijkheid te benadrukken, maar in geval van minder goed nieuws  hun verantwoordelijkheid liever relativeren.

Er is echter nog een tweede aspect.

Hoe complexer een probleem, hoe meer werkgelegenheid voor de bureaucratie dat zich er mee bezig houdt. Een treffend voorbeeld daarvan is de parkeersituatie rond het station.

Terwijl een voor de hand liggende oplossing voorhanden is (parkeren op het REZ), maakt men die oplossing uit politieke overwegingen onmogelijk.

Die politieke overwegingen zijn vastgelegd in het coalitie akkoord. Zeg maar de regeringsverklaring voor de komende 4 jaar. Wat staat daar in?

Op het recreatieoord zal geen ruimte gereserveerd worden voor een parkeerterrein voor het Zuiderzeemuseum om zo te voorkomen dat er veel autoverkeer door de stad komt. Het bootmodel wordt gehandhaafd.

De vraag die zich hier opdringt is, beschikken wethouder, zijn ambtelijke staf en de opstellers van het coalitie akkoord over zo weinig topografisch inzicht, dat ze geen van allen beseffen dat de meest logische weg naar een parkeerterrein op het REZ niet via de stad voert, maar buiten de stad om gaat?

En dan de belofte in het coalitie akkoord dat het bootmodel zal worden gehandhaafd. Op basis waarvan is die belofte aan de kiezers gedaan? Wisten de opstellers wat de kosten van het bootmodel zijn? Wist men, dat het bootmodel eenzijdig kon worden opgezegd?

Je hoopt er dan op, dat de politiek verantwoordelijk wethouder (Kok) tijdig bij zinnen komt en zich afvraagt hoe zinvol het is om een coalitie akkoord in stand te houden dat gebaseerd is op een verkeerde veronderstelling (verkeer door de stad) en ook nog een belofte kent die (financieel gezien) niet valt waar te maken.

Maar helaas, dat gebeurt niet. Het bestaande parkeerprobleem rond het station wordt complexer gemaakt. Door er de noodzaak van een parkeervoorziening voor het ZZM aan toe te voegen. Een beproefde methode om de werkgelegenheid van bureaucraten op peil te houden.

Vervolgens wordt een extern bureau gevraagd daar een oplossing voor te bedenken.

Vergroten van parkeercapaciteit kan maar op twee manieren. Uitbreiding van het grondoppervlak of het stapelen van parkeerlagen. Dat laatste is financieel bijna niet haalbaar voor een stad die de komende 10 jaar nauwelijks geld heeft om haar kapitaalsgoederen te onderhouden.

Het eerste omvat demping van bestaande havens. Ook daarvoor zal weinig draagvlak bij de bevolking bestaan. Wethouder Kok beseft dat natuurlijk ook en in plaats van een keuze te maken (en die te verdedigen) spreekt hij zijn voorkeur niet uit en laat hij de keuze aan de raad.

Het is een gemankeerde keuze, omdat Kok de meest voor de hand liggende oplossing eerst tot (politieke) onmogelijkheid heeft verklaard.

Maar in plaats van dat te constateren en deze belemmering op te heffen vervalt de raad in iets wat ik ook wel eens bij mijn hond waarneem. Van tijd tot tijd draait hij om zijn eigen as in een verwoede poging zijn staart te pakken te krijgen. Het lukt hem nooit en na een paar seconden geeft hij zijn poging op.

Het is een prima metafoor voor het optreden van de Enkhuizer raad en college. Bezig zijn met het najagen van je eigen staart en dan verbaasd om je heen kijken als dat uiteindelijk niet lukt.

Wat de ambtelijke organisatie trouwens niet belet om dat najagen van je eigen staart te omschrijven als “months of fruitful work” zoals de onderstaande video duidelijk maakt.

mei 16, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, Klungelen, ZZM | 3 reacties

Koning Onbenul

Parkeren ZZMBij een parkeerterrein voor het ZZM denk je al snel aan het bombastische “rode plein” dat het ZZM op de Krabbersplaat heeft gerealiseerd. Bij een parkeerterrein op het REZ denk je al snel aan het minstens even bombastische terrein van SWL op het REZ.

Dat het ook anders kan demonstreerde directeur Warnik tijden de informatiebijeenkomst die het ZZM organiseerde. Het plan (zie tekening) was om direct aan de noordgrens van het ZZM een weg aan te leggen die naar het toekomstige strand zou voeren. Daarvoor zou een deel van de bestaande bebossing moeten worden geruimd.

Haaks op die weg zouden er dan 50 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Grotendeels aan het oog onttrokken door bosschages. De weg zelf zou een doorkijk bieden naar het IJsselmeer en voor de inwoners van Enkhuizen de toegangsweg kunnen vormen tot het strand.

Daarnaast zou een weg dienen te worden aangelegd vanaf de rotonde naar een nieuwe ontvangstgebouw. Ook langs deze weg zouden parkeervakken kunnen worden aangelegd die onzichtbaar zouden blijven vanaf de openbare weg. Zoals nu de camping onzichtbaar is vanaf de openbare weg.

Voor de paar top dagen zouden er voorzieningen kunnen worden geconstrueerd zoals er recentelijk elders op het REZ zijn gerealiseerd. Plastic tegels waar gras door groeit.

Kortom de aanleg van een parkeerterrein aldaar zou nauwelijks een inbreuk vormen op de bestaande omgeving. Zoals de camping nu aan het zicht onttrokken is, zal het parkeerterrein aan het zicht onttrokken zijn. Er wordt geen ruimte onttrokken aan het publieke deel van het REZ, want de camping maakt op dit moment ook geen deel uit van het publieke deel.

Maar er is meer De wens om in dat gebied 200 huisjes te bouwen brengt ook de noodzaak met zich mee om 200 parkeerplaatsen te creëren. Wellicht valt er op dat punt iets te combineren.

Wat willen we, een compact dorpje waarbij buiten het dorp geparkeerd wordt en binnen alleen gewandeld kan worden of willen we een traditioneel vakantieparkje met bungalows en iedereen zijn eigen auto voor de deur?

Kies je voor het eerste dan valt een centraal parkeerterrein voor het dorp wellicht te combineren met de parkeergelegenheid voor het ZZM.

Sommige dorpsbewoners zullen overdag per auto de omgeving willen verkennen, museum bezoekers zijn ‘s avonds weer vertrokken.

Maar wat me bij dit alles ergert, is dat iedereen zijn oordeel al klaar heeft en redeneert op basis van stereotypen. Dat de gemiddelde Facebook gebruiker zich daarmee bezig houdt is nog tot daar aan toe, maar dat onze volksvertegenwoordigers (en ook het college) dat niveau nauwelijks ontstijgen baart mij grote zorgen.

Het college en de ambtelijke organisatie beweren niet op de hoogte te zijn van de plannen van het ZZM. Dat is niet helemaal waar. Ze zijn wel voorgelegd, maar onmiddellijk weer van tafel geveegd als zijnde politiek onhaalbaar.

Vast staat dat alle coalitiepartijen inzage hebben gekregen in de bovenstaande “artist’s impression”, maar er niettemin toe besloten hebben om deze mogelijkheid uit te sluiten. Ik weet niet op wiens aandringen, maar ik vermoed de SP.

Dat zou kunnen verklaren waarom die partij een nergens op gebaseerde reddingspoging ondernam om het bootmodel alsnog in stand te houden. De aannames en de cijfers die men gebruikte zijn hoofdzakelijk gebaseerd op duimdenken.

D66 en VVD hebben ook inzage gekregen in de plannen en hebben (niet toevallig) ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de plannen van het ZZM.

Rest de drie overige oppositie partijen. HEA kent de tekeningen. PvdA en Lijst Quasten hadden kennelijk geen belangstelling. Men stelt zich tevreden met het etaleren van de eigen vooroordelen. Kunst kwam tot de merkwaardige conclusie dat het college slechts het ZZM “bediende”. Waar ze dat op baseerde mag Joost weten.

Quasten bleef haar opvatting herhalen dat het ZZM de gemeente had ingeschakeld om haar bedrijfsvoering op orde te brengen. Foute conclusie.

Het ZZM heeft de gemeente nodig omdat die eigenaar is van het stukje grond waarop het ZZM een parkeervoorziening wil realiseren.

De kosten van realisatie zijn geheel voor rekening van het ZZM, de gemeente ontvangt inkomsten uit erfpacht.

Blijft de gemeente weigeren die grond ter beschikking te stellen, dan moet je niet verbaasd opkijken, als dit uiteindelijk weer tot een procedure leidt, waarin de gemeente, gelet op haar tot dusver gevoerde beleid (waar Quasten ook van harte mee heeft ingestemd) weinig kans maakt.

De vraag zal dan zijn, wat dient zwaarder te wegen. Het belang van het museum of de huisjesmelker die de gemeente op het oog heeft.

Mijn voorstel in “Politiek voor dummies” was, schort het coalitie akkoord op dit punt tijdelijk even op en bestudeer de mogelijkheid die het ZZM heeft geopperd.

Maar in plaats van dit gratis advies ter harte te nemen kakelt men liever drie uur door elkaar heen om vervolgens te besluiten dat dit gekakel tot niets heeft geleid.

Men eist creativiteit van anderen, maar denkt zelf alleen in stereotypen. Men zuigt dingen uit de duim en herhaalt standpunten die allang achterhaald zijn.

Maar wee je gebeente als je het waagt daar iets van te zeggen. Dan wordt je buitengesloten en mag je een vergadering of persbijeenkomst niet bijwonen.

Daarom tot slot een lied uit mijn jonge jaren dat ik in dit verband redelijk toepasselijk vind.

mei 12, 2016 Posted by | KLetskoek, Klungelen, Recreatieoord, ZZM | 7 reacties