Tastbaar resultaat.

Het eerste ontwerp voor de vakantiewoningen op het recreatieoord dateert uit februari 2017. De verbeterde versie van het plan werd 20 maanden later (oktober 2018) aan de raad en de bevolking aangeboden.

geld over balkGedurende die 20 maanden is er nauwelijks met het ZZM gesproken, maar uitsluitend met Orez bv over verdere verfijning van het oorspronkelijke plan. Pas op het laatste moment worden er aan de “verbeterde” versie nog een tweetal clausules toegevoegd die betrekking hebben op de door het ZZM geuite bezwaren.

Struijlaart laat weten dat hij over die kwesties binnen enkele weken (met het ZZM) overeenstemming denkt te kunnen bereiken. In januari 2019 wordt het rapport van de verkenner gepresenteerd, dat voor zover ik weet alleen gaat over de parkeerwensen van het ZZM.

Wanneer een aanzienlijk deel van de raad protesteert haast Struijlaart zich  om te benadrukken dat het hier niet om een overeenkomst, maar om een denkrichting gaat.

Dit overziende, hoe kun je (nadat je 20 maanden lang de problemen die het ZZM had met het oude voorstel hebt genegeerd) beweren, dat je de verwachting koestert dat je de problemen (die voortvloeien uit het nieuwe voorstel) binnen enkele weken zal hebben opgelost?

Het nieuwe voorstel bevat namelijk een extra landtong, wat nog meer afbreuk doet aan  de “museale beleving” dan in het “oude” voorstel al het geval was.

Kortom, het resultaat van 20 maanden overleg tussen gemeente en ontwikkelaar heeft tot een resultaat geleid, dat nog minder acceptabel is voor het museum dan het eerdere resultaat.

Twintig maanden werkgelegenheid voor de ambtenaren die zich met de ontwikkeling van het REZ bezighouden, maar geen stap dichter bij de oplossing.

Tip voor de SP: vraag eens hoeveel ambtelijke tijd er (na de aankoop van de Uilenbanen in 2009) is gestoken in de ontwikkeling van het REZ en vraag je af hoe het mogelijk is, dat er na zoveel ambtelijke inspanning (tot dusver) geen enkel tastbaar resultaat is geboekt.

Advertenties

Actiecomité

Ik ben er op gewezen, dat het actiecomité Enkhuizerzand (of heet men “vereniging tot behoud van”, ik ben daar niet zeker van ) nog steeds actief is en dat men (na de voorlichtingsbijeenkomst in het RSG) een brief gestuurd heeft naar de gemeenteraad van Enkhuizen.

Wat er in die brief staat weet ik niet, maar ik neem aan een verzoek om de situatie op het recreatieoord niet te veranderen, maar te laten zoals zij is. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan is de kans dat de raad aan dat verzoek gehoor zal geven bijzonder klein. Die heeft namelijk het college nadrukkelijk opgedragen om het gebied (Enkhuizerzand) op te waarderen.

Herroepen van die opdracht is natuurlijk altijd mogelijk, maar te vrezen valt dat aan zo’n herroeping financiële consequenties zullen kleven. Door wethouder Struijlaart ooit geschat op miljoenen.

Verder heeft de raad de beoordeling van de kwaliteit van het plan in handen gegeven van een commissie. Die heeft de kwaliteit van beide plannen inmiddels als voldoende beoordeeld. (Anders zou het college ze niet hebben kunnen presenteren aan de raad.)

De enige nog resterende betrokkenheid van de raad bestaat dan ook uit het goedkeuren van een gewijzigde omgevingsvergunning. Wat in september 2019 staat gepland.

Kortom, ik acht de kans klein dat de raad (op verzoek van de vereniging) haar eerder gegeven opdracht zal herroepen. Blijft over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de nog te verlenen omgevingsvergunning. Op die mogelijkheid wees ik al eerder in mijn column “Overheersend”.

Dat neemt niet weg, dat ik nieuwsgierig ben naar de brief die het actiecomité heeft verstuurd en het antwoord dat ze daarop heeft gekregen.

Hoop

Je kunt jezelf natuurlijk inbeelden dat, omdat je alles moet goedkeuren, je daardoor ook meteen de baas bent over alles en iedereen. Een opvatting die ik van tijd tot tijd meen te bespeuren bij onze leden van de raad.

Dus als de directie van het ZZM tot de conclusie is gekomen dat de voortzetting van het huidige bootmodel een beletsel is voor de verdere ontwikkeling van hun onderneming, je gewoon tegen die directie kunt zeggen, “Vervelend, maar dat bootmodel komt ons het beste uit en de rest interesseert ons niet”.

Een dergelijk arrogante opstelling heeft nog wel eens succes bij de gewone burger of de kleine middenstander, maar niet bij een bedrijf als het ZZM, dat door burgemeester Baas (bij zijn afscheid) werd afgeschilderd als bedreiging voor het levensgeluk van de gewone Enkhuizer.

Ik neem aan dat Baas zich realiseerde dat hij, door doelbewust geen rekening te houden met de wensen van het ZZM, zijn hand had overspeeld en tegenkrachten had opgewekt waarvan hij het uiteindelijk zou verliezen (of misschien inmiddels al had verloren).

De  realisatie, dat het met veel bombarie aangekondigde plan met vakantiebungalows toch nooit uitgevoerd zou worden, lijkt me een goede reden om te besluiten om er dan maar mee te stoppen. Veel eerder dan hij kort daarvoor nog had aangegeven.

Ik kan dit natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt me wel een plausibele verklaring voor de gang van zaken. Waarom langer aanblijven als je inmiddels zeker weet, dat de feestelijke oplevering van het lievelingsproject niet zal plaatsvinden?

Hoewel het negeren van de wensen van een bedrijf als het ZZM in mijn ogen het bewijs is van extreme kortzichtigheid van college en raad, denken ze daar zelf natuurlijk heel anders over. Men wast als gewoonlijk de handen in onschuld en zoekt de reden voor de mislukking bij anderen. In dit geval het ZZM. Het is ontluisterend om te zien hoe weinig affiniteit bestuurlijk Enkhuizen demonstreert ten aanzien van het ZZM.

Althans dat was het geval bij het vorige college onder Baas. Het huidige college is zich er beter van bewust, dat we er trots op mogen zijn dat het ZZM in Enkhuizen is gevestigd.  En dat je, voor wat betreft de bedrijfsvoering, misschien beter kunt luisteren naar de opvattingen van de directie dan naar de opvattingen van de man in de straat.

Het zou voor de hand hebben gelegen als Struijlaart de afgelopen anderhalf jaar zou hebben gebruikt om wensen van Orez en ZZM wat dichter bij elkaar te brengen, maar dat is niet gebeurd. Sterker nog het laatste plan bevat een element dat voor het ZZM helemaal onverteerbaar moet zijn.

rez nieuw

De toevoeging van een vierde landtong, die een extra aanslag is op het museale gevoel van de bezoeker. In de huidige situatie heeft men, op het dijkje van de kalkovens naar de molen een onbelemmerd uitzicht op het IJsselmeer.

In de door Orez en gemeente gepresenteerde situatie (zie plattegrond) kijkt men vanuit het museum aan tegen een rij vakantiewoningen.

Struijlaart zegt te hopen, dat hij er (binnen een paar weken) uit kan komen met het ZZM. Maar gegeven het feit, dat ze (in de voorgaande anderhalf jaar) nog geen stap dichter bij elkaar zijn gekomen, begrijp ik niet waar hij zijn hoop op baseert.

Hypnotiseren

Het verzoek van het ZZM om parkeerruimte op het REZ wordt door velen met nogal wat afschuw verworpen, waarbij vaak over het hoofd wordt gezien dat “het huizenplan” ook dient te voorziet in parkeerruimte.

Het “huizenplan” omvat 180 kavels. Voor de wat kleinere huisje volstaat 1 parkeerplek. Voor de wat grotere huisjes lijken 2 plekken meer voor de hand te liggen. Een gemiddelde van 1,5 plek per kavel komt uit op 270 plekken, wat volgens mij meer is dan het aantal parkeerplaatsen waar het ZZM om vraagt.

Dus als je het hebt over een “verkeeraanzuigende werking”, dan is de invloed van het “huizenplan” ongeveer gelijk aan de invloed van het ZZM plan. En is de suggestie, dat verplaatsing van de ZZM parkeerbehoefte wel en de realisatie van het “huizenplan” geen aanzuigende werking heeft, dus onjuist. Beide plannen verhogen in min of meer gelijke mate de verkeersintensiteit in het gebied.

Anders gezegd, wie het ZZM plan verwerpt vanwege een verhoogde verkeersintensiteit zal het zelfde moeten doen met het recreatieplan. Omdat die eenzelfde verhoging van de verkeersintensiteit oplevert. Waarschijnlijk zelfs meer, omdat het bij het plan horende strand ook zal leiden tot meer verkeersbewegingen.

Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt. Gelukkig hoeven wij gewone burgers dat niet te doen. Dat heeft de vorige raad (door middel van haar “go” beslissing) reeds voor ons gedaan. Bij het nemen van die beslissing hield de raad geen rekening met de door het ZZM naar voren gebrachte wensen m.b.t. de herindeling van het REZ.

De kernactiviteiten van een museum zijn conserveren en exposeren. Het transporteren van museumbezoekers is geen formele kernactiviteit. Aanpassingen als gevolg van het veranderde bezoekersgedrag en een poging tot besparing op de transportkosten (geen kernactiviteit van het museum) behoorde tot de wensen van het museum.

Het voormalige college en de voormalige raad hebben de wens van het ZZM terzijde geschoven en niet opgenomen in de aan Orez verstrekte opdracht. Met als resultaat dat er in het bestaande plan ook geen rekening mee is gehouden.

Wethouder Struijlaart denkt dat hij binnen een paar weken een compromis kan sluiten. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de inzet van de museumdirectie is, het veilig stellen van haar toekomst. Daarover ga je niet marchanderen.

Bovendien, nu de het besluit om de camping te verplaatsen is genomen, kan er op die plek een parkeerterrein worden aangelegd, dat onzichtbaar zal zijn voor de bezoekers van het recreatieoord.

Uiteindelijk zal het gaan om een afweging van belangen. Het belang van het museum dat zijn toekomst veilig wil stellen met aangepaste dienstverlening voor haar bezoekers en het belang van de gemeente, wiens ambitie het is om de verkoop van tweede woningen aan welgestelde medelanders en buitenlanders mogelijk te maken.

Mijn geld is op het behoud van ons culturele erfgoed en niet op het zoveelste vakantie parkje.

Dus tenzij wethouder Struijlaart zichzelf overtreft en een wonder bewerkstelligt gaat het voorliggende plan nog even (pakweg 4 jaar) in de vriezer totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Omdat het me als tamelijk onwaarschijnlijk voorkomt, dat de rechter de aanspraken van het ZZM volledig zal afwijzen, dient er uiteindelijk sowieso een derde plan te komen.

Gaat Orez geduldig zitten wachten tot iedereen is uitgeprocedeerd of is er sprake van een ontbindende clausule?

En als Orez zou besluiten, dat het zo wel welletjes is geweest, gaat ontbinding van de overeenkomst de gemeente dan geld kosten? En zo ja, hoeveel?

Allemaal vragen waar we waarschijnlijk geen antwoord op zullen krijgen, omdat de gemeente transparantie alleen maar nastreeft wanneer het om succesverhalen gaat.

Erik
Moet zichzelf overtreffen

Maar mocht het afscheid van Orez bv de gemeente geld kosten, dan past dat binnen de lange traditie van geld over de balk gooien, zodra het de toekomst van het REZ betreft.

Het begon met de verbetering van het vlekkenplan, wat meer dan een half miljoen kostte. Toen een paar ton uitgegeven voor een competitieve dialoog. Daarna opnieuw ambtelijke tonnen voor een volstrekt overbodige Europese tender, die tot overmaat van ramp mislukte. Waarna de opdracht uiteindelijk toch maar werd gegund.

Opnieuw een vermogen aan ambtelijke kosten en wederom uitstel. Met als meest voor de hand liggende resultaat: nog eens 4 jaar uitstel. Tenzij het Struijlaart lukt om de museumdirectie onder hypnose te brengen en haar op die manier tot een compromis weet te bewegen.

Loze beloften?

De nieuwste plannen voor het recreatieoord zijn inmiddels voorgelegd aan de raads- en commissieleden. Wat hun reactie’s zijn geweest sijpelt wellicht ooit nog eens door in het publieke domein. Maar voor hetzelfde geld houdt men de kaken op elkaar. Daar ligt dan een mooie taak voor het West-Fries Dagblad lijkt me. De raads- en commissieleden aan de tand voelen over hun opvattingen over dit plan.

Dat gezegd hebbende, nu het plan zelf. Het ziet er goed uit. Zoals ook het voorgaande plan er goed uitzag en zoals een toekomstig (en wederom op details gewijzigd plan) er ongetwijfeld  ook weer goed zal uitzien.

Want daar zitten we naar te kijken. Leuke plaatjes en een mogelijk tijdschema waarin één en ander gerealiseerd zou kunnen worden. Als er tenminste niets tegen zit.

En dat laatste is vrijwel zeker het geval. Tijdens de eerste presentatie van de plannen (anderhalf jaar geleden) maakte het ZZM al bezwaren kenbaar. Anderhalf jaar zijn er verstreken en voor zover ik weet is er nauwelijks serieus met het ZZM gesproken over aanpassing van de plannen. Om tegemoet te komen aan hun bezwaren.

Sterker nog, de uitbreiding met een vierde landtong in het gewijzigde plan heeft tot gevolg dat gesproken kan worden van horizonvervuiling.

Daarover zullen ze bij het ZZM zeker niet blij zijn. En als je een rechter treft die daar gevoelig voor is, dan zou het zomaar kunnen dat hij nieuwe aanpassingen voorschrijft.

Door bij de kaderstelling te “vergeten” dat het gebied ook belanghebbenden kent die voor hun eigen belangen zullen opkomen heeft de gemeente voor zichzelf een ongemakkelijke spagaat gecreëerd.

Volgens wethouder Struijlaart kan de gemeente een miljoenenclaim van de ontwikkelaar tegemoet zien, als het project zou moeten worden afgeblazen.

Anderzijds is er een partij (ZZM) die zich de kaas zeker niet van het brood zal laten eten en ook haar wensen heeft.

Erik
Meer dan genoeg tijd

Men heeft anderhalf jaar de tijd gehad om met die partij over die wensen te onderhandelen, maar in plaats van dat te doen, heeft men anderhalf jaar lang met alleen met de ontwikkelaar gekeuveld over een aantal (naar eigen zeggen) bescheiden aanpassingen van het oorspronkelijke plan. Zoals de precieze locatie van de reddingsbrigade en de ligging van fietspaden.

Maar daarmee is de uiteindelijke realisatie nog geen stap dichterbij gekomen en zijn de bezwaren die anderhalf jaar geleden golden niet weggenomen.

De wethouder doet voorkomen alsof hij het geschil met het ZZM binnen enkele weken kan oplossen. Laten we hopen dat hij gelijk krijgt, anders is de presentatie van dit plan niet meer dan de zoveelste loze belofte die hij doet.

Doorschuiven.

Het klinkt natuurlijk hartstikke stoer als je als wethouder zegt dat je ergens een klap op zult geven en dat is waarschijnlijk ook de reden dat Struijlaart zo gretig gebruik maakte van deze metafoor. In de bijeenkomst met de campinggasten op 8 september.

Erik
Klap geven

Zo’n klap geef je natuurlijk pas als alle puntjes op de i zijn gezet, maar dat is dan weer het vreemde aan de situatie. Niet alleen is de klap meer dan een jaar later dan er werd aangekondigd, dat van die puntjes op de i klopt ook niet.

Immers, er wordt inmiddels (met behulp van een verkenner) wel weer gesproken met het ZZM, maar de kou is nog lang niet uit de lucht. Zeker niet als er sprake zou zijn van een vierde landtong.

Waar je nu nog onbelemmerd uitkijkt over het IJsselmeer (als je in het museum van de Kalkovens naar de molen loopt), kijk je (in geval van een vierde landtong) uit op een verzameling vakantiewoningen.

Waar het museum zijn best doet om de sfeer van rond 100 jaar geleden in stand te houden, huppelt de gemeente daar vrolijk doorheen. Door met haar vakantiebungalowtjes de horizon te vervuilen. Want dat zal het effect zijn van een vierde landtong.

Maar goed, of deze vierde landtong deel uit maakt van de uiteindelijke plannen wordt vanavond aan de gemeenteraad medegedeeld. Niet dat ze daar verder iets over hebben te zeggen. Die mogelijkheid hebben ze zichzelf ontnomen. (zelf-castratie)

Ze mogen er alleen (eerder dan de rest van de bevolking) kennis van nemen. Zo wordt in Enkhuizen het begrip “transparantie” vorm gegeven. Pas nadat de raad is geïnformeerd, mag het klootjesvolk worden geïnformeerd.

En reken maar dat ze daar streng op zijn in de Breedstraat. Je mag, zonder dat ze er wat van zeggen, de raad van alles en nog wat op de mouw spelden. Maar wee je gebeente als je het gepeupel eerder (of gelijktijdig) informeert. Dan zijn de rapen gaar en zijn ze pas echt op hun p*k getrapt.

Vormt de klap op de overeenkomst een garantie dat het plan ook zal worden uitgevoerd? Neen, het ZZM kan nog steeds roet in het eten gooien. Maar één ding is wel zeker, mocht het plan in zijn huidige vorm niet door gaan, dan heeft Orez BV recht op een aanzienlijke schadevergoeding voor de werkzaamheden die men tot nu toe heeft verricht.

Althans, dat beweerde Struijlaart tijdens een eerdere bijeenkomst met campinggasten.

En dat vind ik nog het meest fascinerende aan de hele gang van zaken.

gemeenteraad
te veel werk

Een toezichthoudende instantie (de gemeenteraad) die het te veel werk vindt om toezicht te houden, zoals een UWV directie het  te veel werk vindt, om er op toe te zien, dat er niet wordt gefraudeerd.

Nu de klap is gegeven (althans zo lijkt het, zeker weten we het pas op dinsdag als de pers wordt geïnformeerd) is er (buiten het zicht van de raad) de mogelijkheid van een miljoenenclaim op de gemeente ontstaan.

Laten we hopen dat het niet zover komt, maar mocht het wel zover komen, dan wast de voltallige raad haar handen natuurlijk in onschuld. Om vervolgens te besluiten dat de rekening voor dit incompetente gedrag doorgeschoven dient te worden naar de belastingbetaler.

 

Betrouwbare Bronnen.

Hoewel ik af en toe best wel opzienbarend nieuws breng, word ik door de reguliere pers, “Het dagblad voor West-Friesland”, kennelijk niet serieus genomen en niet gezien als een betrouwbare bron van informatie.

Ik kan me namelijk niet herinneren dat ik het afgelopen jaar op enigerlei wijze ben geciteerd. Hoe anders ligt dat bijvoorbeeld bij de opvattingen die door de autoriteiten (zoals gemeente en raadsleden) worden geventileerd.  Die worden altijd zonder op- of aanmerkingen letterlijk overgenomen.

Zoals in de krant van zaterdag waarin Hans Langbroek de verslaggever van de krant vertelt wat hij van een campinggast heeft gehoord.

Namelijk, dat wethouder Struijlaart zou hebben gezegd dat er binnenkort een klap komt op de parkeerplaats van het museum op het Enkhuizerzand.

Hans was niet aanwezig op de betreffende vergadering, de verslaggever ook niet. Ik wel, en ik durf met de hand op mijn hart te verklaren, dat Struijlaart niet gezegd heeft wat Langbroek beweert dat hij heeft gezegd.

Struijlaart heeft bij herhaling verklaard, dat er “op korte termijn een klap zou worden gegeven” op wat er door Orez BV en gemeente was overeengekomen.

Maar over de precieze inhoud van die overeenkomst heeft hij zich verder niet uitgelaten. Anders dan dat daarmee de verplaatsing van de camping een voldongen feit zou zijn.

Het ZZM laat overigens in hetzelfde krantenartikel weten dat er met haar nog geen overeenstemming is bereikt.