Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Splijtzwam

SEDNa een maand informeren, uitmondend in een rapport van 10 pagina’s valt het op, dat dit rapport nauwelijks aandacht besteedt aan de belangrijkste toekomstige splijtzwam in de raad van Enkhuizen

De wenselijkheid van een bestuurlijke fusie met de beide buurgemeenten waarmee het SED wordt gevormd.

Dit najaar wordt het college geacht om een rapport uit te brengen waarin de mogelijke voor- en nadelen zullen worden opgesomd. Vervolgens zal beleid moeten worden geformuleerd. Complicerende factor is, dat de twee andere SED gemeenten nauwelijks voordeel zien in een bestuurlijke fusie.

Tijdens de verkiezingen bleek een kleine meerderheid niet onwelwillend te staan tegenover een fusie. Een meerderheid die overigens makkelijk kan omslaan in een minderheid als het collegerapport eenmaal op tafel ligt.

De huidige meerderheid bestaat uit de huidige coalitie van VVD, D66 en PvdA aangevuld met HEA en EV. Nieuw Enkhuizen zit op het vinkentouw, men acht voorlopig een fusie onvermijdelijk, maar heeft (bij mijn weten) een definitief oordeel uitgesteld tot na het collegerapport.

Maar ook de steun van de twee andere lokale partijen HEA en EV is volgens mij niet 100%. De kans dat zij na een fusie nog zullen terugkeren in de nieuwe raad is te verwaarlozen. Steun voor de fusie is tevens steun voor de eigen ondergang.

Bovendien bestaat er een vrij breed gedragen onvrede over het functioneren van de ambtelijke organisatie zoals die vorm heeft gekregen in de SED.

De voorgestelde financiering van maatregelen die tot verbetering moeten leiden had een meerderheid van 1 stem, inclusief de twee van het “oude” Nieuw Enkhuizen.

Het “nieuwe” Nieuw Enkhuizen staat echter aanzienlijk sceptischer tegenover de SED dan het oude. Zozeer, dat tijdens een ledenvergadering al is uitgesproken dat de partij aan geen enkele coalitie dient deel te nemen die nalaat de kostenverdeling tussen de SED gemeenten aan de orde te stellen.

Het verbaast me dan ook, dat deze potentiële splijtzwam tijdens de informatiebesprekingen nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld. Het is een onderwerp dat waarschijnlijk diepe emoties zal losmaken en het zal daarom onmogelijk blijken te zijn om op dat punt (een betekenisvol) raadsbreed akkoord te bereiken.

Waarmee we dan weer terug zijn bij het inmiddels reeds afgeschreven model van coalitie en oppositie.

Advertenties

mei 3, 2018 Posted by | Herindeling, Samenwerken, SED | Plaats een reactie

Reflecteren

reijswoud2

Reflecteren?

Op 29 maart werd de nieuwe raad geïnstalleerd en bij die gelegenheid sprak Rob van Reijswoud een “reflectie” op de verkiezingsuitslag uit. U kunt daar via het RIS naar luisteren, maar haar ook (via de kort voor de verkiezingen in ere herstelde website van de VVD) lezen.

Rob kiest er voor om alle partijen wat stroop rond de mond te smeren, wat altijd bijdraagt aan een goede sfeer. “HEA” en “Enkhuizen Vooruit” hebben zich inmiddels al geconformeerd aan de door de VVD uitgezette koers.

Tezamen met VVD, D66 & PvdA vormen zij een coalitie die bijna een meerderheid heeft. Daar tegenover is een even grote oppositie denkbaar. De doorslaggevende stem is (net als de voorgaande 8 jaar) in  handen van de  CU/SGP.

Breuklijn tussen coalitie en oppositie wordt gevormd door het streven naar een bestuurlijke fusie tussen de SED gemeenten. VVD en consorten zijn vóór. SP en consorten zijn tegen. Wat Nieuw Enkhuizen betreft, ik kan me niet voorstellen dat deze partij deelneemt aan welke coalitie dan ook, zolang er geen coalitie beschikbaar is, die bereid is om het probleem rond de Enkhuizer bijdrage aan de OOP op te lossen.

Alle partijen hebben dit probleem tijdens de verkiezingen doodgezwegen, maar daarmee is het nog niet weg. Ik vrees dat het voor de leden van Nieuw Enkhuizen onverteerbaar blijft, dat inwoners van Enkhuizen meer moeten bijdragen aan het SED ontwikkelingsplan dan alle andere SED inwoners.

Een situatie die we danken aan het uiterst zwakke optreden van (VVD) wethouder Struijlaart (in de functie van Enkhuizer lid van het dagelijks bestuur van de SED).  Wat met de mantel der liefde bedekt wordt door VVD fractievoorzitter Rob van Reijswoud.

Het is daarom een gotspe, dat beide voorlieden beweren dat bij hen het Enkhuizer belang vóór het partijbelang gaat. Het Enkhuizer belang is, dat haar inwoners dezelfde bijdrage leveren als al de andere inwoners van de SED.

Het VVD partijbelang eist dat een misser van Struijlaart wordt doodgezwegen.

De misser van Struijlaart houdt in, dat Enkhuizers (gezamenlijk) ruim 8 ton meer betalen moeten voor de uitvoering van een plan, dan er op basis van haar aantal inwoners valt te rechtvaardigen. Van Reijswoud wordt tijdig op deze ongelijke behandeling gewezen, maar wuift dat hooghartig weg.

En nu proberen beide heren ons er van te overtuigen, dat het klakkeloos accepteren van die ruim 8 ton aan extra kosten en het vervolgens doodzwijgen van deze gang van zaken niets van doen heeft met het partijbelang van de VVD.

Dat Enkhuizen bij de huidige stand van zaken ruim 8 ton meer betaalt is geen mening, maar een feit. Dat het doodzwijgen van dit feit verband houdt met het partijbelang van de VVD is een mening. Maar er valt moeilijk te ontkennen, dat deze mening op feiten is gebaseerd en dat alle mooie woorden van Van Reijswoud ten spijt, de opvatting die hij uitdraagt neerkomt op  “pot verwijt ketel dat hij zwart is.”

En dat al het geneuzel over oude politiek en een tegenstelling die er zou bestaan tussen Enkhuizer belang en coalitiebelang nergens op slaat en niet meer dan een rookgordijn is waarachter men de eigen intenties tracht te verbergen.

Tot dusver is dat gelukt voor wat betreft de overige twee lokale partijen. We zullen zien wat er gebeurt, als die zich realiseren dat ze over 4 jaar niet meer bestaan als Enkhuizen bestuurlijk gefuseerd is met de andere SED gemeenten en ze geen andere keuze hebben dan lid worden van de VVD willen ze hun rol in de gemeentepolitiek kunnen blijven spelen.

april 2, 2018 Posted by | Reijswoud, SED, Struijlaart, VVD | Plaats een reactie

Een brug te ver.

SEDDe afgelopen paar dagen heeft een lezer (en SP stemmer)  zich nogal al ingespannen om een put te dempen in de vaste overtuiging dat het kalf inmiddels al was verdronken.

Met het verdronken kalf bedoel ik natuurlijk de mogelijkheid om door heronderhandelingen de Enkhuizer bijdrage aan het SED ontwikkelingsplan met ruim 8 ton te verminderen.

Dat bedrag was (door onoplettendheid van alle Enkhuizer partijen) op 12 december 2017 feitelijk “weggegeven” aan de twee andere SED partners.

De bedoeling van Nieuw Enkhuizen was om over de teruggave van het bedrag te gaan onderhandelen.

Min of meer zoals Margareth Thatcher dat ooit had gedaan over de deelnamekosten. (Die door het VK waren overeengekomen met de voorloper van de EU, de EEG.)

Alleen Nieuw Enkhuizen was voorstander van dergelijke onderhandelingen. Alle andere partijen maakten er geen woorden aan vuil. Begrijpelijk, want het  bespreekbaar maken van heronderhandelingen zou voeding geven aan de gedachte, dat men twee maanden eerder kennelijk iets over het hoofd had gezien.

Een conclusie waar geen enkele partij op zat te wachten.

Alleen de nieuwste Enkhuizer partij “Enkhuizen Vooruit” zag wel wat in het onderwerp (en de publiciteit die het mogelijk zou kunnen opleveren) en belegde een zogenaamde informatiebijeenkomst waarin wethouder Struijlaart zijn visie op één en ander zou toelichten.

Uiteraard was het niet de bedoeling dat Struijlaart zijn eigen beleid zou gaan afkraken.  Bovendien was zijn beleid gesteund door de lijsttrekker en lijstduwer van Enkhuizen Vooruit en hun keuze ga je evenmin afvallen. Dus het verloop van de discussie lag in de lijn der verwachting.

Maar daar gaat het me even niet om. Waar het mij om gaat is dat “Enkhuizen Vooruit” alles uit de kast had gehaald om de bijeenkomst tot een succes te maken. Kosten nog moeite waren gespaard. Prima onderwerp (betaalt Enkhuizen ruim 8 ton te veel of niet?).

Nette locatie, gratis koffie. Kortom, helemaal goed dus en hoeveel mensen komen daar dan uiteindelijk dan op af? Ongeveer 5, de rest was aanhang van Nieuw Enkhuizen of Enkhuizen Vooruit.

Ik zeg dat zonder enig leedvermaak, maar met diepe treurnis. Wat moet je (als politieke beweging) in hemelsnaam nog meer doen om mensen er toe te verleiden om ergens inhoudelijk over te discussiëren?

Waarom en voor wie organiseren we eigenlijk dit 4 jaarlijkse circus en noemen we het “het feest van de democratie” als de helft van de bevolking de uitkomst niets kan schelen? Waarom houden we niet elke 4 jaar een loting waarbij er mensen worden aangewezen die 4 jaar als raadslid moeten functioneren?

Een soort van dienstplicht en waarschijnlijk krijgen we dan een betere dwarsdoorsnede van de bevolking dan die we nu (door middel van verkiezingen) krijgen.

Maar goed, dat terzijde. Terug naar de lezer, die krampachtig probeerde te bewijzen dat als de provincie 13 miljoen zou bijdragen in de kosten, Enkhuizen op basis van de bestaande verdeelsleutel weer beter af zou zijn. Onzin, het eindresultaat zou break-even  zijn.

Klein detail, bij dit alles. De 13 miljoen van de provincie wordt alleen uitgekeerd in geval van een fusie. De partij waarop de lezer stemde is mordicus tegen een fusie.

NE 11Dus wat we ons daarom beter kunnen afvragen is, wat maakt (nu de verkiezingen zijn geweest) de door Nieuw Enkhuizen voorgestelde onderhandelingen overbodig?

Dat de partijen de kwestie van ongelijke behandeling (uit angst voor zetelverlies) vóór de verkiezingen doodzwegen is begrijpelijk.

Maar waarom zouden ze na de verkiezingen (terwijl het risico van zetelverlies is verdwenen) bij dat standpunt blijven, terwijl de ongelijke behandeling nog steeds niet is opgeheven?

Is het niet veel logischer dat de Enkhuizer partijen het onderwerp alsnog aankaarten bij het SED bestuur en proberen de schade te herstellen die ze (in december 2017) door hun onachtzaamheid hebben laten ontstaan?

OK, de erkenning dat je hebt zitten slapen levert wat gezichtsverlies op, maar dat leidt in ieder geval niet meer tot zetelverlies.

Nu dat niet meer speelt (alle zetels zijn voor de komende 4 jaar verdeeld) kun je dan nog van de Enkhuizer bevolking blijven verlangen, dat ze ruim 8 ton meer blijft betalen om zodoende de Enkhuizer politieke partijen gezichtsverlies te besparen?

Wat mij betreft niet en het zou Nieuw Enkhuizen sieren als ze daar consequent in zou blijven en zou weigeren om deel te gaan uitmaken van een coalitie, die de ongelijke behandeling van Enkhuizers zou laten voortbestaan.

Je vergissen is één ding. Proberen die vergissing te verdoezelen een andere. Maar na te laten om een vergissing ongedaan te maken, zou voor Nieuw Enkhuizen een brug te ver moeten zijn.

maart 25, 2018 Posted by | SED | 6 reacties

Lekkuh Stemmuh

stemmenEerst even stemmen en dan weten we aan het eind van de dag hoeveel kans we maken met onze 8 ton. Acht van de negen partijen zien er geen brood in en laten de dingen liever zoals ze zijn, terwijl er maar een partij is die gezegd heeft “we gaan er voor”.  Nieuw Enkhuizen.

Het hangt er dus een beetje van af welke uitslag Nieuw Enkhuizen scoort wil het enige indruk maken op onze buren in Stede Broec en Drechterland.

Blijft het bij 3 zeteltjes, dan zal de reactie bij onze buren zijn, ach de overgrote meerderheid van de Enkhuizers kan het niks schelen dat ze meer moeten betalen, waarom zouden wij ons daar dan nog druk over maken.

Maar alles boven de drie zetels wijst toch op een zekere irritatie bij de inwoners van Enkhuizen en in een samenwerkingsverband als het SED kan zo’n irritatie (zeker als ze voortduurt) danig in de weg gaan zitten. Dus doe je er verstandig aan die irritatie weg te nemen door alle inwoners een gelijke bijdrage in de kosten te laten betalen..

Maar of de Enkhuizers ook maar enigszins geïrriteerd zijn over de ongelijke behandeling (die ze binnen het SED krijgen) weten we al vanavond.

Alles boven de drie zetels geeft een sprankje hoop. Tot drie en daaronder blijft het, net als de voorgaande jaren, gewoon lekker pappen en nathouden.

Gelukkig mag de Enkhuizer bevolking (die gewoonlijk beschikt over een uitgesproken mening over van alles) nu eens zelf bepalen wat ze wil.

maart 21, 2018 Posted by | SED, Verkiezingen | 3 reacties

Verschil maken

kat-uit-de-boom-kijkenNog drie dagen te gaan en het ziet er niet naar uit dat er een serieuze aanval komt op onze campagne slogan. “Stem Nieuw Enkhuizen en bespaar ruim 8 ton”.

Enkhuizen Vooruit doet nog een halfslachtige  poging twijfel te zaaien zonder al te veel succes.

De te hulp geroepen wethouder Struijlaart heeft erkend dat het anders had gekund, maar omdat niemand er op had aangedrongen, hij zich niet geroepen had gevoeld om het anders te doen. En dus gewoon een ambtelijk advies had opgevolgd.

Maar goed, die 8 ton komt niet vanzelf uit de lucht vallen, we zullen er ook iets voor moeten doen. Bijvoorbeeld door onze buurgemeenten Stede Broec en Drechterland er van te overtuigen dat het ons als Enkhuizers ernst is, als we gelijke behandeling eisen.

Aangezien de overige partijen niets beter weten te doen dan de kat uit de boom kijken, heeft Nieuw Enkhuizen geen andere keus dan het voortouw te nemen.

Maar dat heeft natuurlijk alleen maar effect als een redelijk aantal mensen Nieuw Enkhuizen steunt. Zoals de zaken er nu voor staan kun je alleen maar concluderen dat het de andere partijen niet kan schelen of die 8 ton ooit terug komt.

Nu denk ik dat ze na de verkiezingen wel zullen bijtrekken en als gebruikelijk weer het hoogste woord zullen voeren, maar helemaal zeker ervan ben je natuurlijk nooit.

Dus ligt hier een schone taak voor mensen die normaal gesproken niet gaan stemmen. Deze keer kunnen zij het verschil maken.

Dus hou nu eens op met te roepen dat het toch geen verschil uit maakt. Kom uit je luie stoel, ga stemmen en kies Nieuw Enkhuizen en dan zal je zien dat die 8 ton wel degelijk richting  Enkhuizen komt. Dat is het enige wat je in vier jaar hoeft te doen en daarmee help je Enkhuizen en jezelf vooruit.

Ik weet ook wel dat die 8 ton niet alle problemen oplost, maar het is een begin. En het zetten van die eerste stap is voor de raad misschien aanleiding zichzelf niet langer te zien als geroutineerde “katten uit de boom kijkers”, maar zichzelf te transformeren tot “schoppen onder de kont gevers”.

Maar voor het zover is, moeten we (de kiezer) eerst zelf wat doen.  En dat is even niet met onze smartphone spelen, maar met een ouderwets potlood een vakje rood kleuren.  Maakt niet uit van wie, als hij/zij maar op lijst 6 staat.

maart 18, 2018 Posted by | Doorpakken, Enkhuizen Vooruit, SED, Struijlaart | 3 reacties

Opstaan en een kerel zijn.

dokwerkerIn een reactie op mijn vorige column citeert Frank van Gangelen (secretaris van Enkhuizen Vooruit en nummer 2 op hun kieslijst) artikel 10.2 i van het SED bedrijfsplan.

Een positief of negatief resultaat tussen de totale vrijval in de drie gemeenten en de exploitatie van de SED-organisatie, zal naar rato van het ingebrachte budget worden verrekend met de individuele gemeenten.

Het is het gebruikelijke ambtelijke abracadabra voor de gevorderde lezer.

Zoals ik het begrijp hebben de gemeenten hun gebudgetteerde personeelskosten over gemaakt naar de SED, die op basis van die budgetten (in haar naam) alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoert.

Omdat men verwachtte, dat de SED dat effectiever kon dan de drie gemeenten zelfstandig, zouden de oorspronkelijke gebudgetteerde personeelskosten worden vergeleken met de door SED uitgegeven personeelskosten. 

Wat in 2015 een verwachtte besparing zou opleveren van 1.4 miljoen, die vervolgens naar rato van het ingebrachte personeelsbudget verdeeld zou worden tussen de deelnemende gemeenten. 

Deze handelswijze gold voor zowel een positief als negatief resultaat, waarbij ik me afvraag of men in 2014 voorzag dat in 2017 een negatief resultaat van 13,4 miljoen tot de mogelijkheden behoorde. Of dat men zich realiseerde, dat men door deze formulering een begrensd positief resultaat koppelde aan een onbegrensd negatief resultaat (zie het vorige column).

Dus ja, je kunt spreken van een ambtelijk gelijk, maar boven het ambtelijk gelijk staat het politieke gelijk. En het politieke gelijk treedt in werking als blijkt dat het ambtelijke gelijk onvoorziene en ongewenste neveneffecten heeft.

In dit geval, dat de kleinste gemeente de grootste bijdrage levert aan een maatregel waar alle drie gemeenten in gelijke mate belang bij hebben.

Indien politici geconfronteerd worden met een ambtelijk gelijk, dat politiek gezien onacceptabele resultaten oplevert, dan is het niet alleen hun taak, maar ook hun plicht  om dat onacceptabele resultaat ongedaan te maken.

Maar in dit geval hebben zowel wethouder als raad zich niet gedragen als politici, maar als gedweeë uitvoerders van ambtelijke onzin.

Een sub-slogan van Nieuw Enkhuizen is, “Anders denken, anders doen” en vandaar mijn oproep: “Sta op, wees een kerel en doe wat goed is in plaats van je te verschuilen achter bureaucratische onzin”.

De huidige gang van zaken is het zoveelste vertoon van onmacht van een met zichzelf worstelende raad. Die maar niet in staat is te beseffen dat het niet de bureaucraten zijn die bepalen wat er moet gebeuren, maar dat het de gekozen vertegenwoordigers van het volk zijn die dat bepalen.

Dus laten we hopen dat degenen die zich nu verkiesbaar hebben gesteld  nog voor de verkiezingen zullen verklaren dat ook zij zullen opkomen voor de belangen van Enkhuizen en er geen genoegen mee nemen dat de inwoners van Enkhuizen als tweederangs burgers worden behandeld en (zonder aanwijsbare reden) voor dezelfde dienst meer moeten betalen dan de overige SED inwoners.

Komt die verklaring er niet vóór de verkiezingen, dan is Nieuw Enkhuizen de enig veilige keuze. Tenminste, als het belang van de Enkhuizer bevolking U aan het hart gaat.

maart 16, 2018 Posted by | Geld terug, SED, Struijlaart | 5 reacties

Politieke gemakzucht.

Erik

“Opvatting”

Goed, in mijn vorige bericht stelde ik dat het dagelijks bestuur van de SED organisatie een in procenten uitgedrukt recht op teruggave (van besparingen) had omgezet in een (in procenten) even grote verplichting  tot betalen in geval er sprake zou zijn van tekorten.

Staat dat ergens zo geformuleerd? Nee, maar het is de interpretatie van het dagelijks bestuur en haar ambtenaren. Is er een andere interpretatie mogelijk? Uiteraard, maar zolang raadsleden niet de tijd nemen om er over na te denken, blijft de opvatting van het DB (hoe vaag ook geformuleerd) van kracht.

Waar zouden raadsleden over na moeten denken?

Bijvoorbeeld over hoe logisch het is, dat je een onbegrensd nadeel overeenkomt in ruil voor een begrensd voordeel.

Wat bedoel ik met beide begrippen? Welnu, uitgangspunt is de totale (aan de SED overgedragen) loonsom en het aandeel dat de diverse gemeenten daar in hebben.

Stel de totale loonsom is 100. Het aandeel van Enkhuizen is 37 en van Stede Broec en Drechterland respectievelijk 33 en 30.

Besparingen in de loonsom levert Enkhuizen relatief het grootste voordeel op. Men krijgt dan namelijk 37% van de besparing. Echter, dat voordeel is begrensd. De loonsom zal nooit naar 0 dalen. Je mag al blij zijn als hij 10 punten daalt.

Een stijging van de loonsom kent daarentegen geen begrenzing. Door stijging in de hoeveelheid werk zou ze zelfs zo maar kunnen verdubbelen. Het nadeel voor Enkhuizen (als de loonsom stijgt wordt men geacht het grootste deel daarvan voor zijn rekening te nemen) is daardoor onbegrensd.

Volgens de uitleg van Struijlaart afgelopen dinsdag is dat de manier waarop de overeenkomst tussen de drie gemeenten werkt en hoort te werken. Helaas staat dat nergens zo omschreven.

Het is dan ook niet meer dan een “opvatting” die Struijlaart (en zijn collega DB leden uit  Stede Broec en Drechterland) zich eigen hebben gemaakt.  Het is een “opvatting” die op basis van de huidige stand van zaken Enkhuizen ruim 8 ton kost en de gemeenten Drechterland en Stede Broec gezamenlijk ruim 8 ton bespaart.

Is er een alternatief voor de nu gekozen kostenverdeling voor de OOP?

Uiteraard, je kunt er ook voor kiezen de bijdrage voor elke inwoner gelijk te laten zijn.

Wat heeft Struijlaart belet om die keuze te maken? Geen idee. Gemakzucht wellicht? Onvoldoende inzicht in welke verplichtingen er daadwerkelijk zijn aangegaan? Onvoldoende betrokkenheid bij het wel en wee van Enkhuizen?

Eén ding is zeker, tegenover de “opvatting” van Struijlaart laat zich gemakkelijk een andere stellen. Eén die wel oog heeft voor het belang van Enkhuizen.

De instantie die deze andere opvatting naar voren had moeten brengen (zeker nadat daar vanuit de bevolking op was aangedrongen) is de gemeenteraad. Maar die had daar (op 12 december 2017) duidelijk geen zin in. Te veel werk, te ingewikkeld, het is al bijna Kerst, wie zal het zeggen? Als eerder vermeld, dit verzuim kost de inwoners van Enkhuizen 8 ton over de hele planperiode.

En tenslotte is, over minder dan een week, het woord aan de allerhoogste instantie in de gemeente. De kiezer. Die bepaalt namelijk (door middel van verkiezingen) wie er namens hem/haar besluiten mag nemen in de komende 4 jaar.

Zullen dezelfde mensen in de gemeenteraad komen die in december 2017 nalieten om de “opvatting” van Struijlaart aan een gedegen onderzoek te onderwerpen?Dat zou zo maar kunnen en het zou zeker niet de eerste keer zijn dat politieke gemakzucht verder zonder gevolgen blijft.

maart 15, 2018 Posted by | SED, Struijlaart | 7 reacties

Verdeelsleutel

verdeelsleutelGisteravond was dan eindelijk het grote moment aangebroken waarop wethouder Struijlaart (op uitnodiging van Enkhuizen Vooruit) zou komen uitleggen hoe het nu zat met de verdeelsleutel die er voor kostenverdeling van het Ontwikkelingsplan (OOP) is gebruikt.

Althans daar hoopte ik op, Struijlaart zelf bleek andere plannen te hebben.

Om te beginnen complimenten voor Enkhuizen Vooruit die de zaakjes keurig voor elkaar had. Zorgelijk dat een politieke discussie over een toch niet onbelangrijk onderwerp, waar bovendien de nodige aandacht aan was besteed, zo weinig belangstelling kreeg.

Wat moet je in Enkhuizen nog meer doen om de mensen in beweging te krijgen, als zelfs de aanwezigheid van een wethouder geen garantie is voor een goed gevulde zaal?

Dan de avond zelf. Struijlaart vertelde, hij ging door met vertellen en bleef maar vertellen over de financiering van de SED. Een breed onderwerp waar je lekker veel over kunt vertellen, zonder dat je toekomt aan wat ik de kern van de avond zou willen noemen.

Wat is nu eigenlijk de rechtvaardiging voor de financiering van het  OOP, waarbij Enkhuizen als kleinste van de drie gemeenten, geacht wordt om de grootste bijdrage aan de kosten van het plan te leveren? Maar liefst 8 ton meer dan wanneer alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage zouden leveren.

De formeel gegeven reden is uiteraard bekend. Bij het tot stand komen van de SED stonden de samengevoegde loonsommen in een bepaalde verhouding tot elkaar. Die verhouding zou gebruikt worden bij het uitkeren van de te verwachten besparingen.

Enkhuizen had de grootste loonsom ingebracht en had, in geval van besparing, dus het recht op een groter deel dan de anderen.

Zover zo goed. Helaas, de besparingen zijn nooit gerealiseerd. Integendeel, er was sprake van extra kosten. Dus werd het “recht” op een groter aandeel in de besparingen, omgezet in een “plicht” tot een grotere bijdrage in de kosten. Voor sommigen is dat een logisch voortvloeisel.

Niet wat mij betreft. Het recht op het één, kan nooit automatisch leiden tot een plicht voor wat anders. In dit geval de verdeling van extra kosten. In plaats van dat de extra loonkosten gelijkelijk over de drie gemeenten werden verdeeld, werden ze verdeeld volgens een formule die nooit was toegerust voor het doel waarvoor ze was ontworpen.

Met als verbluffend resultaat, dat de kleinste gemeente werd opgezadeld met de meeste kosten.

Dik-TromHet is een regeling die Dik Trom zou hebben kunnen uitvinden. Je bedenkt een regeling waarbij een worst als beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, in de wetenschap dat de condities waaronder je de worst zal moeten afgeven, zich nooit zullen voordoen.

Weliswaar was bij aanvang van de SED bedacht dat door efficiënter werken de totale loonsom zou dalen, maar het omgekeerde was waar gebleken. De totale loonsom is (mede als gevolg van het OOP) explosief  gestegen. En omdat Enkhuizen bij daling van de kosten procentueel het grootste voordeel zou hebben gehad, kreeg ze bij stijging van de kosten procentueel het grootste nadeel toebedeeld.

Dat is de (in mijn ogen tamelijk primitieve) logica waar de kostenverdeelsleutel op is gebaseerd en die door Struijlaart wordt verdedigd.

Duidelijk is, dat het bij Struijlaart, noch bij de Enkhuizer raad, ooit is opgekomen, dat de sterk gewijzigde omstandigheden een goede reden had kunnen zijn om nog eens na te denken over de aanpassing van die verdeelsleutel.

Zo’n aanpassing was weliswaar al eens gebeurd (dus onmogelijk was het niet), maar men was bij het Ontwikkelingsplan niet op het idee gekomen. Had het kunnen gebeuren vroeg oud raadslid Noorman? Jazeker, dat had gekund, maar het was nu eenmaal niet gebeurd, antwoordde  Struijlaart. Daar kun je verder van alles van vinden, maar onmiskenbaar feit is, dat wethouder noch raad reden hebben gezien voor een aanpassing van de verdeelsleutel.

En daarmee zijn we aangekomen bij de oorzaak van het probleem. De Enkhuizer raad had (gezien de gewijzigde omstandigheden) moeten aandringen op een aanpassing van de verdeelsleutel. Dat heeft ze, ondanks aandringen van betrokken burgers, niet gedaan. Dus wast de wethouder zijn handen in onschuld, terwijl de raad zich mag afvragen of ze zich (op advies van de wethouder trouwens) niet veel te makkelijk heeft neergelegd bij een twijfelachtige verdeelsleutel.

De ervaring leert dat de raad dat nooit zal doen.  De hand in eigen boezem steken (of welke andere vorm van zelfverwijt dan ook), is haar vreemd.  Natuurlijk, men had kunnen aandringen op een meer verantwoorde verdeelsleutel, maar dat heeft men nagelaten. Jammer, eigen schuld, dikke bult. De rekening voor dit verzuim gaat naar de inwoners van Enkhuizen.

Die dragen 30% meer bij aan de kosten van het ontwikkelingsplan dan hun buren in Stede Broec, die (naar ik aanneem) beschaafd in hun vuistje lachen. Gelukkig kan het de burgers van Enkhuizen niets schelen dat ze gedwongen worden meer te betalen dan hun buren. Dat leid ik tenminste af uit de geringe belangstelling voor de avond waarop dit onderwerp werd besproken.

maart 14, 2018 Posted by | EV!, SED, Struijlaart | 1 reactie

Bovengemiddeld.

NE 11

Dinsdag 13 maart om 20.00 uur  in restaurant “MEER Enkhuizen” Tussen Twee Havens 9a (1 hoog)  Informatie bijeeneenkomst. Iedereen welkom.

Het feit dat er een wethouder aan te pas moet komen om aan ons (gewone stervelingen) uit te leggen hoe een verdeelsleutel werkt, doet vermoeden dat het hier om een ragfijn en zeer ingewikkeld concept gaat.

Niets is minder waar. Het gaat om een uiterst simpel principe. Als gemeenten samenwerken in een regeling delen ze gewoonlijk in gelijke mate in de kosten van zo’n regeling.

Alleen een bovengemiddeld belang bij een bepaalde regeling rechtvaardigt een bovengemiddelde bijdrage aan de kosten.

Wat is een bovengemiddeld belang bij een regeling?

Afgelopen maand hebben de SED gemeenten een schuldhulpregeling met elkaar afgesproken. De gedachte bij het tot stand komen van die regeling was, dat het belang dat Enkhuizen had bij het aangaan van die regeling, bovengemiddeld was in vergelijking tot de andere gemeenten.

Omdat Enkhuizen een aanzienlijk hoger percentage bijstandsgerechtigden binnen haar grenzen heeft dan de andere gemeenten en dit een indicatie is van het mogelijk aantal toekomstige cliënten dat gebruik wil maken van de schuldhulpregeling.

Vanwege het te verwachten bovengemiddelde gebruik van de regeling door inwoners van Enkhuizen, werd er een bovengemiddelde bijdrage aan de kosten afgesproken. Enkhuizen nam derhalve 45% van de kosten voor haar rekening.

Men kan over het deelname percentage discussiëren, maar niet over het principe dat bovengemiddelde aanspraken resulteren in een  bovengemiddelde bijdrage aan de kosten van zo’n regeling. Moeilijk te begrijpen? Niet echt natuurlijk.

Wat maakt dat onze raadsleden niet in staat zijn om een dergelijk eenvoudig principe niet begrijpen?

In het geval van het Organisatie OntwikkelingsPlan (OOP) is er kennelijk sprake van een bovengemiddeld belang voor Enkhuizen, want er is sprake van een bovengemiddelde bijdrage (37,19%).

De vraag is nu welk bovengemiddeld belang Enkhuizen bij deze regeling heeft. Een belang dus dat Enkhuizen wel, maar de andere gemeenten in veel mindere mate of helemaal niet hebben.

Dat bovengemiddelde belang voor Enkhuizen is er niet en er is zelfs door geen enkele politieke fractie ook maar een poging gedaan om het aan te tonen. Ondanks herhaalde waarschuwingen van mijn lezers (en mijzelf) en ondanks het ontbreken van een bovengemiddeld belang bij de regeling is de raad in december 2017 akkoord gegaan met een bovengemiddelde bijdrage in de kosten door Enkhuizen.

Met als gevolg dat Enkhuizen een bijdrage aan de kosten levert die meer dan 8 ton hoger is dan rechtvaardig en noodzakelijk is.

De tragische werkelijkheid is, dat geen van de zittende raadsleden zich de tegenstelling tussen bovengemiddelde betaling en gemiddeld (voor iedereen gelijk) belang bij het OOP  heeft gerealiseerd. Een verzuim dat men nu probeert te verbergen achter ingewikkelde beschouwingen over verdeelsleutels waar men de precieze werking zelf ook niet van begrijpt.

Waarom moet Struijlaart anders langskomen om uit te leggen waar Stella Quasten en Michèl de Jong destijds vol overtuiging vóór hebben gestemd, waarbij de stem van Stella zelfs van doorslaggevende betekenis was?

Omdat er (tot op de dag van vandaag) geen fractie is die zijn verzuim heeft willen toegeven, is er een situatie ontstaan waarbij “wij” (Nieuw Enkhuizen) ons gesteld zien tegenover “zij” (alle overige fracties). Terwijl een gelijke behandeling voor de inwoners van Enkhuizen ons allemaal aan het hart zou moeten gaan.

Het is nu aan de kiezer om te bepalen welke keuze hij wil maken en welk standpunt hij het meest kan waarderen.

Tot slot de vraag, behoort herziening van de overeengekomen kostenbijdrage tot de mogelijkheden?

Anders dan sommige van de ons vertegenwoordigende politici misschien willen doen geloven zijn de inwoners van de SED gewone mensen, die niets liever willen dan in harmonie leven met hun buren. Ze zijn er helemaal niet op uit om ons “een poot uit te draaien” en als ze wordt uitgelegd, dat het OOP een gezamenlijk belang is, dan zal men zonder meer bereid zijn de kosten voor dat gezamenlijk belang te willen dragen en in te stemmen met een gelijk bedrag voor elke inwoner van de SED.

De enigen die een dergelijke regeling in de weg staan zijn onze kleingeestige lokale politici, die het maar niet kunnen verkroppen dat ze gewezen worden op een blunder die ze in december 2017 hebben begaan en die ze daarom blijven ontkennen.

Dat is een probleem, dat de kiezers van Enkhuizen (over een week) zullen moeten proberen op te lossen door deze politici niet voor herbenoeming in aanmerking te laten komen.

Het bovenstaande zal mijn inzet zijn bij de openbare informatiebijeenkomst op 13 maart waarin wethouder Struijlaart zijn opvattingen over verdeelsleutels tussen de SED gemeenten kenbaar zal maken. Mijn advies is, komt allen want dit keer maakt Uw aanwezigheid wel degelijk verschil.

Het verschil is of er een serieuze poging wordt ondernomen om de ongelijke behandeling voor Enkhuizers ongedaan te maken (en we onszelf daarbij meer dan 8 ton besparen) of dat we doorgaan met ons zand in de ogen te laten strooien door politici die beweren dat dit onmogelijk is.

maart 12, 2018 Posted by | SED, Verkiezingen | Plaats een reactie

Zitten slapen.

ErikGoed, Enkhuizen Vooruit belegt een informatiebijeenkomst aanstaande dinsdagavond, waarin wethouder Struijlaart gaat uitleggen waarom het zo’n goed idee is dat Enkhuizen met 31% van de bevolking van het SED, 37,19% van de kosten van het organisatie ontwikkelingsplan (OOP) voor haar rekening neemt.

Hij kan weinig anders, want het was zijn voorstel om het zo te doen en hij werd daarin gesteund door alle fracties. In weerwil van de oproep van een twintigtal van mijn bloglezers het niet te doen, omdat zijn voorstel neerkwam op een wel heel onevenwichtige kostenverdeling.

Van de informatiebijeenkomst organiserende partij, Enkhuizen Vooruit, hebben zowel de lijsttrekker als de lijstduwer vóór de (door Struijlaart voorgestelde) kostenverdeling gestemd. Ze waren niet de enige, D66, VVD en PvdA stemden ook voor.

Wat houdt de kostenverdeling in? Het komt er op neer dat Enkhuizen met het minste aantal inwoners de grootste bijdrage levert aan de kosten van het ontwikkelingsplan. Als je dat weer uitrekent per inwoner dan dragen Enkhuizers (individueel) al snel 30 % meer bij dan Stede Broecers (individueel).

Als alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren, dan zou dat de gemeente Enkhuizen ongeveer € 830.000,- besparen. Hetzelfde bedrag zou dan door de inwoners van Stede Broec en Drechterland moeten worden bijbetaald boven de overeengekomen regeling.

In het krantenbericht van vrijdag wordt de suggestie gewekt dat men daar in Stede Broec en Drechterland mogelijk niet toe bereid zal zijn. Onzin, het zijn door de bank genomen redelijk verstandige mensen aldaar. Dat het college en de raad van Enkhuizen zo dom zijn geweest zichzelf in de voet te schieten, wil niet zeggen dat men niet open zou staan voor een voorstel waarin alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren.

De kern van het probleem wordt gevormd door slordig formuleren en gegoochel met begrippen waarvan niemand precies weet wat ze inhouden. Zoals bijvoorbeeld ambtelijke inzet.

Voordat de SED een feit was gold voor investeringen een verdeelsleutel van 33 1/3 voor elke gemeente. Na de totstandkoming van de SED is geen verdeelsleutel afgesproken voor toekomstige investeringen (die lagen namelijk niet in de lijn der verwachtingen), maar alleen voor toekomstige besparingen.

Daarbij werd afgesproken, dat wie het grootste aandeel in het personeelsbudget leverde ook recht had op het grootste aandeel in de besparingen. Alleen het bedrijfsplan, waarin dat was vastgelegd, is nooit uitgevoerd. De verwachte besparingen zijn nooit opgetreden en het getuigt alleen maar van een enorme gemakzucht, dat dit onderdeel (om overschotten te verdelen) gebruikt is om investeringskosten over de drie gemeenten te verdelen.

En dan het begrip ambtelijke inzet. Enkhuizen heeft bij aanvang van de SED het grootste deel van het personeelsbudget voor haar rekening genomen. Maar wil dat dan zeggen, dat je toekomstige uitbreidingen (waar indertijd niemand rekening mee hield) volgens diezelfde verhoudingen in rekening moet brengen bij de desbetreffende gemeenten?

Met nu dan het absurde gevolg, dat de kleinste gemeente (individueel en gezamenlijk) de grootste bijdrage levert, terwijl er geen enkel bewijs is, dat de nieuw aan te stellen leidinggevenden hun zegenrijke werk in grotere mate voor Enkhuizen zullen verrichten dan voor de andere gemeenten.

Maar goed, Struijlaart gaat dus dinsdag uitleggen waarom dat allemaal prima de luxe is. Organisator “Enkhuizen Vooruit” nodigt alle partijen uit om ook aanwezig te zijn en ik hoop daar eerlijk gezegd ook op. De belangen zijn namelijk tamelijk groot.

Heronderhandelingen over de door Enkhuizen te leveren bijdrage hebben namelijk alleen maar zin als de groep voorstanders aanzienlijk is en daar zou volgens mij ook de SP bij moeten horen. Maar zoals het er tot dusver uitziet hebben ze er weinig zin in.

Liever zadelen ze Enkhuizen op met een volstrekt onnodige schuld van € 830.000,-, dan dat ze bereid zijn te erkennen dat ze op 12 december 2017, net als alle anderen, hebben zitten slapen.

Het jammere van die partij (SP) is, dat ze nooit hun ongelijk kunnen erkennen en ze alles wantrouwen wat ze niet zelf hebben bedacht. Ze hebben het toch zo verschrikkelijk goed voor met Enkhuizen? Dan zou je toch denken, dat ook zij zich sterk zouden maken voor een gelijke behandeling van de Enkhuizers.

Maar nee, dan is het belangrijker dat je niet toegeeft dat je een eerdere overeenkomst volledig verkeerd hebt geïnterpreteerd.

In plaats daarvan gaan ze bij de SP een beetje sikkeneuren over de onafhankelijkheid van Struijlaart. Of hij wel, of niet, in bed ligt bij Enkhuizen Vooruit zal me een zorg zijn. Het enige wat me wat kan schelen is, dat we ons geen poot laten uitrukken vanwege een gemakzuchtige houding van onze raadsleden.

maart 9, 2018 Posted by | SED, Struijlaart, Verkiezingen | Plaats een reactie