Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Bovengemiddeld.

NE 11

Dinsdag 13 maart om 20.00 uur  in restaurant “MEER Enkhuizen” Tussen Twee Havens 9a (1 hoog)  Informatie bijeeneenkomst. Iedereen welkom.

Het feit dat er een wethouder aan te pas moet komen om aan ons (gewone stervelingen) uit te leggen hoe een verdeelsleutel werkt, doet vermoeden dat het hier om een ragfijn en zeer ingewikkeld concept gaat.

Niets is minder waar. Het gaat om een uiterst simpel principe. Als gemeenten samenwerken in een regeling delen ze gewoonlijk in gelijke mate in de kosten van zo’n regeling.

Alleen een bovengemiddeld belang bij een bepaalde regeling rechtvaardigt een bovengemiddelde bijdrage aan de kosten.

Wat is een bovengemiddeld belang bij een regeling?

Afgelopen maand hebben de SED gemeenten een schuldhulpregeling met elkaar afgesproken. De gedachte bij het tot stand komen van die regeling was, dat het belang dat Enkhuizen had bij het aangaan van die regeling, bovengemiddeld was in vergelijking tot de andere gemeenten.

Omdat Enkhuizen een aanzienlijk hoger percentage bijstandsgerechtigden binnen haar grenzen heeft dan de andere gemeenten en dit een indicatie is van het mogelijk aantal toekomstige cliënten dat gebruik wil maken van de schuldhulpregeling.

Vanwege het te verwachten bovengemiddelde gebruik van de regeling door inwoners van Enkhuizen, werd er een bovengemiddelde bijdrage aan de kosten afgesproken. Enkhuizen nam derhalve 45% van de kosten voor haar rekening.

Men kan over het deelname percentage discussiëren, maar niet over het principe dat bovengemiddelde aanspraken resulteren in een  bovengemiddelde bijdrage aan de kosten van zo’n regeling. Moeilijk te begrijpen? Niet echt natuurlijk.

Wat maakt dat onze raadsleden niet in staat zijn om een dergelijk eenvoudig principe niet begrijpen?

In het geval van het Organisatie OntwikkelingsPlan (OOP) is er kennelijk sprake van een bovengemiddeld belang voor Enkhuizen, want er is sprake van een bovengemiddelde bijdrage (37,19%).

De vraag is nu welk bovengemiddeld belang Enkhuizen bij deze regeling heeft. Een belang dus dat Enkhuizen wel, maar de andere gemeenten in veel mindere mate of helemaal niet hebben.

Dat bovengemiddelde belang voor Enkhuizen is er niet en er is zelfs door geen enkele politieke fractie ook maar een poging gedaan om het aan te tonen. Ondanks herhaalde waarschuwingen van mijn lezers (en mijzelf) en ondanks het ontbreken van een bovengemiddeld belang bij de regeling is de raad in december 2017 akkoord gegaan met een bovengemiddelde bijdrage in de kosten door Enkhuizen.

Met als gevolg dat Enkhuizen een bijdrage aan de kosten levert die meer dan 8 ton hoger is dan rechtvaardig en noodzakelijk is.

De tragische werkelijkheid is, dat geen van de zittende raadsleden zich de tegenstelling tussen bovengemiddelde betaling en gemiddeld (voor iedereen gelijk) belang bij het OOP  heeft gerealiseerd. Een verzuim dat men nu probeert te verbergen achter ingewikkelde beschouwingen over verdeelsleutels waar men de precieze werking zelf ook niet van begrijpt.

Waarom moet Struijlaart anders langskomen om uit te leggen waar Stella Quasten en Michèl de Jong destijds vol overtuiging vóór hebben gestemd, waarbij de stem van Stella zelfs van doorslaggevende betekenis was?

Omdat er (tot op de dag van vandaag) geen fractie is die zijn verzuim heeft willen toegeven, is er een situatie ontstaan waarbij “wij” (Nieuw Enkhuizen) ons gesteld zien tegenover “zij” (alle overige fracties). Terwijl een gelijke behandeling voor de inwoners van Enkhuizen ons allemaal aan het hart zou moeten gaan.

Het is nu aan de kiezer om te bepalen welke keuze hij wil maken en welk standpunt hij het meest kan waarderen.

Tot slot de vraag, behoort herziening van de overeengekomen kostenbijdrage tot de mogelijkheden?

Anders dan sommige van de ons vertegenwoordigende politici misschien willen doen geloven zijn de inwoners van de SED gewone mensen, die niets liever willen dan in harmonie leven met hun buren. Ze zijn er helemaal niet op uit om ons “een poot uit te draaien” en als ze wordt uitgelegd, dat het OOP een gezamenlijk belang is, dan zal men zonder meer bereid zijn de kosten voor dat gezamenlijk belang te willen dragen en in te stemmen met een gelijk bedrag voor elke inwoner van de SED.

De enigen die een dergelijke regeling in de weg staan zijn onze kleingeestige lokale politici, die het maar niet kunnen verkroppen dat ze gewezen worden op een blunder die ze in december 2017 hebben begaan en die ze daarom blijven ontkennen.

Dat is een probleem, dat de kiezers van Enkhuizen (over een week) zullen moeten proberen op te lossen door deze politici niet voor herbenoeming in aanmerking te laten komen.

Het bovenstaande zal mijn inzet zijn bij de openbare informatiebijeenkomst op 13 maart waarin wethouder Struijlaart zijn opvattingen over verdeelsleutels tussen de SED gemeenten kenbaar zal maken. Mijn advies is, komt allen want dit keer maakt Uw aanwezigheid wel degelijk verschil.

Het verschil is of er een serieuze poging wordt ondernomen om de ongelijke behandeling voor Enkhuizers ongedaan te maken (en we onszelf daarbij meer dan 8 ton besparen) of dat we doorgaan met ons zand in de ogen te laten strooien door politici die beweren dat dit onmogelijk is.

Advertenties

maart 12, 2018 Posted by | Verkiezingen, SED | Plaats een reactie

Zitten slapen.

ErikGoed, Enkhuizen Vooruit belegt een informatiebijeenkomst aanstaande dinsdagavond, waarin wethouder Struijlaart gaat uitleggen waarom het zo’n goed idee is dat Enkhuizen met 31% van de bevolking van het SED, 37,19% van de kosten van het organisatie ontwikkelingsplan (OOP) voor haar rekening neemt.

Hij kan weinig anders, want het was zijn voorstel om het zo te doen en hij werd daarin gesteund door alle fracties. In weerwil van de oproep van een twintigtal van mijn bloglezers het niet te doen, omdat zijn voorstel neerkwam op een wel heel onevenwichtige kostenverdeling.

Van de informatiebijeenkomst organiserende partij, Enkhuizen Vooruit, hebben zowel de lijsttrekker als de lijstduwer vóór de (door Struijlaart voorgestelde) kostenverdeling gestemd. Ze waren niet de enige, D66, VVD en PvdA stemden ook voor.

Wat houdt de kostenverdeling in? Het komt er op neer dat Enkhuizen met het minste aantal inwoners de grootste bijdrage levert aan de kosten van het ontwikkelingsplan. Als je dat weer uitrekent per inwoner dan dragen Enkhuizers (individueel) al snel 30 % meer bij dan Stede Broecers (individueel).

Als alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren, dan zou dat de gemeente Enkhuizen ongeveer € 830.000,- besparen. Hetzelfde bedrag zou dan door de inwoners van Stede Broec en Drechterland moeten worden bijbetaald boven de overeengekomen regeling.

In het krantenbericht van vrijdag wordt de suggestie gewekt dat men daar in Stede Broec en Drechterland mogelijk niet toe bereid zal zijn. Onzin, het zijn door de bank genomen redelijk verstandige mensen aldaar. Dat het college en de raad van Enkhuizen zo dom zijn geweest zichzelf in de voet te schieten, wil niet zeggen dat men niet open zou staan voor een voorstel waarin alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren.

De kern van het probleem wordt gevormd door slordig formuleren en gegoochel met begrippen waarvan niemand precies weet wat ze inhouden. Zoals bijvoorbeeld ambtelijke inzet.

Voordat de SED een feit was gold voor investeringen een verdeelsleutel van 33 1/3 voor elke gemeente. Na de totstandkoming van de SED is geen verdeelsleutel afgesproken voor toekomstige investeringen (die lagen namelijk niet in de lijn der verwachtingen), maar alleen voor toekomstige besparingen.

Daarbij werd afgesproken, dat wie het grootste aandeel in het personeelsbudget leverde ook recht had op het grootste aandeel in de besparingen. Alleen het bedrijfsplan, waarin dat was vastgelegd, is nooit uitgevoerd. De verwachte besparingen zijn nooit opgetreden en het getuigt alleen maar van een enorme gemakzucht, dat dit onderdeel (om overschotten te verdelen) gebruikt is om investeringskosten over de drie gemeenten te verdelen.

En dan het begrip ambtelijke inzet. Enkhuizen heeft bij aanvang van de SED het grootste deel van het personeelsbudget voor haar rekening genomen. Maar wil dat dan zeggen, dat je toekomstige uitbreidingen (waar indertijd niemand rekening mee hield) volgens diezelfde verhoudingen in rekening moet brengen bij de desbetreffende gemeenten?

Met nu dan het absurde gevolg, dat de kleinste gemeente (individueel en gezamenlijk) de grootste bijdrage levert, terwijl er geen enkel bewijs is, dat de nieuw aan te stellen leidinggevenden hun zegenrijke werk in grotere mate voor Enkhuizen zullen verrichten dan voor de andere gemeenten.

Maar goed, Struijlaart gaat dus dinsdag uitleggen waarom dat allemaal prima de luxe is. Organisator “Enkhuizen Vooruit” nodigt alle partijen uit om ook aanwezig te zijn en ik hoop daar eerlijk gezegd ook op. De belangen zijn namelijk tamelijk groot.

Heronderhandelingen over de door Enkhuizen te leveren bijdrage hebben namelijk alleen maar zin als de groep voorstanders aanzienlijk is en daar zou volgens mij ook de SP bij moeten horen. Maar zoals het er tot dusver uitziet hebben ze er weinig zin in.

Liever zadelen ze Enkhuizen op met een volstrekt onnodige schuld van € 830.000,-, dan dat ze bereid zijn te erkennen dat ze op 12 december 2017, net als alle anderen, hebben zitten slapen.

Het jammere van die partij (SP) is, dat ze nooit hun ongelijk kunnen erkennen en ze alles wantrouwen wat ze niet zelf hebben bedacht. Ze hebben het toch zo verschrikkelijk goed voor met Enkhuizen? Dan zou je toch denken, dat ook zij zich sterk zouden maken voor een gelijke behandeling van de Enkhuizers.

Maar nee, dan is het belangrijker dat je niet toegeeft dat je een eerdere overeenkomst volledig verkeerd hebt geïnterpreteerd.

In plaats daarvan gaan ze bij de SP een beetje sikkeneuren over de onafhankelijkheid van Struijlaart. Of hij wel, of niet, in bed ligt bij Enkhuizen Vooruit zal me een zorg zijn. Het enige wat me wat kan schelen is, dat we ons geen poot laten uitrukken vanwege een gemakzuchtige houding van onze raadsleden.

maart 9, 2018 Posted by | SED, Struijlaart, Verkiezingen | Plaats een reactie

Lokaal of landelijk

NE1De eerste schifting die er in het stemhokje plaats vindt is die tussen lokaal en landelijk. Enkhuizen kent nu drie lokale partijen. Nieuw Enkhuizen, HEA en Enkhuizen Vooruit. Het is meer een kwestie van persoonlijkheden, denk ik, dan dat er op lokaal niveau grote onderlinge politieke verschillen bestaan.

Hans Langbroek heeft een zekere aversie tegen de EU waarvan hij regelmatig via Twitter getuigt. Ook ik heb zo nu en dan mijn twijfels, maar niet in de mate die Hans heeft. Wil dat nu zeggen dat we het niet eens zouden kunnen worden over de noodzaak voor een beter parkeerbeleid?

EV!Ook Michèl de Jong verkondigt namens zijn nieuwe partij opvattingen waarvan ik denk, daar gaat geen bloed bij vloeien. Het enige grote verschil dat ik kan ontdekken (en dat is dan nog voornamelijk door mijn eigen toedoen) is, dat Nieuw Enkhuizen zegt: laten we nu eerst eens proberen wat centen binnen te halen voordat we de mensen blij gaan zitten maken met wat we allemaal willen gaan uitgeven.

Met dat binnenhalen bedoel ik natuurlijk de € 830.000,- die inmiddels aan de SED is toegezegd, omdat we (de inwoners van Enkhuizen) bereid zijn om meer te betalen dan de inwoners in Stede Broec en Drechterland. Maar als je dat buiten beschouwing laat, net als de geo politieke beschouwingen van Hans, dan willen we allemaal zo’n beetje hetzelfde. We lijken alleen maar verschillend omdat we er in verkiezingstijd nooit bij zeggen wat de dingen kosten die we zeggen te willen.

En wie kiest er nu vrijwillig voor een Opel Astra als een andere partij een Maserati in de aanbieding heeft? Terwijl we in ons achterhoofd ook wel weten dat een tweedehands Kia waarschijnlijk het hoogst haalbare is.

HEADus de onderlinge politieke verschillen tussen de lokalen zijn niet zo groot als ze worden voorgesteld.
Hoe zit dat met de landelijke partijen? Ik denk dat daar de onderlinge verschillen zo mogelijk nog kunstmatiger zijn dan bij de lokale partijen. VVD en PvdA hebben beide giga wensen voor wat betreft de regionale infrastructuur waarvan we nu al weten, daar komt de komende 20 jaar niets van terecht.

D66 lijkt zich een soort grachtengordel mentaliteit aan te willen meten.
Bij het CDA (zo heb ik het gevoel) hoeft er wat minder op de centjes gelet worden sinds het terugtreden van Jur Visser.
En bij de SP wekken ze nog steeds de indruk dat alles kan, als je maar op de SP stemt.

Wat ik bij dit alles nog wel grappig vind, is dat iedereen zich druk blijft maken over de verdeeldheid onder de lokalen, maar niemand zich afvraagt waarom in Enkhuizen D66, VVD en PvdA eigenlijk nog steeds verschillende partijen zijn. Ze hebben alle drie dezelfde roeping – koste wat kost stad of dorp te mogen besturen – en ze zijn gewoonlijk bereid hun moeder te verkopen om de kans er op te vergroten.

Dus dan toch maar een keuze uit de lokalen. Voorlopig zit het echte verschil er nog steeds in dat Nieuw Enkhuizen zijn geld terug wil van de SED. HEA gaat daar waarschijnlijk wel in mee. Het CDA onder Visser ook wel, maar of Van der Werf er ook zo over denkt weet ik niet. CU/SGP weet ik niet, maar een nieuwe man, nieuwe kansen. Grote onbekende blijft de SP.

Ik heb de SP destijds aangesproken op het feit dat ze geruisloos het verschil in behandeling tussen Enkhuizen en Stede Broec hadden  geaccepteerd. Het verweer van Margreet Keesman was (toen) als volgt:

In het verleden zijn over de verdeling van de bijdragen van de verschillende gemeenten afspraken gemaakt tot en met 2020. De voltallige gemeenteraden hebben hiermee ingestemd. Afgesproken is om dit in 2020 te herzien. Een betrouwbare overheid die zich houdt aan de afspraken zoals die in het verleden zijn gemaakt hoort daar ook bij. Hadden we dit anders gewild dan hadden de raden daar in het verleden andere afspraken over moeten maken.

Lekker formeel natuurlijk, maar de afspraken waar Margreet naar verwijst golden voor de verdeling van overschotten. De verdeelsleutel voor investeringen vóór 1-1-2015 was 33.33% en voor investeringen na die datum is er nooit een verdeelsleutel afgesproken, omdat men er vanuit ging dat aanvullende investeringen niet nodig waren. Met andere woorden, ik ben bang dat Margreet een beetje was ingedut toen dit punt ter sprake kwam en daar nu niet meer aan herinnerd wil worden.  

Maar het zou toch te gek voor woorden zijn, als we doodleuk € 830.000,- meer betalen, omdat onze raadsleden er niet aan herinnerd willen worden dat ze even niet hebben zitten opletten. Ik ga er dan ook van uit, dat de SP uiteindelijk wel bijtrekt en zegt: ook wij vinden het eigenlijk te gek voor woorden dat de inwoners van Enkhuizen meer moeten betalen dan die andere inwoners van het SED-gebied.

En dan  gaan D66, VVD en PvdA (en misschien Enkhuizen Vooruit als ze bij haar oorspronkelijke standpunt blijft) ons ongetwijfeld uitleggen, waarom we de SED toch meer moeten blijven betalen.

maart 8, 2018 Posted by | SED, Verkiezingen | Plaats een reactie

Evenement

EV!Als alles goed gaat krijg ik nog voor de verkiezingen een zogenaamde “smart” phone.

Afdankertje van mijn zoon, die van zijn werkgever een recenter exemplaar heeft gekregen. Met als direct gevolg dat de geneugten van Facebook en What’s app ook voor mij binnen direct handbereik zijn gekomen. Een moment dat ik met angst en beven tegemoet zie.

En omdat Facebook niet onder direct handbereik zat was me een door Enkhuizen Vooruit georganiseerd evenement op 13 maart nog niet opgevallen. Plaats van samenkomst Tussen twee Havens 9 (boven).

Evenement details,

Uitnodiging voor openbare informatieavond:
Oneerlijke verdeling SED-gelden…waar of niet waar… en valt er echt wat terug te halen?
Draagt Enkhuizen werkelijk teveel bij in de SED-kosten? Zijn er echt mogelijkheden om een aanzienlijk bedrag terug te vragen of is dit slechts ‘wishful thinking’? Tekst en uitleg van wethouder Struijlaart* en ruimte voor discussie. Als Voor Enkhuizen/Enkhuizen Vooruit! scheppen wij graag duidelijkheid hierover!

*wethouder Struijlaart is niet gelieerd aan Voor Enkhuizen/Enkhuizen Vooruit!
en verleent zijn onpartijdige medewerking op basis van het zakelijke college waarin hij opereert.

Nu wil ik niet op alle slakken zout leggen, maar wethouder Struijlaart is zeker niet onpartijdig. Hij stond op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van de VVD en behoorde tot de groep prominente VVD leden die tijdelijk zonder werk zaten, maar er toch wat bij willen doen zoals bijvoorbeeld Fred Teeven. In afwachting op betere tijden klust die er wat bij als buschauffeur, terwijl vriend Struijlaart (namens Enkhuizen) er wat bijklust in de SED organisatie.

In zijn hoedanigheid van bijklusser in de SED organisatie heeft hij een regeling voorgesteld en aanbevolen die bij nadere beschouwing nogal wat nadelen voor Enkhuizen bevat.

Zo is de Enkhuizer bijdrage aan die regeling € 830.000,- hoger dan op grond van haar inwonertal valt te rechtvaardigen.

Hij heeft er dan ook alle belang bij dat de geloofwaardigheid van “zijn” regeling, (die met de kleinst mogelijke meerderheid door de raad is goedgekeurd), niet verder wordt aangetast.

Let wel, theoretisch kunnen er argumenten zijn die rechtvaardigen dat Enkhuizen meer moet betalen dan op grond van haar inwoneraantal valt te rechtvaardigen. Echter, tot dusver zijn die nog niet naar voren gebracht en ik denk ook niet, dat ze er in dit geval zijn. Wat wel naar voren zijn gebracht zijn drogredenen, die heel eenvoudig weerlegd kunnen worden, maar niet iedereen is bereid om daar moeite voor te doen.

Er van uitgaande, dat de gemiddelde kiezer er toch geen zin in heeft zich te verdiepen in de financiële achtergronden van een bepaalde regeling, hebben alle zittende partijen zich bij de gang van zaken neergelegd. Alleen Nieuw Enkhuizen heeft zich tot doel gesteld de bestaande regeling ongedaan te maken en het teveel toegezegde terug te vragen.

Wat geldt voor de zogenaamde objectiviteit van Struijlaart, geldt natuurlijk ook voor de “objectieve”  doelstelling van Enkhuizen Vooruit om helderheid te willen verschaffen. Zowel hun lijsttrekker als lijstduwer hebben voor de regeling gestemd. Wat zij van Struijlaart willen horen is dat ze destijds de juiste keuze hebben gemaakt.

Namelijk, volgens het algemeen geleden principe, dat wij (van WC eend) het gebruik van WC eend producten van harte kunnen aanbevelen.

Kortom een evenement dat weinig verrassingen zal opleveren. Om de boel toch een beetje spannender te maken heb ik me aangemeld zodat er inmiddels twee deelnemers bekend zijn. De secretaris van Enkhuizen vooruit, Frank van Gangelen en ik zei de gek.  Of dat voldoende is om wethouder Struijlaart uit te laten rukken weet ik niet maar we zullen zien.

Bij nader inzien kon het best wel eens een leuke avond worden, dus ik zou zeggen ‘komt allen in grote getale’. En laten we hopen dat dat ook de pers aanwezig is, zodat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient.

maart 5, 2018 Posted by | SED, Struijlaart, Verkiezingen | 16 reacties

Plekje vrij

Onder de kop “Wildgroei aan politieke debatten” publiceert lijstaanvoerder Koning (D66) zijn recente opvatting over de debatten die in het kader van de verkiezingen door allerhande maatschappelijk organisaties worden georganiseerd.

Zijn partij wenst alleen nog deel te nemen aan debatten die georganiseerd worden door onafhankelijke instanties zoals WEEFF. Een opvallend standpunt waarop door de SP op twitter tamelijk heftig is gereageerd.

Volgens Koning vinden discussie, debat (wat precies is het verschil) en besluiten plaats in de gemeenteraad. Koning zit inmiddels vier jaar in de raad en zou dus beter moeten weten. Besluiten? Inderdaad, maar discussie, ho maar. Gewoonlijk wordt er (een dagen eerder geprepareerde) verklaring voorgelezen die niet mag worden onderbroken door een interpellatie. In de tweede ronde mag dat wel, daarna is de pret afgelopen en moet er een besluit genomen worden.

In de raadsvergadering van 12 december 2017 hebben een twintigtal lezers van mijn blog aan alle fractievoorzitter te kennen geven het niet eens te zijn met de kostenverdeling van het ontwikkelingsplan SED. Op mijn blog zelf hadden meer dan 80 lezers te kennen gegeven het er niet mee eens te zijn.

Dus wat heeft Koning gezegd over die kostenverdeling tijdens die vergadering? Niets, hij heeft welgeteld 37 seconden het woord gevoerd en dat kwam neer op een reprimande voor collega Langbroek, die bedreigd werd met een motie van wantrouwen, als hij zijn gedrag niet zou aanpassen aan wat Koning wenselijk vond.

koning

Geen debat

Koning stond niet alleen in zijn zwijgzaamheid over de kostenverdeling. Geen van de fractievoorzitters (met uitzondering van Van Reijswoud) sprak zich er over uit. Van Reijswoud stelde dat de verdeling voortvloeide uit eerder gemaakte afspraken.

Uiteraard heb ik die afspraken ook gezien, alleen betroffen het afspraken over de verdeling van de binnen de organisatie gerealiseerde besparingen en niet over nieuwe investeringen.

Oude investeringen, d.w.z investeringen die gedaan zijn voor dat de SED een feit was (dus voor 1-1-2015) gebeurden op basis van een verdeelsleutel die gebaseerd was op 33,33% per gemeente. Over een verdeelsleutel voor investering na 1-1-2015 (wanneer de SED een feit is) werden geen afspraken gemaakt, men ging er kennelijk van uit dat de besparingen de investeringen zouden overtreffen.

Dat is niet gebeurd en dus bevinden we ons nu, door vast te houden aan een oneigenlijke verdeelsleutel, in een situatie waarin de kleinste gemeente opgezadeld wordt met de hoogste kosten. Als de bijdrage in de investeringskosten van de SED voor elke inwoner het zelfde zou zijn, dan bespaart Enkhuizen zich € 830.000.- en betalen Drechterland en StedeBroec samen hetzelfde bedrag meer.

Jannie

Wel debat

Zowel D66 als de SP hebben geen belang bij een discussie over dit onderwerp, omdat dit mogelijk leidt tot de conclusie dat beiden wel erg gemakzuchtig zijn omgesprongen met de belangen van inwoners van Enkhuizen. Ook de reguliere pers heeft het tot dusver (om voor mij onbegrijpelijke reden) laten afweten.

Er zit dan ook weinig anders op dan om te proberen om met behulp van sociale media de discussie op gang te krijgen. Dat mag dan beneden de waardigheid van D66 zijn, maar je kunt als grootste coalitie partij en primair verantwoordelijke voor dit college niet blijven weigeren, om met anderen in debat te gaan.

Bovendien hebben ze bij WEEFF vast nog wel een plekje vrij waar Koning in discussie kan gaan met NE lijsttrekker Jannie Aukes over de kostenverdeling van het Ontwikkelingsplan van de SED. We hebben het per slot van rekening over € 830.000,-

maart 1, 2018 Posted by | D'66, Jannie Aukes, Koning, Verkiezingen | 2 reacties

Onpartijdig?

SEDWaarschuwing; in dit bericht wordt regelmatig gesproken over SED.

De volledige naam is Gemeenschappelijke Regeling Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en is de naam voor de gefuseerde ambtelijke diensten van de drie aangesloten gemeenten. Meer over de GR-SED vindt U op:   http://www.sed-organisatie.nl/

Alles over een Gemeenschappelijke regeling vindt U op http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2015-01-01

Dit naar aanleiding van verzoeken die me via Facebook hebben bereikt. Dan nu mijn column van vandaag.

—————————————————————–

beemsterSterverslaggever van de Enkhuizer Krant Cees Beemster heeft al de verkiezingsprogramma’s van alle Enkhuizer partijen doorgenomen en doet daarvan verslag in de Enkhuizer Krant van woensdag 28 februari.

Alle partijen? Nou ja, op één na, Nieuw Enkhuizen. In de laatste regel worden die nog even genoemd als voorstander van een buitenzwembad. God zij dank wel een voorziening waar de raad van Enkhuizen zeggenschap over heeft.

Dit in tegenstelling tot allerhande wenslijstjes die wel uitgebreid in het bericht worden genoemd, maar waarover de Enkhuizer raad niets heeft te zeggen, laat staan dat ze er geld voor over zou hebben.

Zoals de doortrekking van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam naar Hoorn. Verdubbeling van de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. Verdubbeling Houtribdijk en tevens aanleggen van een spoorverbinding naar Lelystad en niet te vergeten verbreding van de A7 tussen Purmerend en Hoorn. Waarom geen dagelijkse busverbinding met Lelystad? (Laat me raden, onvoldoende vraag).

Eerlijk gezegd vind ik het dan ook helemaal niet erg, dat Nieuw Enkhuizen niet is opgenomen in dat lijstje vol dagdromen waarop de Enkhuizer raad geen enkele invloed kan uitoefenen.

Uit het volledig ontbreken van Nieuw Enkhuizen in het door Beemster gegeven overzicht zou je de conclusie kunnen trekken dat Nieuw Enkhuizen kennelijk niet voor goedkopere woningen zou zijn, of een schonere en veiliger stad, of een nieuwe sportzaal.

Onzin natuurlijk, het feit dat Beemster NE  “vergeet” te noemen, wil niet zeggen dat NE zich er niet over heeft uitgesproken.  Zie: https://www.nieuwenkhuizen.nl

De radio-discussie van afgelopen zaterdag bracht aan het licht dat partijen (op gemeentelijk niveau en in praktisch opzicht) grotendeels hetzelfde willen.

Maar veel belangrijker dan te benadrukken dat Nieuw Enkhuizen (net als andere partijen) leuke dingen voor de mensen wil, lijkt me het benoemen van datgene waarin Nieuw Enkhuizen zich wel van alle andere partijen onderscheidt.

En dat is, dat Nieuw Enkhuizen binnen SED verband voor haar inwoners een behandeling eist, die gelijk is aan de behandeling van andere SED inwoners.

beemster1Grappig genoeg was het dezelfde Cees Beemster die me wees op het verschil in behandeling. In een paginagroot bericht op 4 december 2017 schreef hij over het verschil in bijdrage dat er voor de diverse SED gemeenten was vastgesteld en dat er op neerkwam dat de kleinste gemeente (qua inwoners) de hoogste bijdrage moest leveren.

Jammer genoeg heeft Cees zijn nieuws zelf verder nooit uitgewerkt. Ik daarentegen wel.

Vóór de raadsvergadering van 12 december 2017 waarin tot deze (in mijn ogen diep onrechtvaardige) verdeling zou worden besloten heb ik raad en redactie geattendeerd op de onrechtvaardigheid van dat besluit.

Beiden wisten niet beter te doen dan deze waarschuwing te negeren en houden dat tot op de dag van vandaag vol.

Wat Nieuw Enkhuizen dan ook anders maakt dan al die andere partijen is, dat ze wil dat de aanvullende ontwikkelingskosten van de ambtelijke organisatie van de SED gelijkelijk worden verdeeld over alle inwoners van de SED.

En dat de ongelijke verdeling, die zonder veel op of aanmerkingen van de zittende raad van Enkhuizen tot stand is gekomen, ongedaan wordt gemaakt.

Onbelangrijk? Wel, het scheelt Enkhuizen € 830.000,- per jaar. Daarvoor verdubbel je weliswaar niet het spoortraject Hoorn – Enkhuizen, maar je brengt de bouw van een nieuwe sportaccommodatie wel weer wat dichterbij.

Kortom er is wel degelijk een fundamenteel verschil tussen Nieuw Enkhuizen en de overige partijen en in plaats van dat weg te moffelen of te negeren, zoals de krant tot dusver heeft gedaan, zou het haar sieren als zij ook daar aandacht aan zou schenken.

In ieder geval net zo veel aandacht als zij nu geeft aan de mogelijke verbreding van A7 tussen Hoorn en Purmerend (op aandringen van de VVD) of de aanleg van dubbelspoor over de Houtribdijk.

 

februari 28, 2018 Posted by | SED, Verkiezingen | Plaats een reactie

Wat je zegt dat ben je zelf.

Gangelen“Wat je zegt dat ben je zelf” zeiden we vroeger op de lagere school. Daar moest ik aan denken toen Frank van Gangelen (secretaris van Voor Enkhuizen en nr. 2 op de kieslijst van die partij) mijn partij  (Nieuw Enkhuizen) opportunisme verweet.

Frank heeft eind december Nieuw Enkhuizen verlaten. Samen met het gemeenteraadslid, de toenmalige voorzitter en de penningmeester. Dat was nogal een aderlating.  Frank verwijt het nieuwe bestuur van Nieuw Enkhuizen dat zij de vereniging niet heeft voortgezet op de manier waarop hij (en de zijnen) haar voor dood hadden achtergelaten.

Maar in plaats daarvan koos Nieuw Enkhuizen voor een schone lei en een frisse aanpak en ja, daarin heb ik een rol gespeeld, die tot dusver door bestuur en leden wordt gewaardeerd.

Dus een merkwaardig verwijt van Frank, jezelf op de borst slaan vanwege het feit dat je een nieuwe partij bent begonnen, maar tegelijkertijd anderen verwijten maken als ze aan de slag gaan om zichzelf te vernieuwen.

Wat mij betreft is “Voor Enkhuizen” de voortzetting van oude politiek onder een nieuwe naam, terwijl “Nieuw Enkhuizen” nieuwe politiek is onder een oude, maar vertrouwde naam. Het is aan de kiezer om te bepalen welke combinatie hij of zij het meest aantrekkelijk vindt.

Het Nieuw Enkhuizen van nu is een ander Nieuw Enkhuizen dan dat Frank en de zijnen achter zich hebben gelaten. Een nieuw bestuur, nieuwe kandidaten en nieuwe doelstellingen. Misschien is nog niet alles perfect, maar we slagen er steeds beter in om ons te focussen op zaken die we belangrijk vinden.

En inderdaad, één van die nieuwe doelstellingen is het terugvragen van de 8 ton die D66, VVD, PvdA en de drie lokalen (waaronder Michèl en Stella, eensgezind van opvatting) zo genereus aan de SED organisatie hebben toebedeeld.

Ik zou dat geen opportunisme willen noemen, maar een bewijs hoe zorgvuldig  we omgaan met de belangen van de inwoners van Enkhuizen. We eisen dan ook niet dat de Enkhuizer inwoners bevoorrecht worden t.o.v. de inwoners van Stede Broec en Drechterland. We willen alleen dat hun bijdrage (aan de verdere ontwikkeling van de SED organisatie) gelijk is aan de bijdrage die de inwoners van Stede Broec en Drechterland geacht worden te leveren.

Sinds wanneer dienen we ons er voor te schamen als we gelijke behandeling eisen? En is het niet de essentie van een lokale partij, dat ze opkomt voor de belangen van haar inwoners?

Ik heb een actie opgezet: Frank’s lijstaanvoerder en zijn lijstduwer werden nadrukkelijk gewaarschuwd voor het besluit dat ze op het punt stonden te nemen. Acht ton meer betalen aan de SED organisatie dan er op grond van het inwonersaantal te rechtvaardigen viel. In plaats van die waarschuwing serieus te nemen, dachten ze er beter aan te doen hem te negeren. Prima, dat was ook hun goed recht, maar dan nu niet gaan jammeren als wij de kiezer gaan vragen wat HIJ of ZIJ van dat besluit vindt.

februari 19, 2018 Posted by | de Jong, Enkhuizen Vooruit, Quasten, Verkiezingen | 5 reacties

Afscheid

baas

Iewiewaaiweg

De geluidskwaliteit in de Westerkerk gisteravond was zo abominabel dat ik het niet zelf heb gehoord, maar dank zij het verslag in de krant van vandaag weet ik, dat Baas bij zijn afscheid de Enkhuizer bevolking heeft gewaarschuwd voor een “gevaarlijke” lobby van het Zuiderzeemuseum.

Alleen al deze woordkeus vormt de bevestiging dat onze brave burgervader een wijs besluit heeft genomen en het bijltje er bij neerlegt. Er is, door zijn toedoen, inmiddels meer dan voldoende schade  aangericht. Op zijn voorspraak werd met De Nijs in zee gegaan voor de ontwikkeling van een SMC in de Vijzelstraat, met als voorlopig resultaat dat daar 8 jaar lang niets is gebeurd.

En wie herinnert zich niet het megalomane plan om halverwege Andijk de Floriade te willen organiseren? Geweldig idee natuurlijk, met als enig nadeel dat de miljoenen te verwachten bezoekers via de Piet Smitstraat hun eindbestemming moesten zien te bereiken.

En wat te denken van het SED, waarbij Baas als lid van het dagelijks bestuur een besparing in het eerste jaar van € 1,4 miljoen voorspiegelde. Niet alleen werd die nooit gehaald, twee jaar later werd het zelfs duidelijk dat de organisatie dusdanig rammelde dat er 13,5 miljoen bij moest. Waarbij Enkhuizen, als kleinste gemeente, geacht wordt het meeste bij te dragen.

Zoiets valt niet eens meer in de categorie “de plank misslaan”. Dat is (in wielerterminologie) de buitencategorie en kan omschreven worden als “elk contact met de werkelijkheid verloren te hebben.”

Het was niet voor niets, dat de raad hem de portefeuille personeel en organisatie ontnomen heeft en in handen gegeven heeft van nieuwkomer Struijlaart. Kennelijk vond men dat de belangen van Enkhuizen (in het SED) beter behartigd konden worden door iemand waar men verder nauwelijks iets van afwist, dan door iemand die al 13 jaar hun burgemeester was.

Tegen die achtergrond ben ik niet geneigd om de waarschuwing van Baas serieus te nemen.

Dat het ZZM opkomt voor haar eigen belangen is haar goed recht. De onderneming is een visitekaartje voor Enkhuizen. Een gemeentebestuur dat weigert rekening te houden met de belangen van haar kroonjuweel, dient wat mij betreft te vertrekken.

Gelukkig hoeven we daar niet al te lang op te wachten. Op 21 maart kunnen we daar een bescheiden bijdrage aan leveren. De bewering van Baas dat het ZZM de realisatie van het vakantiedorp probeert te verhinderen is pure stemmingmakerij. Het ZZM wenst slechts dat rekening wordt gehouden met haar wens om een nieuwe hoofdingang en de bijbehorende parkeerruimte te creëren.

Waar de gemeente een half miljoen investeerde om het aanleggen van een parkeerterrein van SWL mogelijk te maken, weigert men nu elke medewerking aan het ZZM en kwalificeert men het streven van die onderneming (om haar belangen veilig te stellen) als een gevaarlijke lobby.

Onzin, de gemeente heeft 8 jaar gedaan over het ontwikkelen van een plan voor het recreatieoord en dat plan heeft een opvallend gebrek, omdat het geen rekening houdt met de belangen van het ZZM. De kans dat dit plan in zijn huidige vorm kan worden uitgevoerd acht ik dan ook bijzonder klein en dat maakt het waarschijnlijk dat er een nieuw plan gemaakt moet worden. Eén waarin een vakantiedorp zodanig is ingetekend dat er wel rekening wordt gehouden met de belangen van het ZZM.

Dat kan, maar het maken van een nieuw plan kost geld. Dat is niet de schuld van het ZZM, maar het gevolg van de zoveelste flater van het gemeentebestuur. Denk aan het SMC, denk aan de Drom en in dat rijtje komst straks ook het REZ te staan. En omdat Baas nu al weet, dat ook dit plan weer als een nachtkaars zal uitgaan (zoals de meeste van zijn plannen) probeert hij in een laatste krampachtige poging de schuld daarvoor in de schoenen van het ZZM te schuiven. Had hij beter niet kunnen doen.

Misschien dat hij daarmee nog indruk weet te maken op de huidige raad, maar op 21 maart kiezen we een nieuwe en die denkt daar hopelijk heel anders over.

 

januari 5, 2018 Posted by | Bovenbaas, Recreatieoord, SED, Verkiezingen | 6 reacties

Criminele raadsleden?

Don quichotIn de krant van zaterdag maar liefst twee pagina’s over de crimineel, die aast op politieke invloed. In het bericht wordt de nadruk gelegd op de (tijdens de aanstaande verkiezingen) nieuw te kiezen raadsleden. Aanbevolen werd, om nieuwe kandidaten beter te screenen.

Het probleem wordt ook in Enkhuizen serieus genomen. Op de agenda van de  presidiumvergadering van 19 juli 2017 staat het volgende onderwerp;

  • De griffier zal de besturen van de politieke partijen in Enkhuizen uitnodigen voor een informatieavond in september over integriteitstoetsing voor kandidaat raadsleden; ook de burgemeester zal tijdens deze informatieavond een bijdrage leveren.

Ja hoor, ze bedenken het waar je bijstaat. Er moet weer eens een niet bestaand probleem worden opgelost omdat ze anders niks te doen hebben.

Burgemeester en griffier die als Don Quichot en Sancho Panza ten strijde trekken tegen een vermeend gevaar. Want er is natuurlijk geen doorgewinterde crimineel die tijd en geld gaat besteden aan iemand van wie nog maar moet afgewacht of hij wordt gekozen.

En die, als dat gebeurt, helemaal niets te vertellen heeft en er gewoon zit om de dingen die hem door bestuurders en ambtenaren  worden voorgelegd goed te keuren.

Als je als crimineel invloed wilt uitoefenen dan doe je er veel verstandiger aan om aan te pappen met lieden die wel over enige invloed beschikken.

Zoals de burgemeester, de wethouder of de hoge ambtenaar. Enkhuizen is daarbij een bijzonder vruchtbaar werkterrein.

Daar kun je werkzaamheden begroten op € 100.000,- om ze een jaar later te begroten op € 20.000,- zonder dat een haan er naar kraait.

Zonder dat er ambtelijke stukken beschikbaar zijn waaruit kan worden afgeleid hoe een dergelijke ommekeer zich heeft voltrokken.

Het zou zo maar kunnen dat de twee hoofdpersonen, die toevallig allebei  Jan heten, met elkaar hebben afgesproken, “als jij nu een offerte in elkaar flanst, dan zorg ik er voor dat hij door de raad wordt aangenomen en delen we het verschil”.

“Weet je wat, we proberen het gewoon en als het niet lukt, dan proberen we het nog eens voor een lager bedrag en desnoods een derde keer.”

“Is het dan nog niet gelukt, dan laten we de boel de boel en moet je een verlies nemen van € 10.000,-, maar dat kan bruin wel trekken neem ik aan. En maak je vooral ook geen zorgen om die andere Jan, die de boel zogenaamd in de gaten moet houden.

Dat regel ik wel met hem en die is bovendien veel te druk criminele aspirant-raadsleden de pas af te snijden”.

Voor een dergelijke gang van zaken hebben we een goed Nederlands woord. We noemen het een Janboel.

 

augustus 7, 2017 Posted by | Bovenbaas, Gebakken lucht, Integer, Verkiezingen | 5 reacties

Verkiezingen

stemmenNog minder dan een jaar en dan zijn er weer verkiezingen en dat is duidelijk te merken. HEA heeft inmiddels een website ingericht en is druk aan het experimenteren met teksten en foto’s. Daarnaast wordt er door HEA ook nog uitbundig getwitterd.

De link naar nieuwsberichten van Hea staan al geruime tijd op Prietpraat, zodat er nog maar drie fracties zijn waarvan de nieuwsberichten ontbreken.

Lijst van der Pijll ontbreekt, omdat die geen website heeft  waarop hij nieuwsberichten plaatst. Lijst Quasten ontbreekt niet, maar ze gebruikt haar site niet meer en zet haar opvattingen op Facebook.

En dan is er de VVD. De lokale site is inmiddels weer opgeheven en vervangen door een regionale site. Ik heb geprobeerd om de nieuwsberichten van die site over te nemen maar een dergelijke “feed” lijkt afwezig.

Als U wilt weten wat de regionale VVD zo allemaal uitspookt moet U hun site bezoeken via deze link. https://westfriesland.vvd.nl/ Ik heb verder geen zin meer om uit te zoeken of ze überhaupt een nieuwsfeed hebben en hoe ik die kan overnemen. Er zijn grenzen aan de inspanningen die ik we wil getroosten om het gedachtengoed van de VVD verder te verspreiden. Als ze daar prijs op stellen moeten ze maar even uitleggen hoe dat moet.

De praktijk leert dat ze voor de verkiezingen even actief worden, om zich (onmiddellijk na de verkiezingen) weer in stilzwijgen te hullen.

Dat geldt ook een beetje voor het CDA. Nadat ze 3 jaar lang geen enkel nieuws naar buiten hebben gebracht (met uitzondering van wie er kwam en wie er wegging) willen ze nu opeens van de kiezer weten of die misschien regels weet die overbodig zouden kunnen zijn.

Volgens mij is het niet eens een lokaal initiatief, maar een landelijke website waar je “overbodige” regels kunt aanmelden. Waarschijnlijk hoor je daar dan verder niets meer over, maar krijg je via het e-mail adres (dat je ongetwijfeld moet achterlaten) bij de aanstaande verkiezingen allerhande propaganda materiaal toegestuurd.

Lokaal zal er ook deze keer weer een verkiezingskrant komen, maar waarom eigenlijk geen verkiezingswebsite? Waarop elke partij toegang heeft en mag publiceren wat hij wil en waar lezers mogen reageren op hetgeen er wordt voorgesteld.

Dus, niet alleen “wij vertellen U wel even hoe het zit”, maar de mogelijkheid van dialoog tussen kiezer en gekozene scheppen.

Of maak je het daarmee te makkelijk voor de kiezer om een keuze te bepalen?

juni 22, 2017 Posted by | Verkiezingen | Plaats een reactie