Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Criminele raadsleden?

Don quichotIn de krant van zaterdag maar liefst twee pagina’s over de crimineel, die aast op politieke invloed. In het bericht wordt de nadruk gelegd op de (tijdens de aanstaande verkiezingen) nieuw te kiezen raadsleden. Aanbevolen werd, om nieuwe kandidaten beter te screenen.

Het probleem wordt ook in Enkhuizen serieus genomen. Op de agenda van de  presidiumvergadering van 19 juli 2017 staat het volgende onderwerp;

  • De griffier zal de besturen van de politieke partijen in Enkhuizen uitnodigen voor een informatieavond in september over integriteitstoetsing voor kandidaat raadsleden; ook de burgemeester zal tijdens deze informatieavond een bijdrage leveren.

Ja hoor, ze bedenken het waar je bijstaat. Er moet weer eens een niet bestaand probleem worden opgelost omdat ze anders niks te doen hebben.

Burgemeester en griffier die als Don Quichot en Sancho Panza ten strijde trekken tegen een vermeend gevaar. Want er is natuurlijk geen doorgewinterde crimineel die tijd en geld gaat besteden aan iemand van wie nog maar moet afgewacht of hij wordt gekozen.

En die, als dat gebeurt, helemaal niets te vertellen heeft en er gewoon zit om de dingen die hem door bestuurders en ambtenaren  worden voorgelegd goed te keuren.

Als je als crimineel invloed wilt uitoefenen dan doe je er veel verstandiger aan om aan te pappen met lieden die wel over enige invloed beschikken.

Zoals de burgemeester, de wethouder of de hoge ambtenaar. Enkhuizen is daarbij een bijzonder vruchtbaar werkterrein.

Daar kun je werkzaamheden begroten op € 100.000,- om ze een jaar later te begroten op € 20.000,- zonder dat een haan er naar kraait.

Zonder dat er ambtelijke stukken beschikbaar zijn waaruit kan worden afgeleid hoe een dergelijke ommekeer zich heeft voltrokken.

Het zou zo maar kunnen dat de twee hoofdpersonen, die toevallig allebei  Jan heten, met elkaar hebben afgesproken, “als jij nu een offerte in elkaar flanst, dan zorg ik er voor dat hij door de raad wordt aangenomen en delen we het verschil”.

“Weet je wat, we proberen het gewoon en als het niet lukt, dan proberen we het nog eens voor een lager bedrag en desnoods een derde keer.”

“Is het dan nog niet gelukt, dan laten we de boel de boel en moet je een verlies nemen van € 10.000,-, maar dat kan bruin wel trekken neem ik aan. En maak je vooral ook geen zorgen om die andere Jan, die de boel zogenaamd in de gaten moet houden.

Dat regel ik wel met hem en die is bovendien veel te druk criminele aspirant-raadsleden de pas af te snijden”.

Voor een dergelijke gang van zaken hebben we een goed Nederlands woord. We noemen het een Janboel.

 

Advertenties

augustus 7, 2017 Posted by | Bovenbaas, Gebakken lucht, Integer, Verkiezingen | 5 reacties

Verkiezingen

stemmenNog minder dan een jaar en dan zijn er weer verkiezingen en dat is duidelijk te merken. HEA heeft inmiddels een website ingericht en is druk aan het experimenteren met teksten en foto’s. Daarnaast wordt er door HEA ook nog uitbundig getwitterd.

De link naar nieuwsberichten van Hea staan al geruime tijd op Prietpraat, zodat er nog maar drie fracties zijn waarvan de nieuwsberichten ontbreken.

Lijst van der Pijll ontbreekt, omdat die geen website heeft  waarop hij nieuwsberichten plaatst. Lijst Quasten ontbreekt niet, maar ze gebruikt haar site niet meer en zet haar opvattingen op Facebook.

En dan is er de VVD. De lokale site is inmiddels weer opgeheven en vervangen door een regionale site. Ik heb geprobeerd om de nieuwsberichten van die site over te nemen maar een dergelijke “feed” lijkt afwezig.

Als U wilt weten wat de regionale VVD zo allemaal uitspookt moet U hun site bezoeken via deze link. https://westfriesland.vvd.nl/ Ik heb verder geen zin meer om uit te zoeken of ze überhaupt een nieuwsfeed hebben en hoe ik die kan overnemen. Er zijn grenzen aan de inspanningen die ik we wil getroosten om het gedachtengoed van de VVD verder te verspreiden. Als ze daar prijs op stellen moeten ze maar even uitleggen hoe dat moet.

De praktijk leert dat ze voor de verkiezingen even actief worden, om zich (onmiddellijk na de verkiezingen) weer in stilzwijgen te hullen.

Dat geldt ook een beetje voor het CDA. Nadat ze 3 jaar lang geen enkel nieuws naar buiten hebben gebracht (met uitzondering van wie er kwam en wie er wegging) willen ze nu opeens van de kiezer weten of die misschien regels weet die overbodig zouden kunnen zijn.

Volgens mij is het niet eens een lokaal initiatief, maar een landelijke website waar je “overbodige” regels kunt aanmelden. Waarschijnlijk hoor je daar dan verder niets meer over, maar krijg je via het e-mail adres (dat je ongetwijfeld moet achterlaten) bij de aanstaande verkiezingen allerhande propaganda materiaal toegestuurd.

Lokaal zal er ook deze keer weer een verkiezingskrant komen, maar waarom eigenlijk geen verkiezingswebsite? Waarop elke partij toegang heeft en mag publiceren wat hij wil en waar lezers mogen reageren op hetgeen er wordt voorgesteld.

Dus, niet alleen “wij vertellen U wel even hoe het zit”, maar de mogelijkheid van dialoog tussen kiezer en gekozene scheppen.

Of maak je het daarmee te makkelijk voor de kiezer om een keuze te bepalen?

juni 22, 2017 Posted by | Verkiezingen | Plaats een reactie

Blij zijn.

zwaluwGoed, één zwaluw maakt nog geen zomer, maar er is in ieder geval een begin. Vier jaar lang viel er op de VVD site geen nieuws te bespeuren en nu zo maar een verklaring.

Niet alleen van de VVD, maar meteen een verklaring die door alle oppositie partijen is onderschreven. U kunt hem hier lezen.

Men eist uitstel van benoeming van de nieuwe wethouders. Dat gaat niet lukken vrees ik, maar dat is geen probleem. Je hebt in ieder geval een reden om tegen te stemmen.

De bezwaren die men aanvoert heb ik zelf ook al aangevoerd en zal ik dus niet herhalen.

Opvallend is de unanimiteit en de strenge toon van de verklaring. Wat mij betreft een verademing na de zalvende berichtgeving van de SP.

De werkwijze van de SP was, net als in de vorige formatie tamelijk doorzichtig.

Je huurt een informateur in die niets weet van Enkhuizer verhoudingen, maar die er gewoon wat bijschnabbelt. Die vertel je wat je wilt bereiken en vervolgens doet die wat zijn opdrachtgever hem opdraagt.

De opvatting van Sipkes (na één gesprek) dat de standpunten van NE en CDA het dichtst bij die van de SP stonden is hilarisch. Maar dat was wat de SP wilde en dat was wat ze kreeg.

Dat zou een weinig stabiele minderheidscoalitie zijn geworden, dus kocht ze een meerderheid door Wijnne te laten aanblijven. In theorie kost die niks extra, omdat hij anders (tot zijn pensioen ??) wachtgeld zou krijgen. Het probleem is alleen dat je daarmee het verkeerde signaal geeft.

Anderhalf jaar geleden heette het nog, dat als de bevolking moet bezuinigen de bestuurders ook hun bijdrage zouden moeten leveren.

Nu werken 4 wethouders deeltijd en krijgen gewoon hun normale salaris.

Even dacht ik dat ik de komende vier jaar in mijn eentje (buitenparlementaire) oppositie moest voeren, maar ziedaar, binnen een paar dagen heeft ook de oppositie zich georganiseerd en daar kan ik alleen maar blij om zijn.

mei 5, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Verkiezingen, VVD | Plaats een reactie

Waar naar toe

Zaterdagavond 7 uur eindelijk witte rook voor wat betreft het coalitie akkoord. Formateur Margreet Keesman nodigt de overige partijen uit om (voor dinsdagavond) wat aanvullingen te verzinnen, maar ik neem aan dat ze de uitnodiging zullen afslaan.

Als je zelf anderhalve maand (in het diepste geheim) op de tekst van zo’n akkoord hebt zitten broeden, dan ben je wel heel naïef als je denkt dat de overige partijen de hun nog resterende zondag en feestdag zullen gebruiken om te kijken of er nog iets verbeterd zou kunnen worden.

Bovendien stellen dit soort van akkoorden weinig voor. De daarin voorkomende doelstellingen zijn gewoonlijk zo vaag geformuleerd dat de partijen (en de ambtelijke staf die ze uiteindelijk moeten uitvoeren)  er zich geen buil aan kunnen vallen.

Zo kent het sociale domein (het bolwerk dat door de SP wordt verdedigd) de volgens alinea.

Het in de vorige raadsperiode vastgestelde armoedebeleid en de daarop gebaseerde (120%-) regelingen worden in stand gehouden.
Jaarlijks zal het beleid bij de Kadernota worden getoetst op effectiviteit en betaalbaarheid.

Dat is een garantie tot aan de deur en ik denk dat zelfs de VVD geen enkele moeite zou hebben gehad een dergelijke garantie af te geven.

Maar ik heb het al vaker beweerd, het gaat bij dit soort akkoorden helemaal niet om beleid, zoals politieke partijen altijd krampachtig beweren.

Het gaat om de poppetjes. Alpha mannetje Olierook heeft ingeschat dat hij zelf beter uit de verf komt als hij wat kleurloze medebestuurders om zich heen verzamelt. Die waren bij Nieuw Enkhuizen, CDA en CU/SGP voorhanden, dus daarmee werd een coalitie gevormd.

Het mooiste aan het akkoord vind ik eigenlijk nog de illustratie waarvoor men heeft gekozen.

Die toont een aantal mensen die onderweg zijn, maar verder geen flauw benul hebben waar naar toe.

wegkwijt

 

mei 4, 2014 Posted by | Keesman, Verkiezingen | 2 reacties

Wens van de kiezer

Uit de onderstaande tweets van oud-raadslid Christian Bokhove begrijp ik, dat ik de SP moet prijzen omdat zij de kosten van wachtgeld omlaag brengt door met CDA en NE een coalitie aan te gaan.

Moet ik daar uit afleiden dat ook oud-wethouder Franx terugkeert, die naast zijn bezigheden als dagvoorzitter vast nog wel wat tijd over heeft om als parttime wethouder financiën te gaan functioneren.

Of doelt hij op het feite dat het aanblijven van wethouder Wijnne niets extra kost  omdat hij, als hij niet terugkeert, toch recht heeft op anderhalf jaar wachtgeld?

Ik denk het laatste en dat zou dan weer een aardig voorbeeld zijn van de “zoals de wind waait, waait mijn jasje” politiek waarvan hij zo’n deskundig pleitbezorger is.

Nadat hij  NE en CDA de afgelopen jaren heeft verguist, is nu de tijd aangebroken om te constateren dat de verkiezingsprogramma’s  van beide  partijen zo dicht bij die van de SP liggen, dat de met hen te vormen coalitie het meest voor de hand ligt.

Mijn kritiek op de gang van zaken zo’n anderhalf jaar geleden was tweeledig.

Enerzijds vond ik dat de toenmalige coalitiepartijen D66/VVD, NE en CDA volkomen onterecht een crisis veroorzaakten die de Enkhuizer bevolking (in potentie) een paar ton belastinggeld kon kosten. De werkelijke reden voor hun optreden was volgens mij, dat het onvermijdelijk was geworden dat toenmalig wethouder Boland ter verantwoording zou worden geroepen voor zijn budgetoverschrijding in het Dromdossier.

Dat wilde men hem besparen, dus stond men toe, dat hij zelf zijn lier aan de wilgen hing.

Anderzijds vond ik dat de SP wel erg drastisch te werk was gegaan door onmiddellijk aan te sturen op een geheel nieuwe coalitie waardoor in plaats van één wethouder met wachtgeld te sturen, er drie met wachtgeld gestuurd werden.

Bokhove stelde toen, dat de SP geen andere keuze had, omdat de drie coalitiepartijen elkaar “vast hielden”. Enig bewijs daarvoor was er niet omdat de SP informateur zo slim was geweest geen gespreksnotities te maken en het dus altijd een welles nietes kwestie zou blijven.

Maar kennelijk was mijn gedachte destijds (alleen vervanging van een wethouder die in de fout was gegaan) niet zo ongeloofwaardig als Bokhove het toen deed voorkomen.

Men staat immers nu op het punt een coalitie te smeden met een samenstelling die men anderhalf jaar geleden voor onmogelijk hield. Met als extraatje  een wethouder van CU/SGP huize die niets extra kost, omdat we hem anders toch wachtgeld moeten betalen.

Met de verkiezingsuitslag heeft dit allemaal niets te maken. Naast de SP is D66 winnaar van de verkiezingen. Deze partij kwam slechts vier stemmen tekort voor een derde zetel die ten koste zou zijn gegaan van Nieuw Enkhuizen.

Vandaar ook mijn voorspelling 1 dag na de verkiezingen. Een coalitie van SP, D66 en CDA, maar dat kwam omdat ik (dom genoeg) rekening hield met de wensen van de kiezer.  Maar zo zit de politiek niet in elkaar natuurlijk.

april 24, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Verkiezingen | 6 reacties

Wethouder voor lege dozen

Wethouder voor lege dozen

Wethouder voor lege dozen

In de Enkhuizer Krant vandaag eindelijk een tipje van de sluier. Helemaal zeker is het nog niet, maar alles wijst er op dat we in Enkhuizen binnenkort een wethouder voor lege dozen hebben.

Formateur Margreet Keesman (SP) laat de krant tenminste weten, dat men het aanvankelijke idee van drie wethouders heeft laten varen en dat men nu een vierde wethouder overweegt.

Geweldig.

De SP, is dat niet de partij die altijd roept dat we niet hoeven te bezuinigen, maar dat we verspilling op managementniveau moeten tegen gaan?

Hoeveel bejaardenverzorgers zou je kunnen inhuren, als je nalaat een wethouder aan te stellen die toch alleen maar met zijn duimen zit te draaien?

Hoe bedenk je zoiets? Vier wethouders voor een plaatsje als Enkhuizen, terwijl je je zou moeten afvragen of je niet met twee zou toekunnen.

Om het een beetje in perspectief te plaatsen.

Er is met veel bombarie aangekondigd dat er  jaarlijks € 50.000,- beschikbaar zou zijn om het sportpark de Immerhorn te renoveren. Dat bedrag kun je makkelijk verdubbelen als je besluit geen vierde wethouder aan te stellen.

Er is al aangekondigd dat men in 2015 structureel € 175.000 op subsidies wil bezuinigen. Maak daar maar € 225.000,- van als je een vierde wethouder aanstelt.

Voor dat bedrag “koop” je natuurlijk de loyaliteit van de vierde coalitiepartner en ben je er zeker van dat alles wat je voorstelt ook zal worden uitgevoerd. Maar is die prijs niet een beetje aan de hoge kant?

Een coalitie van SP, CDA en NE heeft samen 8 zetels. Dat is een minderheid, maar wat zou dat? De vorige minderheidscoalitie heeft het zonder al te veel problemen 3 jaar vol gehouden. Hadden er ook vier kunnen zijn als men niet had besloten zichzelf buitenspel te zetten.

Dat de stad bestuurd moet worden staat buiten kijf. Maar dan graag zo goedkoop mogelijk. Er zijn de afgelopen jaren tonnen richting ambtelijk apparaat gegaan en het einde is nog niet in zicht.

De bestuurlijke verandering van het afgelopen jaar heeft ook een paar ton gekost en dan komen ze nu aanzetten met een vierde wethouder?

Voor wie het nog niet duidelijk was, de politiek is een rupsje nooit genoeg,  die overal op wil bezuinigen, behalve op het eigen gemak natuurlijk.

april 23, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Verkiezingen | 13 reacties

Transparant

transparantOp de website van de PvdA leest ik een verslag van Karin Kunst over de formatiebesprekingen.

Het blijkt dat een verder gesprek met de PvdA is gestrand op een tweetal onderwerpen. Namelijk betaald parkeren en de bebouwing van Gommerswijk West/West.

De PvdA is voorstander van de invoering van betaald parkeren. Net als de CU/SGP overigens. Maar tegelijkertijd heeft ze tijdens de verkiezingen ook aangegeven dat, als betaald parkeren niet wordt ingevoerd, het bestaande vergunningen stelsel dient te worden afgeschaft.

De SP noemt het bestaande vergunningensysteem een vorm van betaald parkeren (waar zij op tegen is), maar heeft in een nadere toelichting verklaard dat ze het huidige systeem voor de gehele binnenstad wil handhaven en alleen maar goedkoper maken.

Het CDA koestert min of meer dezelfde opvatting. Men is mordicus tegen de invoering van betaald parkeren, maar wil ook het bestaande systeem van vergunningen voor de gehele binnenstad niet ingrijpend veranderen.

NE wil het vergunningenstelsel beperken tot de plekken waar het er werkelijk toe doet. Dat wijst op een inkrimping van dat stelsel, wat SP en CDA dan weer niet willen.

Maar hoe dan ook, het klinkt uiterst ongeloofwaardig dat je een partij uitsluit van formatiebesprekingen, vanwege haar standpunt inzake het parkeerbeleid, terwijl je een andere partij (met min of meer hetzelfde standpunt) daar nog wel in blijft betrekken.

Verder ligt de eventuele bebouwing van Gommerswijk west/west zo ver in de toekomst dat het zinloos is daarover nu al ruzie te maken.

De reden voor uitsluiting van de PvdA zal dan ook wel ergens anders liggen.

Mogelijk omdat CDA en NE elkaar “vasthouden” zoals voormalig raadslid Bokhove hier bij herhaling heeft betoogd. Maar zekerheid daarover hebben we natuurlijk niet. Krijgen we ook niet, want politiek bedrijven in Enkhuizen is toch in de eerste plaats een kwestie van achterkamertjes.

Begrijpelijk wanneer het om transparante nachtkleding zou gaan, maar een transparante politiek houdt wat mij betreft in, dat je niet alleen maar de uitkomst van een proces openbaar maakt, maar dat ook de weg er naar toe enigszins transparant is.

Daar heb ik tot dusver, net als bij de voorafgaande formatiepogingen van de SP, weinig van gemerkt.

 

april 23, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Verkiezingen | 2 reacties

Onvermijdelijk

sipkesNaast de programmatische overeenkomsten tussen SP, CDA en Nieuw Enkhuizen heeft informateur Sipkes ook gekeken naar de sfeer en de onderlinge verhoudingen tussen deze partijen. Ze merkt daarover het volgende op.

Bijna alle gesprekspartners begonnen het gesprek met het uitspreken van de wens dat de recente verbetering van de sfeer en de onderlinge verhoudingen in de Raad zich zou doorzetten.

Gesteld werd dat ‘de inwoners van Enkhuizen genoeg hebben van het onderlinge geruzie’ en ook hoorde ik ‘wij willen dat er in de toekomst op de bal en niet langer op de man gespeeld wordt’.

Het was goed om te constateren dat oppositie én coalitie een andere cultuur en een andere manier van omgaan met elkaar willen. Respect voor elkaar en de wens om gezamenlijk op te trekken in het belang van de burgers van Enkhuizen zijn daarbij meermalen genoemd.

De wijze waarop dit telkens naar voren kwam hebben gemaakt dat ik, bij het nadenken over mogelijke coalities, naast programmatische overeenkomsten nadrukkelijk heb gekeken naar stabiliteit en onderling vertrouwen.

Ik leid hier uit af dat de informateur heeft ingeschat dat het onderlinge vertrouwen tussen Nieuw Enkhuizen, CDA  en SP groter is dan bijvoorbeeld tussen SP en haar voormalige coalitiepartners PvdA en LQ.

Hoewel ingeschat? Het zal haar zijn ingefluisterd door de SP want de gemiddelde volger van de Enkhuizer politiek weet dat SP de afgelopen twee raadperiodes alleen maar overhoop heeft gelegen met CDA en NE.  Zo noemde Nieuw Enkhuizen de SP een stelletje leugenaars en oud SP coryfee Bokhove noemde Nieuw Enkhuizen op dit blog een stelletje ladenlichters.

Ook het CDA liet vier jaar geleden, nadat zij ‘s ochtends een akkoord had gesloten met de SP over een te vormen coalitie, ‘s middags  weten dat ze er toch maar vanaf zag. 

Maar goed, dat zijn gedane zaken waar je je als informateur waarschijnlijk niet in hoeft te verdiepen, maar je blijft je natuurlijk afvragen op basis waarvan zij meent dat de door haar geadviseerde combinatie stabieler is dan bijvoorbeeld de combinatie SP, CDA en D66?

En waarom je in plaats van de grootste winnaar van de verkiezingen de grootste verliezer in je coalitie opneemt?

Het staat de SP natuurlijk vrij om zich de coalitiepartners te kiezen die zij zich wenst. Maar waarom neemt zij niet zelf de verantwoording voor dat besluit en doet ze voorkomen dat dit het gevolg is van het “advies” van een “onafhankelijk” adviseur?

Misschien dat ze daar wat niets vermoedende kiezers mee om de tuin kan leiden,  maar de collega raadsleden (waar ze de komende vier jaar mee moet samenwerken) schat ik toch wat hoger in.

Formateur Keesman laat weten dat ze een paar weken denkt nodig te hebben voordat het nieuwe college kan worden geïnstalleerd. Dat lijkt me rijkelijk lang voor het vinden van twee geschikte wethouders, maar als die (net als de eigen wethouder) van buiten de stad moeten komen is dat misschien wel onvermijdelijk.

 

 

 

 

april 15, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Verkiezingen | Plaats een reactie

De brui er aan geven.

stella4Op Stella’s weblog lees ik dat ze er inmiddels de brui aan heeft gegeven. Ze doet niet mee aan de formatie poging.

Het is natuurlijk gokken, maar ik krijg de indruk dat de informateur toewerkt naar een wethouder per vier raadszetels en dat elke groep vervolgens onderling maar moeten uitmaken wie ze als wethouder kiest.

CDA en NE hebben samen vier zetels en zouden dus 1 wethouder mogen leveren. De keuze voor Kok (CDA) ligt daarbij voor de hand.  Nieuw Enkhuizen heeft zwaar verloren en ternauwernood haar tweede zetel weten te behouden, terwijl het CDA haar positie wél heeft weten vast te houden.

De derde wethouder zou dan geleverd moeten worden door de PvdA, CU/SGP en LQ, gezamenlijk ook goed voor 4 zetels.

Het wegvallen van Quasten doet vermoeden, dat de PvdA die zetel opeist hetgeen ten koste zou gaan van Wijnne waar Stella altijd zeer over te spreken is geweest.

De grote vraag is dan, wat doet de CU/SGP als zij niet langer meer een wethouder mag leveren? Hoogst waarschijnlijk neemt ze dan dezelfde positie in als 4 jaar geleden.

Voor een eventuele meerderheid zal dat geen gevolgen hebben. SP, PvdA, CDA en NE hebben samen 10 zetels en dus een ruime meerderheid.

Maar dit alles is slechts gissen. Naar het schijnt geeft maandagavond de informateur (in het openbaar) opening van zaken over de stand van zaken.

De vraag is waar en hoe laat en worden haar bevindingen voor de vergadering aan de raadsleden openbaar gemaakt?

april 13, 2014 Posted by | Verkiezingen | 10 reacties

Los kanon

kanonIn het NHD lees ik dat we in Enkhuizen tot na het weekend zullen moeten wachten voordat er helderheid komt over het te vormen college.

Begrijpelijk, want het lijkt me niet eenvoudig om uit uit 9 partijen een een coalitie te smeden.

Jammer alleen dat dit Pim,Pam,Petten om de macht in Enkhuizen altijd met de grootst mogelijke geheimzinnigheid wordt omgeven.

Worden we tijdens de verkiezingstijd bijna dagelijks gemolesteerd om kennis te nemen van de geweldige plannen waarover men beschikt,  nu het aankomt op de uitwerking ervan gebeurt dat altijd onder de grootst mogelijke geheimzinnigheid.

Het bericht in het NHD vermeld dat 3 partijen niet zijn uitgenodigd voor een tweede gespreksronde, waaruit men voorzichtig kan concluderen dat de SP in ieder geval niet werkt aan een brede coalitie.

Links en rechts zijn in Enkhuizen wat zetelaantal betreft even groot. Tot links (op sociaal economisch terrein) reken ik, SP, PvdA, LQ en CU.  Terwijl (alweer op sociaal economisch terrein) VVD, D66, NE en het CDA tot “rechts” behoren. HEA behoort wat mij betreft tot de buitencategorie.

Kortom links en rechts houden elkaar in Enkhuizen in evenwicht en dan zou je er voor kunnen kiezen om dat tot uitdrukking te brengen in de samenstelling van het college.

In dat geval ontkom je er dus bijna niet aan om de andere grote winnaar van de verkiezingen (D66) uit te nodigen voor deelname aan de coalitie.

langbroek-1In het NHD lees ik dat dit niet is gebeurd en D66 voorlopig buitenspel wordt gehouden. Verstandig? Ik weet het niet.

Vier jaar gelden zette de SP zichzelf buitenspel en dat heeft de daarop volgende jaren tot de nodige spanningen geleid en culmineerde uiteindelijk in een wisseling van de wacht.

Dat risico lopen we nu natuurlijk opnieuw als er nu krampachtig een coalitie over  “links” wordt geconstrueerd.

Dat wordt sowieso een minderheidscoalitie (net als een coalitie over “rechts”) waarbij Langbroek de rol van los kanon mag spelen.

april 10, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Langbroek, Verkiezingen | 4 reacties