Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Inkijkje

In mijn column die ik eerder eerder vandaag plaatste (Opstaan en een kerel zijndokwerker) is een van mijn belangrijkste conclusies, dat het niet aan bureaucraten, maar aan gekozen vertegenwoordigers is om te bepalen wat wel en wat niet goed voor ons is.

Vijf uur na plaatsing blijken er al 5 mensen te zijn (die naar ik aanneem deel uitmaken van onze plaatselijke politieke elite), die het niet met die opvatting eens te zijn en een negatieve beoordeling geven.

En dat geeft (wat mij betreft) een interessant inkijkje hoe plaatselijke politieke insiders (want outsiders lezen geen blog dat alleen maar over politiek gaat) tegenover democratische verhoudingen staan.

Advertenties

maart 16, 2018 Posted by | Bestuurscultuur | 4 reacties

Wethouders

Hekking1Vrij recent hebben IJsselstein en Hardenberg besloten zich terug te trekken uit de ambtelijke fusie die zij kort daarvoor waren aangegaan. Dat kan dus kennelijk ook. Staat ons dat wellicht ook te wachten?

Twee jaar nadat de ambtelijke fusie tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland een feit was, moet meer dan 13 miljoen worden geïnvesteerd om de drie ambtelijke diensten beter met elkaar samen te laten werken. Dat is nog al wat.

Voor de fusie rekende men er op dat meteen al het eerste jaar een besparing bereikt zou worden van 1.4 miljoen en maakte men zich druk over een verdeelsleutel om dat bedrag te verdelen.

Die besparingen werden echter nooit gerealiseerd. Er was vooraf bijna 1 miljoen geïnvesteerd in Lean management. Situatie na twee jaar, hier en daar  gedeeltelijk ingevoerd.

Dat is niet een klein beetje de plank misslaan, dat is geen enkel benul hebben over waar je mee bezig bent.

Inmiddels hebben de oorspronkelijke aanjagers, de “neutrale” bestuurders (burgemeesters), het zinkende schip verlaten. Wat gebleven is, zijn de meer politiek ingestelde bestuurders, “de wethouders”.

Behalve in Enkhuizen, waar men binnen de gemeentegrenzen niemand heeft kunnen vinden die bereid is om een bijdrage te leveren aan het bestuur van de stad. Daarbij maken we ons zelf wijs, dat het niet uitmaakt of er een binding bestaat tussen een bestuurder en de stad die hij bestuurt.

Onzin, de wet schrijft niet voor niets voor dat wethouders woonachtig dienen te zijn in de stad die ze besturen. Ontheffing kan worden verleend, maar dat wordt geacht een overgangsmaatregel te zijn. In Enkhuizen is het een jaarlijks ritueel.

Mijn indruk is, dat de wethouders van Stede Broec en Drechterland zich er niet voor schamen om keihard voor de belangen van de inwoners van hun gemeente op te komen.

Die indruk heb ik niet van de wethouders van Enkhuizen, die – om wille van de lieve vrede en hun eigen reputatie van grootmoedig bestuurder – sneller geneigd zijn een compromis te accepteren dat niet altijd even voordelig is voor de inwoners van Enkhuizen.

De verdeelsleutels voor het SED-ontwikkelingsplan en het uitvoeringsplan Lokale schuldhulpverlening (waar Enkhuizen respectievelijk 38 en 45 procent aan meebetaalt) zijn daar voorbeelden van.

Misschien zouden we, na het bestuderen van al die mooie verkiezingsprogramma’s, ons  ook eens moeten afvragen door wie die prachtige plannen moeten worden uitgevoerd en wie men denkt voor te dragen als wethouder.

februari 9, 2018 Posted by | Algemeen, Bestuurscultuur | 6 reacties

Agora

Agora_van_AntiphellosAgora is het afgeschermde internet discussie platform waarop raadsleden vragen kunnen stellen die zonder tussenkomst van de wethouder (de politiek verantwoordelijke)  door de betreffende ambtenaar kunnen worden beantwoord.

Men spreekt in dat geval van technische vragen, waarvan de suggestie uitgaat dat er maar één techniek beschikbaar is waaruit kan worden gekozen en dat die techniek dus om die reden ook de juiste is.

Maar vaak zijn er meerdere technieken waar uit gekozen kan worden en is de keuze voor een bepaalde techniek een uiterst politieke keuze. Het bepalen van een verdeelsleutel is zo’n politieke keuze.

De SED verdeelsleutel was voordat de SED een feit was, een andere, dan nadat het SED  een feit was geworden. En het is maar helemaal de vraag of een verdeelsleutel die er op gericht was om veronderstelde geringe overschotten te verdelen ook de juiste is, om de kosten van enorme investeringen te verdelen.

En waarom er binnen de SED organisatie plotseling weer een geheel andere verdeelsleutels geldt (WerkSaam) als het gaat over een specifiek onderwerp. Dat is geen technische keuze, maar een uiterst politieke keuze en de discussie daarover dient niet gevoerd worden in het achterkamertje dat Agora heet, maar in de openbaarheid.

Zowel Frank van Gangelen als Hans Langbroek hebben hier laten weten dat over dit onderwerp vragen zijn gesteld of zullen worden gesteld. Prima en nu maar hopen dat ze de gestelde vragen (en de daarop gegeven antwoorden) met ons burgers willen delen.  Frank heeft inmiddels een toezegging gedaan en Langbroek kennende zal hij niet achter blijven.

Het bovenstaande illustreert volgens mij ook, dat de Raad tijdens de afgelopen raadsperiode half werk heeft geleverd door te besluiten dat de (via Agora verstrekte) informatie alleen na afloop van de oordeelsvorming ter beschikking zou worden gesteld.

De via Agora verstrekte informatie is een wezenlijk onderdeel van de oordeelsvorming en dient dus openbaar te zijn op het moment dat ze wordt verstrekt.

februari 7, 2018 Posted by | Bestuurscultuur | 5 reacties

Jantje van Leiden

Jan_van_Leiden_by_AldegreverMijn opvatting tijdens de afgelopen jaren was, dat als gevolg van plichtsverzuim van de raad, het college zich allerhande vrijheden meende te kunnen permitteren die evenzeer als plichtsverzuim konden worden aangemerkt.

Met zo’n opvatting maak je uiteraard geen vrienden in de raad en in het college. Niemand vindt het leuk er op gewezen te worden dat hij zijn plicht verzuimt.

Van de aard van het plichtsverzuim heb ik evenmin een geheim gemaakt. Wat de raad betreft vind ik, dat men maar al te vaak genoegen neemt met iets dat ik een poging tot het geven van een plausibele verklaring zou willen noemen.

Het Dromdossier was een aaneenschakeling van pogingen tot het geven van  plausibele verklaringen die door de raad min of meer welwillend werden aangehoord.

Met als voorlopig hoogtepunt de raadsvergadering in december 2017, waarin de wethouder van dienst een voorstelling van zaken gaf die in strijd was met de werkelijkheid. (De kosten van de verzwaring bedroegen geen € 40.000,- maar zijn al in een veel eerdere instantie becijferd op € 20.000,-. Het verschil komt feitelijk neer op een onderhandse extra subsidie voor de stichting de Drom.)

Maar goed, als college en raad het met elkaar eens zijn, dat de weg voorwaarts is om de burgers een rad voor de ogen te draaien, dan is dat hun keuze.  Het lijkt me aan de kiezer om daar vervolgens op te reageren. Als de kiezer dat niets kan schelen (waar het voorlopig naar uitziet) dan mogen de “raddraaiers” zichzelf gelukkig prijzen en is dat (denk ik) een uitnodiging om door te gaan op de ingeslagen weg.

Wat me het meest verbijsterde in het Dromdossier was de bewering van het college dat ze de door haar gemaakte afspraken over betalingen nooit aan de betrokkenen had bevestigd of op andere wijze schriftelijk had vastgelegd.

Dat is (wat mij betreft) zodanig in strijd met een normale wijze van bedrijfsvoering, dat toen dat feit bekend werd de raad de betreffende wethouder ter verantwoording had moeten roepen en terugkeer naar een normale bedrijfsvoering had moeten eisen.

Feit is, dat de raad dat (op het moment dat het diende te gebeuren) niet heeft gedaan, maar meer dan een jaar later wel zocht naar een aanleiding om die nalatigheid ongedaan te kunnen maken.

Het plichtsverzuim van het college bestaat er in mijn ogen uit, dat zij de raad onvolledig en daarmee onjuist informeert. Dit raakt het fundament van de verhouding tussen raad en college. Als de raad er niet meer op kan vertrouwen dat zij volledig en juist geïnformeerd wordt, dan is het fundament onder onze democratische instituties niet meer aanwezig en staan ze op drijfzand.

Er moest een (ongetwijfeld duurbetaalde) hoogleraar aan te pas komen om de raad er van te overtuigen, dat voor hetgeen Olierook namens het college had beweerd (inzake realisatie van een Enkhuizer loket door Werksaam) geen enkel bewijs bestond. Zoals er ook geen enkel bewijs bestond voor hetgeen hij over de verzwaring van het elektranetwerk beweerde.

Maar voor wat de wethouder van dienst (Struijlaart) beweert over de kosten van verzwaring van het elektranetwerk in de Drommedaris bestaat ook geen enkel bewijs. Maar inmiddels moe geworden van haar eigen incompetentie in dit dossier, stapt de raad daar (voor de zoveelste keer) gemakshalve over heen.

Waarmee ze opnieuw een signaal afgeeft dat neerkomt op, “de ware toedracht kan ons eigenlijk niets schelen, zolang er een enigszins plausibele verklaring wordt verschaft, zal het ons verder een zorg zijn en stemmen we in.”

En daarmee gaat het dus niet langer over de vraag of dingen waar zijn, maar of ze mogelijk waar zouden kunnen zijn. En als dat de kwaliteitseis is die je stelt, dan moet je je niet verbazen over het feit dat je met grote regelmaat met een kluitje het riet in wordt gestuurd.

Een oude Nederlandse wijsheid luidt “dat je de kat niet op het spek moet binden”.

Zolang de raad net doet alsof het haar niet kan schelen, of hetgeen haar verteld wordt waar is of niet, brengt ze het college in de verleiding om zich er (met enige regelmaat) met een Jantje van Leiden vanaf te maken.

Dat kan soms goed gaan, maar veel vaker kan het verschrikkelijk fout gaan en dat zou de Enkhuizer raad zich zo langzamerhand eens moeten gaan realiseren.

januari 26, 2018 Posted by | Bestuurscultuur | 1 reactie

Sinterklazen

sinterklazen

Het verkiezingsseizoen is geopende en dan kunnen partijen (ook de mijne) het weer niet nalaten om van alles en nog wat  in het vooruitzicht te stellen zonder dat er ook maar enige kans van slagen is.

Ik pleit er voor om de kiezer nu eindelijk eens serieus te nemen en geen dingen voor te stellen of te beloven waarvan je nu al kunt zeggen dat ze niet te realiseren zijn.

Investeringen bepleiten zonder aan te geven waar je de middelen vandaan haalt is wat mij betreft niet meer van deze tijd. Sommige vraagstukken eisen een wat omvangrijker introductie dan wat er op Facebook of Twitter gebruikelijk is.

Facebook en Twitter zijn prima media om een idee of opvatting te verspreiden, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee het idee realiseerbaar is of dat de opvatting juist is.

En denken we werkelijk, dat al dat “liken” en “delen” de oplossing van een probleem dichter bij brengt? Of zou je daar toch iets langer over moeten nadenken?

Wat mij betreft meer aandacht voor het oude politieke handwerk en waarvoor je de deur uit moet om met andere levende wezens van gedachten te wisselen. De armoede van de afgelopen 4 jaar bestond er wat mij betreft uit, dat geen enkele politiek partij de moeite nam om mensen bijeen te brengen om ergens over te discussiëren.

Dat is wat mij betreft de enige belofte die ik voor de toekomst wil doen. Bijeenkomsten beleggen waarin dingen worden uitgelegd zodat we met elkaar verantwoorde besluiten kunnen nemen.

januari 16, 2018 Posted by | Bestuurscultuur | 1 reactie

Geen aandacht aan schenken.

kopinzandHet oorspronkelijke bedrijfsplan voor de SED ging er vanuit, dat de samenvoeging van de drie ambtelijke diensten uiteindelijk zou leiden tot besparingen in de personeelskosten.

Die besparingen zouden vervolgens proportioneel worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten. De gemeente die de meeste (38%) personeelskosten had ingebracht (Enkhuizen) zou een zelfde deel van de verwachte besparing toebedeeld krijgen.

Helaas, het oorspronkelijke bedrijfsplan bleek veel te optimistisch te zijn geweest t.a.v. de besparingen. Die werden nooit gerealiseerd. In plaats daarvan werd een nieuw bedrijfsplan opgesteld, met daarin nieuwe personeelslasten. In de orde van grootte van 13,4 miljoen.

De vraag is nu hoe die lasten verdeeld moeten worden over de drie aangesloten gemeenten. Er zijn drie mogelijkheden.

  1. Men kopieert de verhoudingen die bij de aanvang van de SED golden, waarbij Enkhuizen aanzienlijk meer ambtelijk personeel had ingebracht dan de overige twee gemeenten. Het resultaat daarvan is dat de kleinste gemeente de grootste bijdrage levert.
  2. Men verdeelt de kosten per gemeente. Elke gemeente 1/3 van de kosten. Dit resulteert in een ongelijke bijdrage per inwoner.
  3. Men verdeelt de kosten op basis van inwoners, waardoor de bijdrage per inwoner in het SED gebied gelijk blijft.

Er valt eigenlijk geen goed argument te bedenken waarom men de verhoudingen (zoals die golden bij aanvang) zou moeten kopiëren. Het toenmalige bedrijfsplan is achterhaald en onwerkbaar gebleken.

Er is een nieuw bedrijfsplan dat, naar we mogen aannemen, ten goede zal komen aan alle drie gemeenten. Er is dan ook geen redelijk argument te bedenken waarom de kosten van dit nieuwe plan niet in gelijke mate zouden moeten worden toegerekend aan die drie gemeenten, waarbij ook rekening wordt gehouden met het aantal inwoners in die gemeenten.

Voor zover ik weet krijgen gemeenten vergoedingen van het rijk op basis van het aantal inwoners. Ik zie niet in, waarom de personeelskosten van nieuw aan te trekken personeel, (dat werkzaam is voor de drie samenwerkende gemeenten) per gemeente zou moeten verschillen.

Het gaat bij dit alles niet om klein bier. Ik schat dat bij een evenredige verdeling van de kosten Enkhuizen € 800.000,- minder zou moeten bijdragen en Drechterland en StedeBroec (hetzelfde bedrag) meer.

Behalve Van Reijswoud heeft geen enkele fractievoorzitter gereageerd op het feit dat niet alleen ik, maar ook lezers van mijn blog deze kwestie bij hun onder de aandacht heeft gebracht. Ik ga er dus vanuit dat Van Reijswoud hun opvatting heeft verwoord.

Van Reijswoud spreekt van een kostenverdeling die destijds is overeengekomen. De kostenverdeling is niet zozeer overeengekomen, ze was het resultaat van een optelsom van alle personeelskosten bij de drie gemeenten en is daarom eerder vastgesteld dan overeengekomen. Dat laatste veronderstelt een zekere mate van onderhandelen.

Tegenover de personeelskosten van de SED stonden inkomsten van gelijke omvang, omdat de gemeenten hun personeelsbudgetten naar de SED overmaakten.

Dat het SED 38% van haar personeelsbudget uitgeeft aan ambtenaren die oorspronkelijk werkzaam waren voor Enkhuizen is juist, maar tegelijkertijd krijgt ze die uitgaven volledig gecompenseerd door de bijdrage van Enkhuizen. De verdeelsleutel had geen ander doel dan aangeven welk deel van de (nooit gerealiseerde) besparing naar Enkhuizen zou hebben moeten gaan.

In zijn reactie stelt Van Reijswoud dat de consequentie van de door mij voorgestelde kostenverdeling (op basis van inwoneraantal) is, dat Enkhuizen zijn ambtenaren nu werkzaam in de havens of op de camping weer in eigen beheer zou moeten nemen. Onzin, zowel Drechterland als StedeBroec beschikken over een buitendienst. Enkhuizen niet. De ambtenaren in de buitendienst maken gewoon deel uit van de SED organisatie. Hun personeelskosten werden en worden worden gewoon gedragen door de gemeenten waaruit zij afkomstig waren.

Het Organisatie Ontwikkeling Plan (OOP) dat nu is aangenomen heeft echter niets te maken met verhoudingen uit het verleden. Het is een investering voor de toekomst en er valt geen reden te bedenken waarom de lasten van die investering onevenredig zwaar op één van de drie gemeenten zouden moeten rusten.

tweematenWat mij betreft is er sprake van een denkfout, maar klaarblijkelijk is (net als in de sketch) de gezamenlijke afkeer van uncle Bertie (buitenstaanders) dusdanig groot, dat men collectief weigert om ook maar enige aandacht te schenken  aan de aangevoerde argumenten.

“Take no notice of uncle Bertie” waarschuwt de vader zijn zoon in de sketch. Wat in deze kwestie neerkomt op, liever te veel betalen (als gemeente) dan een poging doen om de argumenten van buitenstaanders serieus te nemen.

Enfin, het is zoals het is. Er is één prettige bijkomstigheid. Het zal de inwoners van Enkhuizen worst zijn of zij gemiddeld meer moeten bijdragen aan de reconstructie van SED.

Rest mij niets anders dan iedereen prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig nieuwjaar. Dan zien we in 2018 wel weer welke schade er nog meer is toegebracht en wie we daar (in het kader van de verkiezingen)  verantwoordelijk voor kunnen houden.

december 19, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Geldsmijten, Klungelen, Reijswoud, SED | 4 reacties

Benieuwd zijn.

duimjeIs het waar wat veel mensen denken? Dat we niets hebben in te brengen en “ze” toch niet naar ons luisteren? Of is het misschien omgekeerd, zijn “wij” te gemakzuchtig en te voldaan om nog voor een gezamenlijk belang op te komen? Op die vraag wilde ik met behulp van “Piepelen” een antwoord krijgen.

Anders gezegd, kunnen wij, gebruik makende van de media waarover we gratis kunnen beschikken, in een week tijd, zodanig druk uitoefenen op de gemeenteraad, dat zij aan onze buurgemeenten een eis stelt waar wij (en de gemeente) allemaal beter van worden?

Die eis is dusdanig redelijk (alle inwoners binnen het SED gebied dragen in gelijke mate bij aan een ontwikkelingsplan) dat ik geen al te grote problemen verwacht van onze buurgemeenten.

Het moeilijkste obstakel is onze eigen gemeenteraad waarvan de leden (met uitzondering van destijds Christian Bokhove en tegenwoordig in mindere mate Hans Langbroek) zich altijd afzijdig hebben gehouden van dit blog en hoofdzakelijk onder elkaar (maar wel degelijk over ons) discussieerden. Deels in het openbaar, maar voor een belangrijker deel in het geheim in de wel bekende binnenkamertjes.

Hoe overtuig je de Enkhuizer gemeenteraad dat je (als bevolking) iets belangrijk vindt? Althans belangrijk genoeg voor de gemeenteraad om er aandacht aan te besteden. Wat mij betreft door een mening op te schrijven die door anderen zo aantrekkelijk wordt gevonden dat ze een groot aantal opgestoken duimpjes krijgt.

Dat heb ik gisteren gedaan met mijn column “Piepelen” inclusief een aantal adviezen over het verspreiden van die mening (met de aanbeveling die met een opgestoken duimpje te waarderen).

Hoe je die mening (door middel van email) onder aandacht kunt brengen van de krant (in de hoop dat die er aandacht aan besteedt en de mening verder uitdraagt) en degenen die er een besluit over moeten nemen, de gemeenteraad dus. Alweer, hoe meer emails ze krijgen waar de mening als bijlage is toegevoegd, hoe groter de kans is dat ze er rekening mee zullen houden in de besluitvorming.

Afgelopen vrijdag werd ik 74. Dat wil zeggen dat ik opgroeide in een tijd waarin we dachten dat we alles in de maatschappij konden veranderen. Door middel van slogans als “The people, united, will never be defeated”. Maar als reactie daarop kwam al snel het nieuwe ideaal. Individuele vrijheid. Iedereen gelukkig op zijn eigen wijze met als symbool de “selfie”, waaruit blijkt dat we onder alle omstandigheden blij en gelukkig zijn.

Maar de nieuwe tijd brengt ook ongekende mogelijkheden om gedachten en opvattingen te verspreiden en mensen op te roepen er naar te handelen. Werkt dat ook zo in de lokale politiek is een vraag die me fascineert. Kunnen we, met behulp van die middelen, lokale politici beïnvloeden of is het echt zo dat ze, eenmaal gekozen, zich voor alles en iedereen afsluiten en alleen maar doen wat de bureaucratische mallemolen van hen eist. Ik ben benieuwd.

december 5, 2017 Posted by | Bestuurscultuur | 1 reactie

Piepelen

gemeenteraad

Tot andere gedachten brengen

Ik besef dat 99% van de Enkhuizers geen idee heeft wanneer de raad vergadert, laat staan dat ze zouden weten wat er tijdens die vergaderingen wordt besloten. Welnu, over een week besluit de raad of ze deelneemt aan een ontwikkelplan voor de SED, de ambtelijke organisatie die werkt voor StedeBroec, Enkhuizen en Drechterland.

Aan dat ontwikkelplan zijn kosten verbonden, begroot op circa 13,1 miljoen euro. Deelname is waarschijnlijk onvermijdbaar maar dan wel (wat mij betreft), op één conditie, dat de kosten voor dit plan door alle inwoners van de SED in gelijke mate worden gedragen.

Momenteel is het zo, dat de inwoners van Enkhuizen € 260,- per inwoner aan het plan zullen bijdragen. Inwoners van StedeBroec € 199,- en de inwoners van Drechterland € 210,-. Ik ben echter een warm voorstander van het principe “gelijke monniken, gelijke kappen”.

Natuurlijk zou het beter zijn geweest als de Enkhuizer vertegenwoordiger in het SED bestuur (wethouder Struijlaart) dit principe in het dagelijks bestuur van de SED naar voren zou hebben gebracht.

En natuurlijk zou het beter zijn geweest als de Enkhuizer vertegenwoordigers in de klankbordgroep [Van Marle en Koning (D66), Van Reijswoud (VVD), Kunst (PvdA) en Keesman (SP)] dat principe in de klankbordgroep zouden hebben verdedigd.

En natuurlijk zou het beter zijn geweest als dit principe tijdens de raadsvergadering op 21 november 2017 naar voren zou zijn gebracht, maar dat is nu eenmaal allemaal niet gebeurd.

Maar moeten we, als gevolg van die vergeetachtigheid van onze volksvertegenwoordigers er dan maar genoegen mee nemen dat we per inwoner € 60,- meer moeten bijdragen aan het ontwikkelplan dan de inwoners van StedeBroec?

Wat mij betreft niet, maar dan moeten we wel opschieten. We hebben nog maar een week de tijd om de raad van Enkhuizen tot andere gedachten te brengen. Hoe doen we dat?

Onder dit bericht verschijnt soms een advertentie en daaronder weer de mogelijkheid het bericht zelf te beoordelen door middel van een duimpje. Bent U van mening dat de bijdrage aan het ontwikkelplan voor de inwoners van Enkhuizen het zelfde moet zijn als voor de inwoners van StedeBroec en Drechterland, klik dan op de duim omhoog.

Als dit bericht voldoende duimpjes omhoog krijgt, dan raakt de raad wellicht onder de indruk en is ze bereid om haar deelname aan het project afhankelijk te maken van een gelijke behandeling van alle inwoners in het SED gebied.

Maar naast Uw eigen duimpje omhoog kunt U ook anderen oproepen hetzelfde te doen. Onder de beoordeling staan een reeks deelknoppen. Via Facebook, Twitter, Linkedln, WhatsApp. Deel het bericht met anderen met het verzoek het duimpje omhoog onder aan het bericht aan te klikken.

Maar er is ook nog delen via email mogelijk. Als U deze column per email doorstuurt naar  fractievoorzitters@gemeenteraad-enkhuizen.nl dan geeft U daarmee te kennen aan alle fractievoorzitters in de raad van Enkhuizen, dat U prijs stelt op gelijke behandeling van alle inwoners in het SED gebied.

En als U deze column doorstuurt naar redactie.wef@noordhollandsdagblad.nl dan is de redactie van de Enkhuizer Krant misschien wel bereid om aandacht aan het onderwerp te besteden.

Kortom als “we” willen dat we op dezelfde manier behandeld worden als de inwoners van StedeBroec en Drechterland, dan moeten we er natuurlijk wel wat voor doen. Een duimpje aanklikken, een boodschap delen en een email versturen.

Als zelfs dat ons te veel is, dan moeten we eigenlijk nergens meer over klagen en er genoegen mee nemen dat Enkhuizers zich laten behandelen als tweederangsburgers en U zich door Jan en Alleman laat piepelen.

december 4, 2017 Posted by | Bestuurscultuur | 13 reacties

Ideeën van van anderen

margreetkeesmanweb

Verbaasd

Afgelopen dinsdag sprak Margreet Keesman (SP) haar verbazing uit over het feit dat de zalen in de Drom niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt, hetgeen destijds wel door het college was beloofd. Nu belooft het college wel vaker dingen die niet waar te maken zijn.

Op mijn beurt ben ik verbaasd dat de raad (inclusief de SP zodra ze deel uitmaakt van de macht) vrijwel alles gelooft wat haar door het college wordt voorgekauwd. Laat ik een paar voorbeelden noemen.

Verdubbeling van de (zalen)capaciteit leidt niet automatisch tot verdubbeling van de (culturele)behoefte, halvering van de zalencapaciteit vormt niet automatisch een verklaring voor een verlies op de exploitatie.

Laten we de prognoses van de stichting (waar de raadsleden uiteraard ook over beschikken) er maar eens bij pakken.  In het eerste jaar na verbouwing is de prognose van de stichting dat het jaarresultaat € 6.000,- hoger is dan het resultaat voor de verbouwing. Dat blijft zo voor de daaropvolgende jaren en stijgt alleen als de afschrijvingen minder worden.

De gemeente heeft nooit willen bevestigen wat het verschil was tussen restauratie en de verbouwing, maar laten we er van uitgaan dat de verbouwing 1.5 miljoen meer heeft gekost dan de renovatie. Dan heb je dus 1.5 miljoen geïnvesteerd om € 6.000,- meer opbrengst te krijgen. En geloof me, na alleen restauratie zou de Drommedaris er van buiten net  zo mooi hebben uitgezien als ze er nu uitziet.

Daarbij komt, dat voor het berekenen van die opbrengst men was uitgegaan van een jaarlijkse huur van 1 euro. Inmiddels heeft de stichting zich verplicht tot een jaarlijkse huur van € 15.000,-. Het voorstel van SP/CDA destijds, om de huur te verhogen waarmee een lening zou kunnen worden afgelost was een voorstel om het ene gat met het andere te dichten.

Een tweede voorbeeld. Wanneer de verbouwing nog voor ze goed en wel is begonnen dreigt vast te lopen, komt het college met het blijde nieuws dat de stichting een garantie heeft verstrekt van € 100.000,-. Wat op dat moment echter ook al vast staat is, dat de stichting die verplichting nooit zal kunnen nakomen omdat ze daar de middelen niet voor heeft. Ze heeft hem alleen kunnen nakomen doordat de gemeente haar legitieme aanspraken op de stichting (voor eenzelfde bedrag) kwijtschold.

Datzelfde kunstje wordt ook nu weer uitgehaald. Formeel heeft de stichting zich garant gesteld voor de kosten van de inrichting. In de praktijk blijkt echter dat zij haar doelstelling op dat gebied niet weet te halen en dus wordt er (binnenskamers) voor gekozen om een aantal van die kosten op het bordje van de gemeente te schuiven. Misschien is het wel de beste oplossing, maar dat rechtvaardigt niet, dat haar ware aard  door college en raad voor de bevolking wordt verzwegen.

Feitelijk wordt de stichting stilzwijgend een subsidie verstrekt waar anderen alleen  maar op mogen hopen, maar nooit voor in aanmerking zullen komen.

Erik

Raddraaier

Wethouder Struijlaart is in dat opzicht niet anders zijn voorganger Olierook. Een raddraaier (iemand die er niet voor terugdeinst om anderen een rad voor de ogen te draaien als hem dat beter uitkomt).  Maar ook blijkt, dat raddraaiers zich doen gelden binnen elke politieke stroming. Van SP tot VVD.

En voor het geval mevrouw Keesman zou willen zeggen dat het achteraf makkelijk praten is. Ik heb over het rendement van de investering en de effecten van de verdubbeling van de zalencapaciteit geschreven toen het er toe deed en er nog kon worden ingegrepen.

Jammer dat ze bij de SP (en al die andere politieke stromingen) zo kleingeestig zijn, dat ze alleen maar hun eigen gelijk bevestigd willen zien  en zich weigeren te verdiepen in de ideeën van anderen.

november 30, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Drommedaris | 3 reacties

Opnieuw een Gele Kaart.

DromTegen mijn gewoonte in heb ik gisteravond besloten om het onderdeel “Finale afwikkeling project Drommedaris” tijdens de vergadering van de commissie grondgebied “live” te beluisteren. De opname (die ongeveer een half uur duurt) bevindt zich inmiddels in het audioarchief en kan dus door elke belangstellende inwoner worden beluisterd door deze link te volgen.

Het betreft het openbare gedeelte van de gedachtewisseling tussen commissieleden en het college. Ze is, als gebruikelijk, nauwelijks de moeite waard om beluisterd te worden.

Naast het openbare deel is er een besloten gedachtewisseling. Die vindt plaats via Agora, een internetforum waarop raadsleden zogenaamde technische vragen mogen stellen aan de ambtelijke staf. Om een of andere reden mogen we niet weten wie de vragen stelt en mogen we alleen achteraf kennis nemen van de gegeven antwoorden.

Er bestaat dus een theoretische kans dat een raadslid op Agora een spitsvondige vraag heeft gesteld, maar die kans is klein. De meeste Enkhuizer raadsleden blinken uit in het niet stellen van vragen, maar in het hun fantasie de vrije loop te laten.

Feit is, dat de raad niet anders kan doen dan het gevraagde krediet verstrekken. Het tekort dat is ontstaan door het wegvallen van een subsidie zal ongedaan gemaakt moeten worden en wat D66, PvdA en Van der Pijll er ook van mogen vinden, de aannemer zal betaald moeten worden voor het werk dat hij ten behoeve van de stichting heeft verricht.

Dat is niet alleen de verzwaring van het elektranetwerk, maar ook de door de stichting geformuleerde gebruikerswensen die geen deel uitmaakten van de met de gemeente overeengekomen werkzaamheden. Zoals, onder andere, extra ventilatie in de keuken, extra warmwaterleidingen, omroepinstallatie, CAI installatie, telefoon en data centrale.

Werkzaamheden die geen onderdeel waren van de verbouwing, maar van de inrichting. En volgens de breed uitgemeten overeenkomst tussen gemeente en stichting waren de kosten van verbouwing voor de gemeente en de kosten van de inrichting voor de stichting.

Wat Struijlaart, net als zijn voorganger Olierook, krampachtig verborgen probeert te houden is dat de stichting zich steeds weer opnieuw onttrekt aan de verplichtingen die zij is aangegaan om vervolgens de rekening door te schuiven naar de gemeente. Dat geldt niet alleen voor de stichtingskosten in het verleden, maar  ook voor de exploitatiekosten in de toekomst.

Het oorspronkelijke stichtingsbestuur heeft inmiddels zijn biezen gepakt. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke raddraaiers (met uitzondering van Jan Slager) die bij dit project waren betrokken.

Anderhalf jaar geleden stonden we voor precies dezelfde vragen als waar we nu voor staan. Een wethouder die zich in allerhande bochten wringt om een stichtingsbestuur (dat kennelijk over machtige vrienden beschikt) uit de wind te houden.

De nieuwe wethouder doet precies hetzelfde en verdient wat mij betreft dezelfde behandeling als de oude wethouder destijds verdiende, maar nooit heeft gekregen.

“Geef hem het geld waar hij om vraagt, want er is geen alternatief. Maar geef hem ook een reprimande omdat hij de raad onvolledig voorlicht.”

gele kaartHad de raad anderhalf jaar geleden mijn advies (zie gele kaart) opgevolgd, dan had Olierook gewoon zijn termijn af kunnen maken. Maar nee, eigenwijs als ze zijn verzinnen ze oplossingen die niet werken.

Tot slot dit. Is het niet onredelijk om tegen een wethouder, die nauwelijks iets weet van de voorgeschiedenis, een motie van treurnis in te dienen?

Welnu, Struijlaart had een keuze en hij koos er voor om (net als zijn voorganger) de raad een rad voor de ogen te draaien voor wat betreft de kosten van verzwaring. Daarbij ongetwijfeld geadviseerd door zijn ambtelijke staf.

Die keuze is onderdeel van de bestuurscultuur die Enkhuizen de afgelopen jaren heeft geteisterd, waarbij plichtsverzuim van de raad plichtsverzuim door het college uitlokt. Het  hoort niet, maar gemak dient de mens en zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Wat zo deerniswekkend van de huidige raad is, is dat ze discussie met buitenstaanders ontwijkt.  Kunt U zich herinneren dat (behoudens de SP) er in Enkhuizen politieke partijen zijn die bijeenkomsten beleggen waarop je als kiezer je zegje kunt doen. Ik niet.

Enfin, over twee weken weten we hoe het verder gaat.

november 29, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Drommedaris | Plaats een reactie