Als de kat van huis is.

Kort nadat ik met dit blog was begonnen (1-10-2009) speelde (rond de jaarwisseling) de kwestie rond de Uilenbanen waarbij werd voorgesteld om meer dan een half miljoen te betalen om zeggenschap te krijgen over grond die al in gemeentelijk eigendom was.

Om die zeggenschap drie maanden later uit handen te geven voor minder dan er men er (3 maanden eerder) voor had betaald.

Reden voor deze opmerkelijke transactie was, dat hierdoor een herschikking van het vlekkenplan mogelijk werd gemaakt die de aanleg van een vakantiepark dichterbij zou brengen.

Nu 10 jaar later zien we dat de gemeente circa 25 ha bouwgrond (inclusief vergunning) overhandigt aan een ontwikkelaar om daarmee de aanleg van een strand te bekostigen.

Opnieuw een opmerkelijke transactie, die (in theorie) rond de jaarwisseling moet zijn afgerond. De verantwoording voor beide transacties ligt bij twee totaal verschillende colleges. De architect voor beide transacties is één en dezelfde persoon die eind van dit jaar met pensioen gaat. Ik denk er goed aan te doen zijn voorbeeld te volgen.

De afgelopen 10 jaar zijn bijzonder leerzaam geweest. Zo heb ik geleerd, dat participatie van burgers niet op prijs wordt gesteld, tenzij die zich beperkt tot instemmend geknik.

Dat de raad er ook niet zwaar aan tilt als wethouders het budgetrecht van de raad met de voeten treden, of dat door het college verstrekt informatie bestaat uit een valse voorstelling van zaken, ook dat heb ik geleerd.

Hoewel de raad de plicht heeft om toezicht te houden op het dagelijks bestuur (B&W) is dat een verplichting waar de raad nauwelijks tijd en moeite aan besteedt. Waardoor het oud-Hollands gezegde van toepassing is. “Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel”.

De alleszins geniale oplossing die de Enkhuizer raad (door middel van een raadsbreed akkoord) voor dit probleem heeft gevonden is, de aanblik van dansende muizen aan het oog te onttrekken. Althans voor de buitenwereld, waardoor het mogelijk wordt om “het bestaan” van de dansende muizen te ontkennen.

Voorlopig hoogtepunt van deze methodiek is, dat men niet alleen voor de buitenwereld verborgen heeft weten te houden dat het recreatieoord van eigenaar is veranderd, maar dat men de wijziging in eigendomsverhoudingen ook zelf pas door kreeg, nadat ze een feit was geworden.

Met de overdracht van het REZ aan Droomparken is de ontwikkeling, waarvan ik 10 jaar geleden het startsein heb mogen meemaken, voltooid. Daarmee is wat mij betreft ook het moment aangebroken om me vanaf 2020 niet langer te bemoeien met de lokale politiek.

Beweegredenen.

De vraag die niemand lijkt te interesseren , maar die mij fascineert, is deze:

“Welk gemeentelijk belang was er in 2015 mee gediend, dat de raad (nadat ze eenmaal een “go” beslissing had genomen), tijdens het verdere proces niet meer bij de besluitvorming zou worden betrokken?”

Er was één raadslid die zijn stem daar tegen verhief, Hans Langbroek, maar zijn voorstel om het collegevoorstel niet over te nemen werd door elke andere partij verworpen.

Nu we de uitkomst van het proces weten, zouden de politieke partijen, die destijds voorstander waren van het collegevoorstel, tenminste de beleefdheid moeten kunnen opbrengen om ons (kiezers) uit te leggen, waarom zij destijds voor het collegevoorstel stemden.

Een voorstel dat er op neerkwam, dat de raad er van zou afzien gebruik te maken van de bevoegdheden die haar krachtens artikel 169.4 van de gemeentewet toebehoorden.

Maar niet alleen de partijen zouden die beleefdheid moeten kunnen opbrengen, ook het college.

Welk gemeentelijk belang was er (volgens het college) mee gediend, dat de raad haar bevoegdheden niet zou uitoefenen?

Hoewel niemand van het huidige college betrokken is geweest bij het voorstel dat in 2015 is gedaan, moeten de beweegredenen, die in 2015 leiden tot het doen van het voorstel, te achterhalen zijn. In ieder geval is de ambtenaar, die het college destijds adviseerde, nog tot november in dienst van de gemeente.

Ik denk dat maar weinig inwoners van Enkhuizen beseffen, dat het eigendom van de niet verhuurde delen van het recreatieoord (dank zij de anterieure overeenkomst) in handen is van Droomparken.

Dat is gebeurd zonder dat de raad gebruik heeft kunnen maken van haar bevoegdheid krachtens artikel 169.4, dat luidt;

4. Zij (het college) geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt “of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.”

Dat vraagt om een verklaring van alle betrokkenen. College en politieke partijen. Omdat in het verleden college en raad onwillig waren om een dergelijke verklaring te geven, zou ik u (als inwoner en kiezer) willen aanmoedigen het toch te doen.

Door gebruik te maken van de e-mail deel functie die onder elk bericht op deze site staat. Daarmee kunt u het bericht doorsturen naar personen en instanties die een dergelijke verklaring zouden moeten geven. Eenvoudig door op de knop te klikken en de instructies te volgen.

Relevante personen en instanties zijn:

fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde partijen, die zijn te bereiken via   fractievoorzitters@gemeenteraad-enkhuizen.nl 

En de voorzitter van het College van B&W die te bereiken is via eduard.vanzuijlen@enkhuizen.nl

 

Slippendragers.

In mijn vorige column stelde ik, dat als een meerderheid van de raad geen informatie van het ZZM wil ontvangen, het niet passend is als individuele raadsleden (die tot die meerderheid behoren en integer zijn) zich WEL tot het ZZM zouden wenden voor de  informatie die het ZZM klaarblijkelijk voorhanden heeft.

Tenminste, niet zolang de procedure voortduurt. En dat is tot nadat het raadsbesluit over het bestemmingsplan is genomen.

Uiteraard is het een veel gekoesterde wens in bestuurlijke en ambtelijke kringen dat de raad zich uitsluitend via hen laat informeren en niet zelf op onderzoek uitgaat. Zodat de raad haar inzichten uitsluitend baseert op de informatie die haar door bestuurders (en  ambtenaren) is aangereikt.

Het is dus logisch dat B&W adviseert, dat de raad er verstandig aan doet zich niet door het ZZM te laten informeren. Dat de raad zich door haar besluit volstrekt afhankelijk maakt van college en ambtenaren zal duidelijk zijn. Maar een dergelijk arrangement biedt, voor zowel de bestuurders als de ambtenaren, alleen maar voordelen. We hebben dat in het verleden meermalen kunnen vaststellen.

In dit specifieke dossier heeft de raad ingestemd met de door het college voorgestelde kaders en mag ze straks instemmen met het bestemmingsplan. Over de kwaliteit van het plan, waartegen het ZZM nu bezwaren naar voren brengt (omdat de museale beleving van het museum er door wordt aangetast) heeft de raad nooit enige zeggenschap gehad.

Dus jezelf ontzeggen om geïnformeerd te worden door ANDEREN dan het college, past volledig binnen de gedragscode (mores) van de Enkhuizer raad, zoals ik dat de afgelopen 9 jaar heb kunnen waarnemen.

Maar we moeten natuurlijk niet net doen of er een wet bestaat, die voorschrijft dat leden van de raad zich alleen maar mogen laten informeren door college en ambtenaren.

Dat is een beperking van bevoegdheden die raadsleden zichzelf opleggen en nergens in een wet is vastgelegd. Ik kan me alleen maar verbazen over het feit, dat de griffier de raad daar klaarblijkelijk niet op heeft gewezen.

Wat het raadsbesluit echter wel voor de zoveelste keer bevestigt is, dat de Enkhuizer gemeenteraad (als instrument voor democratische besluitvorming) inmiddels heeft afgedaan en we slechts kunnen spreken van de maandelijkse bijeenkomsten van een  uiterst gevarieerde groep slippendragers.

Jammer natuurlijk, maar wat doe je er aan? Niets. Stemmen heeft geen enkele zin meer, misschien is de aanschaf van gele hesjes het overwegen waard.

PS. De illustratie symboliseert overigens het feit dat Langbroek zich losgemaakt heeft van de kudde schapen en (naar het zich laat aanzien) zijn eigen weg gaat.  😉

Besluiten voorbereiden.

Kijk aan, het Forum voor Democratie is ook in Enkhuizen de grootste partij geworden. Ze is voorstander van referenda, net als bijvoorbeeld de SP en de PVV.

Tegenstander van referenda zijn de traditionele partijen van VVD tot GroenLinks en wat daar allemaal tussen zit. Als we een nieuwe links/rechts tegenstelling zouden mogen benoemen, dan zou je de voorstanders van referenda “links” kunnen noemen en de tegenstanders van meer zeggenschap voor de burger “rechts”.

Op basis van die indeling heeft tijdens de PS verkiezing 47.8 % van de Enkhuizers links gestemd (op relatief nieuwe partijen die voorstander zijn van directe democratie) en 52,2% op rechts. (Partijen die liever vertrouwen op de beproefde methode, waarbij door ons gekozen vertegenwoordigers (uit onze naam) besluiten nemen.

Er is in Enkhuizen nog net geen meerderheid voor het nieuwe “links”, maar wel is het zo dat “rechts” (de traditionele politiek dus) al jaar na jaar terrein verliest.

Vertalen we deze indeling naar de huidige gemeenteraad in Enkhuizen, dan bestaat het linkse deel van de raad dus uit de SP en de 3 lokale partijen en het rechtse deel uit VVD, D66, CDA, PvdA en CU/SGP.

sedHet bijzondere van Enkhuizen is echter, dat de democratische tweedeling is afgeschaft en er nu gewerkt wordt met het SED principe, dat er op is gebaseerd dat we met zijn allen de beste bedoelingen hebben met iedereen. En dat in de voormalige DDR zulke wonderen te weeg heeft gebracht.

Enfin, over hoe je zo’n raadsbreed akkoord inhoud geeft is een ochtend lang vergaderd en vervolgens heeft de griffier het resultaat van die vergadering verwerkt in een echte flow-chart, die hierboven is afgebeeld.

De chart en bijbehorende uitleg kunt u hier vinden.  De werkwijze is inmiddels door het presidium goedgekeurd, zodat het ook zal worden goedgekeurd door de raad op dinsdag 26 maart.

De nieuwe werkwijze doet me duizelen en ik vraag me serieus af of de raadsleden zelf wel begrijpen waar ze straks mee instemmen, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste lijkt me, hoe je die werkwijze uitgelegd krijgt aan de gewone burgers. Zodat ze in staat zijn om te participeren in de besluitvorming.

Iets waarvan elke partij roept, dat ze er voorstander van is. Maar zoals het er nu naar uit ziet zijn de procedures alleen maar ingewikkelder en bureaucratischer geworden. Waardoor de kans, dat juist iedereen afhaakt, levensgroot is.

Gelet op het feit dat de initiatiefnemers van het raadsbrede akkoord ambtenaren zijn, of zijn geweest, komt het natuurlijk niet helemaal als een verrassing, dat de uitwerking van het raadsbrede akkoord neerkomt op minder transparantie en meer bureaucratie.

Maar, gelet op de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag, bekruipt me het gevoel, dat in plaats van de besluitvorming ingewikkelder te maken, het veel verstandiger zou zijn geweest ze eenvoudiger te maken.

Maar leg dat maar eens uit aan hen, die (in besloten presidium vergaderingen!) besluiten voorbereiden, waarmee ze ons een plezier willen doen.

Tweedeling.

Hoewel politiek Enkhuizen dolgraag de indruk wil wekken dat, dank zij het raadsbrede akkoord, alle tegenstellingen uit de weg zijn geruimd en het er verder niet meer toe doet op wie we straks gaan stemmen (iedereen is het met iedereen eens), geloof ik daar niet zo in.

Ook het idee van een grote coalitie vind ik geen verbetering. Liever zie ik dat een meerderheid (coalitie) de verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur. Terwijl de minderheid (oppositie) aan de bel trekt als het bestuur op het punt staat om onverstandige besluiten te nemen.

Dat wil niet zeggen dat je als oppositie het per definitie oneens bent met wat het bestuur voorstelt, maar wel, dat je kritisch kijkt naar wat er wordt voorgesteld.

Dus coalitie en oppositie, met een taakverdeling die voor iedereen duidelijk zou moeten zijn, omdat ze beiden nu eenmaal onlosmakelijk deel uit maken van het democratisch proces.

Zo’n tweedeling (coalitie/oppositie) vergemakkelijkt het maken van een keuze. De vraag is alleen, waarop is die tweedeling gebaseerd?

De gebruikelijke tweedeling is natuurlijk links/rechts. Aanvankelijk werd daarmee het onderscheid tussen liberalen en  confessionelen aangeduid. Later stond links/rechts voor de tegenstelling tussen socialisten en liberalen, terwijl er weer later werd gesproken van een tegenstelling tussen progressief/conservatief.

Elke tweedeling is subjectief en bovendien groeien inzichten in de loop der tijden naar elkaar toe. Het heeft dus zin om na te denken over wat de basis van een nieuwe tweedeling zou kunnen zijn. Mijn idee is een tweedeling op basis van bureaucratische en democratische aanpak.

Bureaucratie heeft in de loop der tijden een slechte naam gekregen, maar dat is niet helemaal terecht. Een bureaucratie is een strak gereglementeerde organisatie waarin deskundigheid en onpartijdigheid (normaal gesproken) zijn geborgd.

Voor democratische partijen is de “volkswil” alles bepalend en om die reden zijn ze ook voorstander van directe volksraadpleging door middel van referenda. De SP, de PVV en FvD zijn op basis van die tweedeling dus democratische partijen. Ook de lokale partijen zijn meestal voorstander van een meer directe vorm van democratie.

Tegenover deze democratische partijen staan dan de traditionele, meer bureaucratisch ingestelde partijen, die geen voorstander zijn van directe democratie, maar menen dat de besluitvorming beter kan worden overgelaten aan gekozen afgevaardigden.

Bureaucratische partijen menen ook, dat er een niet onbelangrijke rol is weggelegd voor wat men gewoonlijk het maatschappelijke middenveld noemt.

Beide systemen hebben voor en nadelen. Een overmaat aan directe democratie is net zo min wenselijk als een overmaat aan bureaucratie. Het vinden van de juiste balans lijkt me een taak van de kiezer en niet van een ambtelijke werkgroep.

Het belang van de tweedeling is dat het de kiezer aanmoedigt om na te denken over zijn keuze tussen een bureaucratische en democratische aanpak. Om vervolgens een partij te kiezen die zo’n aanpak onderschrijft.

Op basis van het onderscheid tussen een bureaucratische en democratische aanpak kom je in Enkhuizen op een coalitie van bureaucratische (landelijke) partijen. De oppositie zou in dat geval worden gevormd door de SP en de drie lokale partijen.

Zoals er binnen een coalitie wordt samengewerkt zou er ook binnen een oppositie samen moeten worden gewerkt.

Recentelijk is duidelijk geworden, dat de lokale “bureaucratische” partijen een totaal andere opvattingen hebben over de openbaarheid van bestuur, dan de “democratische” partijen in de Enkhuizer raad.

Wat mij betreft een principieel verschil, dat voor de “democratische” partijen reden zou moeten zijn om zich te herbezinnen op hun deelname aan de raadsbrede coalitie.

Angst voor het verlies van status?

Op basis van de drie presidium vergaderingen die ik heb bijgewoond, is mijn conclusie, dat deze bijeenkomsten een veel beter beeld geven van het werk dat raadsleden doen, dan het beeld dat door raadsvergaderingen wordt opgeroepen.

Dat zijn namelijk tamelijk rigide bijeenkomsten. Voornamelijk gevuld met vooraf bepaalde (en voorgelezen) standpunten.

Doel van de raadsvergadering is het nemen van besluiten. Gewoonlijk staat het in te nemen standpunt (met betrekking tot het besluit) vast. Met als gevolg, dat er zelden pogingen worden ondernomen om anderen er van te overtuigen, dat ze hun (eerder ingenomen) standpunt zouden moeten wijzigen.

Discussie haalt zelden iets uit. Raadsvergaderingen behelzen gewoonlijk niet meer dan een slaapverwekkende opeenstapeling van stemverklaringen.

Hoe anders gaat het er aan toe tijdens de presidium vergaderingen. Om te beginnen is de setting veel minder formeel. De uitwisseling van opvattingen is intenser en natuurlijker. Stomp en Van Marle spreken beiden van een ongedwongen sfeer, waarin je veilig “wel” het achterste van je tong kunt laten zien.

Wat mij betreft een prima omschrijving van de sfeer, maar waarom vinden beide heren dat dit deel van hun werk voor de buitenwereld verborgen moet blijven? Angst voor een verlies aan status wellicht? Alles wat geheim is, is natuurlijk belangrijk. En hoe meer er geheim is, hoe belangrijker je functie is.

Persoonlijk vond ik de getoonde bereidheid tot samenwerken in het presidium een veel interessanter aspect van het raadswerk, dan de geforceerde gewichtigdoenerij tijdens de raadsvergaderingen.

Het idee is nu, om het debat in de raadszaal te verlevendigen door interpellatie (ook in eerste instantie) toe te staan. Ik ben bang dat dit een deceptie gaat worden. Hoezeer ik ook liefhebber ben van een goed debat, de huidige raad kent maar weinig debaters en we hebben in dit land niet echt een debatcultuur, zoals in het Verenigd Koninkrijk.

Debatteren is een kunst en een debat tussen hen die niet kunnen debatteren ontaard al snel in nutteloos gekibbel. Ik vrees dan ook, dat het dinsdag genomen besluit er op neer zal komen, dat men zinloze geheimhouding heeft ingeruild voor nutteloos gekibbel.

Burgemeester Baas (en ik verwacht niet dat de huidige burgemeester daar anders over denkt), was van mening dat de plek voor het openbare debat de raadszaal was en altijd onder zijn leiding moest plaatsvinden.

Maar waarom stappen raadsleden niet af van het bekrompen idee, dat de opvattingen die ze koesteren alleen maar mondeling mogen worden uitgewisseld? Pas op het moment dat daar een besluit over moet worden genomen en onder het toeziend oog van iemand die een ambtsketting draagt…

Waarom geven zij hun werknemer (de griffier) niet de opdracht om namens het instituut gemeenteraad een weblog op te zetten? Waarop elk raadslid zijn opvattingen over een bepaald vraagstuk kenbaar kan maken. Niet alleen op het moment dat er een beslissing  genomen moet worden, maar ruim daarvoor.

Zodat ze niet alleen met elkaar, maar ook met de kiezers in discussie kunnen gaan over de best mogelijke oplossing van het probleem.

Men roept wel, dat men transparant wil zijn en dat men burgers bij de besluitvorming wil betrekken, maar als puntje bij paaltje komt, kiest men ieder keer weer (uit angst voor het verlies van status vermoed ik) voor beslotenheid en geheimhouding.

 

Geen vuiltje aan de lucht.

Met mijn blog volg ik al meer dan 9 jaar de gemeentelijke politiek. Gedurende die tijd heb ik meermalen mijn verbazing uitgesproken over de verschillende feiten. Zoals daar zijn.

  1. Dat de gemeente  besloot halsoverkop meer dan een half miljoen uit te geven om zeggenschap te krijgen over haar eigen grond, om die zeggenschap (na een paar maanden) weer over te dragen voor een lager bedrag dan wat ze daar zelf voor had betaald.
  2. Dat het rond het SMC gevoerde beleid gedurende de afgelopen 10 jaar tot niet meer  heeft geleid dan dat de betrokken panden van eigenaar zijn gewisseld, maar dat dit “beleid” wel door de voltallige raad is goedgekeurd.
  3. Dat een wethouder, die het budgetrecht van de raad met de voeten trad en meer dan een half miljoen meer uitgaf dan hem door de raad was toegestaan, daarvoor nooit werd berispt, maar met vlag en wimpel werd uitgezwaaid.
  4. Dat de raad nooit is gewaarschuwd voor kostenoverschrijdingen, maar dat het college tot op het laatste moment bleef volhouden dat men bij de verbouwing van de Drommedaris binnen het gestelde budget was gebleven, terwijl achteraf bleek dat het met meer dan een half miljoen was overschreden.
  5. Dat de (met de stichting de Drom) gemaakte afspraken niet werden nagekomen, zodat er onderhands extra subsidies moesten worden verstrekt, die vervolgens met behulp van valse offertes werden gefinancierd.
  6. Dat de gemeente beweert, dat betalingsafspraken met anderen (zoals aannemers) nooit schriftelijk worden vastgelegd.

Het betreft hier maar een kleine bloemlezing. In werkelijkheid gaat het om veel meer zaken waarover ik mij de afgelopen 9 jaar heb verbaasd. Vrijwel altijd keurig onderbouwd en met verwijzing naar de gemeentelijke stukken waarop mijn verbazing was gebaseerd.

Uiteraard betrof het hier kritiek op het functioneren van college en raad. Hoewel beide instanties voortdurend beweren dat zij burgerparticipatie hogelijk op prijs stellen heb ik daar de afgelopen 9 jaar niets van gemerkt. Klaarblijkelijk wordt burgerparticipatie (in de vorm van kritiek op hun functioneren) niet op prijs gesteld.

Daarmee is niet gezegd, dat de raad zelf geen kritiek heeft op haar eigen functioneren, alleen die zelfkritiek is anders dan de kritiek van de buitenstaanders. De kritiek van een buitenstander, waarvan ik hierboven wat voorbeelden heb gegeven, betreft de tamelijk willekeurige toepassing van wat je de democratische spelregels zou kunnen noemen.

Met daarnaast het feit, dat een waarheidsgetrouwe voorstelling van zaken kennelijk niet langer een plicht is van de overheid, maar een keuze mogelijkheid waarvan men, al dan niet en met stilzwijgende instemming van de raad, gebruik van kan maken.

De raad zelf maakt zich echter over geheel andere dingen zorgen, waarbij het meestal gaat over uiterlijk vertoon. Bejegent men elkaar wel met voldoende respect?

Waar mijn kritiek gericht is op de kwaliteit van de besluitvorming is de raad gevoelig voor wat zij een als een aantasting van haar gezag ervaart.

En omdat de raad een slager is die zijn eigen vlees keurt, ontbreekt de noodzaak om zich ook maar iets aan te trekken van (door anderen) geleverde kritiek op de kwaliteit van haar besluitvorming.

En dat heeft ze, de afgelopen 9 jaar, dan ook niet gedaan.

Dat neemt niet weg, dat dit aantoonbare gebrek aan kwaliteit in de besluitvorming de burger in de loop der jaren handen met geld gekost heeft.

Maar zolang de Enkhuizer bevolking het daarvoor benodigde geld blijft ophoesten, is er verder geen vuiltje aan de lucht en kan de raad blijven doorgaan met deze vertrouwde manier van werken.