Naïef?

SEDWat ik in het verleden nog wel ontroerend vond, was, dat ik zeker twee lezers had die alles wat ik schreef afkeurden. Het maakte niet uit wat of waarover. Elk berichtje had altijd twee negatieve duimpjes. Ik weet uiteraard niet wie het zijn, maar je bouwt toch een zekere band op met elkaar.

Ik weet ook niet of ze ooit lazen wat ik schreef. Soms, 5 minuten na verschijning, meteen een negatieve duim, maar nooit een inhoudelijk reactie. Toch een zekere vorm van toewijding, vind ik.

Elke keer weer op de site melden, duimpje klikken en dan weer wegwezen. Niet af en toe, maar altijd.

Nadat ik gezegd had lid te zijn geworden van Nieuw Enkhuizen is het aantal positieve duimpjes afgenomen en negatieve duimpjes toegenomen. Door lid te worden van een politieke beweging raak je in dit land kennelijk vrienden kwijt en krijg je er tegenstanders bij.

Lang leve de grauwe middelmaat die nergens bij wil horen uit angst “vrienden” te verliezen.

Maar waar ik toch wel verbaasd over ben is dat ik het hoogste aantal negatieve duimpjes ooit (12 tot nu toe) heb gescoord op de aankondiging van een evenement.

Waarin onze collega’s van “Enkhuizen Vooruit” aankondigen voorlichting te zullen geven over een aantal brandende vragen. Zoals, betalen we werkelijk te veel (zoals ik van mening ben) en bestaat er een mogelijkheid dat we het teveel betaalde terug kunnen krijgen.

Aanstaande dinsdagavond krijgen we daar, dank zij de inzet van Enkhuizen Vooruit, een antwoord op. Ik heb natuurlijk wel een vaag voorgevoel wat dat antwoord zal zijn, maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en de antwoorden van Struijlaart, maar natuurlijk ook Michèl de Jong en Stella Quasten afwachten.

Over de teruggave van hetgeen er reeds is weggeven ben ik vrij optimistisch. Waar Nieuw Enkhuizen namelijk om vraagt is niet om een speciale behandeling. Nee, we willen alleen maar een gelijke verdeling van de kosten van de uitbreiding van de ambtelijke organisatie. Die uitbreiding vind namelijk niet plaats omdat Enkhuizen er om heeft gevraagd, maar omdat de ambtelijke organisatie (die voor alle drie gemeenten werkt) dat graag wil.

Nu kan ik me voorstellen dat politici elkaar graag te slim af willen zijn en steeds op zoek zijn naar de mogelijkheid om anderen een oor aan te naaien, maar volgens mij leeft dat niet zo onder de gewone bevolking. De meesten van ons zullen tevreden zijn met L.E.F.

Ofwel vrijheid, gelijkheid en broederschap. Moet er geïnvesteerd worden in de ambtelijke organisatie? Jammer, maar laten we er dan wel voor zorgen dat we allemaal dezelfde bijdrage leveren en niet proberen om er voor ons zelf een slaatje uit te slaan.

Maar misschien ben ik verschrikkelijk naïef op dat punt, wie zal het zeggen.

Pikant detail

asterixNu Bokhove elders heeft gezegd, dat hij niet meer zal reageren kan ik met een gerust hart een andere (in het NHD)  geplaatste stelling behandelen.

De gemeente Enkhuizen moet de komende 4 jaar fuseren met de buurgemeenten Stede Broec en Drechterland.

Omdat de fusie van de ambtelijke organisaties per 1 januari 2015 een feit zal zijn, is de resterende vraag, wat is de meerwaarde voor het in stand houden van drie afzonderlijke bestuurlijke organisaties.

Het meest gebruikte argument is dat het “bestuur” dan dichter bij de bevolking staat.

Feit is, dat het grootste deel van de bevolking nauwelijks belangstelling heeft voor het bestuur en haar werkwijze. De helft van de bevolking gaat niet naar de stembus (de enige kans om invloed uit te oefenen op het bestuur).

Hoogtepunt in de bestuurlijke cyclus is het aannemen van de programmabegroting. Behalve een paar insiders is geen buitenstaander die zich daarvoor interesseert.

Er is zelfs een redelijk vermoeden dat een groot deel van de gemeenteraad zich er nauwelijks in verdiept, terwijl dit toch het hoogtepunt van de democratische controle (verdeling van inkomsten en uitgaven) zou moeten zijn.

De meeste contacten die de burgers hebben met de “gemeente”  zijn contacten met ambtenaren van de gemeente en niet met bestuurders van een gemeente. Een gewaagde veronderstelling die de gemeenteraadsleden niet zal aanspreken, maar de ervaring leert, dat gemeenteraadsleden in individuele gevallen weinig kunnen uitrichten.

Formeel gesproken zijn ze daar ook niet voor. Ze zijn er hoofdzakelijk voor om beleid vast te stellen en zolang het optreden van ambtenaren binnen dat beleid past, staan ze feitelijk machteloos.

Natuurlijk is het een prettige gedachte dat Enkhuizen een Gallisch dorpje is waar onze lokale Asterixen onze vrijheid tegen alles en iedereen weten te verdedigen, maar de hedendaagse werkelijkheid is toch echt anders.

Als gevolg van allerlei gemeenschappelijke regelingen is de bewegingsvrijheid van raadsleden minimaal en moet je je dus serieus afvragen of die geringe bewegingsvrijheid het rechtvaardigt, dat je drie relatief kostbare bestuurlijke organisaties in stand houdt.

Verschillende partijen bepleiten dat voor een eventuele fusie de bevolking moet worden geraadpleegd. Geen enkel probleem mee, maar dan zal je dus eerst moeten beginnen de bevolking te informeren.

Erg veel animo daarvoor valt niet af te lezen in de bijdragen van de diverse partijen. Het is meer een kwestie van afwachten wat de anderen doen, terwijl regeren toch echt een kwestie van vooruitzien is.

Pikant detail bij dit alles is, dat de grootste voorstanders van wethouders van buitenaf (SP en CU/SGP), tegelijkertijd ook de grootste terughoudendheid vertonen wanneer het gaat om een fusie van de drie gemeenten.

Franje

fusieAls hier het woord fusie valt komt bovenmeester Bokhove altijd even langs om te wijzen op het rapport van de universiteit van Groningen dat uitwijst dat (als gevolg van een fusie) in sommige gevallen de afstand tussen bestuur en burger groter wordt.

Voor bijna de helft van de bevolking kan de afstand tussen burger en bestuur niet groot genoeg zijn. Ze zijn niet van plan om te gaan stemmen. Ze willen er niets over weten.

Ik kom nog uit de tijd dat de Lutjebroekers tegen de Grootebroekers vochten (en samen tegen de Enkhuizers) maar ik dacht dat die tijd toch een beetje voorbij was. Als was het maar dat zeker de helft van de Enkhuizer en StedeBroecer bevolking uit “import” bestaat.

Als je naar de Enkhuizer raad kijkt, dan zijn de geboren en getogen Enkhuizers (inclusief B&W) veruit in de minderheid.

Verder bestaat er nogal wat onkunde over het werk dat raadsleden doen. De voornaamste, zo niet enige, taak van raadsleden is het beleid goedkeuren dat door B&W wordt voorgesteld. Het te voeren beleid wordt gewoonlijk vastgelegd in ambtelijk taal, dat voor de gemiddelde burger nauwelijks is te volgen.

Vandaar ook dat maar weinig mensen zich wensen te verdiepen in het raadswerk.

Een groot deel van het te voeren beleid vloeit voort uit opdrachten van de rijksoverheid aan de gemeenten. Had vroeger iedere gemeente zijn eigen ambtenaren die deze opdrachten van het rijk “vertaalden” naar gemeentelijk niveau, bij een fusie heb je nog maar één “vertaler” nodig.

Veel mensen beseffen niet, dat raadsleden veel van hun bevoegdheden allang hebben overgedragen aan zogenaamde gezamenlijke regelingen en dat dit het ook onmogelijk maakt een afzonderlijk beleid te voeren.

Dit alles maakt het in mijn ogen niet verkeerd, als na de ambtelijke fusie, er ook een bestuurlijke fusie volgt. Over het besparingselement maak ik me niet al te veel illusies, maar tegelijkertijd vind ik het ondenkbaar dat Enkhuizen zelfstandig verder gaat.

Het idee van regie gemeente is uit armoede geboren. Voor de meest onbenullige klusjes worden er externe krachten ingehuurd, waarover de gemeente dan zogenaamd de regie voert. Hoe je de regie kunt voeren over iets, waarvan je eigenlijk geen verstand hebt, is me nooit duidelijk geworden.

Verder denk ik dat de contacten bestuur/burger schromelijk worden overschat. Ik denk dat de overgrote meerderheid van de bevolking nog nooit met een wethouder/raadslid heeft gesproken en daar ook geen enkele behoefte aan heeft.

Kortom, de 3 bestuurlijke organisaties zijn niet meer dan franje, die wat mij betreft vervangen kan worden door 1 bestuurlijke organisatie.

Hamerstuk

hamerDe Raad gaat over haar eigen agenda, dus doen ze het zichzelf aan, maar de agenda voor 4 december is lekker gevuld.

Net als dit jaar komt de vergadering voor januari (volgend jaar) te vervallen, maar de agenda voor december heeft  wel 20 punten.

Daar zitten natuurlijk wat “hamerstukken” tussen, maar het blijft gekkenwerk. Tenminste, als je bedenkt dat nog al wat raadsleden naast hun raadlidmaatschap ook nog een gewone  baan hebben.

Je komt dan eigenlijk nauwelijks toe aan een kritische beschouwing van hetgeen er wordt aangeboden. Een nieuw vergadermodel invoeren (BOB) mag dan een vooruitgang heten, het vergadervolume beter doseren zou ook een geweldige verbetering zijn.

Geen vergadering afgelopen januari, vervolgens een reces van drie maanden en dan voor het jaareinde nog een groot aantal dossiers afronden lijkt me een werkwijze die verbetering behoeft.

Te meer, daar de eerstkomende vergadering (in januari) vanwege een gebrek aan onderwerpen  al weer is afgelast. Natuurlijk, ze doen het zichzelf aan, maar je kunt je ook afvragen of de kwaliteit van de besluitvorming niet heeft te lijden onder de voortdurende keuze tussen hollen of stilstaan.

Zo maak ik me zorgen over het feit dat een principebesluit over een ambtelijke samenwerking tussen Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland vrijwel zonder enige inhoudelijke discussie wordt genomen.

Er zijn wat besloten voorlichtingsbijeenkomsten geweest met de raadsleden, waarbij geen pers aanwezig is geweest en kan me ook niet herinneren dat de diverse partijen daarover hebben gerapporteerd.

De discussie over dit onderwerp in de commissie blonk ook al niet uit door diepgang, maar niettemin staat het voorstel als hamerstuk  geagendeerd.

Het is een principebesluit, het definitieve besluit zal halverwege 2013 worden genomen, maar de ervaring leert, dat als het principebesluit eenmaal is genomen, er geen weg terug meer is en het definitieve besluit slechts een formaliteit is.

En er kleven nogal wat consequenties aan dat principebesluit. De voorlopige kosten zijn begroot op bijna 1 miljoen euro, maar de bonden moeten nog gehoord worden en die komen ongetwijfeld met een pakket van eisen.

Een organisatie op poten zetten die verspreid is over meerdere locaties vereist nogal wat organisatorische kwaliteiten en voor je het weet ontstaat de roep om nog meer coördinatoren. Waardoor er, in plaats van de gehoopte afslanking, eerder een uitbreiding van het ambtelijk apparaat zal ontstaan.

Er is (wat mij betreft) dan ook nog een hoop onduidelijkheid over dit voorstel en het zou me dan ook niets verbazen als de andere gemeenten,  zich iets kritischer zouden opstellen dan de Raad van Enkhuizen.

Zoals de gemeente StedeBroec, waar dit onderwerp geen hamerstuk is en daarom naar ik aanneem uitgebreid zal worden besproken tijdens hun Raadsvergadering op 6 december.

Waargemaakt

Hoewel ambtelijke organisaties gewoonlijk bekend zijn vanwege de inventieve wijze waarop zij langs elkaar weten te werken, is dat voor SEDA (Stedebroec/Enkhuizen/Drechterland Alliance) volstrekt anders.

Daar staat men de popelen om samen te werken. Althans volgens burgemeester Baas. Zozeer dat men zelfs verwacht de samenwerking (ruim voor de streefdatum) van de grond te hebben gekregen.

Ook de gezamenlijke ondernemingsraden  van de drie organisaties is laaiend enthousiast voor de nieuwe (ambtelijke) organisatie die in het leven zal worden geroepen.

Enige voorzichtigheid is hier geboden. Mijn ervaring met ondernemingsraden is dat die gewoonlijk enthousiaster zijn over de plannen van de directie dan het personeel op de werkvloer.

Dit alles ging er echter als koek in bij de commissie BOFS die gisteren vergaderde. Of het te verstrekken krediet als hamerstuk door zou gaan naar de Raadsvergadering ben ik even kwijt, maar zelfs als er nog over gesproken gaat worden tijdens de raadsvergadering, dat krediet komt er wel.

Verrassend vond ik de mededeling van Baas, dat ze in Drechterland en StedeBroec al op stoom zijn met de implementatie van LEAN management.

In september dienden Stok/Raven/Langbroek nog een motie in waarin StedeBroec en Drechterland werden opgeroepen om ook LEAN management in te voeren. Een motie die door Baas van harte werd ondersteund en wat blijkt nu, die rakkers zijn er allang mee bezig.

In verwachtte nog een kritische opmerking van Stolk/Raven in de trant van, we zitten hier niet om voor de kat zijn viool moties in te dienen, als die anderen al bezig zijn, waarom zegt U dat dan niet gewoon in september, maar zoiets zou de sfeer alleen maar hebben kunnen bederven en daar was het de avond niet naar.

Hopelijk kan iemand nog wel de tegenwoordigheid van geest op brengen om per 1 januari 2013 te inventariseren hoeveel personeel (en in  welke functiegroep) de 3 gemeenten in dienst hebben, zodat we 2 jaar later een beetje een idee hebben of wat ons nu beloofd wordt, dan is  waargemaakt.

Reuze gezellig

Terwijl links en rechts bedrijven failliet gaan en personeel wordt ontslagen, nemen onze bureaucratische instellingen naar hartenlust nieuw personeel aan om de werkdruk wat te verlichten.

Enkhuizen heeft net € 280.000,- uitgetrokken om het apparaat efficiënter te laten werken, maar tegen de tijd dat dit een besparing zou moeten opleveren (2015) bestaat het apparaat in zijn huidige vorm al niet meer, omdat het is opgegaan in een geheel nieuw centraal ambtelijk apparaat.

Het zal dus altijd een geheim blijven of de besparingen van € 350.000,- (waarmee de investering van € 280.000,- is losgeweekt) ooit zullen worden gerealiseerd.

Dat nieuwe centrale ambtelijke apparaat komt er natuurlijk niet zomaar, er zal moeten worden geïnvesteerd in het vergadercircuit dat in gang zal worden gezet.

In de ontwerpfase worden de kosten begroot op € 300.000,- te delen door de drie gemeenten. De actuele samensmelting wordt geschat op nog eens € 600.000,-

En dan hebben we het natuurlijk niet over de kosten van centrale huisvesting, wat vroeg of laat aan de orde zal worden gesteld, of de eisen die het personeel gaat stellen teneinde hun medewerking te verlenen aan de hele operatie.

Het treurige lot van elke ambtelijke organisatie is natuurlijk, dat op basis van het Peter Principe, de top van zo’n organisatie volstroomt met lieden die hun  incompetentieniveau hebben bereikt en dus geen nuttige bijdrage meer kunnen leveren aan het doel waarvoor de organisatie was opgericht.

Hierdoor ontstaan er twee problemen. Binnen een bureaucratische organisatie zijn er te weinig mensen die in staat zijn het werk te doen dat door de buitenwereld van die organisatie wordt verwacht, terwijl er tegelijkertijd een nuttige dagbesteding dient te worden gevonden voor degenen die wel deel uitmaken van de organisatie (en daar geen nuttige bijdrage meer aan leveren), maar gezien hun onaantastbare arbeidsvoorwaarden daar niet uit kunnen worden ontslagen.

De ultieme oplossing voor beide problemen is reorganisatie.

Het overtollige personeel gaat zich nu bezig houden met een reorganisatie van de het geheel en maakt op die manier de weg vrij voor nieuw personeel, dat wél een nuttige bijdrage kan leveren aan de organisatie, wat een tijdelijke verlichting voor die organisatie met zich brengt.

Omdat het overtollige personeel uiteraard nooit zichzelf weg reorganiseert, is het uit eindelijke resultaat dat de kosten voor de nieuwe organisatie altijd weer hoger zijn dan de kosten van de oorspronkelijke organisatie.

Hetgeen gewoonlijk wordt verklaard vanuit het feit dat de “dienstverlening” is verbeterd.

Enfin, aanstaande maandagavond vergadert de commissie BOFS onder de bezielende leiding van voorzitter Stomp over dit onderwerp, dus het kan zo maar weer eens reuze gezellig worden .

Borst natmaken

Een betrokken lezer stuurde me een link naar een berichtje dat op NU.nl was verschenen. “Fusie gemeenten leidt tot extra kosten”

Informatie over een tamelijk actueel onderwerp, (dat zelfs het 8 uur nieuws op zondag haalde vanwege de plannen in het regeerakkoord) omdat het college een voorstel tot samenwerking heeft ingediend van de zogenaamde SED gemeenten.

De kosten van dit projectonderzoek worden geschat op € 970.000,- gelijkelijk te verdelen over de drie gemeenten. Het voorstel zal op 19  november in de commissie BOFS worden behandeld.

Nu is het beleid van het college dat men niet reageert op meningen die in de media naar voren gebracht. Naar ik aanneem, omdat men volledig vertrouwd op hetgeen er in eigen ambtelijke kring aan waarheid is verzameld.

Hierdoor ontstaat een merkwaardig dilemma. Hoewel de overleggroep in haar voorstelt erkent, dat er in de toekomst aanzienlijke bezuinigen noodzakelijk zullen zijn, komt ze toch met een voorstel tot samenwerking waarvan we (op basis van wetenschappelijk onderzoek) inmiddels weten dat het alleen maar méér zal gaan kosten.

Dit voorstel komt pal na een voorstel om € 280.000,- uit te trekken om het ambtelijk apparaat te leren hoe het efficiënter zou kunnen werken.

Ook hier werd een besparing in het vooruitzicht gesteld die niet nader gespecificeerd kon worden.

Afgelopen mei verkondigde burgemeester Baas trots, dat de gemeente (in het kader van de bezuinigingen)  als eerste in eigen vet zou snijden.

Ik heb daar tot dusver nog weinig van gemerkt. Alleen al dit jaar wordt er een kleine 4 ton extra gevraagd voor de eigen organisatie op basis van uiterst discutabele veronderstellingen. Als dat snijden in eigen vet moet voorstellen, dan kunnen we onze borst alvast natmaken.