Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Voortschrijdend inzicht.

SWL

In de Enkhuizer krant van zaterdag las ik dat Sprookjeswonderland  uit eigen beweging een openbaar parkeerterrein afsluit  voor bezoekers van sportclubs in de Immerhornpolder.

Als reden geeft SWL op, dat ze zaterdag een Heksendag organiseert en een enorme toeloop verwacht.

De krant meldt opnieuw, dat SWL een ton in de parkeervoorziening heeft gestoken, wat in het verleden echter al eens door wethouder de Jong is weersproken.

Volgens hem heeft Sprookjeswonderland bij de overdracht van de voormalige Uilenbanen weliswaar de gemeente een ton betaald, maar € 70.000,- daarvan gold als aankoop van de voormalige tennisbaankantine (eigendom van de gemeente), terwijl het restant gold als bijdrage in de aanleg van parkeervoorzieningen die SWL in theorie zelf had moeten aanleggen, maar de gemeente – coulant als ze is t.o.v. SWL – voor haar heeft aangelegd.

Als we er van uitgaan dat wethouder de Jong de waarheid heeft gesproken, dan is de claim van SWL (dat zij op een of andere manier het volledige recht heeft op het door de gemeente aangelegde parkeerterrein) niet helemaal terecht. Ze heeft een bijdrage geleverd aan de kosten van aanleg en niet meer dan dat.

Vermakelijk is verder, dat de gemeente (bij monde van ambtenaar Jan Slagter) beweert dat de sportclubs benaderd zijn met de vraag wat zij willen en dat de sportclubs zeggen van niets te weten. Slagter, die ook wel de onderkoning van het REZ wordt genoemd, omdat alle contacten via hem lopen, heeft in het Dromdossier aangetoond, dat hij uit efficiëntie overwegingen de afspraken die hij maakt niet schriftelijk bevestigt of anderszins vastlegt.

Ik vrees dan ook dat we in het duister zullen blijven tasten over hetgeen is afgesproken. Op de vraag van de krant of een ondernemer zo maar een openbaar terrein mag afsluiten, hield de gemeente zich op de vlakte.

Het is echter niet verstandig daaruit te concluderen, dat U dat ook zou mogen. De gemeente kent duidelijke voorkeuren en wat de één wordt toegestaan wordt niet noodzakelijkerwijs ook de ander toegestaan. De gebruikelijke dekmantel heet “voortschrijdend inzicht”.

Advertenties

oktober 8, 2017 Posted by | Klein Leed, SWL | 6 reacties

Achtergronden

sinterklazen

Leden van de raad in werktenue

In de Enkhuizer Krant  van afgelopen donderdag mocht eigenaar/directeur van Sprookjeswonderland (Willem de Vries) zijn ongenoegen spuien over de chaos die kennelijk op Hemelvaartsdag was ontstaan door de activiteiten van sportverenigingen.

Hij is er om die reden geen voorstander van dat er een brug komt tussen het overloopparkeerterrein en de Immerhornweg, die toegang geeft tot de sportterreinen.

Dat overloopparkeerterrein is (deels?) bekostigd door SWL en als je een brug aanlegt kan het gebeuren dat bezoekers van sportwedstrijden van die parkeergelegenheid gebruik gaan maken en dat gaat dan weer ten koste van de parkeercapaciteit voor SWL meent Willem de Vries.

Uiteraard voert hij ook nu weer de € 100.000,- op, die hij in 2009 betaald heeft voor de aanleg van een overloopparkeerterrein..

Maar dank zij wethouder De Jong weten we dat het net even iets anders ligt dan Willem ons wil doen geloven. Die honderdduizend euro bestond uit een vergoeding voor het onroerend goed (voormalige kantine en eigendom van de gemeente). Waarde geschat op € 70.000,-, terwijl de resterende € 30.000,- een bijdrage zou zijn aan een door de gemeente aan te leggen overloopparkeerterrein.

Niettemin een genereus aanbod van SWL dus? Nou niet echt. In plaats van te eisen dat SWL (na jarenlang traineren) nu eindelijk eens de verantwoording nam voor het  scheppen van een eigen parkeervoorziening (een eis waar elk ander Enkhuizer bedrijf niet onderuit kan komen) hoefde SWL slechts uit te gaan van een “gemiddelde” parkeerbehoefte.

De parkeerbehoefte bij bijzondere bezoekersaantallen diende gedekt worden door gemeentelijke parkeervoorzieningen. En aan die gemeentelijke voorziening had SWL dus een bijdrage van € 30.000,- geleverd.

Waarschijnlijk net voldoende voor de aanleg van dat ene terrein. Feitelijk zijn er meerdere van dat soort terreinen nodig, maar daarover zijn volgens mij geen verdere afspraken gemaakt met SWL.

Waarom de gemeente een krediet van € 100.000,- vraagt voor iets dan niet meer dan € 30.000,- kost is trouwens onduidelijk, maar feit is dat dit vaker gebeurt.

Denk daarbij aan het krediet van € 100.000,- voor de verzwaring van het elektra in de Drom, iets wat na een jaar niet meer dan € 20.000,- bleek te kosten.

Ik heb daar de leden van de raad in het verleden al meermalen op gewezen, maar die vinden zichzelf te belangrijk om zich met dergelijke kleine details bezig te houden. Een keer per maand vermommen ze zich als Sinterklaas om (in een of andere hoek) met kredieten te kunnen strooien.

Maar goed, voordat SWL überhaupt een parkeervoorziening kon aanleggen diende er eerst nog iets anders te gebeuren. De naastgelegen grond (waarop SWL een nieuwe entree en parkeervoorziening wilde aanleggen) was weliswaar eigendom van de gemeente, maar ze was verhuurd aan een exploitant van tennisbanen.

De huurovereenkomst stond alleen de exploitatie van tennisbanen toe. Die exploitatie was verlieslatend dus vrij logisch dat de raad enthousiast instemde in de afkoop van die huurovereenkomst (die jaarlijks meen ik € 7.500,- huur opleverde) voor meer dan een half miljoen euro. Voor sommigen onder ons is het leuk zakendoen met de gemeente.

Dus om SWL in staat te stellen uit te breiden en er voor te zorgen dat SWL haar eigen parkeervoorziening zou kunnen aanleggen spendeerde de gemeente meer dan een half miljoen, zonder dat zij daarvoor aan de begunstigde (SWL) meer terug vroeg dan een bijdrage (€ 30.000,-) in de kosten van de aanleg van een overloopparkeervoorziening.

En vanwege die bescheiden bijdrage meent SWL nu het recht te hebben om te mogen bepalen wie er wel of niet gebruik mogen maken van die overloopparkeervoorziening?

De overloopcapaciteit die SWL nodig heeft is nog steeds ruim onvoldoende. Regelmatig komt het voor dat de gewone bezoekers van het REZ nergens kunnen parkeren omdat alle beschikbare plekken zijn ingenomen door bezoekers van SWL.

Jammer dat de Enkhuizer Krant aan bovengenoemde achtergronden nooit aandacht wil besteden.

 

juni 24, 2017 Posted by | Recreatieoord, Sinterklaaspolitiek, SWL | Plaats een reactie

Binnenskamers

gs-ani-harlekijnDat de oppositie zijn kruit droog houdt kan ik nog wel begrijpen, (wie weet mogen ze straks wel een wethouder leveren) maar van Nieuw Enkhuizen verwacht ik toch iets meer dan een kopie van het gemeentelijke communiqué dat ze op hun website hebben gezet.

Ik bedoel, sinds de verkiezingen hebben ze hun fractievoorzitter geroyeerd, hun wethouder het leven onmogelijk gemaakt en is het bestuur afgetreden.

Dat zijn geen halve maatregelen.

Misschien ligt daar een uiterst diep doordacht plan aan ten grondslag, maar dan lijkt het me wel verstandig als je dat ook aan je kiezers uitlegt.

Wijchers kan wel vrolijk roepen dat hij op zoek gaat naar een nieuwe wethouder, maar zelfs al zouden ze mij vragen, dan zou ik toch voor de eer bedanken.  Het geld is natuurlijk mooi meegenomen, maar in wat voor onvoorspelbaar wespennest raak je verzeild?

Je moet wel erg cynisch zijn (en geldbelust) wil je anderhalf jaar lang de pispaal willen zijn van een partij die je genadeloos laat vallen als je iets doet waar ze het niet mee eens zijn.  Ik ben dan ook reuze benieuwd wie zich (namens NE) voor dat karretje laat spannen.

Maar minstens net zo belangrijk lijkt me de opvatting van de SP. Die zag na de verkiezing NE als haar logische bondgenoot. Ik vond dat toen al een merkwaardige keuze. De grote winnaars van die verkiezingen waren SP en D66 en dan lijkt het me logisch dat de beide winnaars de mogelijkheid van een coalitie met elkaar bespreken.

Maar dat gesprek heeft volgens mij nooit plaats gevonden. Wat daar de reden voor was weet ik niet, maar ik vermoed, dat de SP het idee had dat men de eigen opvattingen beter kon doordrukken bij een verzwakt NE, dan bij een zelfbewust D66.

En dus zitten we nu met de gebakken peren. De NE achterban bleek iets minder gezeglijk dan de SP achterban. Dus hoe moet het nu verder?

Verder gaan met NE levert geen meerderheidscoalitie op. Er zijn slechts drie partijen die wel een meerderheid kunnen leveren. D66, VVD en PvdA. Maar of die zin hebben om aan een dood paard, de herinrichting van het REZ, te gaan zitten sjorren is nog maar de vraag.

Het zou me niets verbazen als de ontwikkelaar, waarmee men nu in zee wil gaan, uiteindelijk de handdoek in de ring gooit.

Het Zuiderzeemuseum zal zijn kans op een evenwichtiger toekomstige exploitatie zeker niet zonder slag of stoot opgeven.

Het exploiteren van twee campings (passanten en seizoen) die honderden meters uit elkaar liggen lijkt onbegonnen werk en over wat SWL wil tasten we ook in het duister.

Maar in plaats van deze problemen openlijk te bediscussiëren houden onze harlekijnen zich op de vlakte en proberen ze binnenskamers weer tot een “oplossing” te komen.

september 26, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, Recreatieoord, SWL, ZZM | 2 reacties

Harlekijnen.

gs-ani-harlekijnIn de krant las ik over chaotische taferelen rondom het station vanwege het verkorte bootmodel dat het Zuiderzeemuseum voor de maanden september en oktober hanteert.

Dat komt niet helemaal als een verrassing. In dat verband wees de ZZM directie er nog maar eens op, dat de enige goede oplossing is het creëren van parkeerruimte op het Enkhuizerzand.

Wethouder Kok zegt daarover “dat dit er politiek niet inzit.” Hoezo? Sinds wanneer doet het er toe wat de politiek al dan niet “ziet zitten”?

Ik hoor dezelfde wethouder Kok (tijdens de verkiezingen in 2010) als lijsttrekker Kok nog luidkeels roepen dat hij en zijn partij (CDA) betaald parkeren nooit hebben zien zitten. Kort daarvoor had hij in zijn hoedanigheid van wethouder er nog mee ingestemd dat zijn collega wethouder Franx een plan bij de raad had ingediend dat de gefaseerde introductie van betaald parkeren inhield.

Wat politici vandaag niet zien zitten, kan morgen de ideale oplossing voor een probleem zijn. Aan wat zij wel of niet “zien zitten” ligt geen enkel principe ten grondslag. Alleen de vraag of iets de kansen voor herverkiezing vergroot of verkleint.

Kortom de opmerking of de politiek iets “niet ziet zitten” is volkomen irrelevant. Wat wel relevant is of de voornaamste stakeholders op het Enkhuizerzand iets “niet zien zitten”. Daarbij denk ik aan Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum.

Ik heb het gevoel dat beide bedrijven alles wat een belemmering vormt voor hun toekomstige ontwikkeling, “niet zullen  zien zitten” en zich daar met hand en tand tegen zullen verdedigen.

De discussie daarover heeft de gemeente lafhartig uitbesteed aan een projectontwikkelaar. Zijn taak is het om met hen overeenstemming te bereiken over wat ze wel of niet acceptabel vinden.

Als dat lukt, wat nog maar de vraag is, komt er een plan dat aan de bevolking zal worden voorgesteld. Tenzij er een massale tegenbeweging op gang komt, (wat niet erg waarschijnlijk is) zal het college dat plan uiteindelijk goedkeuren en in werking zetten.

Daar hebben onze politieke harlekijnen (op een enkele uitzondering na) allang mee ingestemd. Het kabaal wat ze nu nog maken is alleen gewichtigdoenerij, waar maar beter geen aandacht aan kan worden besteed. Omdat het verder geen enkele invloed heeft op het verdere verloop der dingen.

Uit democratisch oogpunt misschien niet de meest ideale gang van zaken, maar zo hebben onze harlekijnen het gewild en zo zal het dus ook gebeuren.

september 24, 2016 Posted by | SWL, ZZM | 16 reacties

Politieke elite

kipzonderkopGisteravond een avondje vrijblijvend gekakel in de commissie grondgebied.

Onderwerp, het aanleggen van extra parkeerruimte aan de zuidkant van de stad. De gemeente had een quick-scan laten uitvoeren en die had een viertal locaties opgeleverd.

Te weten, de Ossenmarkt (achter het station), een terrein ten noorden van Pipelife, op het terrein van de koninklijke jachthaven (particulier eigendom) en op en rond het Dirk Chinaplein.

In haar onmetelijke wijsheid had de gemeente er voor gekozen om het probleem eerst groter te maken (door een parkeerbehoefte van het ZZM precies daar te situeren waar ze het moeilijkst is op te lossen), om vervolgens met een oplossing te komen waarvan je vooraf kon bedenken dat niemand haar aanvaardbaar zou vinden.

Namelijk het geheel of gedeeltelijk dempen van havens.

De vergadering zelf was de gebruikelijk opeenstapeling van slecht onderbouwde opvattingen en halfbakken suggesties, waarbij het al snel duidelijk werd dat een aanzienlijk deel van de commissie de opvattingen van de ZZM niet serieus wilde nemen.

De opvatting, dat het bestaande bootmodel (op termijn) niet viel vol te houden werd door de meerderheid voor kennisgeving aangenomen.

struisvogelDit struisvogelgedrag is kenmerkend voor de Enkhuizer raad. Regeren is vooruit zien, maar daar heeft de Enkhuizer raad geen boodschap aan.

Voor haar geldt slechts het behouden van de publieke gunst, zoals die via Facebook tot ons komt.

In dit geval kwam het neer op het afschieten van het door het college bijeen gepolderde compromis met het ZZM.

De consequentie van dat afschieten kan niet anders zijn dan dat ZZM en gemeente ieder hun eigen weg gaan. De gemeente mag (zonder substantiële bijdrage van het ZZM)  proberen de financiering van extra parkeerruimte aan de zuidkant rond te krijgen.

Het ZZM kan niet veel anders dan proberen om haar voorkeursoptie (parkeerruimte op het REZ) alsnog te realiseren.

De “politiek” denkt dat nu nog te kunnen tegenhouden, maar hoe lang nog?

Karin Kunst (PvdA) vertolkte in dat opzicht een mening die waarschijnlijk door een meerderheid van de raad wordt gedeeld. Ze verweet het college alleen het ZZM te willen “bedienen”.

Een merkwaardig verwijt.

In 2009 “bediende” de gemeente  SWL door ruim een half miljoen uit te geven opdat SWL (voor het eerst in haar bestaan) een parkeervoorziening zou kunnen realiseren. Tot op dat moment had SWL steeds geleund op door de gemeente aangelegde voorzieningen. Een en ander met de volledige instemming van Kunst.

Vrij recent had Kunst (net als de meerderheid van de raad) geen enkele moeite om een krediet van € 100.000,- ter beschikking te stellen voor de aanleg van een parkeerterrein, dat SWL in staat moest stellen om piekdagen te kunnen opvangen.

Dus waarop baseert Kunst haar opvatting dat de gemeente alleen het ZZM “bedient”?

Waar de gemeente investeert in de door SWL (Sprookjes Wonderland) te realiseren parkeervoorzieningen, “wenst” de gemeente dat het ZZM investeert in de door de gemeente aan te leggen parkeervoorziening. Zou je die tegenstrijdigheid aan de rechter voorleggen, dan neem ik aan dat de rechter in het voordeel van het ZZM zal oordelen.

Ik zie een zekere overeenkomst met het geklungel rond het SMC. Eerst wordt opdracht tot realisatie verleend aan de Nijs, vervolgens wordt door de raad dezelfde opdracht verleend aan een andere partij.

De primaire opdracht van het ZZM is NIET het transporteren van mensen, maar het conserveren en exposeren van cultuur historisch erfgoed.

Ik heb daar gisteravond (door onze politiek elite) weinig begrip voor horen opbrengen.

Zozeer, dat plaatsvervangende schaamte zich van mij meester maakte en ik me gelukkig prijs niet tot die elite te behoren.

april 20, 2016 Posted by | Parkeren, Recreatieoord, SWL, ZZM | 8 reacties

Delibereren.

snoek

Bestuurlijk anarchisme

De uitgewerkte versie van het REZ debat tijdens de laatste raadsvergadering staat inmiddels op de gemeentelijke website.

Als U het agendapunt “open klapt” kunt U kiezen uit geschreven notulen, maar ook uit een audio verslag van de uitgesproken tekst. Het stelt U in staat om de uitspraken van Uw favoriete raadslid te beluisteren. Gewoon eens proberen en op de link te klikken zou ik willen voorstellen.

Op basis van dit verslag nog een opmerking over een standpunt dat door Van der Pijll (NE) en Snoek (SP) tijdens de vergadering naar voren is gebracht. Namelijk dat de raad, door middel van het (nog goed te keuren) bestemmingsplan, ten allen tijde over het laatste woord zou beschikken.

Ik vind dat een wat merkwaardige voorstelling van zaken. Een bestemminsplan is volgens mij niet meer dan de formele vastlegging van hetgeen een meerderheid van de raad eerder als wenselijk heeft uitgesproken. Besturen wordt wel heel erg moeilijk als de raad, hetgeen zij eerder als wenselijk zag, plotseling als niet wenselijk zou bestempelen.

Pijl

Bestuurlijk anarchisme

Dat die mogelijkheid bestaat wil natuurlijk niet zeggen dat het gepast is om daar gebruik van te maken.  Snoek en van de Pijll lijken daarmee een vorm van bestuurlijk anarchisme te bepleiten.

Voor wat betreft vrijbuiter van der Pijll komt dat niet onverwacht, maar van Snoek valt het me een beetje tegen, omdat die meestal wat zorgvuldiger argumenteert.

Maar wat beiden (en ook de rest van de raad) over het hoofd lijken te zien, is dat je als gemeenteraad wel van alles kunt besluiten, maar dat het ook weer niet zo is, dat je je als burger (of ondernemer) elk besluit moet laten welgevallen.

En als je als burger (of als onderneming) meent dat een besluit in strijd is met je belangen, dan kun je tegen dat besluit in beroep  gaan bij de rechter om je belangen te verdedigen.

Met andere woorden, de raad kan wel een bestemmingsplan aannemen, maar het staat de direct belanghebbenden vrij om daar bij de rechter bezwaar tegen aan te tekenen.

Zo kan ik me niet voorstellen dat SWL er genoegen mee neemt dat haar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden volledig onmogelijk worden gemaakt door de bouw van 200 huisjes. Het zelfde geldt eigenlijk voor het ZZM, dat eigenlijk al jaren roept dat ze van haar huidige dienstingang een hoofdingang wil maken.

Op basis van de huidige voorstelling van zaken zou dat volstrekt onmogelijk worden.

Ik neem dan ook aan dat deze plooien (voor wat betreft het bestemmingsplan) in de Kleine Club zullen worden gladgestreken en dat het uiteindelijke resultaat verassend veel zal lijken op wat er ooit werd voorgesteld door Sprookjeswonderland.

Verrassend, omdat “de politiek” zich nooit formeel (behalve wethouder de Jong) heeft uitgelaten over dat voorstel, maar twee  jaar lang vrolijk “ïns blaue hinein” gedelibereerd heeft alsof er geen concreet plan bestaat dat al 2 jaar lang in een bureaulade ligt.

februari 9, 2016 Posted by | Pijll, Recreatieoord, Snoek, SWL | Plaats een reactie

Jaartje ouder

Niet zo zeuren

Niet zo zeuren

Vandaag toch maar even de raadsvergadering van gisteren afgeluisterd. D.w.z. het deel dat ging over de aanleg van een parkeerterrein op het REZ.

En dat wordt het toch weer pijnlijk duidelijk dat een meerderheid van de raad mijn blog niet leest. Hemeltjelief wat een gezwam.  Anderhalf uur heen en weer gepraat over de dekking van een krediet. Daarbij hielp het trouwens niet, dat ook wethouder de Jong zijn uiterste best deed de indruk te wekken dat hij ook niet wist waar hij het over had.

Terwijl het toch zo eenvoudig was. SWL had in 2009  € 30.000,- betaald als bijdrage aan de aanleg van een parkeerterrein dat op drukke dagen de toevloed van bezoekers zou moeten opvangen.

Daarnaast had SWL ook nog € 71.900,- betaald voor de aankoop van een opstal. Het stond allemaal netjes in de erfpacht akte die was verspreid.

Beter weten

Beter weten

Alleen  van Oostende wist het beter. Die € 71.900,- was eigenlijk bedoeld om een parkeerplaats aan te leggen. Dat had SWL hem zelf verteld. SWL had de gemeente alleen maar willen helpen een fout te verdoezelen. Die bestond er uit dat de gemeente een opstal had gekocht die al haar eigendom was. Van Oostende weet ze te bedenken waar je bij staat.

Hij zat er bij toen de gemeente in 2009 een krediet vroeg van € 540.000,- . Om grond te kunnen kopen die ze al in bezit had, inclusief de zich daarop bevindende opstal.

Hij zat er bij toen de gemeente € 90,- m2  betaalde voor grond die ze al had. De grond vervolgens overdroeg aan SWL voor minder dan ze zelf voor betaald had (€ 60,- m2).

Dus waarom is het verkopen van een opstal, die door SWL keurig werd geïntegreerd in haar bebouwing, een fout die met behulp van SWL verdoezeld moest worden?

Aanbesteding in gevaar?

Aanbesteding in gevaar?

Kletskoek natuurlijk. De aankoop van de Uilenbanen was een schoolvoorbeeld van overheidssteun waarvan je je kunt afvragen of die wel geoorloofd is. Van Oostende zat erbij, keek er naar en besloot (destijds) om zich niks af te vragen.

De opvatting van SWL dat zij € 100.000,- had betaald als bijdrage aan de aanleg van parkeerruimte is nergens op gebaseerd en wordt duidelijk weersproken door de notariële acte die ze ondertekende.

Een bijdrage van € 30.000,- voor de aanleg voor de aanleg van 60 parkeerplaatsen is (voor SWL) geen slechte deal. Het komt neer op € 500,- per parkeerplaats. Voor een parkeerplek in de binnenstad vraag de gemeente € 6000,-.

Bovendien wist SWL een korting te bedingen op de erfpacht over de grond die ze nodig had voor haar eigen parkeerterrein. Die korting bedraagt € 9000,- per jaar.

Op basis van die korting kun je stellen dat SWL binnen 4 jaar haar bijdrage (€ 30.000.-) aan het gemeentelijk parkeerterrein weer had terug verdiend.

Ik begrijp dan ook werkelijk niet waarom van Oostende zo krampachtig met SWL meehuilt over de kosten die SWL maakt om de verkeersstroom (die ze zelf gegenereerd) in goed banen te leiden. Als dat bedrijf zich ergens niet over kan beklagen, dan is het de helpende hand die haar door de gemeente door de jaren is toegestoken.

Verstrikt

Verstrikt

Niet alleen begreep ik niets van Van Oostende, het zelfde geldt eigenlijk ook voor wat de anderen (met name Stomp en Van Marle)  naar voren meenden te moeten brengen. Beide meenden dat de aanleg van een parkeerterrein nu, een toekomstige aanbesteding in gevaar zou kunnen brengen. Geen idee waarom, maar kennelijk baseren ze dat op hetgeen vorige week dinsdag in het geniep is afgesproken.

Blijft over raadslid de Jong (NE). Die raakte dusdanig verstrikt in zijn eigen argumentatie dat er zelfs een schorsing nodig was. Ik begreep zijn vragen niet, laat staan dat ik iets begreep van het door wethouder de Jong geformuleerde antwoord.

Kortom een turbulente luistersessie en dus eerst maar weer eens een dagje rusten voordat ik verder ga met beluisteren wat er verder allemaal is bekokstooft.  Per slot van rekening ben ik gisteren weer een jaartje ouder geworden.

december 2, 2015 Posted by | de Jong, Recreatieoord, Stomp, SWL, van Marle | 4 reacties

Zegeningen tellen.

SWLIn de krant van zaterdag lees ik dat Sprookjeswonderland de Enkhuizer gemeenteraad gesommeerd heeft om in te stemmen met de aanleg van parkeervoorzieningen waarvoor ze in een grijs verleden € 100.000,- heeft betaald aan de gemeente.

Mocht de raad daar niet toe bereid zijn dan eist SWL het betaalde bedrag terug.

Het college lijkt onder de indruk van dit dreigement, of de raad dat ook is moet blijken tijdens de vergadering op 1 december.

Ik sluit niet uit dat SWL met dit optreden een doos van Pandorra  heeft geopend.

De betaling van € 100.000,- was onderdeel van het uitbreidingsplan van SWL.

De daarin door de gemeente geleverde bijdrage bedroeg in 2010 € 540.000,- (aankoop van de Uilenbanen) terwijl in 2015 (vanwege het verhuizen van een deel van de camping) nog eens € 127.500,- door de gemeente is geïnvesteerd.

In totaal dus een investering van € 667.500.- ten behoeve van de uitbreiding van SWL.

Over dezelfde periode (2010-2015) heeft SWL 5 x € 80.000,- aan grondhuur betaald. Kortom een totaal van € 400.000,-

Anders gezegd, de gemeente heeft aanzienlijk meer in de uitbreiding van SWL geïnvesteerd dan zij over dezelfde periode aan erfpacht heeft ontvangen. Namelijk € 267.500,-.

De erfpacht die SWL jaarlijks betaald kom neer op ongeveer 3,50 euro per m2, hetgeen coulant mag worden genoemd.

Daarom denk ik dat SWL er verstandiger aan doet om (in plaats van de raad te sommeren) haar zegeningen te tellen.

Omdat anders de raad wel eens tot het inzicht zou kunnen komen, dat haar tot dusver uiterst coulante houding ten opzichte van SWL feitelijk neerkomt op concurrentievervalsende en daarmee ongeoorloofde steun van de overheid.

november 28, 2015 Posted by | Recreatieoord, SWL | 2 reacties

Voorspelling

Toejuichen

Toejuichen

Ok, de stand van zaken is dus, dat de leden van Nieuw Enkhuizen er geen vertrouwen meer in hebben dat wethouder de Jong zijn klus aangaande het REZ tot een goed einde kan brengen.

Van der Pijll heeft dat vertrouwen nog wel en is daarom uit de partij gezet. Michel de Jong heeft dat vertrouwen ook, maar mag blijven zitten.

Ik ben bang dat de leden van Nieuw Enkhuizen iets te impulsief hebben gehandeld.

De onzekerheid  die de Jong uitstraalt heeft volgens mij niets van doen met onwetendheid (over hetgeen er staat te gebeuren), maar met onzekerheid (over wat hij daarvan kan prijsgeven.)

Volgens mij wordt er binnenskamers al lang en breed onderhandeld over plan A, dat grotendeels overeenkomt met wat de Vries namens Sprookjeswonderland heeft ingediend.

Dat omvat weliswaar niet de aanleg van een strand, maar als een aan SWL gelieerde stichting het beheer van camping en zwembad zou overnemen, dan zou dat een aanzienlijke besparing op de gemeentelijke financiën opleveren en uit die besparing kan makkelijk de aanleg van een strand worden gefinancierd

Er zullen hoogstens nog wat details moeten worden geregeld en rekening moeten worden gehouden met het tijdstip waarop SWL organisatorisch zover is dat ze met de herinrichting kan beginnen.

Verloren zoon

Volgens mij maakt het fiasco van de aanbesteding gewoon deel uit van de tijdplanning. Ze was te voorzien en levert een prima argument op om onderhands te kunnen aanbesteden.

In theorie had een plan B ook gekund (verhuur van de grond en op basis van die opbrengst een strand aanleggen) maar dat is nooit serieus in overweging genomen. Vanaf 2010 heeft de gemeente zich gecommitteerd aan plan A en is er sindsdien alles gedaan (of nagelaten) om realisatie mogelijk te maken.

De raad heeft de mogelijkheid van een plan B nooit serieus genomen, maar zich beperkt tot hetgeen ze normaliter doet. Het bijschaven van de plannen die ze door het college krijgt aangereikt.

Maar het is dus nog even wachten totdat het goede nieuws bekend zal worden gemaakt. Wanneer dat gebeurd zullen de leden van Nieuw Enkhuizen hun dwaling beseffen en van der Pijll als de verloren zoon weer in de armen sluiten.

De Jong zal in een open rijtuig door de stad gevoerd worden, hartstochtelijk toegejuicht door vaders en moeders met jonge kinderen. Ook grootouders zullen zich niet onbetuigd laten. Het aantal “likes” op facebook zal tot ongekende hoogte stijgen.

Maar tot dat moment gekomen is mag de oppositie nog even blijven sputteren over de deskundigen die hadden moeten worden ingeschakeld. Of moties die hadden moeten worden aangenomen.

Ik geeft het toe, het is maar een voorspelling, maar het zou me hogelijk verbazen als ze niet zou uitkomen.

oktober 14, 2015 Posted by | de Jong, Recreatieoord, SWL, Van der Pijl | 4 reacties

Eenzijdig.

enkhuizerzandTijdens de commissie grondgebied (28 april) zal ook het rekenkamercommissie  rapport Grote Projecten worden besproken. Het Enkhuizer aandeel in dit rapport gaat over de ontwikkeling van Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ).

Het rapport stelt me een beetje teleur omdat het niet veel meer is dan de opsomming is de diverse raadsbesluiten. Nergens in het rapport wordt er ook maar iets berekend of vergeleken. Iets, wat je in eerste instantie van een rekenkamercommissie verwacht.

Een inventarisatie van de gemaakte kosten, afgezet tegen het behaalde resultaten, om vervolgens daar conclusies uit te trekken en aanbevelingen te doen waarmee het tot dan gevoerde beleid kan worden verbeterd.

Dat er, gedurende de 11 jaar dat dit project loopt, geen enkele verbetering is opgetreden voor wat betreft het publieke deel van het REZ kan elke willekeurige voorbijganger constateren.

Het enige moment dat de voortdurende inertie wordt doorbroken is op het moment dat de Uilenbanen worden gekocht. Dat gebeurt met een ongebruikelijk vertoon van daadkracht. In drie weken (waaronder kerst en nieuwjaar) gaat men van voorstel tot besluit.

De urgentie lijkt zelf zo groot te zijn, dat de normale besluitvormingscyclus niet wordt gevolgd. Na introductie in het presidium volgt onmiddellijk behandeling in de raad zelf. Een gebruikelijk behandeling in de commissie grondgebied blijft achterwege.

Nadat in januari 2012 volledige zeggenschap was verkregen over het terrein van de Uilenbanen, werd die na drie maanden weer overgedragen (in de vorm van een erfpachtovereenkomst) aan de nieuwe gegadigde. Sprookjeswonderland. Die kort daarvoor (in de pers) reeds haar wensen kenbaar had gemaakt ten aanzien van de uitbreiding van haar attractiepark.

De aankoop van de Uilenbanen (en de kort daarop volgende overdracht) maakte het voor Sprookjeswonderland mogelijk die wensen te realiseren.

In de reden voor aankoop wordt met geen woord gerept over SWL. Verder wordt de suggestie gewekt dat het om een grondaankoop gaat. Uit de notulen blijkt dat verschillende raadsleden die suggestie overnemen.

In werkelijkheid koopt men een erfpachtovereenkomst af. Die overeenkomst stelt de eigenaar in staat een (op dat moment) verliesgevende activiteit uit te oefenen. (De  exploitatie van tennisbanen). De kans dat hij een dergelijke activiteit aan derden kan verkopen is nihil.

Niettemin betaalt de gemeente meer dan een half miljoen voor deze afkoop. De waarde van dit zakelijk recht laat men taxeren door een onroerendgoed makelaar en niet door een accountant en dus taxeert de onroerendgoed makelaar de waarde van de grond, hoewel die reeds in eigendom is van de gemeente.

De transactie roept vragen op, maar uit niets blijkt dat ze door de rekenkamercommissie is onderzocht.

Na overdracht van de Uilenbanen aan SWL onderneemt de gemeente gedurende vier jaar nauwelijks initiatief. Maar datzelfde geldt niet voor SWL

In 2013 presenteert men een toekomstvisie voor wat betreft de verdere ontwikkelingen van het REZ. Ze is aangeboden aan alle raadsleden maar formeel overleg tussen raad en college over de inhoud  heeft volgens mij nooit plaatsgevonden.

Op tal van punten sluit de toekomstvisie van SWL nauw aan op de wensen die bij de raad leven.

  1. Geen massaal vakantiepark, maar een kleinschalig dorpje met specifieke uitstraling.
  2. Geen uitbundige faciliteiten binnen het dorp zelf, zodat bezoekers gebruik moeten maken van de in de stad aanwezige faciliteiten.
  3. Aanbod om het beheer van een (verkleinde) permanente camping en de passantencamping over te nemen. Al meer dan 10 jaar een nadrukkelijke wens van de gemeente.
  4. Aanbod om, tegen een nader overeen te komen prijs, de exploitatie van het zwembad over te nemen. Ook een binnen de raad populaire opvatting.

De toekomstvisie bevat tevens een aantal aanbevelingen over hoe de infrastructuur kan worden verbeterd en hoe om te gaan met het deel van het REZ dan niet onder het beheer van SWL zal gaan vallen.

Het is dan ook verbazingwekkend dat de merites van deze toekomstvisie nooit (althans niet in het openbaar) door de raad zijn besproken.

De toekomstvisie bevat uiteraard geen uitgewerkte financiële paragraaf en dat mag ook niet van SWL worden verwacht.

Maar van de gemeente had wel mogen worden verwacht dat zij berekent zou hebben, welke investeringen ze zou kunnen doen (ten behoeve van het publieke deel van het REZ,) op basis van de te verwachtten erfpachtinkomsten.

Maar dat is niet gebeurd. Waarom dat niet is gebeurt blijft onduidelijk, wellicht is het SWL niet langer geïnteresseerd in het in eigen beheer nemen van vrijwel het gehele zuidelijke deel van het REZ.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat SWL besloten heeft haar investeringstempo te matigen en de gemeente om die reden haar beslissingen heeft uitgesteld tot het moment dat SWL in staat is haar oorspronkelijke plan weer in gang te zetten.

In dat laatste geval is is de competitieve dialoog (waar men nu voor gekozen heeft) slechts een onderdeel van de vertragingstactiek.

De daarin vastgelegde voorwaarden zijn dermate complex, dat mislukking niet valt uit te sluiten. Waarna SWL haar oorspronkelijke plan weer nieuw leven in kan blazen.

In dat verband is het ook opmerkelijk dat de gemeente zich niet beperkt heeft tot de rol van verhuurder van grond om vervolgens (op basis van de opbrengst van de grondverhuur) te becijferen welke kapitaalslasten ze voor haar rekening kan nemen.

Het rapport heeft lovende woorden over beginspraak en daarmee doelt op men waarschijnlijk op een goed bezochte, maar tamelijk chaotisch verlopen avond waarop bewoners hun (dikwijls tegenstrijdige) opvattingen mochten kenbaar maken. Hun invloed op het verdere verloop der dingen lijkt me te verwaarlozen.

Veel groter lijkt me de invloed van de huidige grootgebruiker van het REZ, Sprookjeswonderland.

Het lijkt me logisch, dat die zijn invloed zal aanwenden om toekomstige mogelijkheden tot uitbreiding veilig te stellen, maar daarover lezen we niets in de rapportage.

Uit de verantwoording blijkt dat de rekenkamer uitsluitend gebruik heeft gemaakt van de informatie verstrekt door voormalig raadslid (thans wethouder) de Jong en hoofdambtenaar Slager, ook wel de onderkoning van het REZ genoemd. Er zou m.i. een evenwichtiger rapport zijn ontstaan als ook gebruik zou zijn gemaakt van informatie verstrekt door (bijvoorbeeld) Sprookjeswonderland en de vereniging van campinggasten.

Op 20 april is er trouwens een informatie avond voor raadsleden belegd, maar andere belangstellenden in het onderwerp zijn uiteraard ook welkom. Zodra ik weet waar ze wordt gehouden zal ik het vermelden.

april 16, 2015 Posted by | Recreatieoord, SWL | 1 reactie