Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Hamerstuk

hamerDe Raad gaat over haar eigen agenda, dus doen ze het zichzelf aan, maar de agenda voor 4 december is lekker gevuld.

Net als dit jaar komt de vergadering voor januari (volgend jaar) te vervallen, maar de agenda voor december heeft  wel 20 punten.

Daar zitten natuurlijk wat “hamerstukken” tussen, maar het blijft gekkenwerk. Tenminste, als je bedenkt dat nog al wat raadsleden naast hun raadlidmaatschap ook nog een gewone  baan hebben.

Je komt dan eigenlijk nauwelijks toe aan een kritische beschouwing van hetgeen er wordt aangeboden. Een nieuw vergadermodel invoeren (BOB) mag dan een vooruitgang heten, het vergadervolume beter doseren zou ook een geweldige verbetering zijn.

Geen vergadering afgelopen januari, vervolgens een reces van drie maanden en dan voor het jaareinde nog een groot aantal dossiers afronden lijkt me een werkwijze die verbetering behoeft.

Te meer, daar de eerstkomende vergadering (in januari) vanwege een gebrek aan onderwerpen  al weer is afgelast. Natuurlijk, ze doen het zichzelf aan, maar je kunt je ook afvragen of de kwaliteit van de besluitvorming niet heeft te lijden onder de voortdurende keuze tussen hollen of stilstaan.

Zo maak ik me zorgen over het feit dat een principebesluit over een ambtelijke samenwerking tussen Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland vrijwel zonder enige inhoudelijke discussie wordt genomen.

Er zijn wat besloten voorlichtingsbijeenkomsten geweest met de raadsleden, waarbij geen pers aanwezig is geweest en kan me ook niet herinneren dat de diverse partijen daarover hebben gerapporteerd.

De discussie over dit onderwerp in de commissie blonk ook al niet uit door diepgang, maar niettemin staat het voorstel als hamerstuk  geagendeerd.

Het is een principebesluit, het definitieve besluit zal halverwege 2013 worden genomen, maar de ervaring leert, dat als het principebesluit eenmaal is genomen, er geen weg terug meer is en het definitieve besluit slechts een formaliteit is.

En er kleven nogal wat consequenties aan dat principebesluit. De voorlopige kosten zijn begroot op bijna 1 miljoen euro, maar de bonden moeten nog gehoord worden en die komen ongetwijfeld met een pakket van eisen.

Een organisatie op poten zetten die verspreid is over meerdere locaties vereist nogal wat organisatorische kwaliteiten en voor je het weet ontstaat de roep om nog meer coördinatoren. Waardoor er, in plaats van de gehoopte afslanking, eerder een uitbreiding van het ambtelijk apparaat zal ontstaan.

Er is (wat mij betreft) dan ook nog een hoop onduidelijkheid over dit voorstel en het zou me dan ook niets verbazen als de andere gemeenten,  zich iets kritischer zouden opstellen dan de Raad van Enkhuizen.

Zoals de gemeente StedeBroec, waar dit onderwerp geen hamerstuk is en daarom naar ik aanneem uitgebreid zal worden besproken tijdens hun Raadsvergadering op 6 december.

Advertenties

december 3, 2012 Posted by | Fusie, Herindeling | Plaats een reactie

Leren samenwerken.

Kort geleden besloot de Enkhuizer Raad met overgrote meerderheid (alleen Stella Quasten stemde tegen) om € 280.000,- te investeren in de eigen organisatie om daarmee in 2015 een besparing van € 350.000,- te realiseren.

Hoe die besparing zou worden gerealiseerd kon de portefeuillehouder (burgemeester Baas) niet goed aangeven. Het ging hier namelijk om een ervaringsgetal, aangeleverd door het bedrijf dat de efficiëntycursus (LEAN management) verkocht.

Het voorstel was aanleiding voor de fractievoorzitters Stolk (SP) en Raven (PvdA) reden om een motie in te dienen die onze burgemeester opdroeg LEAN management aan te bevelen bij onze toekomstige samenwerkingspartners, Stede Broec en Drechterland.

Deze motie werd ruimhartig omarmd door onze burgemeester die zei hem te zullen uitvoeren.

In een daarop volgende commissievergadering werd een nieuw krediet gevraagd, ditmaal om de samenwerking tussen StedeBroec en Drechterland voor te bereiden.

Enthousiast vertelde onze burgemeester tijdens deze vergadering, dat LAEN management bij Drechterland al was ingevoerd of op het punt stond om te worden ingevoerd.

De motie was kennelijk overbodig geweest, men was in beide andere gemeenten zelf al tot het inzicht gekomen dat de invoering van LEAN management de enige weg voorwaarts was.

Tenminste dat leek tot de dag vandaag de stand van zaken.

In het NHD lees ik echter dat Drechterland er voorlopig niets voor voelt om een groot bedrag in LEAN management te investeren, gezien het feit dat de lokale organisatie (waarin ze zou moeten investeren) over 2 jaar niet meer bestaat en is opgegaan in een centrale organisatie.

Dat lijkt me op zichzelf een verstandige gedachte. Immers, de drie gemeenten zouden eerst gezamenlijk 3/4 miljoen moeten uitgeven om hun ambtelijk apparaat  volgens de LEAN methode te laten werken en vervolgens ook nog eens 1 miljoen om ze überhaupt te kunnen laten samenwerken.

Terwijl er links en rechts personeel wordt ontslagen, eisen de ambtelijke organisatie meer en meer geld op voor zichzelf. Eerst om te leren hoe ze efficiënter kunnen werken, vervolgens om te leren hoe ze samen moeten werken.

november 27, 2012 Posted by | Bezuinigen, Bovenbaas, Herindeling, Quasten, raven, Stolk | 11 reacties

Samenwerking

Na de inspanningen van de laatste paar dagen heb ik eigenlijk niet zoveel zin meer in de commissie vergadering die aanstaande dinsdag plaatsvind.

Op de agenda staat de  StedeBroec- Enkhuizen-Drechterland samenwerking. SED.

Leuk denk je dan in eerste instantie, maar dan lees je dit.

3.2.1. Structuur samenwerking SED-gemeenten

Om de samenwerking tot een succes te maken is sturing vanuit bestuur en
ambtelijke top onontbeerlijk. Vanuit het bestuur en de ambtelijke top dient de
samenwerking uitgedragen te worden. Alleen met de wil tot samenwerking en het
onderlinge vertrouwen zal de samenwerking slagen. Dit betekent dat op dit niveau
de samenwerkingsagenda wordt bepaald.

Voor de uitvoering van de samenwerking wordt via de intergemeentelijke
projectgroepen een beroep gedaan op de medewerking van de medewerkers.
Draagvlak bij medewerkers is belangrijk voor de implementatie van de
samenwerking. Via gerichte informatie en invloed op de wijze van samenwerking
(hoe-vraag) wordt voor draagvlak gezorgd.

3.2.2. Kosten en baten samenwerking SED-gemeenten

De operationele samenwerking van de SED-gemeenten levert financiële voordelen
op. Per project worden deze (financiële) voordelen in beeld gebracht. Omdat de
kosten meestal voor de baat uitgaan zal per project worden bekeken of bij de
totstandkoming van de samenwerking (externe) middelen benodigd zijn.

en dan ontbreekt me plotseling de lust om daar nog verder over na te denken. Heeft met de leeftijd te maken denk  ik.

januari 13, 2011 Posted by | Herindeling | 6 reacties

Plichtmatig

plichtmatig

Afgelopen vrijdag even naar de openbare hoorzitting geweest over de gemeentelijke herindeling in West-Friesland. Fractievoorzitter van Nieuw Enkhuizen, Harry Wijchers bleek op het zelfde idee gekomen. Andere Enkhuizers heb ik niet kunnen ontdekken.

Er mocht ingesproken worden en dus waren Burgemeester van Drechterland, Enkhuizen en Hoorn (als zijdelings betrokkenen) aanwezig. Niemand vanuit StedeBroec voor zover ik kon nagaan. Begrijpelijk want die willen helemaal niks en zijn erg gauw op hun teentjes getrapt als het gaat over herindeling.

Het ging ging mij natuurlijk om de bijdrage van onze burgervader. Harry zei na afloop dat hij het wel goed vond.

Ik vond de bijdrage van onze burgemeester aan het debat vrijblijvend en plichtmatig. Burgemeester Baas kan een bevlogen spreker zijn die daardoor anderen van zijn gelijk kan overtuigen, maar dat kwam er deze keer niet zo uit. Hij had wel gebakjes mee, maar of dat veel goodwill heeft opgeleverd waag ik te betwijfelen.

Mijn conclusie (plichtmatig) heeft natuurlijk te maken met mijn eigen opvatting. Ik denk namelijk dat we iets moois hadden kunnen maken van het gebied dat Enkhuizen,  StedeBroec en Andijk (code naam ESA) omvat.

Een leuke compacte gemeente met sterke sociale, culturele en economische  verbondenheid. Niet te groot (50.000 inwoners zodat we in de toekomst nog even vooruit kunnen), maar dat zal er vrees ik niet van komen.

Als we half zoveel moeite gedaan hadden voor het ontwikkelen van een regiovisie 2030, als we hebben gedaan voor het ontwikkelen van de stadsvisie 2030, hadden we misschien een kans gemaakt. Nu worden we waarschijnlijk geruisloos in een fusie met Hoorn gerommeld. Dat kan misschien nog een paar jaar duren, maar zal uiteindelijk onvermijdelijk zijn.

Wat de voorstanders van zelfstandigheid (gecombineerd met gemeentelijke regelingen) betreft. De burgemeester van Hoorn liet weten dat zijn gemeente betrokken was bij 52 van zulke regeling en deed het klemmende verzoek of dat ook een onsje minder mocht.

Ik denk dat hij daar een sterk argument mee heeft.

Met uitzondering van de gemeente Hoorn, is geen van de bestuurders van de overige gemeenten daar echt blij mee, maar dat hebben ze in hoofdzaak aan zichzelf te danken. Men blijft maar om de hete brei draaien.

Als gebruikelijk bij dit soort gelegenheden waren er (na afloop) alcoholische versnapering. Hoewel ik uit voorzorg mijn vrouw als BOB had meegenomen, bleek die andere plannen voor de rest van de dag te hebben en heb ik dus geen oordeel over de kwaliteit van de wijnen.

Voor zover ik kon zien ontbrak jonge klare in het aanbod.

Waar moet het heen met dit land, als er na afloop van een bijeenkomst van notabelen zelfs geen jonge klare meer wordt geschonken.

januari 24, 2010 Posted by | Bovenbaas, Herindeling | 17 reacties

Draai

Maandag vergadert de commissie Bofs (onder voorzitterschap van Joke Kuijsten) over een reactie van Enkhuizen op een brief van provincie.

Het betreft de vraag of in het kader van de herindeling van zuidelijk Westfriesland een informateur moet worden aangesteld.

De reactie’s van de overige gemeenten zijn al binnen en zijn hier te lezen.

Hoorn is voor, Drechterland en StedeBroec zijn niet tegen, maar zetten wel wat vraagtekens bij de tijdsplanning en de gekozen uitgangspunten.

Enkhuizen is tegen, en voert (na wat verwijten aan de provincie) aan,kuijsten dat de rest ook niet voor is. Wat mij betreft een wat ongelukkig gekozen argumentatie.

Het leuke is natuurlijk dat 6 maanden geleden (op aandringen van Joke Kuijsten) Hoorn bij de besprekingen moest worden betrokken en dat, nu die gemeente laat weten geen bezwaar te hebben tegen die gesprekken, Enkhuizen weer nee roept.

Gewoonlijk steunt de Raad het college maar ik ben toch benieuwd hoe ze deze 180 graden draai gaan beargumenteren.

november 15, 2009 Posted by | Herindeling, Kuijsten | 5 reacties

Stemmingmakerij.

stedebroec1Het is natuurlijk een stemming van niks die ik hier organiseer, maar lange tijd bleef de teller staan op 7 voor en 1 tegen een fusie met Andijk, Enkhuizen en StedeBroec.

Maar sinds we door StedeBroec voor armoedzaaiers zijn uitgemaakt is het aantal tegenstemmers gegroeid.

Wie de stemmers zijn weet ik natuurlijk niet. Je kunt ook commentaar leveren op de vraagstelling (klik “vieuw comments”), maar daar is nog geen gebruik van gemaakt.

Het naar elkaar toe kruipen van de stemverhoudingen maakt echter duidelijk dat de opvattingen aan het verharden zijn.

janfranx_1Wethouder Franx reageert ook (Armoedzaaiers) en laat me weten het met me eens te zijn. Tegelijkertijd verwijst hij naar de website van Nieuw Enkhuizen waar hij zijn eigen opvattingen verwoord.

Of hij daar zo verstandig aan doet weet ik eigenlijk niet.

Ik waardeer zijn openhartigheid, maar denk dat hij zijn kruit beter droog kan houden.

Daarom denk hij dat hij beter iets had kunnen schrijven in de trant van,

Aan het College van B&W te StedeBroec,

Geacht College,

Uit een artikel in de Enkhuizer Krant maak ik op, dat een aantal politieke partijen in Uw Raad de mening is toegedaan, dat gemeente Enkhuizen bestaat uit een clubje armlastigen.

Een tamelijk verstrekkende conclusie, die ongetwijfeld onderbouwd kan worden door de betreffende politieke stromingen.

Wilt U zo vriendelijk zijn om aan hen te vragen om hun onderbouwing van die opvatting aan mij toe te sturen, zodat ik in staat ben om de eventuele misverstanden, (die er kennelijk op dat punt nog steeds bestaan) uit de weg kan ruimen en er een basis gelegd kan worden voor een vruchtbare samenwerking tussen de beide gemeenten.

Met vriendelijke groet,

Het op de hak nemen van Stedebroecers kan hij (denk ik) beter aan mij overlaten.

november 14, 2009 Posted by | Franx, Herindeling, StedeBroec | 1 reactie

Armoedzaaiers

blowverbodDe hereboeren uit StedeBroec hebben het nog maar eens goed ingewreven volgens de Enkhuizer Krant van vandaag.

De armoedzaaiers uit Enkhuizen mogen niet aanzitten aan hun wel gevulde tafel en de gelukzoekers in Andijk maken al helemaal geen kans natuurlijk.

Ze beschikken ze over voldoende bestuurskracht om zelfstandig te kunnen blijven. Zoiets kun je natuurlijk makkelijk van jezelf vinden. Bovendien is het niet zo heel erg moeilijk.

Het beheer van een paar nieuwbouwwijken en de uitbreiding van een winkelcentrum zijn de zo’n beetje de voornaamste doelstellingen van het bestuur en daar zul je niet gauw een buil aan vallen.

Een bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio lijken ze (op eerste gezicht) niet te willen leveren, daar moeten de buurgemeenten maar voor zorgen, kunnen zij lekker woningen blijven bouwen.

Maar ik begrijp het wel, ze zijn hardstikke trots op hun blowverbod dat voor hun gemeente geldt  en bij een fusie zouden ze dat wellicht kwijt raken.

november 13, 2009 Posted by | Herindeling | 6 reacties

Leefbaar Enkhuizen & StedeBroec

Zodra ik het woord fusie laat vallen wil Christian Bokhove (SP) dat ik de noodzaak er van aantoon.

Dat kan ik niet, er is volgens mij voor Enkhuizen (anders dan bij Andijk) ook nog geen dwingende noodzaak voor een fusie.

Maar het ontbreken van een dwingende noodzaak belet je niet om te kijken of zo’n fusie op termijn niet wenselijk zou zijn.

Ik denk, dat waar het StedeBroec aangaat, die wenselijkheid wel degelijk valt te beargumenteren.

Niet omdat ik, zoals Christian denkt, aanhanger ben van de groeigedachte. Eerder het tegendeel, ik denk dat de bestuurlijke overhead best een tandje minder kan als je die wat slimmer inricht, zonder dat de bewoners van beide gemeenten daar erg veel last van zullen ondervinden.

Dat kun kunt ook onderlinge afspraken maken roept Christian dan weer. Ook waar, maar dan gaat het klaarblijkelijk toch alleen maar over het in stand houden van de eigen (bestuurlijke) positie.

KnipselOverigens vormt de raad van Enkhuizen in deze kwestie niet het grootste probleem. Het is eerder de Raad van StedeBroec die het navelstaren tot beleid heeft gemaakt.

Hier ligt wat mij betreft een schone taak voor de politieke partijen die zowel in de Raad van Enkhuizen als in de Raad van StedeBroec zijn vertegenwoordigd.

Ook Gemeentebelangen in StedeBroec lijkt voor rede vatbaar. Misschien een goede gesprekspartner voor Nieuw Enkhuizen?

Moeten we nog wel iets aan de naam doen. Leefbaar Enkhuizen/Stedebroec. Het is maar een idee.

november 9, 2009 Posted by | Herindeling, StedeBroec | 3 reacties

Regiegemeente

stoel_regisseurEnkhuizen roept voortdurend dat zij er naar streeft een regiegemeente te worden.

Als haar optreden rond het fusievraagstuk een voorproefje is van de manier waarop ze die regie inhoud gaat geven, valt het ergste te vrezen.

Als het gaat om fuseren had Enkhuizen eigenlijk geen andere optie dan fuseren met Andijk en StedeBroec.

Er zou een relatief kleine en overzichtelijke gemeente zijn ontstaan die in staat zou zijn geweest om redelijke voorzieningen te bieden voor haar inwoners.

Twee stedelijke gebieden plus een landelijk buitengebied. Dat alles op befietsbare afstand.

Elke andere combinatie zou meer tijd en moeite kosten en daarmee ook meer geld.

Maar plaats van in deze kwestie de regie te voeren heeft men afgewacht, met als resultaat dat Andijk vrijwel zeker zal opgaan in de gemeente Medemblik.

Niet omdat de gemiddelde Andijker zich enorm verbonden voelt met Sijbekarspel en Wognum (kernen die ook deel uitmaken van de gemeente Medemblik) maar omdat Medemblik wel bereid was om Andijk bij te staan in de bestuurlijke problemen die deze gemeente op zich af zag komen.

Misschien heb ik het gemist, maar heeft ons college ooit het volgende voorstel voorgelegd?

“Het college is van zins een mogelijk samengaan met Andijk en StedeBroec te onderzoeken”.

De vrijblijvendheid waarmee we dit proces zijn ingegaan zal er niet toe leiden dat er never nooit gefuseerd zal worden, maar dat we opgezadeld worden met een fusie die eigenlijk niemand wilde, maar uiteindelijk onvermijdelijk zal zijn geworden.

Daar kun je dan weer alles en iedereen verwijten over maken, maar je hebt dat toch voor een belangrijk deel aan jezelf te danken.

november 7, 2009 Posted by | Herindeling | 3 reacties

Buitenwijk

Met het stemmen over de fusie wil het nog niet erg lukken, tot dusver zijn er maar 7 stemmen uitgebracht, maar de discussie hierover komt aardig opgang.

Jammer genoeg gaat het hier alleen nog maar om vertegenwoordigers van links. Bokhove, Langbroek en Lups. Het het centrum en rechts doen nog even niet mee.

stedebroecKees Lups houdt een lofzang over het gemeentebestuur van StedeBroec. Waar het de sportvoorzieningen betreft geef ik hem groot gelijk.

Van het overige ben ik niet zo zeker.

Het is al jaren bekend dat Andijk (bestuurlijk gezien) in moeilijkheden was en een fusiepartner zocht.andijk

Al de zaken die men in StedeBroec meent Enkhuizen te moeten verwijten (zoals arrogantie) gelden niet voor Andijk. De CDA fractievoorzitter in Andijk laat in de krant weten dat men 6 jaar lang gezocht had naar een oplossing.

Anders gezegd, 6 jaar lang heeft StedeBroec geweigerd om daar aan mee te werken onder het motto, eigen bevolking eerst.

Ik vind dat een bekrompen visie voor een gemeente die tevens pretendeert stad te zijn.

Het resultaat van die bekrompen visie zal uiteindelijk wel zijn dat StedeBroec een tamelijk anonieme buitenwijk van Hoorn zal worden. Met een mooi winkelcentrum, dat dan weer wel.

november 7, 2009 Posted by | Herindeling | 10 reacties