Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Meer vragen dan antwoorden.

rekenen-38796Gisterenavond werd het uitvoeringsplan schuldhulpverlening besproken en eerlijk gezegd duizelt het me nog steeds een beetje.

Om te beginnen de kostenverdeling. Werd door verschillende partijen “aangestipt” zonder dat het van invloed was op de uiteindelijke besluitvorming.

Nogal wat politiek correcte aandacht werd besteed aan de stigmatisering van de uitkeringsgerechtigden door hen te associëren met schuldhulpverlening. Maar dat gezegd hebbende, ging iedereen verder akkoord  met een kostenverdeling die was gebaseerd  op zogenaamde BUIGgelden. De inkomsten die de gemeenten ontvangen om de gevolgen van de Participatiewet te kunnen financieren.

Waarmee je dan, ondanks alle eerdere beweringen van het tegendeel, toch weer gewoon een rechtstreekse koppeling maakt tussen verstrekte bijstandsuitkeringen en de bijdrage aan de schuldhulpverlening.

Alleen Stella Quasten had een andere invalshoek. Ze had geïnformeerd  naar het aantal aanmeldingen bij de Kredietbank. Dat bleken er 130 te zijn, waarvan de meerderheid uit Enkhuizen. Welke conclusie daar uit moest worden getrokken liet ze in het midden.

Ik weet ook niet wat ik met die getallen moet. Elke aanmelding bij de Kredietbank kost een kleine € 1000,- staat in het raadsvoorstel. Als Stella het heeft over jaarlijks (?) 130 aanmeldingen dan hebben we het dus over € 130.000,- aan kosten per jaar.

Een probleem dat we vervolgens gaan oplossen door jaarlijks € 390.000,- uit te geven aan nieuw aan te nemen personeel. Hetgeen opmerkelijk genoeg dan weer resulteert in een besparing van € 35.000,- op jaarbasis.

Reijswoud

Eigenlijk begreep ik deze keer alleen Van Reijswoud (VVD). Zijn kritiek gold de financiële onderbouwing van het voorstel. Het scheelde weinig of hij had de SP mee gekregen, maar dan zou het voorstel verworpen zijn en dat vond de SP kennelijk niet passen bij haar imago.

Na een extra toezegging dat de zaak na een jaar opnieuw geëvalueerd zou worden ging de Enkhuizer gemeenteraad alsnog akkoord.

De uitkomst van dat soort evaluaties is gewoonlijk dat we (ondanks tegenvallende uitkomsten) toch gewoon door moeten gaan, omdat één jaar nu eenmaal een heel korte periode is.

Al met al leverde de behandeling door de raad van dit onderwerp meer vragen op dan antwoorden. Een opvatting die waarschijnlijk ook gedeeld werd door D66, VVD, CDA, en Van der Pijll want die stemden tegen. De Jong onthield zich (om voor mij onduidelijke reden) aan deelname aan de discussie en stemming.

Kennelijk was er sprake van een vorm van belangenverstrengeling.

Advertenties

februari 21, 2018 Posted by | Geldsmijten, Quasten, Reijswoud | Plaats een reactie

Opnieuw de Sjaak.

SEDDe SED verdeelsleutel heb ik hier al eens besproken. Die zorgt er voor dat de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie Enkhuizen 1 miljoen meer zal gaan kosten dan je (op grond van het aantal inwoners) zou mogen veronderstellen.

Pleitbezorgers van deze verdeelsleutel zijn de liberale landelijke drie, D66, VVD en PvdA aangevuld met wat lokaal grut. Te weten, van der Pijll, de Jong en Quasten, waarvan de laatste twee hun krachten  hebben gebundeld en vanaf nu als Voor Enkhuizen door het leven wensen te gaan.

Naast de SED verdeelsleutel blijkt er overigens ook een WerkSaam verdeelsleutel te zijn. De overtreffende trap van de SED verdeelsleutel. In de zin, dat ze een stuk ongunstiger is voor Enkhuizen is dan de SED verdeelsleutel al was.

Het uitvoeringsplan lokale schuldhulpverlening (dat gisteren in de commissie BOFS vergadering werd besproken) maakt duidelijk dat de kosten van dit plan voor 45,2 % voor rekening komen voor de gemeente Enkhuizen. Voor 23,9 % voor rekening van Drechterland, terwijl Stede Broec 30,9 % van de kosten voor zijn rekening neemt.

Waarom dat is weet ik niet. WerkSaam verzorgt de bijstand en WW uitkeringen voor o.a. de SED gemeenten. Is het misschien zo, dat van het totaal aan uitkeringen binnen de SED gemeenten 45,2 % wordt uitgekeerd aan inwoners van Enkhuizen? En zo ja, is dat dan een goede reden om Enkhuizen op te laten draaien voor bijna de helft van de kosten voor schuldhulpverlening?

Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar duidelijk is dat het onderwerp de commissieleden ook niet interesseert. Alleen Freek Jans (HEA) stelt er een vraag over die echter niet werd beantwoord, wat hem verder ook niet leek te deren.

Hij kwam in ieder geval niet op zijn vraag terug.

Zo maar twee voorbeelden waarin Enkhuizen als kleinste en armste gemeente opdraait voor de meeste kosten voor voorzieningen die zogenaamd van gemeenschappelijk belang worden geacht. Wat bij mij de vraag oproept, wat is het nut van een dergelijke samenwerking, als Enkhuizen toch altijd de Sjaak is, als het er om gaat de kosten te verdelen?

Ons dagelijks bestuur bestaat inmiddels uit de landelijke liberale gevestigde orde (D66, VVD, PvdA) gesteund door twee lokale grootheden (van der Pijll en Voor Enkhuizen). Iedereen binnen die clubs heeft de mond vol over het belang van Enkhuizen en haar inwoners.

Maar niemand die zich afvraagt waarom de inwoners uit Enkhuizen altijd de hoofdprijs mogen betalen als het om ambtelijke ondersteuning gaat. En dat zij, als het gaat om de kostenverdeling binnen de drie SED gemeenten, altijd aan het kortste eind lijken te trekken.

februari 6, 2018 Posted by | Geldsmijten, SED | 7 reacties

Raddraaierij

cosa-nostraDonderdagavond de burgemeester ook nog kort gesproken. Hij liet zich nogal laatdunkend uit over mijn blog en de onderwerpen die ik daarop behandelde. Hij vond me een uitermate negatief persoon.

Altijd verhelderend, als men uiteindelijk datgene (waarvan je weet dat ze het al tijden achter je rug rondbazuinen) nu eens recht in je gezicht durft te zeggen.

Wat Baas vooral dwars zat was, dat ik de werkwijze van de gemeente met die van de maffia had vergeleken. Volgens Baas is het namelijk volstrekt normaal, dat ambtenaren de afspraken die ze namens de gemeente maken over uit te voeren werkzaamheden en betalingen niet schriftelijk vastleggen voor hun superieuren. Maar dat zij daarover alleen mondeling verslag uitbrengen.

Ik heb die werkwijze inderdaad vergeleken met die van de maffia, die ook het liefst zo min mogelijk op papier zet.

Dat Baas dat een negatieve vergelijking vindt begrijp ik, maar ik kan hem alleen maar maken, omdat de gemeente tot dusver alleen maar dingen beweert, zonder dat zij in staat is haar beweringen (met welke documenten dan ook) te onderbouwen.

Is het ontbreken van een factuur, waarin de uitgevoerde werkzaamheden worden verantwoord inderdaad de normaalste zaak van de wereld? Volgens het college wel, volgens mij niet.

En zo kan het, dat de kosten van  de (voor de gemeente verrichte) werkzaamheden binnen een jaar dalen van € 100.000,- naar € 20.000,-, zonder dat er enig document bestaat (email, gespreksnotitie) met behulp waarvan die spectaculaire daling kan worden verklaard. Het ene ogenblik schrijft de verantwoordelijke ambtenaar dat de kosten € 100.000,- zijn, het jaar daarop stelt hij vast dat ze gedaald zijn naar € 20.000,-.

En dat op basis van alleen maar telefonisch overleg tussen aannemer en ambtenaar.

Wat wel mocht worden ingezien waren wat e-mails waarin men elkaar een prettige vakantie toewenste, maar geen woord over de spectaculaire prijsdaling. Verder een  bevestiging van de aannemer dat wat de ambtenaar in zijn raadsvoorstel had opgeschreven een correcte weergave was van hetgeen er tussen hen was besproken.

[Sinds wanneer legt een college haar raadsvoorstellen voor aan buitenstaanders met het verzoek de inhoud er van goed te keuren?]

Die goedkeuring betrof dus de berekening van de kosten van verzwaring: € 20.000,- ; en de betaling die aan de aannemer diende te worden verricht: € 60.000,- . Waarom € 40.000,- meer betaald moest worden dan de kosten van verzwaring rechtvaardigden viel nergens uit op te maken.

Afgelopen maand kwam het onderwerp weer ter sprake. Nu heette het dat de aannemer zijn kostprijs voor de uitgevoerde werkzaamheden opnieuw had verlaagd. Ditmaal met  € 20.000,- (naar € 40.000,-).

Tegelijkertijd was het totaal aan hem verschuldigde bedrag in een jaar tijd gestegen van € 60.000,- naar € 75.000,-.

En wederom had geen enkele fractie er behoefte aan om opheldering te vragen over de over tafel gaande bedragen.

Hoewel de door de gemeente gekozen werkwijze verdacht veel lijkt op die van de maffia wil dat niet zeggen dat ik haar van maffiapraktijken verdenk. Veel eerder denk ik dat dit college (en alle voorafgaande college’s) bestond uit raddraaiers. Lieden die er niet voor terugdeinzen om de raad (en daarmee de bevolking die zij vertegenwoordigt) een rad voor de ogen te draaien als haar dat beter uitkomt.

Dank zij het vertrek van opper raddraaier Baas, is de kans alleen maar groter geworden dat aan de (onder zijn leiding al jaren durende) raddraaierij snel een einde kan worden gemaakt. Daarin is deze keer een cruciale rol weggelegd voor de kiezer .

januari 6, 2018 Posted by | Bovenbaas, Geldsmijten, Recreatieoord | 1 reactie

Geen aandacht aan schenken.

kopinzandHet oorspronkelijke bedrijfsplan voor de SED ging er vanuit, dat de samenvoeging van de drie ambtelijke diensten uiteindelijk zou leiden tot besparingen in de personeelskosten.

Die besparingen zouden vervolgens proportioneel worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten. De gemeente die de meeste (38%) personeelskosten had ingebracht (Enkhuizen) zou een zelfde deel van de verwachte besparing toebedeeld krijgen.

Helaas, het oorspronkelijke bedrijfsplan bleek veel te optimistisch te zijn geweest t.a.v. de besparingen. Die werden nooit gerealiseerd. In plaats daarvan werd een nieuw bedrijfsplan opgesteld, met daarin nieuwe personeelslasten. In de orde van grootte van 13,4 miljoen.

De vraag is nu hoe die lasten verdeeld moeten worden over de drie aangesloten gemeenten. Er zijn drie mogelijkheden.

  1. Men kopieert de verhoudingen die bij de aanvang van de SED golden, waarbij Enkhuizen aanzienlijk meer ambtelijk personeel had ingebracht dan de overige twee gemeenten. Het resultaat daarvan is dat de kleinste gemeente de grootste bijdrage levert.
  2. Men verdeelt de kosten per gemeente. Elke gemeente 1/3 van de kosten. Dit resulteert in een ongelijke bijdrage per inwoner.
  3. Men verdeelt de kosten op basis van inwoners, waardoor de bijdrage per inwoner in het SED gebied gelijk blijft.

Er valt eigenlijk geen goed argument te bedenken waarom men de verhoudingen (zoals die golden bij aanvang) zou moeten kopiëren. Het toenmalige bedrijfsplan is achterhaald en onwerkbaar gebleken.

Er is een nieuw bedrijfsplan dat, naar we mogen aannemen, ten goede zal komen aan alle drie gemeenten. Er is dan ook geen redelijk argument te bedenken waarom de kosten van dit nieuwe plan niet in gelijke mate zouden moeten worden toegerekend aan die drie gemeenten, waarbij ook rekening wordt gehouden met het aantal inwoners in die gemeenten.

Voor zover ik weet krijgen gemeenten vergoedingen van het rijk op basis van het aantal inwoners. Ik zie niet in, waarom de personeelskosten van nieuw aan te trekken personeel, (dat werkzaam is voor de drie samenwerkende gemeenten) per gemeente zou moeten verschillen.

Het gaat bij dit alles niet om klein bier. Ik schat dat bij een evenredige verdeling van de kosten Enkhuizen € 800.000,- minder zou moeten bijdragen en Drechterland en StedeBroec (hetzelfde bedrag) meer.

Behalve Van Reijswoud heeft geen enkele fractievoorzitter gereageerd op het feit dat niet alleen ik, maar ook lezers van mijn blog deze kwestie bij hun onder de aandacht heeft gebracht. Ik ga er dus vanuit dat Van Reijswoud hun opvatting heeft verwoord.

Van Reijswoud spreekt van een kostenverdeling die destijds is overeengekomen. De kostenverdeling is niet zozeer overeengekomen, ze was het resultaat van een optelsom van alle personeelskosten bij de drie gemeenten en is daarom eerder vastgesteld dan overeengekomen. Dat laatste veronderstelt een zekere mate van onderhandelen.

Tegenover de personeelskosten van de SED stonden inkomsten van gelijke omvang, omdat de gemeenten hun personeelsbudgetten naar de SED overmaakten.

Dat het SED 38% van haar personeelsbudget uitgeeft aan ambtenaren die oorspronkelijk werkzaam waren voor Enkhuizen is juist, maar tegelijkertijd krijgt ze die uitgaven volledig gecompenseerd door de bijdrage van Enkhuizen. De verdeelsleutel had geen ander doel dan aangeven welk deel van de (nooit gerealiseerde) besparing naar Enkhuizen zou hebben moeten gaan.

In zijn reactie stelt Van Reijswoud dat de consequentie van de door mij voorgestelde kostenverdeling (op basis van inwoneraantal) is, dat Enkhuizen zijn ambtenaren nu werkzaam in de havens of op de camping weer in eigen beheer zou moeten nemen. Onzin, zowel Drechterland als StedeBroec beschikken over een buitendienst. Enkhuizen niet. De ambtenaren in de buitendienst maken gewoon deel uit van de SED organisatie. Hun personeelskosten werden en worden worden gewoon gedragen door de gemeenten waaruit zij afkomstig waren.

Het Organisatie Ontwikkeling Plan (OOP) dat nu is aangenomen heeft echter niets te maken met verhoudingen uit het verleden. Het is een investering voor de toekomst en er valt geen reden te bedenken waarom de lasten van die investering onevenredig zwaar op één van de drie gemeenten zouden moeten rusten.

tweematenWat mij betreft is er sprake van een denkfout, maar klaarblijkelijk is (net als in de sketch) de gezamenlijke afkeer van uncle Bertie (buitenstaanders) dusdanig groot, dat men collectief weigert om ook maar enige aandacht te schenken  aan de aangevoerde argumenten.

“Take no notice of uncle Bertie” waarschuwt de vader zijn zoon in de sketch. Wat in deze kwestie neerkomt op, liever te veel betalen (als gemeente) dan een poging doen om de argumenten van buitenstaanders serieus te nemen.

Enfin, het is zoals het is. Er is één prettige bijkomstigheid. Het zal de inwoners van Enkhuizen worst zijn of zij gemiddeld meer moeten bijdragen aan de reconstructie van SED.

Rest mij niets anders dan iedereen prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig nieuwjaar. Dan zien we in 2018 wel weer welke schade er nog meer is toegebracht en wie we daar (in het kader van de verkiezingen)  verantwoordelijk voor kunnen houden.

december 19, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Geldsmijten, Klungelen, Reijswoud, SED | 4 reacties

Waakhond of poedel.

poedelsMaar wat me afgelopen dinsdag nog het meest verbaasde was het feit dat geen enkele fractie inging op het gegeven van de ongelijke behandeling van inwoners van Enkhuizen t.o.v. de overige SED inwoners. Niet belangrijk genoeg vermoed ik.

Dat die ongelijke behandeling een feit is kan iedereen vaststellen die de gemeentelijke bijdrage deelt door het aantal inwoners van die gemeente. Je komt dan uit op de eerder genoemde € 260,- per inwoner voor Enkhuizen en € 199,- per inwoner van StedeBroec. Anders gezegd, de inwoners van Enkhuizen dragen 30% meer bij aan het herstel van de SED organisatie dan de inwoners van StedeBroec.

Nu is die bijdrage natuurlijk indirect en via de gemeente, zodat je ook kunt stellen dat de gemeente Enkhuizen pakweg 8 ton beter af zou zijn in geval van gelijke behandeling.

Allemaal niet belangrijk genoeg om er woorden aan vuil te maken vonden alle Enkhuizer raadsfracties.

Op Agora viel te lezen dat het onderscheid voortvloeide uit een verdeelsleutel die was vastgelegd in het bedrijfsplan. Maar het bedrijfsplan hield helemaal geen rekening met een toename van personeel, alleen met een afname van personeel.

En men maakt een gigantische denkfout als men meent, dat men een verdeelsleutel die bedoeld is om zaken uit het verleden te corrigeren, ook kan gebruiken als uitgangspunt voor het regelen van zaken in de toekomst.

Een denkfout die kennelijk niet werd opgemerkt tijdens alle voorgaande overleggen en nu, omdat ik ik er de aandacht op vestigde, door alle Enkhuizer raadsfracties, onder het tapijt moest worden geveegd.

Ook al kost die denkfout de gemeente Enkhuizen zo’n 8 ton, dat is altijd nog beter dan erkennen dat je hem over het hoofd hebt gezien. Voortdurend worden we er op gewezen dat bij elk raadslid het belang van Enkhuizen voorop staat. Behalve als zijn of haar eigen prestige op het spel staat, dan moet dat in stand gehouden worden tegen elke prijs, ook al kost het de gemeente tonnen.

En dus zwijgt men, want als je spreekt bestaat  het risico dat de krant verslag doet.

Maar als je zwijgt, dan kan de krant geen verslag doen en kun je altijd blijven volhouden dat er nooit sprake is geweest van een denkfout.

Dus ik ben benieuwd. Gaat de krant onderzoek doen naar die denkfout en vervult zij daarmee haar rol als waakhond van de democratie?

Of beperkt ze zich tot het opschrijven van wat haar wordt verteld en blijft ze in haar rol  van poedel van de gevestigde orde?

december 14, 2017 Posted by | Geldsmijten, SED | 1 reactie

Principiële stellingname.

stella3

Weinig principieel

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond stond een niet onbelangrijk principe ter discussie.

Namelijk, in hoeverre worden de kosten van de herstructurering van de ambtelijke organisatie (ondergebracht in de SED) gelijkelijk verdeeld onder de inwoners van het SED gebied.

Volgens het bestaande voorstel zouden de inwoners van Enkhuizen 30% meer bijdragen dan de inwoners van Stede Broec. Enkhuizen € 260.- per inwoner en StedeBroec € 199,- en Drechterland € 220,-.

Dank zij de doordachte inbreng van Stella Quasten is de uitslag uiteindelijk toch nog Enkhuizen 0 Buurgemeenten 1 geworden.

Deze gulheid van de raad ten opzichte van onze buurgemeenten is opmerkelijk omdat die in krantenartikelen al hebben laten doorschemeren dat ze eigenlijk niets met ons van doen willen hebben, anders dan dat wij procentueel het meeste dienen bij te dragen aan de ambtelijke organisatie.

Waarom? Omdat we bij de opstart van GR-SED de meeste ambtenaren hebben ingebracht. Enkhuizen heeft een havendienst die beide andere gemeenten niet hebben, terwijl die weer een buitendienst hebben die Enkhuizen weer niet heeft, maar hoe dan ook we hebben de meeste salariskosten “ingebracht.”

Dat “inbrengen” van salariskosten houdt trouwens niets anders in dan dat Enkhuizen de salariskosten van haar voormalige werknemers overmaakt naar GR-SED, zodat die (als de nieuwe werkgever) haar zojuist in dienst getreden personeel kan betalen.

Van de totale salariskosten van bij de oprichting van de SED was 38 % voor rekening van Enkhuizen, terwijl Stede Broec en Drechterland ieder 31 % voor hun rekening namen.

Vervolgens hebben onze enigszins zwakbegaafde bestuurders afgesproken, dat die beginverhouding zich gedurende de daaropvolgende 5 jaar niet mocht wijzigen.

Kortom, als een leidinggevende van de SED toch niet zo briljant bevonden werd dan ons was voorgehouden en er een nieuwe moest worden aangetrokken, dan diende 38% van zijn salariskosten te worden opgebracht door Enkhuizen.

En hoewel de nieuwe werknemer zijn werk deed ten voordele van alle aangesloten gemeenten, werden zijn salariskosten niet gelijkelijk over alle gemeenten verdeeld, maar diende Enkhuizen het meeste bij te dragen. Naar ik aanneem als straf voor het feit dat zij ooit haar havendienst en stadsbeiaardier had ondergebracht bij de SED.

Hoewel Enkhuizen de kosten van de havendienst en stadsbeiaardier volledig voor eigen rekening neemt, maakt de aanwezigheid van beiden, dat het aandeel van Enkhuizen in de salariskosten hoger is dan de andere twee gemeenten.  En dat aandeel hebben de rekenmeesters van de SED heilig verklaard.

Dezelfde rekenmeesters die het eerste jaar een overschot van 1,4 miljoen voorspelden, (wat nooit werd gerealiseerd) en die nu weer berekend hebben dat er 13,4 miljoen bij moet wil het SED ooit naar behoren kunnen functioneren.

Ik denk niet dat naast het kliekje plucheklevers in de Breedstraat er ook maar iemand te vinden zal zijn die de door de SED rekenmeesters gehanteerde logica serieus neemt en blindelings vertrouwt op hun rekenkwaliteiten.

Omdat je de havendienst hebt overgedragen aan de SED, moet je meer betalen aan extra scholing voor leidinggevenden en aan salariskosten voor nieuwe leidinggevenden.

Maar goed, iedereen bleef bij zijn eerder ingenomen standpunt, zodat de stem van Stella de doorslag gaf. Ze had er, net als al die andere plucheklevers, weinig moeite mee dat de inwoners van Enkhuizen meer moesten bijdragen aan de reconstructie van GR-SED dan de inwoners van de overige twee gemeenten.

Maar goed, een principiële stellingname is toch al nooit haar sterkste punt geweest.

december 13, 2017 Posted by | Geldsmijten, SED | 2 reacties

Gezapig tempo

regenten1Welnu, de vergaderonkostenvergoeding is dus vervallen. In plaats daarvan is de algemene onkostenvergoeding voor raadsfracties verhoogd met € 500,- terwijl de vergoeding per raadslid verhoogd is van € 100,- naar € 200,-.

Bedroeg de totale (alle fracties opgeteld) onkostenvergoeding in de voorgaande jaren nog € 14.700,- , in 2017 is de totale onkostenvergoeding € 11.400,-.

Dat lijkt een besparing van zo’n € 3.300,- op te leveren, maar lang niet alle fracties hebben gebruik gemaakt van de maximale onkostenvergoeding. Sommigen hebben de niet gebruikte bedragen teruggestort (of hebben beloofd dat te zullen doen), anderen hebben dat niet gedaan en daarmee een buffer voor zichzelf gecreëerd.

De vergelijking tussen de één-  en meer persoonsfracties leert het volgende.

1 persoons, vroeger  € 1400,- , nu € 1000,-

2 persoons, vroeger €  1500,- , nu € 1200,-

4 persoons, vroeger  €  1700,- , nu € 1600,-

Dus door het laten vervallen van de vergoeding voor vergaderkosten en het laten stijgen van de algemene onkostenvergoeding lijkt de schade voor de fracties beperkt te zijn gebleven.

Probleem is echter dat de afgelopen drie jaar de fracties nauwelijks wisten wat ze als fractiekosten konden opvoeren. Het weekendje Egmond aan Zee is al genoemd en wellicht is een fractie ook gebaat bij een avondje Holiday on Ice om van een bezoek aan de Bananenbar nog maar te zwijgen. Maar of die kiezer daarmee is gediend blijft de vraag.

Als een onkostenvergoeding wordt gegeven, terwijl er geen onkosten bestaan, dan dreigt oneigenlijk gebruik en corrumpering. Dan worden bevriende relaties wat toegestopt en buffers gemaakt voor de verkiezingstijd. Ik heb niets tegen onkostenvergoedingen voor fracties, maar het lijkt me wel, dat de redenen voor die vergoedingen beter moeten worden gedefinieerd.

Op basis van bestaande vergoedingen kunnen er jaarlijks tientallen bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij fracties hun besluiten zouden kunnen toelichten en verdedigen. Ik kan me voorstellen dat fracties, met tegenovergestelde meningen (over het REZ, over de Drom, over wat dan ook) gezamenlijk een bijeenkomst beleggen waarin zij hun verschillende standpunten uitdragen. Op die manier verhoog je de belangstelling voor de politiek en onderhoud je contact met de kiezer en creëer je draagvlak.

Paljas heeft als primaire doelstelling het bevorderen van de discussie over politieke onderwerpen. De middelen die zij daarvoor denkt te kunnen gebruiken zijn,

  1. Het onderhouden van een weblog.
  2. Het organiseren van bijeenkomsten.
  3. Het deelnemen aan verkiezingen.

Punt drie bleek achteraf een vergissing die we niet moeten herhalen. Met punt 1 voldoe ik nog dagelijks aan de doelstelling. Punt 2 is er nooit van gekomen omdat zoiets geld kost en ik daarover helaas niet in voldoende mate beschik.

We hebben nu dus de vermakelijke situatie. Degene die bereid is om een openbare bijeenkomst te organiseren waarin onze politieke voorlieden een glansrol kunnen vervullen door uit te leggen waar ze zoal mee bezig zijn, komt er niet omdat er geen geld is en het bovendien twijfelachtig is of onze politieke voorlieden daar aan mee willen werken.

Degenen die wel over het geld beschikken om openbare bijeenkomsten te organiseren doen het niet, vermoedelijk omdat ze niet in staat zijn uit te leggen waar ze mee bezig zijn.

En zo klungelt de Enkhuizer politiek in gezapig tempo verder.

maart 28, 2017 Posted by | Geldsmijten, Klein Leed, Klungelen | Plaats een reactie

De Hooijmaijers van deze wereld

indianen

Enkhuizer raad verkoopt grond in het recreatieoord

Gisteren groot in het nieuws. Het bericht dat een non-profit organisatie een OV kaart voor € 7,50 aan de consument verkoopt, terwijl hij maar 88 cent kost om te produceren. Ik was niet verbaasd. Elke oplichter weet, dat zaken doen voor de overheid het meeste oplevert.

Een van de zaken die me bij de ontwikkeling van het REZ het meest intrigeerde was het totaal ontbreken van financiële onderbouwing van het project en het totale gebrek aan belangstelling daarvoor van de raad.

Binnen de raad heerst een breed gedeelde afkeer jegens project-ontwikkelaars (die ik overigens niet deel), maar tegelijkertijd doet men  vrijwel blindelings een beroep op ze. Misschien niet het college en de ambtenaren, maar de raad slikt alles voor zoete koek.

Daarnaast heeft de raad het eindoordeel over het bereikte resultaat in handen gegeven van een selectiecomité waarvan men de samenstelling niet kent en waarop men ook geen invloed heeft gehad bij de samenstelling.

Verder is de raad akkoord gegaan met een gesloten beurzen constructie zonder te weten wat de marktprijs was van hetgeen ze aanbood en zonder te weten wat de kostprijs was van hetgeen ze daarvoor in ruil terugkreeg.

In plaats daarvan vergaapt men zich nu aan plaatjes van bungalows, plattegronden en artist-impressions  van de toekomstige situaties. Kortom, uiterlijk vertoon en daarom vergelijkbaar met de  spiegeltjes en kraaltjes waarmee onze voorouders inheemse volkeren ervan wisten te overtuigen dat zij aan ons hun land en grondstoffen moesten overdragen.

Met al haar bombarie en gewichtigdoenerij is de raad van Enkhuizen te vergelijken met de indianen van Manhattan die hun grond verkochten voor goederen met een waarde van 60 gulden. Zoals nu van de raad verwacht wordt grond weg te geven in ruil voor een schattig strandje.

Ik heb op dit blog in het verleden meermalen een poging gedaan te achterhalen wat de waarde was van de grond die de gemeente “gratis” aanbood in ruil voor voorzieningen die de ontwikkelaar voor zijn rekening zou nemen. Maar dat is niet iets waar welk raadslid dan ook zich in wenst te verdiepen.

Ook het college heeft daarover tot dusver geen enkele financiële informatie verschaft anders dan dat het project budgetneutraal zal worden uitgevoerd.

Zoals het college ook geen enkele informatie verschaft over het feit dat de verzwaring van de elektra in de Drommedaris het ene jaar € 100.000,- kost, maar het jaar daarop € 20.000,-.  Een tegenstrijdigheid die de raad niet opvalt of niets kan schelen. Sterker nog, op een enkele uitzondering na wantrouwt men zelfs mijn poging om dat verschil (met hulp van de rechter) verklaard te krijgen.

En mijn verzoek om hulp bij die zoektocht naar de waarheid door de griffiekosten (€ 10,- per raadslid) voor haar rekening te nemen werd (op één enkele uitzondering na) volledig genegeerd.

Alleen als een voor henzelf bestemde onkostenvergoeding dreigt te vervallen komt men in in beweging en wordt die met allerhande drogredenen in stand gehouden. Want dat is iets wat henzelf aangaat. Hoe en of de gemeente zijn geld over de balk smijt zal hun verder een zorg zijn, zolang ze er zelf maar niet onder hoeven te lijden.

Terug naar het recreatieoord en de financiële onderbouwing van dat project.

Dank zij mijn korte vraag (waarvan de betekenis helaas niet werd opgepikt door het NHD) tijdens de stakeholders vergadering kan er meer helderheid worden verschaft. Gaat het bestaande plan uit van een erfpachtconstructie (zoals het college tot dusver suggereerde) of worden de bungalows gebouwd op eigen grond? Het antwoord was, dat het laatste het geval zal zijn.

Welnu, ik meen dat er 160 kavels worden gerealiseerd. Laten we uitgaan van een gemiddelde kavelgrootte van 500 m2 en een m2 prijs van € 300,- dan praten we over een opbrengst van  24 miljoen uit kavelverkoop van waaruit alle verdere noodzakelijke voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Zoals nutsvoorzieningen, wegen en beschoeiingen.

Ik zeg niet dat dit een realistische berekening is. De verkoopopbrengst van kavels kan ook miljoenen hoger of lager uitvallen. Waar het om gaat is dat je met behulp van een berekening, die past op de achterkant van een sigarendoosje, kunt uitvinden of een project aantrekkelijk is of niet.

Zolang de kosten van de noodzakelijke voorzieningen beneden de hier  geschatte 24 miljoen blijven verdien je geld aan de verkoop van kavels. Meer geld verdien je door ze te gaan bebouwen met vakantiebungalows en nog meer geld verdien je door permanente bewoning ervan toe te staan.

Het verbluffende aan de gang van zaken is, dat dit soort van sigarendoosberekeningen nooit door de gemeente zijn gemaakt. Althans, misschien zijn ze wel gemaakt, maar ze zijn niet gedeeld met de raad.

Anders gezegd de gemeente geeft grond weg die na het bouwrijp maken 24 miljoen waard is. In ruil daarvoor wordt er een strandje aangelegd waarvan de kosten volgens een eerdere opgave van de gemeente 1.3 miljoen bedragen. Plus een paar wegen en een modern geoutilleerde camping. Die vervolgens wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Nog veel verbluffender is dat de raad nog nooit de moeite heeft genomen om te vragen naar een financiële doorberekening van de plannen. In plaats daarvan staart men zich blind op de opbrengst van de toeristenbelasting en de bijdrage aan het zwembad.

Terwijl de raad die punten veronderstelde een beletsel te zijn voor een succesvolle tender, heeft de ontwikkelaar al laten weten dat hij gemakkelijk aan die gestelde voorwaarden kan voldoen.

“Penny wise, but pound foolish” zeggen ze in Engeland. Je druk maken over kleinigheden om tegelijkertijd de grote lijn uit het oog te verliezen. Het is van die gemakzuchtige, maar ook kinderlijke benaderingswijze waar de Hooijmaijers van deze wereld dankbaar gebruik van maken.

februari 16, 2017 Posted by | Geldsmijten, Klungelen, Recreatieoord | Plaats een reactie

Probleemloos

accountant 1Afgelopen dinsdag ging het onder andere over het zakgeld van de raadsfracties. De bestaande regeling was € 300,- per jaar plus € 200,- per fractielid. Daarboven werd een vergoeding van € 500,- per jaar gegeven voor vergaderkosten, omdat de gemeente niet over een ruimte beschikte waar fracties konden vergaderen.

Dat laatste probleem is na de verbouwing van de Hoogstraat opgelost. Er is ruimte gecreëerd waar fracties kunnen vergaderen, met als logische conclusie dat de daarvoor verstrekte vergoeding kan worden afgeschaft. Alleen Van Reijswoud (VVD) en Van der Pijll (LvdP) zagen daar de logica van in.

De rest meende dat het beter was om de vergaderingvergoeding (€ 500,-) om te zetten in een algemene  fractievergoeding (zakgeld). Complicatie daarbij is, dat het de gemeente niet is toegestaan om financiële steun te geven aan partij-activiteiten en het zakgeld uitsluitend besteed mag worden aan fractie-activiteiten.

Dus als de fractie haar beraad wil afsluiten met een copieuze maaltijd (of het inhuren van een paaldanseres) dan mag dat, maar als de fractie leden of kiezers gaat uitnodigen, dan is het niet langer een fractiebijeenkomst, maar een partijbijeenkomst en komt ze niet voor vergoeding in aanmerking.

Daar wordt, naar ik heb begrepen, streng de hand aan gehouden. Geld dat niet besteed wordt aan het doelmatige functioneren van de fractie, maar aan andere bijeenkomsten (zoals die met gewone leden of kiezers) mogen (bij wet) niet door de gemeente worden gefinancierd.

Wat zijn activiteiten die het functioneren van een fractie ten goede komen en waarom is daar (volgens de nieuwe regeling) minimaal € 1000,- per jaar voor nodig? Ik heb geen idee en het raadsvoorstel gaf ook geen uitsluitsel. Stella Quasten noemde als voorbeeld  dat er (tijdens de coalitiebesprekingen in 2013) een aantal keren was vergaderd om kennis met elkaar te maken en dat dit kosten voor zaalhuur met zich mee had gebracht.

Ongetwijfeld waar, maar om die kosten te kunnen dragen hadden de 5 coalitiepartijen (gezamenlijk) ook € 2500,- aan vergaderkosten vergoeding gekregen. Voor toekomstige, soortgelijke situaties kan er dus gewoon in de Hoogstraat worden vergaderd.

Dus niet echt een goede reden om de voormalige vergadervergoeding om te zetten in een fractievergoeding.

De vraag is dus, heb je als fractie minimaal € 1000,- per jaar aan zakgeld nodig om te kunnen functioneren? Gegeven het feit, dat je dat geld niet mag gebruiken om er bijeenkomsten met leden of aanhangers te organiseren.

Gelukkig verzekerde de voorzitter ons dat de inmiddels afgelopen regeling nauwgezet was geadministreerd door de griffier en dat teveel betaalde gelden (dat wil zeggen geld dat niet gebruikt was voor vergaderkosten van de fractie) was terug betaald.

Mijn nieuwe WOB verzoek, om inzage te krijgen in de uitgekeerde vergadervergoeding in de afgelopen 3 jaar (inclusief de terug betaalde bedragen) en verantwoording van de uitgegeven bedragen aan vergaderkosten, zal dus probleemloos kunnen worden uitgevoerd.

januari 12, 2017 Posted by | Geldsmijten, Mores, WOB | 9 reacties

Rommelig beleid.

olierook 2

Rommelig beleid

Goed, Olierook roept, dat wat ik schrijf “rommel” is en dus leest hij het niet. Arrogantie van de macht zullen we maar zeggen.

De politiek wil graag betrokken burgers roepen ze voortdurend, maar dan weer niet zo betrokken dat ze een eigen mening mogen hebben. Want dan wordt het afgedaan als rommel.

Olierook vraagt om een krediet van € 60.000,- om een aannemer te kunnen betalen. Het was € 100.000,- (op basis van een achterhaalde offerte) dus nu claimt hij (bij monde van partijgenoot Snoek) een “besparing” van € 40.000,- te hebben bereikt.

Flauwekul, omdat hij een gebruikelijke verkoopprijs vergelijkt met de “officiële” verkoopprijs die alleen maar wordt gebruikt om ons wijs te maken dat we een voordeeltje hebben gescoord. In een volgend bericht daarover meer.

Enfin, € 60.000,- dus. In dezelfde brief waarin hij dat bedrag vraagt, verklaart hij dat de kosten van verzwaring begroot zijn op € 30.000,- en dat hij de aannemer er van heeft weten te overtuigen dat die 1/3 van die kosten voor zijn rekening neemt.

De feitelijke kosten voor verzwaring zijn dus € 20.000,- die vervolgens door gemeente en stichting worden gedeeld. Mag ik als belastingbetaler dan misschien weten waar de resterende € 40.000,- (die hij de aannemer wil betalen) voor zijn bedoeld?

Uit zijn brief (maar liefst 8 pagina’s lang) valt dat niet op te maken, dus vraag ik om de onderliggende stukken. Correspondentie en gespreksverslagen, maar daarin zitten hiaten. Als ik daar bezwaar tegen maak, blijft een antwoord uit. Pas tijdens een hoorzitting wordt me verteld dat de stukken waar ik om gevraagd heb er niet zijn. Maar waarom moeten er dan opnieuw weken verstrijken alvorens me dat “formeel” wordt medegedeeld?

Ik vraag om documenten die in elke normale bedrijfsadministratie (behoudens de maffia), aanwezig behoren te zijn,  maar die in Enkhuizen ontbreken omdat ze “uit efficiëntie overwegingen” niet zijn gemaakt.  Althans dat beweert men.

Dat Olierook leiding geeft aan een “rommelige” organisatie, die cruciale documenten wegmaakt of (nog erger) niet maakt, staat daardoor inmiddels wel vast.

Dus wat verwijt hij mij eigenlijk?

Dat ik wil weten waar mijn belastinggeld aan wordt uitgegeven? Betwist hij wellicht mijn recht om dat te willen weten? Wat probeert hij hier te verzwijgen? En wat proberen zijn hondstrouwe volgelingen te verzwijgen? Roepen die niet voortdurend dat ze transparant willen zijn?

Waarom geven ze verdorie dan geen antwoord op een simpele vraag? Waarom betalen we € 40.000,- extra aan een aannemer zonder dat daar een rekening voor is gestuurd? Waarom zijn de verplichtingen ten opzichte van die aannemer niet schriftelijk vastgelegd?

En sinds wanneer is een mondeling overeengekomen betalingsverplichting minder bindend dan een schriftelijke?

tuinkaboutersHet bestaan ervan is misschien moeilijker te bewijzen, maar de verplichting is net zo bindend. Of is zijn definitie van een “morele” verplichting, een verplichting waarvan het bestaan in twijfel kan worden getrokken, omdat ze mondeling is aangegaan?

Waar het beleid van Olierook op neer komt is, dat hij democratische controle op de door hem gemaakte (betalings)afspraken onmogelijk maakt.

En dat hij daar mee weg lijkt te komen dankt hij uitsluitend aan het feit, dat de Enkhuizer raad voor het merendeel bestaat uit gehoorzame tuinkabouters. (Wie de schoen past trekke hem aan)

oktober 22, 2016 Posted by | Drommedaris, Geldsmijten, Olierook | 4 reacties