Keuzes maken.

Gelet op de Facebook discussie waarin ik recentelijk betrokken ben geraakt heb ik het bestuur van Nieuw Enkhuizen de onderstaande mail gestuurd.

Geacht bestuur,

Een jaar geleden ben ik, na tientallen jaren bewust partijloos te zijn geweest, lid geworden van Nieuw Enkhuizen.
Met als reden dat deze partij, als enige, bereid was om te strijden voor een rechtvaardiger verdeling van de kostenbijdrage aan de SED.
Ik betreur het dan ook dat deze verkiezingsbelofte, na de verkiezing, is ingewisseld voor deelname aan een raadsbrede coalitie.
Recentelijk ben ik betrokken geraakt bij een dispuut op Facebook waarbij mij verweten werd, dat ik als lid van NE de reputatie van HEA met modder had besmeurd. 
Hoewel die beschuldiging volstrekt ongefundeerd was en bovendien gedaan door iemand die zijn eigen belang in de discussie trachtte te verbergen door een schuilnaam te gebruiken, is bij mij toch de vraag gerezen in hoeverre een partijlidmaatschap te combineren valt met de functie van politiek commentator.  
Binnen de bekrompen en veelal achterbakse politieke verhoudingen in Enkhuizen blijkt dat niet mogelijk te zijn. 
Omdat de functie van politiek commentator meer bij me past, dan lid van een partij, zeg ik bij deze mijn lidmaatschap van de partij op.
Ik wens Nieuw Enkhuizen veel succes met het realiseren van haar politieke doelen.   
Met vriendelijke groet,
Chris Segerius.

 

Advertenties

Nogmaals Nicolaas Stegeman

In mijn vorige column vroeg ik me af wie Nicolaas Stegeman eigenlijk was. De man die me (op Facebook) er van beschuldigde met modder te gooien naar HEA. Een politieke partij in Enkhuizen waarvan Hans Langbroek raadslid is.

Stegeman uitte zijn beschuldigingen naar aanleiding van mijn column WEEFF-foutje. Daarin vraag ik me af of het van WEEFF wel zo verstandig is om Wim Langbroek te laten bepalen of de opvattingen die Hans Langbroek (zijn oudere broer) naar buiten brengt nieuwswaardig genoeg zijn om door WEEFF als nieuws te worden verspreid.

Daarop wordt door Nicolaas Stegeman furieus gereageerd. Me dit afvragen staat volgens hem gelijk aan modder gooien naar HEA. De naam HEA wordt in mijn column nergens genoemd.

Ik mijn vorige column stelde ik vast, dat Nicolaas Stegeman een “fake” account is. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat al de door mij genoemde bewijzen inmiddels alweer van zijn account zijn verwijderd.

Blijft de vraag wie is de eigenaar van het fake Facebook account (dat nog steeds actief is en nog steeds probeert vrienden te maken in de groep “Je bent een echte Enkhuizer als”). Het antwoord zit verscholen in het bovenstaande screenshot.

Het werd me toegezonden door Nicolaas Stegeman.

Het is een screenshot van de computer die is ingelogd op de Facebookpagina van Hans Langbroek. Degene die heeft ingelogd heet Wim en zijn beeldmerk is het beeldmerk van Wim Langbroek.

Kortom, Wim Langbroek gebruikt Nicolaas Stegeman als zijn schuilnaam en onder die schuilnaam beschuldigt hij mij van van alles en nog wat. Waarbij Nicolaas Stegeman opvallend veel steun krijgt van een tweetal andere “lege” accounts. D.w.z accounts die geen informatie bevatten over de eigenaar en daarom (voor hetzelfde geld) ook eigendom van Wim Langbroek kunnen zijn.

Nicolaas Stegeman kan niet nalaten om op zijn account te pochen over het resultaat van zijn schermutselingen met mij. Op dat moment zit hij nog in zijn rol als nieuwkomer die net vanuit Den Haag is gearriveerd. Een rol die hij inmiddels weer achter zich heeft gelaten. Dus plaats ik zijn opmerkingen daarover voordat hij die ook verwijderd heeft.

modder

Tot slot, de oorspronkelijke vraag in mijn column WEEFF-foutje was, doet WEEFF er verstandig aan Wim te laten beoordelen of wat Hans zegt nieuwswaardig is? Wim had  via zijn eigen account daar antwoord op kunnen geven, maar hij koos er voor om mij (onder een schuilnaam) te belasteren.

Wat mij betreft hoort zo iemand niet thuis in een door de overheid gesubsidieerde organisatie die zich tot doel stelt nieuws te verspreiden.

Verder wil ik er op wijzen, dat ik over geen enkele aanwijzing beschik dat het raadslid Hans Langbroek ook maar iets te maken heeft gehad met de activiteiten van zijn jongere broer.

 

Wie is eigenlijk Nicolaas Stegeman?

stegemanHij is in ieder geval niet de man van de bijgaande foto. Dat is de foto van een fotomodel dat op tal van andere websites als uithangbord wordt gebruikt.

Nicolaas beweert dat hij op 5 december 2018 naar Enkhuizen is verhuisd. Als bewijs  heeft hij op Facebook de foto van een uitladende verhuiswagen geplaatst, die volgens het bijschrift het moment weergeeft dat de verhuizing (naar Enkhuizen) voltooid is.

verhuiswagenDe verhuiswagen heeft een Belgisch kenteken. De portiekbekleding (uiterst links op de foto) is typisch Belgisch en ben ik nooit in Nederland tegengekomen. Kortom, deze foto is niet het bewijs van een verhuizing naar Enkhuizen.

Het is een stockfoto van verhuisbedrijf Elias uit Brugge.

Verder kookt Nicolaas veel en graag. Het fotografisch bewijs daarvan toont hij graag op zijn Facebook, maar het zijn nooit foto’s van zijn eigen creaties, maar foto’s uit verkoop brochures of kookboeken. Eén daarvan wordt “geliked” door iemand die in het verdere verloop van mijn discussie met Nicolaas een rol zal spelen. Wim Langbroek. Vrijwilliger bij WEEFF.

Op het moment dat ik dit schrijf heeft hij nog geen vrienden, hoewel er dus op sommige van zijn uitingen wordt gereageerd. Maar de site is vermoedelijk nog steeds in opbouw. Van zijn Facebook leven voor zijn 65ste verjaardag is niets bekend. Alleen de afgelopen maand lijkt hij een actief bestaan te leiden.

Kortom Nicolaas Stegeman is niet meer dan een Facebook identiteit, wiens bestaan pas echt tot leven komt als hij mij, naar aanleiding van mijn column van 13 januari “WEEF-foutje” van moddergooien kan beschuldigen.

Slachtoffer van mijn moddergooien is (volgens Nicolaas) Hans Langbroek, de fractie voorzitter van HEA. Wat mijn moddergooien volgens Nicolaas helemaal schandalig maakt is het feit, dat ik één keer lijstduwer van NE ben geweest.

Nu weet ik, dat Langbroek, na jarenlang voor NE in de raad te hebben gezeten, nu niets liever doet dan zich tegen die partij afzetten vanwege het vermeend onrecht dat hem (door die partij) in het verleden ooit is aangedaan.

Maar zo er al sprake zou zijn van “moddergooien” (naar mijn overtuiging is daar geen sprake van, ik vraag me alleen af waarom WEEFF zoveel aandacht besteed aan een activiteit van Langbroek, die Langbroek zelf niet eens de moeite waard vindt om te vermelden op zijn Facebook pagina) dan nog heeft dat “moddergooien” niet betrekking op Langbroek, maar op WEEFF.

En waarom schiet een volslagen onbekende (die nog geen maand in Enkhuizen woont) Langbroek te hulp? Alsof Langbroek zichzelf niet kan verdedigen. En hoe weet iemand, die hier nog geen maand woont, dat ik lijstduwer was van NE? Iets wat 3/4 van de hier al jaren wonende bevolking niet eens zou weten.

Voorlopig houd ik het er dus nog maar even op, dat Nicolaas Stegeman een gefingeerd karakter is (ofwel een catfish account) die het als zijn taak ziet om in te grijpen als er (al dan niet vermeend) belangen van Hans Langbroek in het geding zijn. Daarin bijgestaan door een ander personage die onder een schuilnaam opereert, Ilias Abou Ab.

Niet valt uit te sluiten dat Nicolaas Stegeman en Ilias Abou Ab dezelfde persoon zijn en elkaar om die reden telkens weer bijvallen.

Daarmee is aan de oorspronkelijke vraag (waarom besteedt WEEFF zoveel aandacht aan een activiteit van Langbroek als hij er zelf geen enkele aandacht aan besteedt?) een tweede toegevoegd.

Wie is de eigenaar van het catfish account “Nicolaas Stegeman”? Een account dat het meent op te moeten nemen voor de belangen van Langbroek. Is dat Langbroek zelf of is dat iemand uit zijn nabije omgeving?

Vragen die ik binnenkort zal voorleggen aan de WEEFF directie, maar ook aan onze nieuwe burgemeester. Ik ga er tenminste van uit dat hij niet zal toestaan dat politieke stromingen in Enkhuizen hun toevlucht nemen tot gefingeerde Facebook accounts om daarmee (hun al dan niet vermeende) tegenstanders het leven zuur te maken.

Raadsels.

Mijn vorige bericht was een reactie op een bericht dat WEEFF op haar website geplaatst had en dat door een van haar medewerkers (Wim Langbroek) onder de aandacht van een groter publiek werd gebracht door het te delen in de Facebook groep “Je bent een echte Enkhuizer als”.

Mijn kritiek betrof het feit, dat de bron van het bericht (de Facebook pagina van Hans Langbroek) niet terug te vinden was. Ook voor een bewering in het bericht zelf, dat (vanwege de hoge gemeentelijke lasten) Langbroek de begroting had afgekeurd, bestond geen bewijs.

Ik heb de column met mijn bevindingen ook gedeeld in de Facebook groep “Je bent een echte Enkhuizer als”. Dat delen is bedoeld als aankondiging van een nieuwe column. Het onderwerp waarover ik schrijf (lokale politiek) is weinig populair. Daar staat tegenover dat de meeste groepsleden weten waar ik over schrijf en dat je (door niet op de link te klikken) niet hoeft te lezen wat ik heb geschreven.

Opmerkelijk was, dat naar aanleiding van hetgeen ik had geschreven mij het recht werd ontzegd dat met de groep te delen. Een onder pseudoniem opererend groepslid meende dat alleen gezellige dingen met de groep gedeeld mochten worden.

Een ander die (naar eigen zeggen) sinds kort hier woonachtig is en zich aan het oriënteren is voor wat betreft de lokale politiek betwistte mijn recht van spreken over andere politici. Hoe en op welke manier hij bezig is zich te oriënteren zei hij niet, maar ik vermoed, gelet op zijn manier van redeneren, dat die oriëntatie grotendeels plaats vindt binnen HEA.

Hij bestond het om te beweren dat, omdat ik lijstduwer ben geweest bij NE, ik mij niet mocht uitlaten over de lijstaanvoerder van HEA. Of deze nogal grove inperking van mijn recht op vrije meningsuiting deel uit maakt van het oriëntatie traject dat hij momenteel doorloopt weet ik niet. Het kan ook zijn dat hij dat soort merkwaardige opvatting al van oudsher heeft en dat de Enkhuizer lokale politiek hem slechts de gelegenheid biedt om het verder te ontwikkelen.

Hoe dan ook, inmiddels heeft hij op mijn verzoek een screenshot geproduceerd van een Facebook site die “Ps Hans Langbroek” heet.

Een zoekopdracht naar die site levert mij niets op, maar misschien heeft Langbroek mij op een of andere wijze geblokkeerd. Als anderen die site wel kunnen bereiken laat me dat dan even weten.

Ook staat er op die site niet wat Wim Langbroek beweerde dat er opstond. Namelijk een vraag van Hans Langbroek of zijn initiatief (een stille tocht van gele hesjes richting stadhuis) op bijval kon rekenen.

Maar misschien heeft hij die vraag (onder druk van buitenaf) wel weer ingetrokken. Kortom allemaal raadsels, zodra ik meer weet kom ik er op terug.

Weeff-foutje

langbroek-1Het valt me de laatste tijd op, dat op de website van WEEFF  (onze lokale omroep) Wim Langbroek steeds vaker berichten plaatst over Hans Langbroek.

Ging het in december over een vuurwerkvrije zone, hadden de foto’s van de nieuwjaar receptie een hoog HEA/Langbroek gehalte, in januari brengt Wim het “nieuws” dat zijn naamgenoot voorstander is van een stille tocht van Enkhuizer gele hesjes richting het stadhuis.

Om daar aangekomen te bepleiten, dat de gemeentelijke lasten omlaag moeten. Dat heeft Langbroek (Hans) zelf ook al gedaan en om die reden heeft hij (volgens Wim) zelfs tegen de laatste begroting gestemd.

Jammer genoeg is dat dan weer niet waar. Hans heeft wel tegen de begroting gestemd, maar niet omdat de daarin voorkomende lasten te hoog waren voor de burgers, maar omdat ze uitgaven bevatte voor de aanleg van een parkeerterrein op een plek die Hans niet aanstond.

Volgens Wim (Langbroek) had Hans (Langbroek) zijn plan voor de stille tocht ontvouwd op de Facebook pagina van Hans. Helaas bleek dat ook niet waar.

Kortom, Wim heeft het “nieuws” over Hans grotendeels uit zijn duim gezogen.

Nu weet ik vanuit het verleden, dat Hans Langbroek zich (uit electorale overwegingen)  graag profileert als lokaal alternatief voor welke protest partij dan ook. Om het even of het nu om een linkse, dan wel een rechtse protestpartij, gaat. Volgens hem is het zelfs achterhaald om in termen als links en rechts te denken.

Maar waarom Wim Langbroek meent, dat de opvattingen van Hans Langbroek dusdanig belangwekkend zijn, dat je zelfs zaken moet verzinnen, om ze als nieuws te kunnen presenteren, is me een raadsel.

Sinterklaas syndroom

sinterklazen

Een dag of wat geleden schreef ik te verwachten, dat deelname aan het burgerpanel zou tegenvallen omdat, als je ergens in wilt participeren, je je toch een beetje moet verdiepen in de materie.

En dat er nu eenmaal niet veel mensen zullen zijn die zich willen verdiepen in problemen die betrekking hebben op het besturen van de stad.

Het voltallige college is van buiten de stad en hetzelfde geldt voor gemeente-secretaris en griffier.

Met mijn opvatting heb ik de plank echter volledig misgeslagen.

De laatste keer dat ik keek waren er meer dan zevenhonderd deelnemers aan het burgerpanel. Zowel afkomstig uit Enkhuizen als StedeBroec.

Dat is een alleszins respectabel aantal, omdat ik schat, dat bij de politieke besluitvorming in Enkhuizen nooit meer dan 50 burgers (fractieleden en leden van de steunfracties) zijn betrokken.

Nu is het natuurlijk wel zo, dat er aan deelname aan het panel geen eisen worden gesteld en niemand zich dus hoeft af te vragen wat de mogelijke gevolgen zijn van de wensen en verlangens die hij/zij naar voren brengt.

Ruim baan dus voor het Sinterklaas syndroom.

Dat syndroom ontstaat rond het zevende levensjaar wanneer elk kind geconfronteerd wordt met de keiharde werkelijkheid dat Sinterklaas niet bestaat. De meesten zullen  knarsetandend dit gegeven accepteren, maar een aanzienlijk aantal doet dit alleen voor de buitenwereld, terwijl ze (onbewust) blijven  geloven in het bestaan van een autoriteit die in staat is om hun wensen in vervulling te doen gaan.

Van dit gegeven maken politieke partijen dankbaar gebruik om in verkiezingstijd zaken te beloven, waarvan je redelijkerwijs kunt veronderstellen dat er geen geld voor zal zijn om ze te realiseren. Zo stelde Nieuw Enkhuizen een buitenzwembad in het vooruitzicht omdat een groot aantal mensen had aangegeven een dergelijke voorziening wel leuk te vinden.

De harde werkelijkheid is echter, dat de ruimte voor “nieuw beleid” op de gemeentelijke begroting uiterst beperkt is en dat er dus voortdurend keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Maar het maken van keuzes is geen eis die gesteld wordt om te kunnen deelnemen aan het burgerpanel. Daar mag je net zo veel wensen naar voren brengen als je maar wilt.

Het verwerken van al die wensen rechtvaardigt waarschijnlijk het aannemen van extra ambtelijk personeel, wat (gezien de kosten daarvan) weer een (financiële) beperking zal opleveren voor wat betreft de realisatie van die wensen.

Samengevat, burgerparticipatie verhoogt de werkgelegenheid (en de daarmee gepaard gaande kosten) op ambtelijk niveau, maar leidt zelden tot daadwerkelijke veranderingen.

 

Papieren tijger.

Mijn vorige column ging over het “burgerpanel” en het gegeven dat je, als je de vragen in een opinie-onderzoek maar slim genoeg formuleert, je de uitkomst van zo’n onderzoek voor een belangrijk deel kunt bepalen.

Waarmee ik niet wil zeggen, dat de afdeling die zichzelf belast heeft (of door anderen belast is) met dergelijke onderzoeken de wens heeft (of het vermogen) om dergelijke onderzoeken te manipuleren.

Het enige waar ik op wil wijzen is, dat veel van de wensen van ambtelijke organisaties niet beargumenteerd kunnen worden vanuit een objectieve noodzaak, maar eerder het resultaat zijn van een subjectieve wenselijkheid die dat deel van de organisatie koestert. Omdat ze er zelf belang bij heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van status of werkgelegenheid.

In dit geval, is er ooit vastgesteld dat er in Enkhuizen een behoefte is aan “meedenken” of dat men graag zijn “mening” kenbaar wil maken aan de ambtelijke organisatie? Ik twijfel daar namelijk een beetje aan.

Om te kunnen meedenken zul je je toch een klein beetje in de materie moeten verdiepen en het animo daarvoor lijkt me niet al te groot.

Een “mening” kenbaar maken kun je ook op Facebook, waar ze ook door anderen kan worden gelezen. De “meningen”, die naar voren worden gebracht op het burgerpanel, worden alleen maar gelezen door de ambtenaren die het panel beheren.

Daarop reageren kunnen en mogen ze niet, want dat is het terrein van de politiek. En dus zou het me daarom niets verbazen als het burgerpanel dezelfde weg opgaat als het eerdere stadspanel en uiteindelijk zal neerkomen op een jammerlijke mislukking.

tijgerDe belangrijkste reden daarvoor lijkt me, dat politiek Enkhuizen veel te onzeker is om zichzelf serieus te nemen en zich daarom ondergeschikt heeft gemaakt aan de wensen en opvattingen van college en ambtenaren.

Met als gevolg dat ze zichzelf daarmee tot een papieren tijger heeft gemaakt.

Dus, in plaats van dat de politiek het burgerpanel gebruikt als vertrekpunt om met de burgers in discussie te gaan, mogen burgers slechts hun wensen kenbaar maken bij de ambtelijke organisatie, waarna die vervolgens “de politiek” laat weten wat haalbaar is.

De burger vragen deel te nemen aan een proces, maar jezelf tegelijkertijd afzijdig houden van dat proces en er geen verantwoording voor  nemen, heeft geen enkele zin. Als “de politiek” zichzelf legitimiteit wil verschaffen dan zal ze met de burger in discussie moeten gaan. Blijft men dat weigeren, dan komen de gele vestjes vanzelf in opstand.