Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Verschil maken

kat-uit-de-boom-kijkenNog drie dagen te gaan en het ziet er niet naar uit dat er een serieuze aanval komt op onze campagne slogan. “Stem Nieuw Enkhuizen en bespaar ruim 8 ton”.

Enkhuizen Vooruit doet nog een halfslachtige  poging twijfel te zaaien zonder al te veel succes.

De te hulp geroepen wethouder Struijlaart heeft erkend dat het anders had gekund, maar omdat niemand er op had aangedrongen, hij zich niet geroepen had gevoeld om het anders te doen. En dus gewoon een ambtelijk advies had opgevolgd.

Maar goed, die 8 ton komt niet vanzelf uit de lucht vallen, we zullen er ook iets voor moeten doen. Bijvoorbeeld door onze buurgemeenten Stede Broec en Drechterland er van te overtuigen dat het ons als Enkhuizers ernst is, als we gelijke behandeling eisen.

Aangezien de overige partijen niets beter weten te doen dan de kat uit de boom kijken, heeft Nieuw Enkhuizen geen andere keus dan het voortouw te nemen.

Maar dat heeft natuurlijk alleen maar effect als een redelijk aantal mensen Nieuw Enkhuizen steunt. Zoals de zaken er nu voor staan kun je alleen maar concluderen dat het de andere partijen niet kan schelen of die 8 ton ooit terug komt.

Nu denk ik dat ze na de verkiezingen wel zullen bijtrekken en als gebruikelijk weer het hoogste woord zullen voeren, maar helemaal zeker ervan ben je natuurlijk nooit.

Dus ligt hier een schone taak voor mensen die normaal gesproken niet gaan stemmen. Deze keer kunnen zij het verschil maken.

Dus hou nu eens op met te roepen dat het toch geen verschil uit maakt. Kom uit je luie stoel, ga stemmen en kies Nieuw Enkhuizen en dan zal je zien dat die 8 ton wel degelijk richting  Enkhuizen komt. Dat is het enige wat je in vier jaar hoeft te doen en daarmee help je Enkhuizen en jezelf vooruit.

Ik weet ook wel dat die 8 ton niet alle problemen oplost, maar het is een begin. En het zetten van die eerste stap is voor de raad misschien aanleiding zichzelf niet langer te zien als geroutineerde “katten uit de boom kijkers”, maar zichzelf te transformeren tot “schoppen onder de kont gevers”.

Maar voor het zover is, moeten we (de kiezer) eerst zelf wat doen.  En dat is even niet met onze smartphone spelen, maar met een ouderwets potlood een vakje rood kleuren.  Maakt niet uit van wie, als hij/zij maar op lijst 6 staat.

Advertenties

maart 18, 2018 Posted by | Doorpakken, Enkhuizen Vooruit, SED, Struijlaart | 3 reacties

Niet veel onrust.

Bier & Ballen voor twee HRVanmiddag even op kosten van het CDA een biertje pakken in brouwerij de Werf in de Paktuinen. In Nederland hebben we er geen weet van, maar in het Verenigd Koninkrijk is dat een gevaarlijke associatie.

“They even couldn’t organise a piss-up in a brewery” is een populaire zegswijze aldaar. Om aan te geven dat de betrokkenen (organisatorisch gezien) nogal zwak begaafd zijn.

Een piss-up is een drink sessie met als enig oogmerk dronken te worden. Op het oog een eenvoudige opdracht in een brouwerij, maar als zelfs dat niet lukt, wat valt er verder dan nog te verwachten van de organisatoren van dat festijn?

Zo erg is het nu ook weer niet voor wat betreft de Enkhuizer politiek, hoewel die toch voornamelijk uitblinkt in het langs elkaar heen praten. Dat daardoor het grootste deel van de bevolking inmiddels heeft afgehaakt is helaas een feit.

Niet dat de direct betrokkenen zich daar heel erg druk over maken. Al brengt maar 10% van de kiesgerechtigden hun stem uit, de 17 pluchen zetels zullen moeten worden gevuld en blijven in die zin een zekerheidje voor iedereen die meedoet.

Dat neemt niet weg dat ik het een angstige gedachte vind, dat iedereen, die een flink deel van de (nu nog) thuisblijvers weet te mobiliseren het bestaande politieke landschap volledig overhoop kan gooien.

Maar zover zal het in Enkhuizen niet zo gauw komen. Als stad zijn we ooit eens tegen het wettige gezag opgestaan, maar dat is al weer honderden jaren geleden.

Dus de verwachting is gerechtvaardigd, dat het door het CDA georganiseerde bierfestijn uiteindelijk niet tot veel onrust in de stad zal leiden.

maart 17, 2018 Posted by | Fratsen | Plaats een reactie

Inkijkje

In mijn column die ik eerder eerder vandaag plaatste (Opstaan en een kerel zijndokwerker) is een van mijn belangrijkste conclusies, dat het niet aan bureaucraten, maar aan gekozen vertegenwoordigers is om te bepalen wat wel en wat niet goed voor ons is.

Vijf uur na plaatsing blijken er al 5 mensen te zijn (die naar ik aanneem deel uitmaken van onze plaatselijke politieke elite), die het niet met die opvatting eens te zijn en een negatieve beoordeling geven.

En dat geeft (wat mij betreft) een interessant inkijkje hoe plaatselijke politieke insiders (want outsiders lezen geen blog dat alleen maar over politiek gaat) tegenover democratische verhoudingen staan.

maart 16, 2018 Posted by | Bestuurscultuur | 4 reacties

Opstaan en een kerel zijn.

dokwerkerIn een reactie op mijn vorige column citeert Frank van Gangelen (secretaris van Enkhuizen Vooruit en nummer 2 op hun kieslijst) artikel 10.2 i van het SED bedrijfsplan.

Een positief of negatief resultaat tussen de totale vrijval in de drie gemeenten en de exploitatie van de SED-organisatie, zal naar rato van het ingebrachte budget worden verrekend met de individuele gemeenten.

Het is het gebruikelijke ambtelijke abracadabra voor de gevorderde lezer.

Zoals ik het begrijp hebben de gemeenten hun gebudgetteerde personeelskosten over gemaakt naar de SED, die op basis van die budgetten (in haar naam) alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoert.

Omdat men verwachtte, dat de SED dat effectiever kon dan de drie gemeenten zelfstandig, zouden de oorspronkelijke gebudgetteerde personeelskosten worden vergeleken met de door SED uitgegeven personeelskosten. 

Wat in 2015 een verwachtte besparing zou opleveren van 1.4 miljoen, die vervolgens naar rato van het ingebrachte personeelsbudget verdeeld zou worden tussen de deelnemende gemeenten. 

Deze handelswijze gold voor zowel een positief als negatief resultaat, waarbij ik me afvraag of men in 2014 voorzag dat in 2017 een negatief resultaat van 13,4 miljoen tot de mogelijkheden behoorde. Of dat men zich realiseerde, dat men door deze formulering een begrensd positief resultaat koppelde aan een onbegrensd negatief resultaat (zie het vorige column).

Dus ja, je kunt spreken van een ambtelijk gelijk, maar boven het ambtelijk gelijk staat het politieke gelijk. En het politieke gelijk treedt in werking als blijkt dat het ambtelijke gelijk onvoorziene en ongewenste neveneffecten heeft.

In dit geval, dat de kleinste gemeente de grootste bijdrage levert aan een maatregel waar alle drie gemeenten in gelijke mate belang bij hebben.

Indien politici geconfronteerd worden met een ambtelijk gelijk, dat politiek gezien onacceptabele resultaten oplevert, dan is het niet alleen hun taak, maar ook hun plicht  om dat onacceptabele resultaat ongedaan te maken.

Maar in dit geval hebben zowel wethouder als raad zich niet gedragen als politici, maar als gedweeë uitvoerders van ambtelijke onzin.

Een sub-slogan van Nieuw Enkhuizen is, “Anders denken, anders doen” en vandaar mijn oproep: “Sta op, wees een kerel en doe wat goed is in plaats van je te verschuilen achter bureaucratische onzin”.

De huidige gang van zaken is het zoveelste vertoon van onmacht van een met zichzelf worstelende raad. Die maar niet in staat is te beseffen dat het niet de bureaucraten zijn die bepalen wat er moet gebeuren, maar dat het de gekozen vertegenwoordigers van het volk zijn die dat bepalen.

Dus laten we hopen dat degenen die zich nu verkiesbaar hebben gesteld  nog voor de verkiezingen zullen verklaren dat ook zij zullen opkomen voor de belangen van Enkhuizen en er geen genoegen mee nemen dat de inwoners van Enkhuizen als tweederangs burgers worden behandeld en (zonder aanwijsbare reden) voor dezelfde dienst meer moeten betalen dan de overige SED inwoners.

Komt die verklaring er niet vóór de verkiezingen, dan is Nieuw Enkhuizen de enig veilige keuze. Tenminste, als het belang van de Enkhuizer bevolking U aan het hart gaat.

maart 16, 2018 Posted by | Geld terug, SED, Struijlaart | 3 reacties

Politieke gemakzucht.

Erik

“Opvatting”

Goed, in mijn vorige bericht stelde ik dat het dagelijks bestuur van de SED organisatie een in procenten uitgedrukt recht op teruggave (van besparingen) had omgezet in een (in procenten) even grote verplichting  tot betalen in geval er sprake zou zijn van tekorten.

Staat dat ergens zo geformuleerd? Nee, maar het is de interpretatie van het dagelijks bestuur en haar ambtenaren. Is er een andere interpretatie mogelijk? Uiteraard, maar zolang raadsleden niet de tijd nemen om er over na te denken, blijft de opvatting van het DB (hoe vaag ook geformuleerd) van kracht.

Waar zouden raadsleden over na moeten denken?

Bijvoorbeeld over hoe logisch het is, dat je een onbegrensd nadeel overeenkomt in ruil voor een begrensd voordeel.

Wat bedoel ik met beide begrippen? Welnu, uitgangspunt is de totale (aan de SED overgedragen) loonsom en het aandeel dat de diverse gemeenten daar in hebben.

Stel de totale loonsom is 100. Het aandeel van Enkhuizen is 37 en van Stede Broec en Drechterland respectievelijk 33 en 30.

Besparingen in de loonsom levert Enkhuizen relatief het grootste voordeel op. Men krijgt dan namelijk 37% van de besparing. Echter, dat voordeel is begrensd. De loonsom zal nooit naar 0 dalen. Je mag al blij zijn als hij 10 punten daalt.

Een stijging van de loonsom kent daarentegen geen begrenzing. Door stijging in de hoeveelheid werk zou ze zelfs zo maar kunnen verdubbelen. Het nadeel voor Enkhuizen (als de loonsom stijgt wordt men geacht het grootste deel daarvan voor zijn rekening te nemen) is daardoor onbegrensd.

Volgens de uitleg van Struijlaart afgelopen dinsdag is dat de manier waarop de overeenkomst tussen de drie gemeenten werkt en hoort te werken. Helaas staat dat nergens zo omschreven.

Het is dan ook niet meer dan een “opvatting” die Struijlaart (en zijn collega DB leden uit  Stede Broec en Drechterland) zich eigen hebben gemaakt.  Het is een “opvatting” die op basis van de huidige stand van zaken Enkhuizen ruim 8 ton kost en de gemeenten Drechterland en Stede Broec gezamenlijk ruim 8 ton bespaart.

Is er een alternatief voor de nu gekozen kostenverdeling voor de OOP?

Uiteraard, je kunt er ook voor kiezen de bijdrage voor elke inwoner gelijk te laten zijn.

Wat heeft Struijlaart belet om die keuze te maken? Geen idee. Gemakzucht wellicht? Onvoldoende inzicht in welke verplichtingen er daadwerkelijk zijn aangegaan? Onvoldoende betrokkenheid bij het wel en wee van Enkhuizen?

Eén ding is zeker, tegenover de “opvatting” van Struijlaart laat zich gemakkelijk een andere stellen. Eén die wel oog heeft voor het belang van Enkhuizen.

De instantie die deze andere opvatting naar voren had moeten brengen (zeker nadat daar vanuit de bevolking op was aangedrongen) is de gemeenteraad. Maar die had daar (op 12 december 2017) duidelijk geen zin in. Te veel werk, te ingewikkeld, het is al bijna Kerst, wie zal het zeggen? Als eerder vermeld, dit verzuim kost de inwoners van Enkhuizen 8 ton over de hele planperiode.

En tenslotte is, over minder dan een week, het woord aan de allerhoogste instantie in de gemeente. De kiezer. Die bepaalt namelijk (door middel van verkiezingen) wie er namens hem/haar besluiten mag nemen in de komende 4 jaar.

Zullen dezelfde mensen in de gemeenteraad komen die in december 2017 nalieten om de “opvatting” van Struijlaart aan een gedegen onderzoek te onderwerpen?Dat zou zo maar kunnen en het zou zeker niet de eerste keer zijn dat politieke gemakzucht verder zonder gevolgen blijft.

maart 15, 2018 Posted by | SED, Struijlaart | 7 reacties

Verdeelsleutel

verdeelsleutelGisteravond was dan eindelijk het grote moment aangebroken waarop wethouder Struijlaart (op uitnodiging van Enkhuizen Vooruit) zou komen uitleggen hoe het nu zat met de verdeelsleutel die er voor kostenverdeling van het Ontwikkelingsplan (OOP) is gebruikt.

Althans daar hoopte ik op, Struijlaart zelf bleek andere plannen te hebben.

Om te beginnen complimenten voor Enkhuizen Vooruit die de zaakjes keurig voor elkaar had. Zorgelijk dat een politieke discussie over een toch niet onbelangrijk onderwerp, waar bovendien de nodige aandacht aan was besteed, zo weinig belangstelling kreeg.

Wat moet je in Enkhuizen nog meer doen om de mensen in beweging te krijgen, als zelfs de aanwezigheid van een wethouder geen garantie is voor een goed gevulde zaal?

Dan de avond zelf. Struijlaart vertelde, hij ging door met vertellen en bleef maar vertellen over de financiering van de SED. Een breed onderwerp waar je lekker veel over kunt vertellen, zonder dat je toekomt aan wat ik de kern van de avond zou willen noemen.

Wat is nu eigenlijk de rechtvaardiging voor de financiering van het  OOP, waarbij Enkhuizen als kleinste van de drie gemeenten, geacht wordt om de grootste bijdrage aan de kosten van het plan te leveren? Maar liefst 8 ton meer dan wanneer alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage zouden leveren.

De formeel gegeven reden is uiteraard bekend. Bij het tot stand komen van de SED stonden de samengevoegde loonsommen in een bepaalde verhouding tot elkaar. Die verhouding zou gebruikt worden bij het uitkeren van de te verwachten besparingen.

Enkhuizen had de grootste loonsom ingebracht en had, in geval van besparing, dus het recht op een groter deel dan de anderen.

Zover zo goed. Helaas, de besparingen zijn nooit gerealiseerd. Integendeel, er was sprake van extra kosten. Dus werd het “recht” op een groter aandeel in de besparingen, omgezet in een “plicht” tot een grotere bijdrage in de kosten. Voor sommigen is dat een logisch voortvloeisel.

Niet wat mij betreft. Het recht op het één, kan nooit automatisch leiden tot een plicht voor wat anders. In dit geval de verdeling van extra kosten. In plaats van dat de extra loonkosten gelijkelijk over de drie gemeenten werden verdeeld, werden ze verdeeld volgens een formule die nooit was toegerust voor het doel waarvoor ze was ontworpen.

Met als verbluffend resultaat, dat de kleinste gemeente werd opgezadeld met de meeste kosten.

Dik-TromHet is een regeling die Dik Trom zou hebben kunnen uitvinden. Je bedenkt een regeling waarbij een worst als beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, in de wetenschap dat de condities waaronder je de worst zal moeten afgeven, zich nooit zullen voordoen.

Weliswaar was bij aanvang van de SED bedacht dat door efficiënter werken de totale loonsom zou dalen, maar het omgekeerde was waar gebleken. De totale loonsom is (mede als gevolg van het OOP) explosief  gestegen. En omdat Enkhuizen bij daling van de kosten procentueel het grootste voordeel zou hebben gehad, kreeg ze bij stijging van de kosten procentueel het grootste nadeel toebedeeld.

Dat is de (in mijn ogen tamelijk primitieve) logica waar de kostenverdeelsleutel op is gebaseerd en die door Struijlaart wordt verdedigd.

Duidelijk is, dat het bij Struijlaart, noch bij de Enkhuizer raad, ooit is opgekomen, dat de sterk gewijzigde omstandigheden een goede reden had kunnen zijn om nog eens na te denken over de aanpassing van die verdeelsleutel.

Zo’n aanpassing was weliswaar al eens gebeurd (dus onmogelijk was het niet), maar men was bij het Ontwikkelingsplan niet op het idee gekomen. Had het kunnen gebeuren vroeg oud raadslid Noorman? Jazeker, dat had gekund, maar het was nu eenmaal niet gebeurd, antwoordde  Struijlaart. Daar kun je verder van alles van vinden, maar onmiskenbaar feit is, dat wethouder noch raad reden hebben gezien voor een aanpassing van de verdeelsleutel.

En daarmee zijn we aangekomen bij de oorzaak van het probleem. De Enkhuizer raad had (gezien de gewijzigde omstandigheden) moeten aandringen op een aanpassing van de verdeelsleutel. Dat heeft ze, ondanks aandringen van betrokken burgers, niet gedaan. Dus wast de wethouder zijn handen in onschuld, terwijl de raad zich mag afvragen of ze zich (op advies van de wethouder trouwens) niet veel te makkelijk heeft neergelegd bij een twijfelachtige verdeelsleutel.

De ervaring leert dat de raad dat nooit zal doen.  De hand in eigen boezem steken (of welke andere vorm van zelfverwijt dan ook), is haar vreemd.  Natuurlijk, men had kunnen aandringen op een meer verantwoorde verdeelsleutel, maar dat heeft men nagelaten. Jammer, eigen schuld, dikke bult. De rekening voor dit verzuim gaat naar de inwoners van Enkhuizen.

Die dragen 30% meer bij aan de kosten van het ontwikkelingsplan dan hun buren in Stede Broec, die (naar ik aanneem) beschaafd in hun vuistje lachen. Gelukkig kan het de burgers van Enkhuizen niets schelen dat ze gedwongen worden meer te betalen dan hun buren. Dat leid ik tenminste af uit de geringe belangstelling voor de avond waarop dit onderwerp werd besproken.

maart 14, 2018 Posted by | EV!, SED, Struijlaart | 1 reactie

Bovengemiddeld.

NE 11

Dinsdag 13 maart om 20.00 uur  in restaurant “MEER Enkhuizen” Tussen Twee Havens 9a (1 hoog)  Informatie bijeeneenkomst. Iedereen welkom.

Het feit dat er een wethouder aan te pas moet komen om aan ons (gewone stervelingen) uit te leggen hoe een verdeelsleutel werkt, doet vermoeden dat het hier om een ragfijn en zeer ingewikkeld concept gaat.

Niets is minder waar. Het gaat om een uiterst simpel principe. Als gemeenten samenwerken in een regeling delen ze gewoonlijk in gelijke mate in de kosten van zo’n regeling.

Alleen een bovengemiddeld belang bij een bepaalde regeling rechtvaardigt een bovengemiddelde bijdrage aan de kosten.

Wat is een bovengemiddeld belang bij een regeling?

Afgelopen maand hebben de SED gemeenten een schuldhulpregeling met elkaar afgesproken. De gedachte bij het tot stand komen van die regeling was, dat het belang dat Enkhuizen had bij het aangaan van die regeling, bovengemiddeld was in vergelijking tot de andere gemeenten.

Omdat Enkhuizen een aanzienlijk hoger percentage bijstandsgerechtigden binnen haar grenzen heeft dan de andere gemeenten en dit een indicatie is van het mogelijk aantal toekomstige cliënten dat gebruik wil maken van de schuldhulpregeling.

Vanwege het te verwachten bovengemiddelde gebruik van de regeling door inwoners van Enkhuizen, werd er een bovengemiddelde bijdrage aan de kosten afgesproken. Enkhuizen nam derhalve 45% van de kosten voor haar rekening.

Men kan over het deelname percentage discussiëren, maar niet over het principe dat bovengemiddelde aanspraken resulteren in een  bovengemiddelde bijdrage aan de kosten van zo’n regeling. Moeilijk te begrijpen? Niet echt natuurlijk.

Wat maakt dat onze raadsleden niet in staat zijn om een dergelijk eenvoudig principe niet begrijpen?

In het geval van het Organisatie OntwikkelingsPlan (OOP) is er kennelijk sprake van een bovengemiddeld belang voor Enkhuizen, want er is sprake van een bovengemiddelde bijdrage (37,19%).

De vraag is nu welk bovengemiddeld belang Enkhuizen bij deze regeling heeft. Een belang dus dat Enkhuizen wel, maar de andere gemeenten in veel mindere mate of helemaal niet hebben.

Dat bovengemiddelde belang voor Enkhuizen is er niet en er is zelfs door geen enkele politieke fractie ook maar een poging gedaan om het aan te tonen. Ondanks herhaalde waarschuwingen van mijn lezers (en mijzelf) en ondanks het ontbreken van een bovengemiddeld belang bij de regeling is de raad in december 2017 akkoord gegaan met een bovengemiddelde bijdrage in de kosten door Enkhuizen.

Met als gevolg dat Enkhuizen een bijdrage aan de kosten levert die meer dan 8 ton hoger is dan rechtvaardig en noodzakelijk is.

De tragische werkelijkheid is, dat geen van de zittende raadsleden zich de tegenstelling tussen bovengemiddelde betaling en gemiddeld (voor iedereen gelijk) belang bij het OOP  heeft gerealiseerd. Een verzuim dat men nu probeert te verbergen achter ingewikkelde beschouwingen over verdeelsleutels waar men de precieze werking zelf ook niet van begrijpt.

Waarom moet Struijlaart anders langskomen om uit te leggen waar Stella Quasten en Michèl de Jong destijds vol overtuiging vóór hebben gestemd, waarbij de stem van Stella zelfs van doorslaggevende betekenis was?

Omdat er (tot op de dag van vandaag) geen fractie is die zijn verzuim heeft willen toegeven, is er een situatie ontstaan waarbij “wij” (Nieuw Enkhuizen) ons gesteld zien tegenover “zij” (alle overige fracties). Terwijl een gelijke behandeling voor de inwoners van Enkhuizen ons allemaal aan het hart zou moeten gaan.

Het is nu aan de kiezer om te bepalen welke keuze hij wil maken en welk standpunt hij het meest kan waarderen.

Tot slot de vraag, behoort herziening van de overeengekomen kostenbijdrage tot de mogelijkheden?

Anders dan sommige van de ons vertegenwoordigende politici misschien willen doen geloven zijn de inwoners van de SED gewone mensen, die niets liever willen dan in harmonie leven met hun buren. Ze zijn er helemaal niet op uit om ons “een poot uit te draaien” en als ze wordt uitgelegd, dat het OOP een gezamenlijk belang is, dan zal men zonder meer bereid zijn de kosten voor dat gezamenlijk belang te willen dragen en in te stemmen met een gelijk bedrag voor elke inwoner van de SED.

De enigen die een dergelijke regeling in de weg staan zijn onze kleingeestige lokale politici, die het maar niet kunnen verkroppen dat ze gewezen worden op een blunder die ze in december 2017 hebben begaan en die ze daarom blijven ontkennen.

Dat is een probleem, dat de kiezers van Enkhuizen (over een week) zullen moeten proberen op te lossen door deze politici niet voor herbenoeming in aanmerking te laten komen.

Het bovenstaande zal mijn inzet zijn bij de openbare informatiebijeenkomst op 13 maart waarin wethouder Struijlaart zijn opvattingen over verdeelsleutels tussen de SED gemeenten kenbaar zal maken. Mijn advies is, komt allen want dit keer maakt Uw aanwezigheid wel degelijk verschil.

Het verschil is of er een serieuze poging wordt ondernomen om de ongelijke behandeling voor Enkhuizers ongedaan te maken (en we onszelf daarbij meer dan 8 ton besparen) of dat we doorgaan met ons zand in de ogen te laten strooien door politici die beweren dat dit onmogelijk is.

maart 12, 2018 Posted by | Verkiezingen, SED | Plaats een reactie

Zitten slapen.

ErikGoed, Enkhuizen Vooruit belegt een informatiebijeenkomst aanstaande dinsdagavond, waarin wethouder Struijlaart gaat uitleggen waarom het zo’n goed idee is dat Enkhuizen met 31% van de bevolking van het SED, 37,19% van de kosten van het organisatie ontwikkelingsplan (OOP) voor haar rekening neemt.

Hij kan weinig anders, want het was zijn voorstel om het zo te doen en hij werd daarin gesteund door alle fracties. In weerwil van de oproep van een twintigtal van mijn bloglezers het niet te doen, omdat zijn voorstel neerkwam op een wel heel onevenwichtige kostenverdeling.

Van de informatiebijeenkomst organiserende partij, Enkhuizen Vooruit, hebben zowel de lijsttrekker als de lijstduwer vóór de (door Struijlaart voorgestelde) kostenverdeling gestemd. Ze waren niet de enige, D66, VVD en PvdA stemden ook voor.

Wat houdt de kostenverdeling in? Het komt er op neer dat Enkhuizen met het minste aantal inwoners de grootste bijdrage levert aan de kosten van het ontwikkelingsplan. Als je dat weer uitrekent per inwoner dan dragen Enkhuizers (individueel) al snel 30 % meer bij dan Stede Broecers (individueel).

Als alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren, dan zou dat de gemeente Enkhuizen ongeveer € 830.000,- besparen. Hetzelfde bedrag zou dan door de inwoners van Stede Broec en Drechterland moeten worden bijbetaald boven de overeengekomen regeling.

In het krantenbericht van vrijdag wordt de suggestie gewekt dat men daar in Stede Broec en Drechterland mogelijk niet toe bereid zal zijn. Onzin, het zijn door de bank genomen redelijk verstandige mensen aldaar. Dat het college en de raad van Enkhuizen zo dom zijn geweest zichzelf in de voet te schieten, wil niet zeggen dat men niet open zou staan voor een voorstel waarin alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren.

De kern van het probleem wordt gevormd door slordig formuleren en gegoochel met begrippen waarvan niemand precies weet wat ze inhouden. Zoals bijvoorbeeld ambtelijke inzet.

Voordat de SED een feit was gold voor investeringen een verdeelsleutel van 33 1/3 voor elke gemeente. Na de totstandkoming van de SED is geen verdeelsleutel afgesproken voor toekomstige investeringen (die lagen namelijk niet in de lijn der verwachtingen), maar alleen voor toekomstige besparingen.

Daarbij werd afgesproken, dat wie het grootste aandeel in het personeelsbudget leverde ook recht had op het grootste aandeel in de besparingen. Alleen het bedrijfsplan, waarin dat was vastgelegd, is nooit uitgevoerd. De verwachte besparingen zijn nooit opgetreden en het getuigt alleen maar van een enorme gemakzucht, dat dit onderdeel (om overschotten te verdelen) gebruikt is om investeringskosten over de drie gemeenten te verdelen.

En dan het begrip ambtelijke inzet. Enkhuizen heeft bij aanvang van de SED het grootste deel van het personeelsbudget voor haar rekening genomen. Maar wil dat dan zeggen, dat je toekomstige uitbreidingen (waar indertijd niemand rekening mee hield) volgens diezelfde verhoudingen in rekening moet brengen bij de desbetreffende gemeenten?

Met nu dan het absurde gevolg, dat de kleinste gemeente (individueel en gezamenlijk) de grootste bijdrage levert, terwijl er geen enkel bewijs is, dat de nieuw aan te stellen leidinggevenden hun zegenrijke werk in grotere mate voor Enkhuizen zullen verrichten dan voor de andere gemeenten.

Maar goed, Struijlaart gaat dus dinsdag uitleggen waarom dat allemaal prima de luxe is. Organisator “Enkhuizen Vooruit” nodigt alle partijen uit om ook aanwezig te zijn en ik hoop daar eerlijk gezegd ook op. De belangen zijn namelijk tamelijk groot.

Heronderhandelingen over de door Enkhuizen te leveren bijdrage hebben namelijk alleen maar zin als de groep voorstanders aanzienlijk is en daar zou volgens mij ook de SP bij moeten horen. Maar zoals het er tot dusver uitziet hebben ze er weinig zin in.

Liever zadelen ze Enkhuizen op met een volstrekt onnodige schuld van € 830.000,-, dan dat ze bereid zijn te erkennen dat ze op 12 december 2017, net als alle anderen, hebben zitten slapen.

Het jammere van die partij (SP) is, dat ze nooit hun ongelijk kunnen erkennen en ze alles wantrouwen wat ze niet zelf hebben bedacht. Ze hebben het toch zo verschrikkelijk goed voor met Enkhuizen? Dan zou je toch denken, dat ook zij zich sterk zouden maken voor een gelijke behandeling van de Enkhuizers.

Maar nee, dan is het belangrijker dat je niet toegeeft dat je een eerdere overeenkomst volledig verkeerd hebt geïnterpreteerd.

In plaats daarvan gaan ze bij de SP een beetje sikkeneuren over de onafhankelijkheid van Struijlaart. Of hij wel, of niet, in bed ligt bij Enkhuizen Vooruit zal me een zorg zijn. Het enige wat me wat kan schelen is, dat we ons geen poot laten uitrukken vanwege een gemakzuchtige houding van onze raadsleden.

maart 9, 2018 Posted by | SED, Struijlaart, Verkiezingen | Plaats een reactie

Lokaal of landelijk

NE1De eerste schifting die er in het stemhokje plaats vindt is die tussen lokaal en landelijk. Enkhuizen kent nu drie lokale partijen. Nieuw Enkhuizen, HEA en Enkhuizen Vooruit. Het is meer een kwestie van persoonlijkheden, denk ik, dan dat er op lokaal niveau grote onderlinge politieke verschillen bestaan.

Hans Langbroek heeft een zekere aversie tegen de EU waarvan hij regelmatig via Twitter getuigt. Ook ik heb zo nu en dan mijn twijfels, maar niet in de mate die Hans heeft. Wil dat nu zeggen dat we het niet eens zouden kunnen worden over de noodzaak voor een beter parkeerbeleid?

EV!Ook Michèl de Jong verkondigt namens zijn nieuwe partij opvattingen waarvan ik denk, daar gaat geen bloed bij vloeien. Het enige grote verschil dat ik kan ontdekken (en dat is dan nog voornamelijk door mijn eigen toedoen) is, dat Nieuw Enkhuizen zegt: laten we nu eerst eens proberen wat centen binnen te halen voordat we de mensen blij gaan zitten maken met wat we allemaal willen gaan uitgeven.

Met dat binnenhalen bedoel ik natuurlijk de € 830.000,- die inmiddels aan de SED is toegezegd, omdat we (de inwoners van Enkhuizen) bereid zijn om meer te betalen dan de inwoners in Stede Broec en Drechterland. Maar als je dat buiten beschouwing laat, net als de geo politieke beschouwingen van Hans, dan willen we allemaal zo’n beetje hetzelfde. We lijken alleen maar verschillend omdat we er in verkiezingstijd nooit bij zeggen wat de dingen kosten die we zeggen te willen.

En wie kiest er nu vrijwillig voor een Opel Astra als een andere partij een Maserati in de aanbieding heeft? Terwijl we in ons achterhoofd ook wel weten dat een tweedehands Kia waarschijnlijk het hoogst haalbare is.

HEADus de onderlinge politieke verschillen tussen de lokalen zijn niet zo groot als ze worden voorgesteld.
Hoe zit dat met de landelijke partijen? Ik denk dat daar de onderlinge verschillen zo mogelijk nog kunstmatiger zijn dan bij de lokale partijen. VVD en PvdA hebben beide giga wensen voor wat betreft de regionale infrastructuur waarvan we nu al weten, daar komt de komende 20 jaar niets van terecht.

D66 lijkt zich een soort grachtengordel mentaliteit aan te willen meten.
Bij het CDA (zo heb ik het gevoel) hoeft er wat minder op de centjes gelet worden sinds het terugtreden van Jur Visser.
En bij de SP wekken ze nog steeds de indruk dat alles kan, als je maar op de SP stemt.

Wat ik bij dit alles nog wel grappig vind, is dat iedereen zich druk blijft maken over de verdeeldheid onder de lokalen, maar niemand zich afvraagt waarom in Enkhuizen D66, VVD en PvdA eigenlijk nog steeds verschillende partijen zijn. Ze hebben alle drie dezelfde roeping – koste wat kost stad of dorp te mogen besturen – en ze zijn gewoonlijk bereid hun moeder te verkopen om de kans er op te vergroten.

Dus dan toch maar een keuze uit de lokalen. Voorlopig zit het echte verschil er nog steeds in dat Nieuw Enkhuizen zijn geld terug wil van de SED. HEA gaat daar waarschijnlijk wel in mee. Het CDA onder Visser ook wel, maar of Van der Werf er ook zo over denkt weet ik niet. CU/SGP weet ik niet, maar een nieuwe man, nieuwe kansen. Grote onbekende blijft de SP.

Ik heb de SP destijds aangesproken op het feit dat ze geruisloos het verschil in behandeling tussen Enkhuizen en Stede Broec hadden  geaccepteerd. Het verweer van Margreet Keesman was (toen) als volgt:

In het verleden zijn over de verdeling van de bijdragen van de verschillende gemeenten afspraken gemaakt tot en met 2020. De voltallige gemeenteraden hebben hiermee ingestemd. Afgesproken is om dit in 2020 te herzien. Een betrouwbare overheid die zich houdt aan de afspraken zoals die in het verleden zijn gemaakt hoort daar ook bij. Hadden we dit anders gewild dan hadden de raden daar in het verleden andere afspraken over moeten maken.

Lekker formeel natuurlijk, maar de afspraken waar Margreet naar verwijst golden voor de verdeling van overschotten. De verdeelsleutel voor investeringen vóór 1-1-2015 was 33.33% en voor investeringen na die datum is er nooit een verdeelsleutel afgesproken, omdat men er vanuit ging dat aanvullende investeringen niet nodig waren. Met andere woorden, ik ben bang dat Margreet een beetje was ingedut toen dit punt ter sprake kwam en daar nu niet meer aan herinnerd wil worden.  

Maar het zou toch te gek voor woorden zijn, als we doodleuk € 830.000,- meer betalen, omdat onze raadsleden er niet aan herinnerd willen worden dat ze even niet hebben zitten opletten. Ik ga er dan ook van uit, dat de SP uiteindelijk wel bijtrekt en zegt: ook wij vinden het eigenlijk te gek voor woorden dat de inwoners van Enkhuizen meer moeten betalen dan die andere inwoners van het SED-gebied.

En dan  gaan D66, VVD en PvdA (en misschien Enkhuizen Vooruit als ze bij haar oorspronkelijke standpunt blijft) ons ongetwijfeld uitleggen, waarom we de SED toch meer moeten blijven betalen.

maart 8, 2018 Posted by | SED, Verkiezingen | Plaats een reactie

Naïef?

SEDWat ik in het verleden nog wel ontroerend vond, was, dat ik zeker twee lezers had die alles wat ik schreef afkeurden. Het maakte niet uit wat of waarover. Elk berichtje had altijd twee negatieve duimpjes. Ik weet uiteraard niet wie het zijn, maar je bouwt toch een zekere band op met elkaar.

Ik weet ook niet of ze ooit lazen wat ik schreef. Soms, 5 minuten na verschijning, meteen een negatieve duim, maar nooit een inhoudelijk reactie. Toch een zekere vorm van toewijding, vind ik.

Elke keer weer op de site melden, duimpje klikken en dan weer wegwezen. Niet af en toe, maar altijd.

Nadat ik gezegd had lid te zijn geworden van Nieuw Enkhuizen is het aantal positieve duimpjes afgenomen en negatieve duimpjes toegenomen. Door lid te worden van een politieke beweging raak je in dit land kennelijk vrienden kwijt en krijg je er tegenstanders bij.

Lang leve de grauwe middelmaat die nergens bij wil horen uit angst “vrienden” te verliezen.

Maar waar ik toch wel verbaasd over ben is dat ik het hoogste aantal negatieve duimpjes ooit (12 tot nu toe) heb gescoord op de aankondiging van een evenement.

Waarin onze collega’s van “Enkhuizen Vooruit” aankondigen voorlichting te zullen geven over een aantal brandende vragen. Zoals, betalen we werkelijk te veel (zoals ik van mening ben) en bestaat er een mogelijkheid dat we het teveel betaalde terug kunnen krijgen.

Aanstaande dinsdagavond krijgen we daar, dank zij de inzet van Enkhuizen Vooruit, een antwoord op. Ik heb natuurlijk wel een vaag voorgevoel wat dat antwoord zal zijn, maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en de antwoorden van Struijlaart, maar natuurlijk ook Michèl de Jong en Stella Quasten afwachten.

Over de teruggave van hetgeen er reeds is weggeven ben ik vrij optimistisch. Waar Nieuw Enkhuizen namelijk om vraagt is niet om een speciale behandeling. Nee, we willen alleen maar een gelijke verdeling van de kosten van de uitbreiding van de ambtelijke organisatie. Die uitbreiding vind namelijk niet plaats omdat Enkhuizen er om heeft gevraagd, maar omdat de ambtelijke organisatie (die voor alle drie gemeenten werkt) dat graag wil.

Nu kan ik me voorstellen dat politici elkaar graag te slim af willen zijn en steeds op zoek zijn naar de mogelijkheid om anderen een oor aan te naaien, maar volgens mij leeft dat niet zo onder de gewone bevolking. De meesten van ons zullen tevreden zijn met L.E.F.

Ofwel vrijheid, gelijkheid en broederschap. Moet er geïnvesteerd worden in de ambtelijke organisatie? Jammer, maar laten we er dan wel voor zorgen dat we allemaal dezelfde bijdrage leveren en niet proberen om er voor ons zelf een slaatje uit te slaan.

Maar misschien ben ik verschrikkelijk naïef op dat punt, wie zal het zeggen.

maart 7, 2018 Posted by | Fusie, SED | Plaats een reactie