Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Bit of a chat.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]

Clubhuis van onze notabelen

Ja hoor, de gemeenteraad is bezorgd over het exploitatieresultaat van de Drommedaris lees ik in de krant.

Nou ik niet. Ik (en iedereen die dit blog leest) weet immers allang dat veel van de door  het stichtingsbestuur gedane beloften nooit zijn waargemaakt. Maar dat de genegenheid voor het voormalige stichtingsbestuur bij de gemeente kennelijk zo groot is, dat men dit voor de buitenwereld verborgen probeert te houden.

Keer op keer verschaft de gemeente de stichting (boven de reguliere subsidie) de middelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Kan de stichting haar afspraken ten aanzien van de inrichting en de kosten van verzwaring niet voldoen?

Geen punt, dan neemt de gemeente die wel voor haar rekening.

Moet er te veel ontvangen subsidie terug betaald worden? Geen punt, dat neemt de gemeente wel voor haar rekening.

Er is destijds veel opheft gemaakt over het feit dat de stichting i.p.v. 1 euro bereid was om € 15.000,- huur per jaar te betalen. Een bedrag waarvoor je nog geen snackbar in de Westerstraat kan huren.  Laat staan een zalen complex met uitgebreide horeca voorzieningen. Er doen inmiddels geruchten de ronde, dat zelfs die bescheiden huur nooit is (en nooit zal worden) betaald.

Kortom de gemeenteraad heeft zichzelf, op aandringen van de maatschappelijk bovenlaag, een Witte Olifant cadeau gedaan. Een object dat er schitterend uitziet, maar waarvan de kosten van onderhoud ver uitstijgen boven wat het praktisch nut van de voorziening rechtvaardigt.

Enkhuizen is in dat opzicht niet veel anders dan tal van andere gemeenten. Terwijl er, ter meerdere glorie van bestuurders overal cultuurpaleizen worden opgericht, worden er tegelijkertijd allerhande cultuurvormen de nek omgedraaid door de subsidie er voor te verminderen. Je kunt geld nu eenmaal maar één keer uitgeven.

Maar een weg terug is er niet. Je bezorgdheid uitspreken help niet. Oogsten wat je gezaaid hebt is het enige wat overblijft.

Wat ik ook wel lief in de krant vond genotuleerd was de blijdschap van een raadslid (ik ben vergeten wie) over de nieuwe extra korting die de aannemer had gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. Zo had hij een vordering van € 60.000,- terug gebracht naar € 40.000,-.

Dat wil zeggen, zijn vordering op grond van een bepaald onderdeel. Zijn totale vordering was gestegen van € 60.000,- naar € 75.000,-.

Wat nu “nog resterende opleverpunten” heet, was in 2016 ook al bekend en zal dus toen ook al deel hebben uitgemaakt van de vordering.

Trouwens het idee dat de aannemer nog niet betaald zou zijn vind ik ook tamelijk hilarisch, want waarom zou een aannemer, die met instemming van de gemeente allerhande verbeteringen had aangebracht (zonder welke het gebouw niet eens in gebruik had kunnen  worden genomen) meer dan drie jaar op zijn geld wachten?

Omdat de gemeenteraad van Enkhuizen het zicht op de werkelijkheid was kwijtgeraakt?

Karin Kunst liet in dat verband trots weten, dat iedereen inmiddels wel zou beseffen dat de Enkhuizer raad ook “nee” kan zeggen. Dat wist iedereen natuurlijk allang, zoals men ook weet dat dit verder helemaal niets uitmaakt, omdat de Enkhuizer raad uiteindelijk (al dan niet tandenknarsend) toch “ja” zegt.

Om die reden heeft het geen zin om betalingen (die makkelijk kunnen worden afgedwongen) niet te verrichten en daarmee een rechtszaak te riskeren. Het zijn de hoofse omgangsvormen binnen de gemeente die verhinderen, dat mevrouw Kunst op de hoogte wordt gesteld van de werkelijke gang van zaken. Zodat ze kan blijven geloven in het  illusionaire wereldbeeld dat ze zichzelf heeft eigen gemaakt.

Maar godzijdank hoeven we het daar niet langer over te hebben en kan het dossier over de verbouwing van de Drommedaris  worden gesloten. Ter afsluiting een uiterst kort instructiefilmpje over de menselijke voortplanting uit de jaren 50 van de vorige eeuw.

Het filmpje is een trefzekere metafoor aangaande de wijze waarop college en raad met elkaar (over een moeilijk onderwerp) dienen te communiceren om uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt te kunnen komen.

In die zin is het ook illustratief voor de werkwijze van het Enkhuizer gemeentebestuur.

Advertenties

december 15, 2017 Posted by | Drommedaris, Gebakken lucht | Plaats een reactie

Waakhond of poedel.

poedelsMaar wat me afgelopen dinsdag nog het meest verbaasde was het feit dat geen enkele fractie inging op het gegeven van de ongelijke behandeling van inwoners van Enkhuizen t.o.v. de overige SED inwoners. Niet belangrijk genoeg vermoed ik.

Dat die ongelijke behandeling een feit is kan iedereen vaststellen die de gemeentelijke bijdrage deelt door het aantal inwoners van die gemeente. Je komt dan uit op de eerder genoemde € 260,- per inwoner voor Enkhuizen en € 199,- per inwoner van StedeBroec. Anders gezegd, de inwoners van Enkhuizen dragen 30% meer bij aan het herstel van de SED organisatie dan de inwoners van StedeBroec.

Nu is die bijdrage natuurlijk indirect en via de gemeente, zodat je ook kunt stellen dat de gemeente Enkhuizen pakweg 8 ton beter af zou zijn in geval van gelijke behandeling.

Allemaal niet belangrijk genoeg om er woorden aan vuil te maken vonden alle Enkhuizer raadsfracties.

Op Agora viel te lezen dat het onderscheid voortvloeide uit een verdeelsleutel die was vastgelegd in het bedrijfsplan. Maar het bedrijfsplan hield helemaal geen rekening met een toename van personeel, alleen met een afname van personeel.

En men maakt een gigantische denkfout als men meent, dat men een verdeelsleutel die bedoeld is om zaken uit het verleden te corrigeren, ook kan gebruiken als uitgangspunt voor het regelen van zaken in de toekomst.

Een denkfout die kennelijk niet werd opgemerkt tijdens alle voorgaande overleggen en nu, omdat ik ik er de aandacht op vestigde, door alle Enkhuizer raadsfracties, onder het tapijt moest worden geveegd.

Ook al kost die denkfout de gemeente Enkhuizen zo’n 8 ton, dat is altijd nog beter dan erkennen dat je hem over het hoofd hebt gezien. Voortdurend worden we er op gewezen dat bij elk raadslid het belang van Enkhuizen voorop staat. Behalve als zijn of haar eigen prestige op het spel staat, dan moet dat in stand gehouden worden tegen elke prijs, ook al kost het de gemeente tonnen.

En dus zwijgt men, want als je spreekt bestaat  het risico dat de krant verslag doet.

Maar als je zwijgt, dan kan de krant geen verslag doen en kun je altijd blijven volhouden dat er nooit sprake is geweest van een denkfout.

Dus ik ben benieuwd. Gaat de krant onderzoek doen naar die denkfout en vervult zij daarmee haar rol als waakhond van de democratie?

Of beperkt ze zich tot het opschrijven van wat haar wordt verteld en blijft ze in haar rol  van poedel van de gevestigde orde?

december 14, 2017 Posted by | Geldsmijten, SED | 1 reactie

Principiële stellingname.

stella3

Weinig principieel

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond stond een niet onbelangrijk principe ter discussie.

Namelijk, in hoeverre worden de kosten van de herstructurering van de ambtelijke organisatie (ondergebracht in de SED) gelijkelijk verdeeld onder de inwoners van het SED gebied.

Volgens het bestaande voorstel zouden de inwoners van Enkhuizen 30% meer bijdragen dan de inwoners van Stede Broec. Enkhuizen € 260.- per inwoner en StedeBroec € 199,- en Drechterland € 220,-.

Dank zij de doordachte inbreng van Stella Quasten is de uitslag uiteindelijk toch nog Enkhuizen 0 Buurgemeenten 1 geworden.

Deze gulheid van de raad ten opzichte van onze buurgemeenten is opmerkelijk omdat die in krantenartikelen al hebben laten doorschemeren dat ze eigenlijk niets met ons van doen willen hebben, anders dan dat wij procentueel het meeste dienen bij te dragen aan de ambtelijke organisatie.

Waarom? Omdat we bij de opstart van GR-SED de meeste ambtenaren hebben ingebracht. Enkhuizen heeft een havendienst die beide andere gemeenten niet hebben, terwijl die weer een buitendienst hebben die Enkhuizen weer niet heeft, maar hoe dan ook we hebben de meeste salariskosten “ingebracht.”

Dat “inbrengen” van salariskosten houdt trouwens niets anders in dan dat Enkhuizen de salariskosten van haar voormalige werknemers overmaakt naar GR-SED, zodat die (als de nieuwe werkgever) haar zojuist in dienst getreden personeel kan betalen.

Van de totale salariskosten van bij de oprichting van de SED was 38 % voor rekening van Enkhuizen, terwijl Stede Broec en Drechterland ieder 31 % voor hun rekening namen.

Vervolgens hebben onze enigszins zwakbegaafde bestuurders afgesproken, dat die beginverhouding zich gedurende de daaropvolgende 5 jaar niet mocht wijzigen.

Kortom, als een leidinggevende van de SED toch niet zo briljant bevonden werd dan ons was voorgehouden en er een nieuwe moest worden aangetrokken, dan diende 38% van zijn salariskosten te worden opgebracht door Enkhuizen.

En hoewel de nieuwe werknemer zijn werk deed ten voordele van alle aangesloten gemeenten, werden zijn salariskosten niet gelijkelijk over alle gemeenten verdeeld, maar diende Enkhuizen het meeste bij te dragen. Naar ik aanneem als straf voor het feit dat zij ooit haar havendienst en stadsbeiaardier had ondergebracht bij de SED.

Hoewel Enkhuizen de kosten van de havendienst en stadsbeiaardier volledig voor eigen rekening neemt, maakt de aanwezigheid van beiden, dat het aandeel van Enkhuizen in de salariskosten hoger is dan de andere twee gemeenten.  En dat aandeel hebben de rekenmeesters van de SED heilig verklaard.

Dezelfde rekenmeesters die het eerste jaar een overschot van 1,4 miljoen voorspelden, (wat nooit werd gerealiseerd) en die nu weer berekend hebben dat er 13,4 miljoen bij moet wil het SED ooit naar behoren kunnen functioneren.

Ik denk niet dat naast het kliekje plucheklevers in de Breedstraat er ook maar iemand te vinden zal zijn die de door de SED rekenmeesters gehanteerde logica serieus neemt en blindelings vertrouwt op hun rekenkwaliteiten.

Omdat je de havendienst hebt overgedragen aan de SED, moet je meer betalen aan extra scholing voor leidinggevenden en aan salariskosten voor nieuwe leidinggevenden.

Maar goed, iedereen bleef bij zijn eerder ingenomen standpunt, zodat de stem van Stella de doorslag gaf. Ze had er, net als al die andere plucheklevers, weinig moeite mee dat de inwoners van Enkhuizen meer moesten bijdragen aan de reconstructie van GR-SED dan de inwoners van de overige twee gemeenten.

Maar goed, een principiële stellingname is toch al nooit haar sterkste punt geweest.

december 13, 2017 Posted by | Geldsmijten, SED | 2 reacties

Cijferneuken

cijferneukenVoor wat betreft het SED ontwikkelingsplan blijken er twee verschillende verdeelsleutels te circuleren. Het plan zelf spreekt van 37,94% (Enkhuizen), 31,85% (StedeBroec) en 30,71% (Drechterland) De raadsverslagen spreken over respectievelijk 37,19%, 32,18% en 30,63%. Kleine verschillen, maar toch.

Het raadsvoorstel vermeldt een totaal van € 1.152.000,- aan incidentele verhogingen en € 3.828.000,- aan structurele verhogingen Tezamen is dat € 4.978.000,- of € 22.000,- minder dan 5 miljoen. Als dat bedrag 37,19% van het totaal te investeren bedrag vertegenwoordigd, dan is het totale budget € 13.385.319,-.

Als we aannemen dat de verhoudingen tussen incidenteel en structureel voor alle gemeenten hetzelfde is, dan zal de structurele verhoging van alle gemeenten gezamenlijk (aan het einde van de planperiode) zich rond de 10 miljoen bewegen, en dan resulteert dat in een jaarbudget van de SED organisatie van zo’n 36 miljoen. Wat neerkomt op een stijging aan ambtelijke kosten van 44% vergeleken met de oorspronkelijke raming voor 2020.

Met 10 miljoen kun je leuke dingen doen voor onze ambtenaren. Ik weet niet of daar ook de loonsverhoging zit inbegrepen waar ze recht op hebben als ze geleerd hebben hoe je moet werken voor een gebied dat 60.000 inwoners bevat.

Ook leuk om te weten. Het oorspronkelijke bedrijfsplan had als motto: SED-ORGANISATIE: KRACHTIG, EFFICIËNT EN NABIJ. Het werd uiteindelijk impotent en inefficiënt.

Als de afdeling die het oorspronkelijke SED bedrijfsplan berekende dezelfde is als degene die nu het SED ontwikkelingsplan berekende, dan lijkt het  me niet  verstandig om het gehele bedrag in één keer vrij te geven.

De nieuw aan te stellen SED directie zal dat fantastisch vinden, maar voor je het weet tref je weer zo’n geldsmijter. Dus niet meteen de kat op het spek binden, maar rustig jaar na jaar het effect van de getroffen maatregelen evalueren en op basis daarvan nieuwe gelden vrij maken.

Het bovenstaande roept een aantal technische vragen op, die mogelijk gesteld (en beantwoord) zijn op Agora. De belofte was, dat de op Agora gestelde vragen en antwoorden 24 uur voor de vergadering openbaar zouden worden gemaakt.

Toen ik vanochtend om 9 uur op het raadsinformatiesysteem (RIS) keek waren de vragen nog niet openbaar gemaakt.

Vandaar dat ik bovenstaande zaken nog maar even onder de aandacht breng, omdat ik een en ander graag tijdens de raadsvergadering verduidelijkt zou willen hebben.

Tot slot het motto voor het Organisatie Ontwikkeling Plan SED:

december 12, 2017 Posted by | SED | 3 reacties

Omdopen

geloofwaardigDe krant presenteert zich zelf graag als steunpilaar voor de democratie, maar die kwalificatie verdien je natuurlijk niet door aandacht te geven aan het feit  dat ergens weer een nieuwe nagelstudio is geopend. Het volstaat evenmin om de uitspraken van lokale politici netjes over te schrijven, je zult ze soms ook met die uitspraken moeten confronteren.

Aanstaande dinsdagavond wordt het Dromdossier formeel afgesloten. In het raadsvoorstel schrijft wethouder Struijlaart dat hij opnieuw een korting heeft weten te bedingen van € 20.000,- en dat de kosten van verzwaring nu € 40.000,- bedragen i.p.v. de eerder genoemde € 60.000,- en i.p.v. de oorspronkelijk genoemde € 100.000,-.

Struijlaart zuigt dit (ongetwijfeld op aangeven van de verantwoordelijke ambtenaar) volledig uit zijn duim. Eerder heeft de gemeente al in een raadsvoorstel verklaart dat de kosten van verzwaring € 20.000,- waren.

Waar het resterende bedrag voor bedoeld was bleef lang onduidelijk. Inmiddels is daar (dankzij het antwoord van wethouder Luyckx) wel duidelijkheid over ontstaan.

De ruim € 20.000,- aan gebruikerswensen die de stichting Drom aan de aannemer kenbaar had gemaakt (en die deel uitmaakten van de offerte) zijn (anders dan tussen gemeente en stichting was overeengekomen) nooit door de stichting betaald, maar door de gemeente.

Deze gebruikerswensen, waaronder een telefooncentrale en extra afzuiginstallatie voor de keuken, zijn welbewust omgedoopt als kosten van verzwaring, wat zij uiteraard niet zijn.

Het is niet de eerste keer dat kosten worden omgedoopt. In het Dromdossier is zeker een kwart miljoen aan kosten omgedoopt. Met als oogmerk de schijn te wekken dat men binnen het budget is gebleven.

Zijn raadsleden van dit soort omdooppraktijken op de hoogte? Uiteraard, maar men zwijgt daar liever over. Is de krant van deze omdooppraktijken op de hoogte? Uiteraard, maar ook de krant gaat niet op onderzoek uit en doet er liever het zwijgen toe.

En in plaats van onze raadsleden te confronteren met het feit dat ze dergelijke omdooppraktijken tolereren, schrijft de krant alleen datgene op wat raad en college kwijt willen.

Als je je daartoe beperkt, word je nooit een waakhond van de democratie, maar blijf je de poedel van de gevestigde orde.

Ik begrijp dat de overheid de gang van zaken graag zo rooskleurig mogelijk voorstelt, maar het is mijns inziens niet de taak van de krant daar aan mee  te werken. Wat de overheid ook mag beweren, er bestaat geen enkel bewijs dat de kosten van verzwaring van het elektra netwerk in de Drommedaris ooit € 100.000,- zijn geweest , of € 60.000,- of € 40.000,-.

Het echte en het meest opvallende nieuws in deze kwestie is dan ook, dat de raad er tot dusver nooit in is geslaagd om dat gebrek aan bewijs op te merken.

december 11, 2017 Posted by | Drommedaris, Gebakken lucht, Luyckx, Struijlaart | 1 reactie

Toedekken

verzwijgenDe krant van zaterdag 2 september bevatte een paginagroot artikel, verluchtigd met de tevreden lachende portretten van de burgemeesters Wortelboer (StedeBroec) en Pijl (Drechteland).

Bovenaan de pagina stond een foto van burgemeester Baas, die een sneetje brood te lijf ging tijden het kinderontbijt. Het artikel heette “De prijs van het aparte besturen”, maar verschafte daar verder weinig duidelijkheid over.

Wel vermeldde het artikel de bedragen die de diverse gemeenten bijdroegen aan het herstructureren van de GR-SED. Het totale bedrag was volgens de krant 12.2 miljoen. Waarvan er 4.8 miljoen door Enkhuizen diende te worden betaald, 4,3 miljoen door StedeBroec en 4,1 miljoen door Drechterland. Hoe de krant aan die cijfers is gekomen weet ik niet. Als ik de in het raadsvoorstel genoemde bedragen optel, dan kom ik alleen voor Enkhuizen op bijna 5 miljoen. Maar goed, wat mij betreft deden de exacte cijfers er op dat moment niet zo toe, maar ging het me om het grote verhaal.

Mijn aanvankelijke vraag was dan ook, hoe is het mogelijk, dat de gemeente met het minste aantal inwoners de grootste bijdrage moet leveren? Ik denk dat dit een legitieme vraag is die ik als inwoner van Enkhuizen mag stellen en dat die vraag een antwoord verdient van hen die de regeling hebben getroffen.

Ik stel vast, dat op één raadslid na (Hans Langbroek), de voltallige raad van Enkhuizen zich ook nu weer gedraagt zoals ze zich de afgelopen 8 jaar heeft gedragen. Namelijk net doen alsof ik gekke Henkie ben en net doen of ze het niet gelezen hebben.

En tegelijkertijd maar huilen dat het zo jammer is dat de burgers zich niet betrokken voelen bij het stadsbestuur.

Maar die betrokkenheid  mag zich natuurlijk alleen maar manifesteren in  serviel gedrag, dat ze zelf ook altijd ten toon spreiden ten opzichte van de ambtelijke organisatie.

Als die een begroting of de jaarrekening presenteert zijn de lofprijzingen niet van de lucht. Van ons wordt verwacht dat we elke natte wind die door de raad wordt gelaten met gejuich begroeten. Zo niet dan ben je negatief en word je genegeerd.

Maar terug naar de vraag: hoe kan het dat de kleinste gemeente de zwaarste lasten krijgt opgelegd? Het stilzwijgen is veelzeggend. De raadsleden, die tijdens deze periode het voorstel hebben goedgekeurd, weten het zelf ook niet. Het is zeker niet de eerste keer dat deze raad instemt met iets waar men de strekking nauwelijks van begrijpt.

Voor zover ik het begrijp, was de verdeelsleutel bedoeld om overschotten (als gevolg van gerealiseerde besparingen) onder de 3 gemeenten te verdelen. Het is nooit bedoeld geweest als sleutel waarmee het aandeel in de kosten diende te worden berekend. Helaas is er nooit sprake geweest van besparingen en alleen maar van extra kosten en is de verdeelsleutel daar ten onrechte voor gebruikt. Met als gevolg een onevenredig zware doorbelasting van de extra kosten voor Enkhuizen.

Dat had de namens Enkhuizen optredende wethouder zich moeten realiseren. Dat hadden de raadsleden die zitting hebben in de klankbordgroep zich moeten realiseren. Maar men zit daar alleen om het eigen ego te strelen en niet om te waken over de belangen van de Enkhuizers.

En tot slot de krant, die zijn oren laat hangen naar de opvattingen van de autoriteiten. In plaats van zaken bloot te leggen, dekt men zaken toe. In dit geval, het feit  dat inwoners van Enkhuizen zwaarder belast worden voor de kosten van het ambtelijk apparaat dan inwoners van andere deelnemende gemeenten. Opdat het verzet daartegen zich niet verder uitbreidt, maar beperkt blijft tot de lezers van mijn blog.

december 10, 2017 Posted by | Klungelen, SED, Struijlaart | 1 reactie

Verdeelsleutel.

verdeelsleutelIn Agora (het besloten internetforum voor raadsleden) wordt aangegeven (zie de interessante reacties op het vorige bericht) dat voor de SED een een kostenverdeelsleutel  is afgesproken van (in hele %) 38% voor Enkhuizen en 31% voor StedeBroec en Drechterland.

Hoewel ik de afgelopen jaren toch geprobeerd heb om te volgen wat ze allemaal in de Breedstraat uitspoken, kan ik me een dergelijke afspraak niet herinneren.

Investeringen in de nieuwe organisatie gebeurde altijd op 33,3% basis. Drie gemeenten die elk 1/3 deel bekostigden

Wat Enkhuizen er toe bewogen heeft om 38% van de exploitatiekosten voor haar rekening te nemen en niet 33,3% (of 31% op basis van het inwonertal) is me niet duidelijk, maar daar weten de zittende raadsleden ongetwijfeld een verklaring voor.

Maar zolang Enkhuizen 38% van de kosten voor haar rekening blijft nemen is een bestuurlijke fusie natuurlijk uitgesloten. StedeBroec en Drechterland zouden wel gek zijn als ze het voordeeltje, dat ze in het verleden kennelijk hebben weten te bedingen, zo maar zouden opgeven.

Moties in die richting, zoals ingediend door D66/VVD, zijn dan ook zinloos. Pas als je afscheid neemt van de bestaande verdeelsleutel valt er vooruitgang op dat gebied te boeken.

december 9, 2017 Posted by | SED | 9 reacties

Te vroeg gejuicht?

baas-en-krant

Krant en autoriteit in één beeld

Gisteren stelde ik, dat mede dank zij Uw inspanningen politiek en pers zouden zijn wakker geschud. Heb ik te vroeg gejuicht? In de krant van vrijdag alleen het “nieuws” dat Hans Langbroek een motie (vreemd aan de orde van de dag) heeft ingediend ter behandeling (als de tijd het toelaat) in de raadsvergadering van 12 december.

Geen verstandige keuze vind ik, omdat daardoor een aanzienlijk deel van de Enkhuizer bevolking de kennis wordt onthouden, dat het de bedoeling is om Enkhuizers 30% meer te laten bijdragen aan de hersteloperatie van de GR-SED dan de StedeBroecers.

Ondertussen zijn de (in de raad vertegenwoordigde) partijen koortsachtig bezig met het bedenken van argumenten waarmee zij hun nalatigheid denken te kunnen goedpraten. Zodra men meent die gevonden te hebben zal de Enkhuizer Krant daar ongetwijfeld heel veel aandacht aan besteden.

Het raadsvoorstel vermeldt, dat de bijdrage van Enkhuizen 37% van het te investeren  bedrag is, terwijl maar 31% van de inwoners van de SED in Enkhuizen woont. Waarom 31% van de bevolking 37% van de kosten moet betalen valt niet uit te leggen.

De 6% die Enkhuizers geacht worden meer te betalen dan op grond van hun inwonertal gerechtvaardigd is, komt ongeveer neer op 8 ton. Dat wil zeggen Enkhuizen ongeveer 8 ton minder zou hebben hoeven te betalen als onze volksvertegenwoordigers wat meer hadden opgelet.

Het had natuurlijk nooit kunnen gebeuren als wethouder Struijlaart beter bij de les was geweest. Maar niet alleen hij draagt de verantwoording. Wat te denken van de leden van de klankbordgroep. Een aantal van hen loopt het liefst permanent naast zijn schoenen  om te demonstreren hoe gewichtig en belangrijk men wel niet is.

Ook zij hebben zitten slapen tijdens elk overleg waar ze bij betrokken zijn geweest.

Maar hoe koortsachtig men ook met elkaar overlegt, niet weg te poetsen valt, dat men de Enkhuizer belangen door pure gemakzucht verwaarloost heeft.

Dan neemt niet weg, dat de politiek eenvoudig kan concluderen, dat haar niets te verwijten valt en de Enkhuizer Krant er dan weer als de kippen bij is om daar verslag van te doen.

december 8, 2017 Posted by | Doorpakken, SED | 9 reacties

Het paljas effect

Paljas na de verkiezingen (2)De inmiddels 75 opgestoken duimen, ten teken dat we ons niet willen laten piepelen door onverschillige bureaucraten, zou ik geen massale volksbeweging willen noemen, maar is wel een bescheiden poging tot verzet.

Een beetje in de trant van het “Omanido”  clubje van Hendrik Groen, waarvan de avonturen tegenwoordig op maandagavond op NPO 1 worden uitgezonden.

Ik heb onlangs zijn laatste dagboek, “Zo lang er leven is”  voor mijn verjaardag gekregen. Het verhaalt wederom  van een subtiel kat en muis spel tussen de directie van het verzorgingstehuis en een (bescheiden) deel van haar bewoners.

Een directie, die voortdurend rondbazuint dat ze het beste met iedereen voorheeft, maar alleen aan haar eigen belang denkt.

En bewoners, waarvan de meesten de moed allang hebben opgegeven en zich daarom van alles laten welgevallen en hun tijd doden met het onder elkaar kibbelen.

Het verzorgingshuis en haar directie (zoals beschreven in het boek), zie ik als een perfecte metafoor voor de gemeentelijke organisatie. Terwijl Omanido model staat voor Paljas  of omgekeerd. Paljas bestond al toen Omanido nog moest worden opgericht.  Doet er verder niet toe, beide zijn rebelse bewegingen met een bescheiden ledental en weinig formele invloed op de loop der dingen.

Er van uitgaande, dat onze vertegenwoordigers (inmiddels wakker geschud) aanstaande dinsdag zullen doen wat ze normaal gesproken behoren te doen, (opkomen voor de belangen van Enkhuizers) dan hebben we met onze actie de gemeente toch maar zo’n 7 ton bespaard. Raadslid Visser (CDA) sprak tijdens de laatste raadsvergadering zijn zorg uit over het feit dat de algemene reserve zou dalen naar 8 ton. Nu we deze daling deels hebben weten te voorkomen zie ik zijn bedankje met belangstelling tegemoet.

Dank zij Uw doeltreffend optreden gedurende de afgelopen paar dagen is de geschatte reserve bijna verdubbeld en dat durf ik het Paljas effect te noemen.

Ik weet dat je de huid van de beer niet mag verkopen voor hij geschoten is, maar dat onze vertegenwoordigers dit nog zouden kunnen verprutsen, zou getuigen van een gebrek aan vertrouwen in hun bekwaamheden. Laten we positief blijven.

Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is of de reguliere pers de gang van zaken (bliksem actie kiezers bespaart gemeente 7 ton) nieuwswaardig vindt, maar dat vinden we gauw genoeg uit.

december 7, 2017 Posted by | Doorpakken | 4 reacties

Wakker schudden.

wekkerCirca 95% van de inwoners van Enkhuizen heeft geen enkele belangstelling voor politiek, zal daarom Pim’s Prietpraat niet lezen en zich er daardoor niet van bewust zijn dat ze (als ze niets ondernemen) per inwoner 30% meer bijdragen aan de kosten van het ontwikkelingsplan SED dan de inwoners van StedeBroec.

Gelukkig leest een behoorlijk aantal van hen wel de Enkhuizer Krant. Helaas leest ook de redactie van die krant Pim’s Prietpraat niet, zodat ook zij niet op de hoogte is van het feit dat inwoners van Enkhuizen 30 % meer betalen dan etc. etc.

Het is dus allereerst zaak de redactie van de Enkhuizer Krant wakker te schudden zodat ze hun lezers naar behoren kunnen informeren. Gelukkig is dat wakker schudden voor de lezers van mijn blog een kleine moeite.

  1. Ga op Pim’s Prietpraat naar de column waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is. “Piepelen”. Als U moeite heeft hem te vinden druk dan rechtsboven op “Home” en scroll naar beneden.
  2. Onderaan de column staan een aantal deel knoppen zoals Twitter, Facebook etc. Druk op email.
  3. Er verschijnt dan een venster waarin U gevraagd word het emailadres op te geven waar U de column naar toe wilt sturen. Voor de redactie van de Enkhuizer krant is dat redactie.wef@noordhollandsdagblad.nl Verder wordt U gevraagd (om te bewijzen dat U van vlees en bloed bent en geen robot) de twee woorden in te tikken die in het venster staan vermeld. Klik vervolgens op verzenden en de klus zit er op.

Aangezien U nu toch bezig bent, kunt U ook besluiten alle in de gemeenteraad aanwezige fracties wakker te schudden. Zelfde procedure, alleen een ander adres fractievoorzitters@gemeenteraad-enkhuizen.nl

Het idee hierachter is, dat als redactie en de fractievoorzitters meerdere exemplaren van hetzelfde bericht krijgen toegestuurd, de gedachte zal post vatten dat het bericht voor hen mogelijke interessante informatie bevat. Waarom zouden anders zoveel mensen zich de moeite getroosten om het bericht toe te sturen?

Het lijkt me dat je dan als redactie (en als fractievoorzitter) iets onderneemt. De redactie door een bericht in de krant te plaatsen en de fractievoorzitter door een motie voor te bereiden waarmee de ongelijke behandeling van de inwoners van StedeBroec en Enkhuizen kan worden voorkomen.

Maar het is kort dag. Wil er op vrijdag een bericht in de krant komen dan moeten de emails vandaag de deur uit. Dus niet langer getreuzeld, maar aan de slag. Het versturen van twee emails kost hoogstens 1 minuut.

Dan nog één kleine gunst. Omdat ik graag wil weten hoeveel emails verstuurd moeten worden om de instanties wakker te schudden zag ik graag dat (nadat U ze verstuurd hebt) de onderstaande poll invult. Dat kan anoniem.

PS. Willen degenen die “Piepelen” al hebben gelezen, maar nog geen opgestoken duim hebben gegeven dat als nog even doen. Op het moment dat ik dit schrijf staat de stand op 68. Mooi, maar nog lang niet genoeg.

Voor vragen of opmerkingen kunt U de mogelijkheid tot reageren (onder dit bericht) gebruiken.

december 6, 2017 Posted by | Doorpakken | 2 reacties