Gevleugelde woorden

DorusHet NHD laat in de krant van afgelopen donderdag wethouder Luyckx aan het woord over achterstallig onderhoud van gymzaal de Sprong. Ik citeer de krant.

Toch is dat ook nu de boodschap van verantwoordelijk wethouder Dorus Luyckx. ,,We zijn er druk mee bezig, maar hebben de oplossing ook niet voorhanden. Er is ambtelijk overleg gaande over hoe nu verder, onder ook meer over een adequaat rooster voor wanneer De Sprong straks omgaat.’’ Er komt een nieuwe sporthal in het integraal kindcentrum (IKC), dat dan op deze plek gebouwd wordt. Luyckx snapt de onvrede, maar wil dit ’niet dramatiseren’.

stadhuisHeerlijke teksten zijn dat. “De gemeente is druk bezig zonder dat men een oplossing voor handen heeft”. Als er geen oplossing voorhanden is, waar is men van gemeentewege dan in hemelsnaam druk mee bezig?

Openhartig als altijd denk ik, dat wethouder Luyckx met zijn opmerking de spijker op zijn kop heeft geslagen. Zijn gevleugelde woorden verdienen het om, in aangepaste vorm, en in gouden letters, op het stadhuis bevestigd te worden.

HIER IS MEN VOORTDUREND DRUK BEZIG,

ZONDER EEN OPLOSSING VOORHANDEN TE HEBBEN.  

Advertenties

Beter weten.

Afgelopen donderdag schreef ik de column Broddelwerk over de raadsbrief van 2 april, waarin de gemeente aankondigde dat de herstructurering van het Enkhuizerzand geen verkeerstechnische problemen zou opleveren voor wat betreft de aan- en afvoerwegen.

Op zaterdag deed het Dagblad voor West-Friesland hetzelfde. Waarin verschillen beide berichten. De krant neemt zonder verder commentaar delen van het rapport over. Op mijn blog concludeer ik dat het rapport broddelwerk is. Die conclusie baseer ik op het feit, dat de onderzoekers waardes (die niet vergelijkbaar zijn) toch gewoon bij elkaar optellen.

De niet met elkaar te vergelijken waardes zijn, de “capaciteit” van een parkeerterrein en de “gemiddelde” bezetting van dat terrein.

Om het aantal verkeersbewegingen te kunnen berekenen nemen de onderzoekers als uitgangspunt de capaciteit van het parkeerterrein en vermenigvuldigen dat met 2, omdat er altijd sprake is van aan- en afvoer.

Deze methode gebruikt men voor alle functies op het REZ, behalve voor de functie Sprookjeswonderland. Daar laat men de capaciteit (419) voor wat hij is en gaat men uit van de “gemiddelde bezetting”.

Het verschil is niet gering. Op basis van capaciteit zou men rekening moeten houden met 838 dagelijkse bewegingen. Op basis van gemiddelde cijfers hoeft men slechts uit te gaan van 320 bewegingen per dag. Een verschil van maar liefst 518 bewegingen.

De vraag is dus, waar zitten we hier naar te kijken?

Naar een methodologische blunder van onbekwame onderzoekers? [Gemiddeld gebruik en maximaal gebruik zijn totaal verschillende begrippen, die je niet domweg bij elkaar kunt optellen.]

Of naar een typisch gevalletje van “wie de onderzoeker betaalt, mag ook bepalen wat de resultaten van dat onderzoek zullen zijn”?

Andere methodologische tekortkomingen wijzen op het laatste. Zo wordt het aantal verkeersbewegingen keurig over de dag verspreidt, terwijl het verkeersaanbod zich concentreert rond de openings- en sluitingstijden.

Kortom, het rapport toont niet aan wat het probeert aan te tonen. Namelijk, dat de door de gemeente gewilde uitbreiding van functie’s (met een vakantiepark en een verbeterde strandfunctie) niet zal leiden tot noemenswaardige verkeersoverlast.

Zoiets kun je raadsleden, die onder de glazen stolp in de Breedstraat leven, mogelijk nog wijsmaken, maar de rest van de Enkhuizer bevolking weet wel beter.

Het ergste vrezen.

Mijn vorige column ging over het feit, dat de door de gemeente geraadpleegde verkeersdeskundigen geen verkeerstechnische problemen voorzagen als het ZZM (op het REZ) de beschikking zou krijgen over een parkeerterrein met 350 plaatsen .

Daarmee is ook het hijgerige geroep van SP en HEA (over de congestie die er volgens hen zou  ontstaan) ontkracht. Deze (ook in de pers breed uitgemeten) opvatting van SP en HEA wordt niet ondersteund door de opvatting van deskundigen, maar lijken te berusten op vage onderbuik  gevoelens bij die partijen.

Is de burger verontwaardig en verontrust? Uitstekend, mooie gelegenheid om hem naar de mond praten, want dat levert straks weer stemmen op. Populisme pur sang.

Hoewel het realiseren van 350 parkeerplaatsen dus verkeerstechnisch geen problemen zou opleveren (volgens de deskundigen), heeft het college inmiddels besloten het verzoek van het ZZM (tot het beschikbaar stellen van 200 plaatsen) af te wijzen. De reden voor die afwijzing wordt genoemd in de  raadsbrief van 2 april. Ik citeer.

Een dergelijk aantal van 350 is een theoretische situatie, maar ruimtelijk en bestuurlijk niet realistisch.

Het beschikbaar stellen van parkeergelegenheid is dus klaarblijkelijk om ruimtelijke en bestuurlijke overwegingen niet realistisch. Eerst dan maar even de “ruimtelijke” overwegingen.

De aanvraag voor het beschikbaar stellen van ruimte om te parkeren op het REZ is (voor zover ik weet) veel meer dan 5 jaar geleden gedaan door het ZZM.

Toen het verzoek gedaan werd bestonden er alleen maar vage plannen over een nog te realiseren parkje voor vakantiewoningen en was er (over de omvang van dat park) nog geen enkele beslissing genomen. Er waren (op het moment van aanvraag) dan ook geen “ruimtelijke” beletselen.

Het besluit over de omvang werd pas veel later (door het college) genomen. Namelijk februari 2017 voor wat betreft de voorlopige versie van het plan, terwijl de definitieve  versie oktober 2018 werd gepresenteerd.

Het (vorige) college had immers bij de raad bedongen, dat het besluit over de omvang  door het college (en de door haar benoemde deskundigen) genomen diende te worden, hetgeen ook geschiede.

Dat terugkomen op dit collegebesluit (over de omvang van het project) uit bestuurlijk oogpunt weinig realistisch is, laat zich  eenvoudig verklaren vanuit het feit, dat als het  college daar toe zou overgaan, de ontwikkelaar een aanzienlijke schadevergoeding zou eisen.

Althans dat beweert wethouder Struijlaart. Misschien nog niet tegenover de raad, maar inmiddels wel tegenover de standplaatshouders op de camping.

De tragiek van dit alles is, dat zowel raad als college zichzelf “te belangrijk” vinden om te erkennen, dat er in het verleden domme fouten zijn gemaakt.  Door niet of nauwelijks met het ZZM te overleggen over een plan, dat neerkomt op een existentiële bedreiging van de toekomstige bereikbaarheid van het ZZM.

Of een rechter net zo makkelijk voorbij zal gaan aan de belangen van het ZZM, als raad en college tot dusver hebben gedaan, moet worden afgewacht, maar ik vrees het ergste.

Broddelwerk

Hoera, een nieuwe raadsbrief over het REZ. Onderwerp, de mobiliteitstoets met daarin groot nieuws. Zelfs al zou het ZZM een parkeerplek voor 350 auto’s op het REZ krijgen, dan nog ontstaan er (volgens de deskundigen) nog steeds geen verkeersproblemen op de aan- en afvoerwegen.

Het kan niet anders of daar zullen de talloze verkeersdeskundigen in de Enkhuizer raad van opkijken. Die waren er (op basis van de eerder verstrekte informatie), namelijk van overtuigd geraakt, dat een parkeerterrein (van die omvang) dagelijks zo’n 2100 verkeersbewegingen zou kunnen generen.

De deskundigen (RHO, adviseurs voor de leefruimte) houden het op zo’n 700 bewegingen per dag. Maar ook dat is aanzienlijk meer, dan het verkeer dat SWL genereert en door onze deskundigen (aan de hand van kengetallen) geschat wordt op 320 bewegingen per dag.

Het verschil wordt verklaart door het feit dat men voor het ZZM een andere manier van berekenen hanteert dan voor het SWL. Zou men dezelfde methode hanteren dan zou het aantal bewegingen voor SWL uitkomen op 838 in plaats van 320. Ruim 2 1/2 keer zoveel dus.

Ook de verkeersbewegingen voor het vakantiepark worden lekker laag ingeschat. Op basis van 200 huisjes schat men niet meer dan maximaal 440 bewegingen. Ik vrees, dat 1,2 parkeerplek per huisje aan de krappe kant is en dat het aantal parkeerplekken (en daardoor de verkeersbewegingen) een stuk hoger zullen uitvallen.

Kortom, verkeerstechnisch is er (ook al zou het ZZM ter plekke kunnen beschikken over een parkeerterrein met 350 plaatsen) geen vuiltje aan de lucht voor wat betreft de aan- en afvoerwegen.

Maar het opzettelijk te laag inschatten van de door het vakantiepark gegenereerde verkeer en het hanteren van verschillende rekenmethoden voor SWL en ZZM is natuurlijk broddelwerk.

Waarbij appels met peren worden vergeleken. Ongelooflijk, dat een college het aandurft om dat soort onzin te verspreiden en haar beleid op te baseren.

 

Kat of hond filosofie.

Mijn vorige column was een gedachtenexperiment over de rechts/links tegenstelling. Die tegenstelling is in de loop der tijden veranderd van gelovig/niet gelovig naar rijk/arm en naar conservatief/progressief.

Wat, als we de rechts/links tweedeling zouden gebruiken om de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van democratische vernieuwing aan te duiden? Traditionele partijen, die weinig heil zien in veranderingen zoals referenda, gekozen burgemeesters en meer betrokkenheid van gewone burgers bij besluitvorming, zouden – om hun behoudzuchtige standpunt – als “rechts” gekwalificeerd dienen te worden.

Terwijl Baudet, Wilders en Marijnissen, vanwege hun vernieuwende opvattingen over onze democratische procedures als “links” bestempeld zouden moeten worden.

Het begrip “linkse drammers” zou plotseling een heel andere betekenis krijgen.

De wens om onze democratische procedures aan te passen is overigens niet alleen een hedendaags verschijnsel. Ruim vijftig jaar geleden werd er ook een partij opgericht die voorstander was van referenda, gekozen burgemeesters, etc, etc. Ze noemden zich (naar het jaar van hun oprichting) Democraten 66.

We mogen dus stellen, dat met enige regelmaat het zwarte garen geheel opnieuw wordt uitgevonden

D66 bevindt zich inmiddels op de rechterflank van het Nederlandse partijwezen en heeft zodoende ‘op links’ ruimte gemaakt voor FvD, PVV en SP.

Gaan die referenda en het bijbehorende Nexit er dus ooit komen? Ik denk en hoop van niet.

kathond

Want de stabiele situatie, waar ons land zich al jarenlang in bevindt (en ons tot de top vijf van de gelukkigste landen doet behoren) danken we natuurlijk voornamelijk aan de kat of hond filosofie.

De filosofie, die het onderlinge gekrakeel van politici aan zich voorbij laat gaan vanuit de overtuiging, dat het niet uitmaakt of je door de kat dan wel door de hond wordt gebeten.

Maar de recente verkiezingsuitslagen doen vermoeden, dat (dank zij de sociale media) de aantrekkingskracht van de kat/hond beweging tanende is. Of dat van blijvende aard is (en of we daar blij mee moeten zijn?) dient te worden afgewacht.

Besluiten voorbereiden.

Kijk aan, het Forum voor Democratie is ook in Enkhuizen de grootste partij geworden. Ze is voorstander van referenda, net als bijvoorbeeld de SP en de PVV.

Tegenstander van referenda zijn de traditionele partijen van VVD tot GroenLinks en wat daar allemaal tussen zit. Als we een nieuwe links/rechts tegenstelling zouden mogen benoemen, dan zou je de voorstanders van referenda “links” kunnen noemen en de tegenstanders van meer zeggenschap voor de burger “rechts”.

Op basis van die indeling heeft tijdens de PS verkiezing 47.8 % van de Enkhuizers links gestemd (op relatief nieuwe partijen die voorstander zijn van directe democratie) en 52,2% op rechts. (Partijen die liever vertrouwen op de beproefde methode, waarbij door ons gekozen vertegenwoordigers (uit onze naam) besluiten nemen.

Er is in Enkhuizen nog net geen meerderheid voor het nieuwe “links”, maar wel is het zo dat “rechts” (de traditionele politiek dus) al jaar na jaar terrein verliest.

Vertalen we deze indeling naar de huidige gemeenteraad in Enkhuizen, dan bestaat het linkse deel van de raad dus uit de SP en de 3 lokale partijen en het rechtse deel uit VVD, D66, CDA, PvdA en CU/SGP.

sedHet bijzondere van Enkhuizen is echter, dat de democratische tweedeling is afgeschaft en er nu gewerkt wordt met het SED principe, dat er op is gebaseerd dat we met zijn allen de beste bedoelingen hebben met iedereen. En dat in de voormalige DDR zulke wonderen te weeg heeft gebracht.

Enfin, over hoe je zo’n raadsbreed akkoord inhoud geeft is een ochtend lang vergaderd en vervolgens heeft de griffier het resultaat van die vergadering verwerkt in een echte flow-chart, die hierboven is afgebeeld.

De chart en bijbehorende uitleg kunt u hier vinden.  De werkwijze is inmiddels door het presidium goedgekeurd, zodat het ook zal worden goedgekeurd door de raad op dinsdag 26 maart.

De nieuwe werkwijze doet me duizelen en ik vraag me serieus af of de raadsleden zelf wel begrijpen waar ze straks mee instemmen, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste lijkt me, hoe je die werkwijze uitgelegd krijgt aan de gewone burgers. Zodat ze in staat zijn om te participeren in de besluitvorming.

Iets waarvan elke partij roept, dat ze er voorstander van is. Maar zoals het er nu naar uit ziet zijn de procedures alleen maar ingewikkelder en bureaucratischer geworden. Waardoor de kans, dat juist iedereen afhaakt, levensgroot is.

Gelet op het feit dat de initiatiefnemers van het raadsbrede akkoord ambtenaren zijn, of zijn geweest, komt het natuurlijk niet helemaal als een verrassing, dat de uitwerking van het raadsbrede akkoord neerkomt op minder transparantie en meer bureaucratie.

Maar, gelet op de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag, bekruipt me het gevoel, dat in plaats van de besluitvorming ingewikkelder te maken, het veel verstandiger zou zijn geweest ze eenvoudiger te maken.

Maar leg dat maar eens uit aan hen, die (in besloten presidium vergaderingen!) besluiten voorbereiden, waarmee ze ons een plezier willen doen.

Stemmingmakerij.

Het NHD van vandaag besteedt aandacht aan de column die ik maandag op mijn blog plaatste, waarin ik de SP verweet een gemanipuleerde foto te gebruiken.

Om de uitslag van de door haar georganiseerde mini-enquête te beïnvloeden. Trots laat de SP weten, dat 80% van de door haar geënquêteerden het met hun standpunt eens zijn.

Als reactie op mijn verwijt liet Keesman de krant weten, dat het iedereen duidelijk moet zijn dat de foto is gemanipuleerd. OK, maar de reden voor de manipulatie is toch echt om degene die de folder in ontvangst neemt er van te overtuigen, dat dit het eindresultaat zal zijn, als de gemeente gehoor geeft aan de wens van het ZZM.

En dat, zo maak ik met behulp van plattegronden (waarover ook de SP de beschikking moet hebben gehad) duidelijk, was een groteske overdrijving.

Maar het is niet alleen de foto, die misleidend is. Het geldt ook voor de bijna terloopse opmerking, dat auto’s maar drie uur mogen parkeren. Ook dat is een broodje Aap verhaal.

Toegangskaarten zijn een dag geldig. Het is absurd om een toegangskaart te verkopen die een dag geldig is en tegelijkertijd een parkeerbewijs te verstrekken dat maar 3 uur geldig is. Een dergelijk plan bestaat helemaal niet.

De enige reden waarom SP en andere partijen er aan vast houden is dat ze langs die weg kunnen beargumenteren dat het aantal verkeersbewegingen 600 per dag kan bedragen.

Om dat vervolgens weer als argument te gebruiken om het verzoek van het ZZM af te wijzen. Iedereen mag de opvattingen koesteren dat we er niet verstandig aan doen om gehoor te geven aan het verzoek van het ZZM. Maar onderbouw die opvatting dan met  “eerlijke” argumenten en onthou je van het geven van een valse voorstelling van zaken.

De SP is overigens niet de enige die de “3 uur parkeren” regel gebruikt. CDA, NE en HEA hebben er ook al gebruik van gemaakt. Ze schijnt te berusten op een ambtelijk advies, dat tijdens een besloten voorlichtingsavond is gegeven.

Samengevat, de door de SP georganiseerde folderactie over het recreatieoord was niet meer dan tegen het ZZM gerichte stemmingmakerij.