Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Gedwee volgen.

Lankman1

afwijzing

Gisteren naar de toelichting op het beheerplan kapitaalsgoederen geweest.

De bijeenkomst stond geagendeerd op de gemeentelijke website.  Het was bedoeld als voorbereiding op behandeling tijdens de eerstkomende vergadering van de commissie grondgebied.

Je moest de wens tot bijwonen per email kenbaar maken. Leverde geen enkel probleem op.

Er was zelfs een warm welkomstwoord van wethouder Kok voor die ene belangstellende burger die aanwezig was. Kortom, geen vuiltje aan de lucht zou je denken.

Helaas ligt de werkelijkheid iets gecompliceerder.

Op maandag was er een raadinformatie avond over het sociale domein. De voorzitter van de WMO raad (officieel adviesorgaan voor het college) had de griffier gevraagd of leden van de WMO raad die bijeenkomst mochten bijwonen. Ik citeer het antwoord van de griffier letterlijk.

Overleg met de wethouder heeft gebracht dat deze bijeenkomst bedoeld is voor raadsleden.

De informatie die zal worden gepresenteerd is dan ook alleen voor hen bedoeld. Deze bijeenkomsten bieden raadsleden ook de mogelijkheid om vrijuit kennis te vergaren en vragen te stellen.

Daarom: de raadsledeninformatieavond over de transities in het sociale domein zijn niet voor leden van de WMO-raad of door hen bij te wonen.

De voorzitter van de WMO raad heeft vervolgens contact opgenomen met de wethouder die verklaarde geen overleg te hebben gevoerd met de griffier, waarop de voorzitter van de WMO raad de griffier confronteerde met die uitspraak. De griffier reageerde daarop als volgt.

Het is wellicht goed om te benadrukken dat ik niet heb gesteld, of willen stellen dat ík met de wethouder heb overlegd.

Uit een (ambtelijk, door anderen) gevoerd overleg met de wethouder heeft gebracht dat de avond niet door anderen dan de raads- en commissieleden bijgewoond kan worden. Ik had, inderdaad, nadrukkelijker kunnen stellen dat dit overleg niet door mij is gevoerd, maar door anderen die vervolgens mij gevoed hebben met de uitkomst van dat overleg.

De griffier vervolgt met

Naar aanleiding van uw bericht heb ikzelf contact met de wethouder gezocht; van hem heb ik vernomen dat er vanavond financieel-strategische informatie met de leden wordt gedeeld.

Juist dit is een van de twee gronden die de wethouder ook genoemd heeft waarom een avond niet door anderen dan de raads- en commissieleden bijgewoond kunnen worden.

olierook 2

Geen financieel strategische informatie

De gang van zaken deed me terugdenken aan eerder verzoek aan de griffier om de informatie bijeenkomst over het REZ te mogen bijwonen.

Ook dat werd door de griffier afgewezen.

Van de wel aanwezige raads- en commissieleden begreep ik later dat in die vergadering niets was besproken dat voor geheimhouding in aanmerking kwam. 

Uiteraard heb ik ook deze keer de daar aanwezige raadsleden gevraagd of er op maandag financieel-strategische informatie is verstrekt. Dat bleek (in de visie van leden van de coalitie en oppositie) niet het geval.

Kortom er is geen sprake van toeval, maar van beleid en dat beleid is er op gericht zo min mogelijk informatie te verstreken aan burgers zolang de raad ergens nog geen besluit over heeft genomen.  Tot dat moment zijn college en ambtelijke organisatie verantwoordelijk voor de adviezen die ze geven, daarna is alleen de raad verantwoordelijk.

Kennelijk vinden college en ambtelijke organisatie het “lastig” dat gewone burgers zich bemoeien met de adviezen die ze geven. De vraag is echter hoe de raad er tegenover staat.

Vinden ze het ook “lastig” als gewone burgers invloed proberen uit te oefenen op de besluitvorming?

Het probleem daarbij is het tweeslachtige optreden van de raad. Enerzijds beweert men betrokkenheid van de gewone burger toe te juichen. Anderzijds doet men niets als die betrokkenheid wordt belemmerd.

Van zowel het verzoek van de voorzitter van de WMO raad als mijn verzoek is een kopie verzonden naar de raad. In mijn geval via de fractievoorzitters, in het geval van de voorzitter van de WMO raad aan alle raadsleden individueel.

In beide gevallen is de raad op de hoogte gebracht van de afwijzing door de griffier.

Dat heeft (bij mijn weten) tot dusver alleen tot verbazing geleid over het motief voor afwijzing, maar kennelijk voelt men zich niet geroepen om iets te ondernemen tegen deze beperking van de informatie aan gewone burgers.

In theorie is men (via het presidium) inmiddels al 4 maanden bezig met het bedenken van gedragsregels op dit gebied, maar waarneembare resultaten zijn er niet geboekt. Daarbij komt dat geen enkele partij zijn opvattingen publiceert.

Met als uitzondering de SP, die de door haar gedane toezegging (niet aanwezig te zullen zijn bij besloten raadbijeenkomsten) niet waarmaakt.

Op 25 november deed ik op dit blog een suggestie voor het hanteren van gedragsregels inzake “besloten vergaderingen”.

HEA heeft ze als amendement ingediend, maar de discussie erover is verdaagd naar het presidium.

Omdat niemand mededeling doet over hetgeen er in het presidium is besproken weten we ook niet wat voor kans dit amendement maakt.

Uitgangspunt voor dit amendement is dat niet het college behoort te besluiten of een bijeenkomst “besloten” is, maar dat dit besluit genomen moet worden door een meerderheid van de raad.  Mijn vermoeden is dat het college het niet met die opvatting eens is en zelf zeggenschap wenst te behouden.

Dat mag zo zijn, maar het is niet het college dat bepaalt wat de gedragsregels voor de raad zouden moeten zijn, maar de raad zelf. Er zou veel gewonnen zijn als de raad zelf (als collectief) dat zou beseffen en niet alleen maar gedwee de “adviezen” van het college zou blijven volgen.

maart 16, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, HEA, Mores | 9 reacties

Clubhuis der notabelen

Clubhuis der notabelen

Clubhuis der notabelen

Het besluit (in 2012) om namens de gemeente een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de renovatie van een clubhuis voor notabelen, (Drommedaris) is destijds niet unaniem genomen. PvdA, LQ en HEA hebben tegengestemd omdat zij het financiële risico dat daarbij werd genomen te groot achten.

Hun verwachting is uitgekomen. Voorlopig kan de overschrijding geschat worden op een kwart miljoen. Waarschijnlijk is het veel meer, maar dat wordt (door middel van een “herschikking” van het projectbudget) voorlopig nog even verborgen gehouden.

De kans dat het echte bedrag aan overschrijding ooit boven water zal komen moet als gering  worden beschouwd. Daarvoor moet een diepgaand onderzoek naar de projectadministratie worden gedaan. Een meerderheid van de raad moet daartoe besluiten. Die meerderheid zal er niet komen.

Omdat de uitkomst alleen maar kan bevestigen dat men destijds wat al te lichtvaardig een besluit had genomen.

Zoals het college in 2012 de raad een rad voor de ogen draaide door te pretenderen dat het project voor 2,6 miljoen kon worden gerealiseerd, zo probeert het huidige college de raad een rad voor de ogen te draaien door te pretenderen dat de overschrijding slechts anderhalve ton is.

In werkelijkheid komt daar nog een ton bij vanwege de garantie die de gemeente moet afgeven. € 65.000,- vanwege een subsidie waar wel op was gerekend, maar die (voorlopig) niet wordt betaald. Tel daarbij een ton op aan overheadkosten, die uit de projectbegroting zijn weggemasseerd en je komt op drie miljoen aan kosten. Trek daar vanaf de 9 ton aan subsidie die is binnengehaald en je komt op het werkelijke bedrag aan kosten voor dit clubhuis der notabelen. Ruim twee miljoen.

Maar om de aandacht van de werkelijke kosten af te leiden wordt er nu een hoop kabaal gemaakt over een relatief kleine investering waarvan de noodzaak niet kan worden betwist.

Interieur clubhuis der notabelen

Interieur clubhuis der notabelen

Er wordt spierballentaal gesproken over het niet betalen van een aannemer, waarbij Stella Quasten, gelet op haar uitlatingen op facebook en in de commissie zich bij aan lijkt te willen sluiten.

Ik vind dat niet verstandig.

Het probleem van de overschrijding is in essentie een probleem dat geschapen is door de toenmalige voorstemmers. (Iedereen met uitzondering van PvdA, LQ en HEA).

Het is een probleem dat zij zo veel mogelijk proberen te bagatelliseren door te roepen dat de gemeente die extra garantie van een ton (als voorgesteld in het raadsbesluit) niet moet geven.

Maar als die garantie niet wordt gegeven, dan is de kans groot dat de gemeente in een juridische strijd beland die zij ongetwijfeld zal verliezen.

Het lijkt me, dat de partijen die ons (door hun lichtvaardige besluit in 2012) in de problemen hebben gebracht ook verantwoordelijk zijn voor de oplossing van die problemen.

Dat doen ze niet door veel kabaal te maken voor de publieke tribune. Dat doen ze alleen door te erkennen, dat ze destijds een lichtvaardig besluit hebben genomen en dat de gevolgen daarvan zijn, dat de gemeente nu een extra garantie van een ton moet geven.

PvdA, LQ en Hea doen er dus verstandig aan om, als het raadsvoorstel in stemming wordt gebracht, zich van stemming te onthouden. Waarmee ze tot uitdrukking brengen dat degenen die de problemen hebben veroorzaakt, ook verantwoordelijk zijn voor de oplossing ervan.

mei 11, 2015 Posted by | Drommedaris, HEA, PvdA, Quasten | 9 reacties