Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Spierballentaal.

popeye2De Enkhuizer Krant van zaterdag meldt dat raadsleden in de regio hun macht terug willen. Zelf schrijf ik al maanden, dat Enkhuizer raadsleden te lamlendig zijn om van hun macht gebruik te maken. Wie heeft er gelijk?

Het probleem zit hem in de taakstelling. Raadslieden zien zichzelf graag als bestuurders. Dat geeft meer prestige en aanzien. Maar om te kunnen besturen heb je eigenlijk geen raadsleden nodig. De meesten ontberen daarvoor de kennis. De bestuurlijke inbreng van de raad blijft meestal beperkt het stellen van een paar (niet al te indringende) vragen.

Raadsleden zouden er in mijn ogen verstandiger aan doen minder te willen besturen en meer te willen controleren. Dat was ook de doelstelling van Paljas 4 jaar geleden, meer nadruk op controle  en minder nadruk op het willen meebesturen. Je zou het zelfs het doel van het dualisme kunnen noemen.

Het Drom dossier is een prachtig voorbeeld van hoe de raad keer op keer faalt wanneer het gaat om haar controlerende functie. Tenzij ze tot inzicht komt, zal precies hetzelfde gebeuren bij het eerstvolgende project dat op stapel staat, het REZ en alle daaropvolgende projecten. Het lijkt me een serieus probleem, dat ik al eerder gesignaleerd heb, maar ik kan me niet herinneren dat er ook maar één raadslid serieus op in gegaan is.

Nu begrijp ik dat de overgrote meerderheid afkerig is van het reageren op mijn blog. Prima, moeten ze zelf weten, maar ook via de eigen communicatie kanalen weigeren ze het probleem (nagenoeg afwezigheid van controle) te bespreken. Feitelijk bespreken ze nooit iets met hun kiezers, alleen nu de verkiezingen naderbij komen willen ze nog wel eens een standpunt over het één en ander afkondigen.

Zo willen ze plotseling veel meer macht. OK, maar wat willen ze daar dan mee doen? Niet controleren, want daar hebben ze een broertje dood aan. Nee, ze willen meepraten. Vroeger hadden ze het gevoel dat ze er toe deden omdat ze konden meepraten over de aanschaf van een brandweerauto.

Dat stelde je in staat om als een hond met 7 staarten door de stad te lopen en te zeggen, kijk eens, nieuwe brandweerauto, heb ik voor gezorgd. Nu hoef je alleen maar de begroting en de jaarrekening van de Veiligheidsregio goed te keuren. Ook belangrijk en verantwoordelijk werk natuurlijk, alleen raakt de gemiddelde kiezer daar iets minder van onder de indruk.

Waar men nu naar streeft is afschaffing van het CAW, de gemeenschappelijke regeling van de 7 West-Friese gemeenten die namens die gemeenten aandeelhouder is van het enige afvalbedrijf in de regio HVC.

Het idee is, dat je als individuele gemeente dan meer macht hebt t.o.v. de HVC. Hoe men tot die gedachte is gekomen is me een raadsel.

Het CAW heeft de afgelopen maanden de nodige reputatieschade opgelopen. Allereerst stemde het bestuur ervan in met een veel hogere beloning voor de directeur van de HVC dan er in Enkhuizen wenselijk wordt gevonden. Daarna stemde men in met de HVC wens een betaling te eisen voor het ophalen van grof vuil.

De oplossing die nu wordt voorgesteld is de ontbinding van het CAW, dan wel uittreden. Dat laatste heeft de voorkeur van drie partijen in Enkhuizen. SP, HEA en Van der Pijll.

Zal opheffen of uittreden meer opleveren dan de mogelijkheid tot borstklopperij ten behoeve van de eerst komende verkiezingen? Ik vrees van niet.

Ik kan me niet herinneren dat, welke politieke stroming dan ook, gepleit heeft voor corrigerende maatregelen. Een motie van afkeuring richting CAW bestuur bijvoorbeeld.

Men moppert wat tegen een verslaggever die dat allemaal netjes opschrijft, maar dat is alles wat er wordt ondernomen.

Het Enkhuizer initiatief bestaat uit het onderzoeken van de kosten van uittreding. Niet meer dan dat. Een motie van afkeuring vindt men kennelijk al te ver gaan.

Maar zelfs als die kosten meevallen, wat denkt men dan te kunnen bereiken op basis van (laten we zeggen)  5 % van de aandelen in de HVC? Denken SP, HEA en Van der Pijll dat het HVC bestuur dan wel luistert en de billen samenknijpt als Enkhuizen laat weten het ergens niet mee eens te zijn?

Kortom, als je als 7 West-Friese gemeenten er al niet in slaagt om het bestuur van het CAW te dwingen om naar je te luisteren, dan is de kans verwaarloosbaar klein, dat het je wel lukt, als je hetzelfde probeert met het HVC.

Het probleem is niet dat de regionale raadsleden over onvoldoende macht beschikken, het probleem is dat ze geen flauw benul hebben hoe ze er gebruik van moeten maken.

En in plaats daarvan komen ze (met het oog op de verkiezingen) met spierballentaal die verder nergens toe zal leiden.

Advertenties

september 11, 2017 Posted by | Beslommeringen, HEA, SP, Van der Pijl | Plaats een reactie

Niet eindeloos weglopen.

langbroek-1Eindelijk een fractie die beseft dat je niet eindeloos weg kunt blijven lopen voor je verantwoordelijkheid. Hans Langbroek (HEA) heeft het college de vraag gesteld of het juist is dat de gebruikerswensen (€ 21.756,-) niet zijn doorbelast.

Simpele vraag, simpel antwoord.

Mooie gelegenheid voor wethouder Luyckx om duidelijk te maken dat hij uit ander hout is gesneden dan zijn voorgangers in dit dossier en die niet beter wisten te doen dan te misleiden en vertragen. Zijn raadsbrief van 12 juni 2017 over een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (over een subsidie voor de Drommedaris) sluit hij af met de woorden

“In het project Dromedaris spelen nog de volgende actuele zaken, de procedure rondom het lopende Wob-verzoek en het meerwerk rond de elektriciteit.”

De procedure rond het WOB verzoek komt eerdaags tot een einde, waarbij de rechter al dan niet tot de conclusie komt of het vorige college geloofwaardig was. Die uitspraak betreft niet alleen het voormalige college, maar natuurlijk ook de voorzitter ervan burgemeester Jan Transparant en zijn trouwe metgezel  Jan Slagter.

Ook al is de rechter het met me eens (net als de rest van de bevolking) dan nog zit mijn werk er op. Ik ga namelijk niet over de bestuurscultuur van Enkhuizen, daar mankeert het nodige aan, maar het is de raad die daar iets aan moet doen. Ik kan alleen maar hopen dat ze eindelijk wakker schrikken.

Ik kan natuurlijk naar de Commissaris van de Koning schrijven met de vraag of het niet eens tijd wordt dat hij ingrijpt, maar ik weet niet of ik daar wel zin in heb.

Wat het meerwerk rond de elektriciteit betreft, dat wordt een stuk makkelijker te verklaren als je eenmaal hebt erkent, dat je als gemeente de stichting de kosten van de gebruikerswensen hebt kwijtgescholden. Dan blijft er weliswaar nog een bedragje over dat niet kan worden verklaard, maar dat is peanuts vergeleken met de eerdere bedragen.

Misschien pijnlijk voor de stichting die geheim probeert te houden dat ze met enige regelmaat geld krijgt toegestopt van de gemeente, maar het zou een zegen zijn, als ook deze notabelen zich eens zouden realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat je de belastingbetaler laat opdraaien voor al de leuke plannetjes die je bedenkt.

september 5, 2017 Posted by | Drommedaris, HEA, Langbroek | 2 reacties

Gedwee volgen.

Lankman1

afwijzing

Gisteren naar de toelichting op het beheerplan kapitaalsgoederen geweest.

De bijeenkomst stond geagendeerd op de gemeentelijke website.  Het was bedoeld als voorbereiding op behandeling tijdens de eerstkomende vergadering van de commissie grondgebied.

Je moest de wens tot bijwonen per email kenbaar maken. Leverde geen enkel probleem op.

Er was zelfs een warm welkomstwoord van wethouder Kok voor die ene belangstellende burger die aanwezig was. Kortom, geen vuiltje aan de lucht zou je denken.

Helaas ligt de werkelijkheid iets gecompliceerder.

Op maandag was er een raadinformatie avond over het sociale domein. De voorzitter van de WMO raad (officieel adviesorgaan voor het college) had de griffier gevraagd of leden van de WMO raad die bijeenkomst mochten bijwonen. Ik citeer het antwoord van de griffier letterlijk.

Overleg met de wethouder heeft gebracht dat deze bijeenkomst bedoeld is voor raadsleden.

De informatie die zal worden gepresenteerd is dan ook alleen voor hen bedoeld. Deze bijeenkomsten bieden raadsleden ook de mogelijkheid om vrijuit kennis te vergaren en vragen te stellen.

Daarom: de raadsledeninformatieavond over de transities in het sociale domein zijn niet voor leden van de WMO-raad of door hen bij te wonen.

De voorzitter van de WMO raad heeft vervolgens contact opgenomen met de wethouder die verklaarde geen overleg te hebben gevoerd met de griffier, waarop de voorzitter van de WMO raad de griffier confronteerde met die uitspraak. De griffier reageerde daarop als volgt.

Het is wellicht goed om te benadrukken dat ik niet heb gesteld, of willen stellen dat ík met de wethouder heb overlegd.

Uit een (ambtelijk, door anderen) gevoerd overleg met de wethouder heeft gebracht dat de avond niet door anderen dan de raads- en commissieleden bijgewoond kan worden. Ik had, inderdaad, nadrukkelijker kunnen stellen dat dit overleg niet door mij is gevoerd, maar door anderen die vervolgens mij gevoed hebben met de uitkomst van dat overleg.

De griffier vervolgt met

Naar aanleiding van uw bericht heb ikzelf contact met de wethouder gezocht; van hem heb ik vernomen dat er vanavond financieel-strategische informatie met de leden wordt gedeeld.

Juist dit is een van de twee gronden die de wethouder ook genoemd heeft waarom een avond niet door anderen dan de raads- en commissieleden bijgewoond kunnen worden.

olierook 2

Geen financieel strategische informatie

De gang van zaken deed me terugdenken aan eerder verzoek aan de griffier om de informatie bijeenkomst over het REZ te mogen bijwonen.

Ook dat werd door de griffier afgewezen.

Van de wel aanwezige raads- en commissieleden begreep ik later dat in die vergadering niets was besproken dat voor geheimhouding in aanmerking kwam. 

Uiteraard heb ik ook deze keer de daar aanwezige raadsleden gevraagd of er op maandag financieel-strategische informatie is verstrekt. Dat bleek (in de visie van leden van de coalitie en oppositie) niet het geval.

Kortom er is geen sprake van toeval, maar van beleid en dat beleid is er op gericht zo min mogelijk informatie te verstreken aan burgers zolang de raad ergens nog geen besluit over heeft genomen.  Tot dat moment zijn college en ambtelijke organisatie verantwoordelijk voor de adviezen die ze geven, daarna is alleen de raad verantwoordelijk.

Kennelijk vinden college en ambtelijke organisatie het “lastig” dat gewone burgers zich bemoeien met de adviezen die ze geven. De vraag is echter hoe de raad er tegenover staat.

Vinden ze het ook “lastig” als gewone burgers invloed proberen uit te oefenen op de besluitvorming?

Het probleem daarbij is het tweeslachtige optreden van de raad. Enerzijds beweert men betrokkenheid van de gewone burger toe te juichen. Anderzijds doet men niets als die betrokkenheid wordt belemmerd.

Van zowel het verzoek van de voorzitter van de WMO raad als mijn verzoek is een kopie verzonden naar de raad. In mijn geval via de fractievoorzitters, in het geval van de voorzitter van de WMO raad aan alle raadsleden individueel.

In beide gevallen is de raad op de hoogte gebracht van de afwijzing door de griffier.

Dat heeft (bij mijn weten) tot dusver alleen tot verbazing geleid over het motief voor afwijzing, maar kennelijk voelt men zich niet geroepen om iets te ondernemen tegen deze beperking van de informatie aan gewone burgers.

In theorie is men (via het presidium) inmiddels al 4 maanden bezig met het bedenken van gedragsregels op dit gebied, maar waarneembare resultaten zijn er niet geboekt. Daarbij komt dat geen enkele partij zijn opvattingen publiceert.

Met als uitzondering de SP, die de door haar gedane toezegging (niet aanwezig te zullen zijn bij besloten raadbijeenkomsten) niet waarmaakt.

Op 25 november deed ik op dit blog een suggestie voor het hanteren van gedragsregels inzake “besloten vergaderingen”.

HEA heeft ze als amendement ingediend, maar de discussie erover is verdaagd naar het presidium.

Omdat niemand mededeling doet over hetgeen er in het presidium is besproken weten we ook niet wat voor kans dit amendement maakt.

Uitgangspunt voor dit amendement is dat niet het college behoort te besluiten of een bijeenkomst “besloten” is, maar dat dit besluit genomen moet worden door een meerderheid van de raad.  Mijn vermoeden is dat het college het niet met die opvatting eens is en zelf zeggenschap wenst te behouden.

Dat mag zo zijn, maar het is niet het college dat bepaalt wat de gedragsregels voor de raad zouden moeten zijn, maar de raad zelf. Er zou veel gewonnen zijn als de raad zelf (als collectief) dat zou beseffen en niet alleen maar gedwee de “adviezen” van het college zou blijven volgen.

maart 16, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, HEA, Mores | 9 reacties

Clubhuis der notabelen

Clubhuis der notabelen

Clubhuis der notabelen

Het besluit (in 2012) om namens de gemeente een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de renovatie van een clubhuis voor notabelen, (Drommedaris) is destijds niet unaniem genomen. PvdA, LQ en HEA hebben tegengestemd omdat zij het financiële risico dat daarbij werd genomen te groot achten.

Hun verwachting is uitgekomen. Voorlopig kan de overschrijding geschat worden op een kwart miljoen. Waarschijnlijk is het veel meer, maar dat wordt (door middel van een “herschikking” van het projectbudget) voorlopig nog even verborgen gehouden.

De kans dat het echte bedrag aan overschrijding ooit boven water zal komen moet als gering  worden beschouwd. Daarvoor moet een diepgaand onderzoek naar de projectadministratie worden gedaan. Een meerderheid van de raad moet daartoe besluiten. Die meerderheid zal er niet komen.

Omdat de uitkomst alleen maar kan bevestigen dat men destijds wat al te lichtvaardig een besluit had genomen.

Zoals het college in 2012 de raad een rad voor de ogen draaide door te pretenderen dat het project voor 2,6 miljoen kon worden gerealiseerd, zo probeert het huidige college de raad een rad voor de ogen te draaien door te pretenderen dat de overschrijding slechts anderhalve ton is.

In werkelijkheid komt daar nog een ton bij vanwege de garantie die de gemeente moet afgeven. € 65.000,- vanwege een subsidie waar wel op was gerekend, maar die (voorlopig) niet wordt betaald. Tel daarbij een ton op aan overheadkosten, die uit de projectbegroting zijn weggemasseerd en je komt op drie miljoen aan kosten. Trek daar vanaf de 9 ton aan subsidie die is binnengehaald en je komt op het werkelijke bedrag aan kosten voor dit clubhuis der notabelen. Ruim twee miljoen.

Maar om de aandacht van de werkelijke kosten af te leiden wordt er nu een hoop kabaal gemaakt over een relatief kleine investering waarvan de noodzaak niet kan worden betwist.

Interieur clubhuis der notabelen

Interieur clubhuis der notabelen

Er wordt spierballentaal gesproken over het niet betalen van een aannemer, waarbij Stella Quasten, gelet op haar uitlatingen op facebook en in de commissie zich bij aan lijkt te willen sluiten.

Ik vind dat niet verstandig.

Het probleem van de overschrijding is in essentie een probleem dat geschapen is door de toenmalige voorstemmers. (Iedereen met uitzondering van PvdA, LQ en HEA).

Het is een probleem dat zij zo veel mogelijk proberen te bagatelliseren door te roepen dat de gemeente die extra garantie van een ton (als voorgesteld in het raadsbesluit) niet moet geven.

Maar als die garantie niet wordt gegeven, dan is de kans groot dat de gemeente in een juridische strijd beland die zij ongetwijfeld zal verliezen.

Het lijkt me, dat de partijen die ons (door hun lichtvaardige besluit in 2012) in de problemen hebben gebracht ook verantwoordelijk zijn voor de oplossing van die problemen.

Dat doen ze niet door veel kabaal te maken voor de publieke tribune. Dat doen ze alleen door te erkennen, dat ze destijds een lichtvaardig besluit hebben genomen en dat de gevolgen daarvan zijn, dat de gemeente nu een extra garantie van een ton moet geven.

PvdA, LQ en Hea doen er dus verstandig aan om, als het raadsvoorstel in stemming wordt gebracht, zich van stemming te onthouden. Waarmee ze tot uitdrukking brengen dat degenen die de problemen hebben veroorzaakt, ook verantwoordelijk zijn voor de oplossing ervan.

mei 11, 2015 Posted by | Drommedaris, HEA, PvdA, Quasten | 9 reacties