Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Afsluiten

dejong

Wegwezen

Rob de Jong legt per direct zijn functie neer las ik in de krant en op de gemeentelijke website. Niet echt nieuws dat als een donderslag bij heldere hemel kwam.

Het hing al een tijdje in de lucht zullen we maar zeggen. Aan zijn besluit schijnt een rumoerig verlopen ledenvergadering van Nieuw Enkhuizen vooraf te zijn gegaan. Op hun website staat daarover niets te lezen. Maar dat is niet ongebruikelijk in Enkhuizen.

Voor politieke nieuwtjes moet je in Enkhuizen toch vooral in de kroeg zijn. Zolang het nieuws maar “sappig genoeg” is doen de feiten verder niet ter zake.

Nu was het een publiek geheim dat de Jong’s positie wankelde. Zozeer dat er twee fracties zich aan de zijlijn al aan het warmlopen waren en niet of nauwelijks nog oppositie voerden.

Slechts één daarvan kan een wethouder leveren en dus blijft de ander teleurgesteld achter. Wie de uiteindelijk gelukkige zal zijn weet ik niet en kan me ook eigenlijk geen lor schelen.

Een ding is echter zeker, de nieuwe coalitie komt weer vast in het zadel te zitten. Of het nu Koning wordt of Stomp, de bijbehorende partij zal zich weer vierkant achter het college stellen.

Met als bijkomend voordeel dat het Dromdossier geruisloos kan worden afgesloten.

Advertenties

september 22, 2016 Posted by | Harrewar, Koning, Stomp | 1 reactie

Bestuurlijk circus.

Gemeenteraad_Enkhuizen_internet

Kerntaak?

Afgelopen dinsdag sprak de raad over het beheerplan kapitaalgoederen.

Kapitaalgoederen is de verzamelnaam voor gemeentelijke eigendommen zoals wegen, bruggen, beschoeiingen en gebouwen.

Het college heeft becijferd dat er (op basis van de bestaande onderhoudsnormen) de komende 10 jaar 25 miljoen nodig is om (reeds bestaande) kapitaalgoederen te vervangen.

Dat bedrag zal moeten worden geleend. De kapitaallasten (jaarlijkse rente en aflossing) zijn begroot op circa € 140.000,- per jaar cumulatief. Dat wil zeggen dat na 10 jaar de (extra) jaarlasten (jaarlijks) 1.4 miljoen zullen bedragen.

Tegenover deze jaarlijks toenemende kosten zullen er jaarlijks toenemende baten/besparingen moeten staan. Het college meent dat een dergelijke toename in de baten, danwel besparingen niet zal zijn te realiseren. En stelt voor om voor sommige kapitaalgoederen de vervangingsnorm te verlagen.

In plaats van classificatie “veilig en functioneel” wil men voor sommige kapitaalgoederen een niveau lager. Alleen “veilig”.

Door de vervangingsnorm te verlagen bespaar je uiteraard (in theorie) toekomstige vervangingskosten en kun je problemen naar de toekomst blijven verschuiven.

Van Reijswoud (VVD) wilde er om die reden dan ook niet aan,  maar dat resulteerde in een tamelijk semantische discussie met Snoek (SP) die me deed besluiten om de discussie niet verder af te luisteren.

In de krant las ik dat Van Reijswoud een meerderheid van de raad achter zich heeft gekregen.

Ik twijfel alleen over het praktisch nut van zijn voorstellen. Volgens mij zijn de bruggen in het Westeinde inmiddels al tot onveilig gekwalificeerd in gevallen dat er twee auto’s tegelijk over de brug willen rijden.

Dus zijn er bij elke brug wegversmallingen aangebracht die dat moeten verhinderen. Dat is al een paar jaar geleden gebeurd en tot dusver heeft niemand ooit geopperd dat het nu tijd wordt om tot vervanging over te gaan.

Dus verlaging van de vervangingscriteria lijkt me in de eerste plaats een cosmetische operatie waardoor het lijkt of we nog een tijdje verder kunnen onder het motto “wie na mij komt is sterker”.

Alleen D66 zei daar geen genoegen mee te willen nemen en vroeg om een kerntakendiscussie.

Daar wordt al jaren om geroepen, maar niemand lijkt daar trek in te hebben. Begrijpelijk, want een discussie over kerntaken zal er (onder de huidige omstandigheden) alleen maar toe leiden dat gemeentelijke taken zullen moeten worden  afgestoten.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het afschaffen van het jaarlijks 4 miljoen kostende bestuurlijke circus dat we met onze belastingen in stand houden.

april 8, 2016 Posted by | Harrewar, Zorgelijk | 1 reactie

Niet mogen weten.

zzmOp 19 april 2016 vindt een vergadering van de commissie grondgebied plaats.

Tijdens die vergadering zullen de mogelijkheden tot het uitbreiden van een aantal parkeerplaatsen worden besproken.

Enerzijds als buffer voor piekdagen, anderzijds als opvang voor het ZZM vanwege de opheffing van het bootmodel.

Voorstel/besluit en het onderliggende onderzoek zijn hier te lezen.

Het college heeft een aantal mogelijkheden laten onderzoeken. De raad wordt gevraagd om daar tijdens de raadsvergadering van 10 mei een keuze uit te maken.

Ter voorbereiding heeft het ZZM besloten om aanstaande woensdag een informatieavond te beleggen.

Toen me dat ter ore kwam heb ik de ZZM directie gevraagd of ik aanwezig mocht zijn bij die vergadering waarin raadsleden klaarblijkelijk geïnformeerd zouden worden over de wensen en verlangens van het ZZM.

De ZZM directie heeft me vervolgens laten weten dat deze bijeenkomst (voorlopig) exclusief voor raadsleden was.

Ik vermoed dat het ZZM niet op de hoogte is van het standpunt van de SP, zoals verwoord door haar fractievoorzitter Keesman. Namelijk dat de SP zal ontbreken op vergaderingen met een besloten karakter. Tenzij het onderwerp aanbestedingen of personen betreft.

Daar is in dit geval geen sprake van, dus ofwel de SP pleegt woordbreuk door toch aanwezig te zijn, danwel de SP ziet af van haar aanwezigheid.

Een informatiebijeenkomst waarbij de voornaamste coalitie partij afwezig is lijkt me geen succes te worden, dus ik sluit niet uit dat de ZZM directie haar voorlopige besluit zal herroepen.

Overigens snap ik niets van die koudwatervrees van de ZZM directie. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat men tijdens die informatiebijeenkomst standpunten wil verkondigen die de raadsleden wel, maar gewone burgers niet mogen weten.

april 5, 2016 Posted by | Harrewar | Plaats een reactie

Gouden tijden

Het was even een gedoe, maar uiteindelijk is het toch nog gelukt.

De website van Enkhuizens nieuwste politieke loot is in de lucht en bereikbaar.

Rechts van dit bericht staat het logo (de paljasmuts) als U daar op klikt komt U terecht op de unieke Enkhuizer PVV versie. PIM’s PVV.

Die andere PVV is nog steeds bezig om in stilte (belangrijke) dingen voor te bereiden heb ik begrepen.

Ik schreef al over de problemen die er zijn om de magische letter combinatie PVV te mogen gebruiken op het stembiljet, maar ik schat in, dat ik met de toevoeging PIM’s een redelijke kans maak.

Nu er een speciale website is waarop de voor en tegens van het Paljassime kunnen worden besproken, ga ik me er op Prietpraat niet meer mee bezig houden en vraag ik lezers om dat ook niet meer te doen.

Prietpraat gaat dan ook weer gewoon verder met (het liefst op zo luchtig mogelijke wijze)  commentaar leveren op de verwikkelingen in de Enkhuizer politiek. Daar gaan we spannende tijden tegemoet.

Op 1 februari valt de beslissing of we eens kans maken op de Floriade, 2 Februari uitspraak over het gezondheidscentrum aan de Molenweg. Ook een oordeel over de verbouwing van de Drommedaris kan niet lang meer op zich laten wachten en half februari is er dan weer het stappenplan voor het SMC.

Kortom, als blogschrijver beleven we gouden tijden.

januari 28, 2012 Posted by | Drommedaris, Floriade, Harrewar, SMC | 12 reacties

Gulhartig

Gisteren een plezierig gesprek met de voorzitter van het centrale stembureau (burgemeester Baas) over de mogelijkheid om aan de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen als PVV Enkhuizen.

Anders dan ik hoopte, staat het de gemeente niet vrij te registreren wie zich aanmeldt, maar dient voldaan worden aan de voorwaarden die gesteld worden door het centraal stembureau.

Dat kan een aanduiding (vermelding op het stembiljet) weigeren als die al is gebruikt in een “hogere” verkiezing.

De aanduiding PVV is uiteraard al in gebruik,  zodat het vrijwel onmogelijk is die aanduiding te gebruiken, zonder toestemming van de  Paljas Van Venlo. Deelname kan natuurlijk wel onder de volledige naam, maar de afkorting mag niet worden gebruikt.

Hoewel de burgemeester de moed er probeerde in te houden, hij wees op de combinatie Enkhuizer Belang/Leefbaar Enkhuizen die wel toestemming had gekregen, valt te vrezen dat een PVV toevoeging niet de goedkeuring  zal krijgen van het centraal stembureau.

Is daarmee de nekslag toegediend aan de prille Paljas beweging, waarvan we hopen dat die (vanuit Enkhuizen) zich als een olievlek over Nederland zal uitbreiden?

Uiteraard niet.

De PVV Enkhuizen kan blijven voortbestaan als politieke gezelligheidsbeweging die zich inzet voor de verbetering van het politieke klimaat in Enkhuizen, zij kan alleen onder die naam niet deelnemen aan de verkiezingen in Enkhuizen.

Gelukkig zijn de verkiezingen nog twee jaar weg, dus tijd genoeg voor het bedenken van nieuwe lettercombinaties. Bovendien lijkt het verstandig eerst eens te kijken of het Paljas gedachtengoed wortel schiet onder Enkhuizer bevolking.

De vooruitzichten daarvoor zijn weinig veelbelovend. De PVV richt zich immers tot mensen die normaal gesproken niet zouden gaan stemmen (en het dus om die reden ook niet erg vinden dat hun vertegenwoordiger in de Raad dat ook niet doet), maar mijn indruk is dat dit geen frequente lezers van mijn blog zijn.

Wie op de hoogte wil blijven van de verdere ontwikkelingen van de PVV Enkhuizen zou een mail kunnen sturen naar pvvenkhuizen@gmail.com  of het twitter account pvvenkhuizen volgen.

Verder mag niet onvermeld blijven dat de gemeente een uitstekende kop koffie serveert. Zozeer dat ik de verleiding niet kon weerstaan een tweede kop te vragen hetgeen gulhartig werd toegestaan.

januari 27, 2012 Posted by | Bovenbaas, Harrewar | 28 reacties

Niet verstandig

Het sympathieke van raadslid Hans Langbroek is natuurlijk dat als je even niet weet waar je het over wilt hebben hij altijd wel een onderwerp aandraagt waar je het over kunt hebben.

Dit maal gaat het over de afrekencultuur die zijn stank over de buurgemeenten verspreid. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor zijn opvatting dat PVV, CDA, SP en PvdA zich in het voorstadium van mild fascisme bevinden, maar ik ben geen liefhebber van discussies waarin generalisaties als fascistisch het uitgangspunt vormen.

Bovendien, maakt het kwalificeren van partijen als  fascistisch niet onderdeel uit van de door Langbroek zo verguisde afrekencultuur? Maar niet alleen partijen zijn doelwit van zijn tomeloos afreken gedrag.

Over dit blog schrijft hij bijvoorbeeld,

“Lees ze eens door en kijk in de archieven, zie de opmerkelijke overeenkomsten in methodiek van schrijven, in intentie, in gebruik van de hersenspoelende kracht van de herhaling, in opbouw, in schrijfstijl, in injecteren van langzaam werkend gif in onvoorbereide geesten, in pretentie van vermeende onschuld, in de maskerade van milde spot, en in algehele aard.”

Als ik al door door middel van het schrijven van licht kritische stukjes over College en Raad al bezig ben met het injecteren van een langzaam werkend gif, waar is Langbroek dan wel niet mee bezig met de ruim 2500 Tweets die hij inmiddels heeft geschreven en waarin hij keer op keer meent te moeten afrekenen  met alles en iedereen die het niet eens is met zijn waanbeelden.

Zou het misschien kunnen zijn dat de stank die hij meent waar te nemen afkomstig is van hemzelf? Dat hijzelf degene is die voortdurend bezig is af te rekenen met anderen?

Maar Langbroek zelf is niet zo belangrijk voor de toekomst van Enkhuizen. Dat is de partij waar hij deel van uitmaakt en die het kennelijk niet uitmaakt dat een vooraanstaand lid zich op deze manier uitdrukt.

Doen ze daar iets aan, ik heb niet de indruk.

Op 5 maart 2010 schreef ik onder het kopje Langbroek Rules daar al een stukje over.

Deze situatie laten voortduren tot de eerstkomende verkiezingen lijkt me dan ook niet verstandig voor Nieuw Enkhuizen.

januari 22, 2012 Posted by | Harrewar, Langbroek | 11 reacties

Paljassen en Politici

Enkhuizen neemt om tal van reden een unieke plaats in. Zo was het de eerste stad in Holland dat zich voor de Prins verklaarde.

Ook met het Paljassisme heeft men ruime ervaring, zonder het echter als zodanig te herkennen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat, (voor wat betreft het Paljassisme) Enkhuizen zichzelf opnieuw als eerste op de kaart weet te zetten.

Of er overal in den lande Paljas Verenigingen zullen worden opgericht moet nog even worden afgewacht, maar duidelijk is dat Enkhuizen het hoofdkwartier zou moeten vestigen mocht het ooit tot een landelijke Paljas Vereniging komen.

Niet hetzelfde als de Floriade natuurlijk, maar alle kleine beetjes helpen.

Ook in de huidige gemeenteraad bevindt zich een Paljas, wiens naam ik niet zal noemen, omdat hij dan meent dat ik op de persoon speel. Buiten de Raad verkondigt hij verheven gedachten en opvattingen, waar ik het in veel gevallen wel mee eens ben.

In de Raad gedraagt hij zich als de doorsnee machtspoliticus die zijn stem mee laat tellen op momenten dat dit voor het behoud van macht noodzakelijk is.

Feitelijk hebben we hier dus te maken met een surrogaat Paljas. Politiek bedrijven is namelijk een kwestie van vuile handen maken en dat combineert niet met de positie van Paljas.

Zoals de hofnar niet anders deed dan de hofhouding een spiegel te voorhouden, zo dient de Paljas zich tot hetzelfde te beperken.

Politici en Paljassen behoren beide deel uit te maken van de politieke beraadslaging, maar tegelijkertijd hoort duidelijk te zijn wie er tot de macht behoort en wie niet.

januari 20, 2012 Posted by | Harrewar | 8 reacties

Verwarring

Een lezer schrijft het jammer te vinden dat initialen van de Paljas Vereniging “de Vrijbuiter” gelijk zijn aan die van de Partij Van de Vrijheid.

Hierdoor zou verwarring ontstaan meent hij. Ik weet niet of dat zo’n slechte zaak is.

Het lijkt me een goede zaak dat de kiezer eerst even nadenkt voordat hij zijn stem uitbrengt en dat een staat van verwarring hem dwingt dat te doen.

Er zit namelijk nogal een verschil tussen de opvattingen van PV Vrijheid en PV Vrijbuiter. De eerste stelt Paljassen kandidaat die macht willen uitoefenen, de tweede Paljassen die het uitoefenen van macht  afzweren.

Het lijkt me dus uitstekend dat, voordat mensen op een PVV stemmen, ze zich even afvragen welke PVV ze nu eigenlijk willen.

Overigens heeft mijn alter ego aanstaande donderdag (in het bijzijn van de raadsgriffier) een gesprek met de voorzitter van het centraal kiesbureau (burgemeester Baas) over mijn verzoek tot registratie van de Paljas Vereniging “de Vrijbuiter” als deelnemer aan de eerstkomende raadsverkiezingen.

Ik twijfel er niet aan of het element “verwarring” zal daar aan de orde komen, maar een mooi oudhollands principe is, dat wie het eerst komt ook het eerst maalt.

Maar hoe dan ook, we houden U op de hoogte.

Wie inmiddels enthousiast is geraakt over het idee dat zich de eerstkomende verkiezingen paljassen kandidaat zullen stellen, kan zijn waardering tot uitdrukking brengen door middel van een mail naar pvvenkhuizen@gmail.com

Ook het sturen van mededelingen naar twitteraccount  pvvenkhuizen  behoort inmiddels tot de mogelijkheden.

Het maken van een website, waarin de grondbeginselen van het Paljassisme verder zullen worden uitgewerkt, vergt iets meer werk en laat dus nog even op zich wachten.

januari 20, 2012 Posted by | Harrewar | 5 reacties

Paljas

In de categorie Harrewar schreef ik in een vorig bericht over het aantal paljassen dat zich de afgelopen 10 jaar verkiesbaar hebben gesteld. Bij de laatste verkiezingen denk ik daarbij natuurlijk aan de VVD dissidenten Wilders en Verdonk.

Nu heb ik geen enkel bezwaar tegen deelname van paljassen aan het politieke bedrijf. Ze verlevendigen het debat, leggen vingers op zere plekken. Allemaal nuttig en nodig.

Maar wat deze paljassen natuurlijk niet moeten doen is streven naar macht. Helaas straalt de machtswellust beide paljassen uit de ogen en daarom gaat het iedere keer ook weer mis.

Het nemen van je besluiten moet je overlaten aan gewichtig kijkende personen, die ogenschijnlijk gebukt gaan onder de verantwoordelijkheid die ze dragen.

Paljassen die naar macht streven zijn gewone politici, die zich als paljas gedragen in de hoop dat ze op die manier populariteit verkrijgen.

Daarmee bezoedelen zij echter de eeuwenoude hofnar cultuur, waarin niet gestreefd werd naar macht, maar gestreefd werd machtigen te vermaken.

Kortom, de rol van paljas in de hedendaagse politiek is onontbeerlijk, maar dient beperkt te blijven tot het vaststellen van zaken als “de keizer heeft geen kleren aan”.

Iets wat de lakeien natuurlijk ook wel was opgevallen, maar wat ze liever niet hardop wilden zeggen om hun eigen positie niet in gevaar te brengen.

Paljassen zijn dus nuttig en noodzakelijk in de politiek, zolang je ze maar geen besluiten laat nemen.

Het zou daarom mooi zijn als er een officiële Paljassen Partij zou komen die zich tot taak zou stellen om het debat (over van alles en nog wat) te verlevendigen, maar de besluitvorming zou overlaten aan de “echte” politici.

In plaats van “geen van allen” zouden we dan op de Paljas Partij kunnen stemmen en daarmee in een klap het aantal reguliere politici tot verdraagbare proporties kunnen terug brengen. Ik weet, het is niet meer dan een list, maar als eenvoudige kiezer hebben we geen andere keus.

Zo’n partij oprichten voor geheel Nederland gaat wat ver, maar op lokaal niveau zijn er wellicht nog wel mogelijkheden.

Om die reden heeft mijn alter ego Chris dan ook besloten om de Paljas Vereniging Vrijbuiter  in het leven te roepen, teneinde daarmee deel te kunnen nemen aan de eerstkomende verkiezingen in Enkhuizen.

Een website is in voorbereiding, nadere berichten volgen.

januari 19, 2012 Posted by | Harrewar | 3 reacties

Geen van allen

In mijn vorige bericht schreef ik dat op ons stembiljet een keuze ontbreekt, namelijk  “geen van allen”.

Bij het bestaan van die mogelijkheid hoeft iedereen die ontevreden is over het optreden van zijn partij  niet langer  op een andere partij te stemmen of weg te blijven,  maar kiest simpelweg voor  “geen van allen”.

Daarmee “straft” hij zijn eigen partij door zijn steun te onthouden, zonder een partij te bevoordelen met wiens globale opvattingen hij het nog minder eens is.

Het ontbreken van die mogelijkheid heeft er toe geleid dat er de laatste jaren een reeks van paljassen  zich verkiesbaar hebben gesteld die de boel wel even zouden regelen, maar die (zoals te was voorzien) evenmin een kikker van de wal konden duwen.

Zo werken de dingen nu eenmaal  en misschien is dat ook wel goed. Want enige consistentie in het bestuur van stad en land lijkt me gewenst.

Inmiddels is daardoor een stuwmeer van ontevredenen ontstaan die hun frustratie kwijt willen, maar niet kunnen. Men stemt vandaag PVV, morgen SP. Twee (ideologisch) totaal verschillende partijen, maar dat lijkt er niet toe te doen.

En als al dat gewissel van partij dan uiteindelijk niets oplevert, dan is de volgende stap dat men helemaal niet meer gaat stemmen omdat het toch allemaal geen moer uitmaakt.

Een mogelijke keuze voor “geen van allen” is natuurlijk niet de oplossing voor alles, maar meer een stap in de goede richting. In de zin dat macht van de gekozenen wordt overgedragen naar macht voor de kiezer.

In het huidige systeem is het zo dat het aantal gekozenen altijd gelijk blijft, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen.

Een kiezer kan invloed uitoefenen op de samenstelling van de vertegenwoordigende lichamen, maar niet op de omvang. Als 50% van de bevolking meent dat een dorpsraad bestaat uit een stelletje minkukels, dan heeft men de vrijheid om een andere minkukel te kiezen, maar over het aantal minkukels dat uiteindelijk zitting zal nemen heb je als kiezer niets te zeggen.

Ik vind dat een merkwaardige stand van zaken. Je zou als kiezer toch op zijn minst in staat moeten zijn om het aantal minkukels tot een minimum te beperken. Dat betekent natuurlijk meer werk voor de resterende minkukels, maar dat is iets waar ze makkelijk verandering in kunnen aanbrengen door meer hun best te doen.

Helaas ziet het merendeel van de gekozenen zichzelf niet als minkukel, maar als iemand die zichzelf opoffert voor de goede zaak.

Dat die goede zaak vaak alleen maar te maken heeft met het eigen welzijn wordt altijd ontkent, terwijl het tegendeel keer op keer wordt bewezen. Of het nu gekozenen zijn of vertegenwoordigers van de kroon.

Keer op keer nemen zij (na een ernstige misstap) hun “verantwoording” door te blijven zitten waar ze zitten.

Vandaag is het een statenlid in Limburg, morgen de burgemeester van Rotjeplof, overmorgen de staatssecretaris van het departement voor lege dozen, het houdt niet op.

Dat de gekozenen er ooit toe over zullen gaan hun eigen werkgelegenheid te ondermijnen, lijkt me ijdele hoop. Tenzij we de barricaden op willen, zullen we als kiezers een list moeten verzinnen.

Daarover een ander bericht.

januari 18, 2012 Posted by | Harrewar, Mores | 8 reacties