Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Raddraaiers.

baas

Van raddraaier tot puinruimer

Ik heb mijn eigen definitie voor het begrip raddraaier. Lieden die andere mensen een rad voor ogen proberen te draaien. Een synoniem voor politicus eigenlijk.  Een tweetal  in het oog springende voorbeelden in de Enkhuizer politiek waren Boland en Olierook.

Beiden probeerden de Enkhuizer raad een rad voor de ogen te draaien voor wat betreft de kosten van de verbouwing van de Drommedaris. Beiden werden gedwongen om de aftocht te blazen. Vandaag las ik in de krant dat de enig overgebleven raddraaier, burgemeester Baas, besloten heeft om hetzelfde te doen. Op 2 januari aanstaande zal hij zijn vertrokken. Om de weg vrij te maken voor zijn opvolger.

Als die nu al bekend is, dan is zijn vertrek niet als donderslag bij heldere hemel gekomen.

In het geruchtencircuit circuleert de opvatting dat zware druk op Baas is uitgeoefend. Zelf houdt hij het op zelfinzicht. Je hoeft echter geen Einstein te heten om te beseffen dat het politieker kaartenhuis, dat onder zijn leiding in stand werd gehouden, op instorten stond.

SMC, dat dank zij zijn interventie toebedeeld werd aan de Nijs, maar tot dusver geen tastbaar  resultaat opleverde. REZ, waar al meer dan een miljoen aan voorbereidingskosten zijn besteed, maar uiteindelijk alleen zal resulteren in een conflict met het ZZM en een kostbare compensatie van  Jan Groen en consorten. Of de Floriade, schoolvoorbeeld  van wensdenken voor gevorderden.

En niet te vergeten de Drommedarisproject, het streven om de lokale zaadindustrie te helpen aan een representatieve ruimte voor bedrijfspresentaties, waarbij Baas optrad als de voorzitter van het comité van aanbeveling. Bij dit project bleek elke vorm van list en bedrog toegestaan.

Maar al deze vormen van raddraaierij brachten de raad van Enkhuizen niet in beweging. Dat gebeurde pas toen een ander kaartenhuis, de SED organisatie, met donderend geraas in elkaar stortte.

Toen pas werd de meerderheid duidelijk dat Baas, in de woorden van mijn favoriete organisatiedeskundige Laurence J. Peter,  zijn incompetentieniveau had bereikt.

Hij is niet de enige. De Enkhuizer bestuurscultuur wordt voor een belangrijk deel vorm gegeven door lieden die eveneens hun incompetentieniveau hebben bereikt en als gevolg daarvan geen zinnige bijdrage kunnen leveren aan het vinden van oplossingen voor de bestuurlijke problemen waar Enkhuizen al jaar en dag mee worstelt.

Ik begrijp dat de mededeling van Baas (en daaropvolgende zalvende woorden van Stolk), in de raadszaal beloond werden met een staande ovatie. Zo hoort dat in de politiek, zij die in het geniep en achter je rug de poten onder je stoel vandaan zagen, laten zich in het openbaar niet kennen en juichen je hartstochtelijk toe.

Baas denkt zelf dat hij op St Maarten nog nuttig werk kan verrichten. Ik durf er geen geld op te zetten zolang ik niet zeker weet of die andere puinruimer, Ivo Opstelten, zich niet voor dezelfde functie kandidaat heeft gesteld.

Advertenties

november 23, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Bovenbaas | 3 reacties

Ongeloofwaardig of onbekwaam.

baas.jpg

ongeloofwaardig of onbekwaam

Overigens komt het apathische gedrag van een ruime meerderheid van de raad niet als een verrassing. Men is er aan gewend geraakt dat er maandelijks een aantal door het college (of ambtelijke organisatie) gesignaleerde problemen (met de bijbehorende oplossing) worden voorgelegd.

Wie zich kan vinden in de probleemstelling kan zich gewoonlijk ook vinden in de aangedragen oplossing, waardoor de overgrote meerderheid van de problemen zonder al te veel inspanningen kan worden “opgelost”.

Alleen problemen die betrekking hebben op de organisatie zelf of een zogenaamd “stokpaardje” van het college vereisen extra attentie omdat zowel probleemstelling als de aangedragen oplossing wel eens willen afwijken van eerder gevoerd “beleid”.

Drom 102

Boland en Slagter vieren feest vanwege de oplevering van de Drom.

Een en ander in een ontspannen sfeer, waarbij het behoud van decorum en prettige omgangsvormen een voorname rol spelen. Initiatieven vanuit de raad zijn toegestaan, maar worden niet aangemoedigd. Ambtenaren nemen gewoonlijk ruimhartig de tijd bij het zoeken naar oplossingen.

Raadsleden laten zich gewoonlijk door politiek gemotiveerde  impulsen leiden. De door hen voorgestelde “verbeteringen“ blijken dat (in de praktijk) zelden te zijn.

Tegen deze achtergrond is het dus begrijpelijk dat de raad niet goed weet wat aan te vangen met problemen die wel herkenbaar zijn, maar niet door het college zijn omschreven en waarvoor dus ook geen panklare oplossing bestaat.

De gebruikelijke gang van zaken is dat men dergelijke problemen gewoon negeert.

Zo ook in dit geval. Het probleem is dat het gedrag van Baas en Slagter zich beweegt tussen ongeloofwaardig en onbekwaam. Zelf proberen ze te bewijzen dat ze onbekwaam zijn. Ik ben van dat bewijs niet onder de indruk en houd er op dat er niets mis is met hun bekwaamheid, maar dat ze niet geloofwaardig zijn.

Het is natuurlijk onwenselijk dat een situatie, waarbij het onduidelijk is of het bestuur van de gemeente ongeloofwaardig dan wel onbekwaam is, al meer dan een jaar voortduurt. Maar helaas, dat is wel het geval. Dat is een tekortkoming van de toezichthouder op het bestuur, de gemeenteraad.

Ogenschijnlijk zit de raad collectief te wachten of een rechter het optreden van het bestuur als ongeloofwaardig kwalificeert.

Het is tekenend voor het armzalige niveau van de raad in haar huidige raadssamenstelling. Want zelfs al neemt de rechter de kwalificatie ongeloofwaardig niet over, dan nog hebben Baas en Slagter slechts bewezen onbekwaam te zijn.

Meer smaken zijn er namelijk niet. Ongeloofwaardig of onbekwaam.

september 9, 2017 Posted by | Bovenbaas, Drommedaris | 1 reactie

Met een kluitje in het riet.

baas

Niks in de gaten

Langer dan een jaar koestert de voltallige raad het kluitje waarmee ze zich ooit het riet in heeft laten sturen. Stilzwijgend en goed verborgen wacht men op de dingen die komen gaan. Misschien wel op het resultaat van de procedure die ik tegen de gemeente heb aangespannen.

Naar ik aanneem, in de stille hoop, dat ik in het ongelijk zal worden gesteld en de rechter mijn opvatting, “dat het college volstrekt ongeloofwaardig is” niet zal delen.

Deze raad heeft (na jarenlange voorbereiding door de griffier) gedragsregels voor zichzelf vastgesteld. Het wachten is op gedragsregels voor burgemeester en wethouders. Daar wordt aan gewerkt door de griffier. Ik heb niet de indruk dat hij er haast achter zet.

Typisch geval van het stellen van verkeerde prioriteiten. Ik heb de afgelopen 8 jaar eigenlijk geen raadslid meegemaakt dat zich aan wangedrag schuldig heeft gemaakt. Uiteraard heb ik gedurende die 8 jaar kritiek uitgeoefend, maar dat betrof geen wangedrag zoals dat in de gedragsregels staat omschreven.

Dat wangedrag heb ik wel geconstateerd ten aanzien van twee wethouders. Boland en Olierook. Boland had het budgetrecht van de raad aan zijn laars gelapt. Olierook had de raad onjuist en onvolledig geïnformeerd.

Beide zijn politieke doodzonden die alleen maar tot ontslag kunnen leiden.

Geen van beide wethouders is ontslagen, ze hebben zoals dat heet, “de eer aan zichzelf gehouden” en hebben zelf (met behoud van wachtgeld) ontslag genomen.

Dit wangedrag van wethouders vond plaats onder voorzitterschap van burgemeester Baas, die er op miraculeuze wijze nooit in geslaagd is dat wangedrag te ontdekken. Wellicht heeft dat iets te maken met het feit, dat beider wangedrag betrekking had op het dossier Verbouwing Drommedaris en burgemeester Baas voorstander was van die verbouwing en zelfs voorzitter was van een comité van aanbeveling.

Gegeven deze historische feiten had de griffier er wellicht beter aan gedaan om zich eerst bezig te houden met de gedragsregels voor burgemeester en wethouders dan die voor leden van de raad.

De belangrijkste reden voor gedragsregels is, te vermijden dat er zelfs maar de schijn van iets (belangenverstrengeling of wangedrag) kan ontstaan. Maar aan het vermijden van de schijn heeft het Enkhuizer college geen enkele boodschap.

Het grijze gebied, waarbij het gaat om het voorkomen van de schijn, bestaat in Enkhuizen alleen voor raadsleden, maar niet voor burgemeester en wethouders. Die mogen doen en laten wat ze willen en als daardoor de schijn (of het vermoeden) van onoorbaar gedrag ontstaat, dan wordt iedereen geacht dat vermoeden voor zich te houden en niet uit te spreken. Tenzij je kunt “bewijzen” dat er daadwerkelijk sprake is van onoorbaar gedrag.

Dat is althans de gebruikelijke opvatting van de meerderheid (coalitie) van de raad, die ook (bij meerderheid van stemmen) mag bepalen of er een bewijs geleverd is van ontoelaatbaar gedrag.

Marcel_Olierook

Schijn tegen

Als Olierook beweert, dat er geen enkel document bestaat waarmee hij het in het raadsvoorstel gestelde kan onderbouwen, dan laadt hij op zijn minst de schijn op zich dat hij niet helemaal de waarheid vertelt.

Als Langbroek en Quasten vervolgens weigeren om (vanwege een gebrek aan informatie) deel te nemen aan de besluitvorming dan worden ze daar op aangevallen door de leider van de coalitie, mevrouw Keesman (SP).

Dan gaat het plotseling niet meer over de vraag of Olierook de schijn tegen heeft, maar dient er onmiddellijk bewijs geleverd worden dat hij een leugenaar is.

Met de kennis van nu kun je stellen dat Olierook niet alleen de schijn tegen had, maar ook dat hij een ordinaire leugenaar was en dat veel van wat hij tijdens de raads- en commissievergadering had beweerd gewoonweg niet waar was.

Het oordeel over de ontbrekende documenten staat echter nog steeds open. De gemeente heeft daar een verklaring voor gegeven. De rechter is gevraagd te beoordelen of die verklaring geloofwaardig is. Die mogelijkheid staat alleen open voor burgers. De raad is autonoom en mag zelf beslissen of ze iets geloofwaardig vindt of niet.

Aangezien de raad een dergelijke beslissing niet heeft genomen, kun je concluderen dat de raad het standpunt van het college niet geheel ongeloofwaardig vindt. Wat ik, op zijn minst, weer heel opmerkelijk vind.

Ik vind de gemeentelijke verklaring niet geloofwaardig, omdat je op basis van de aan mij (maar ook aan de raad) getoonde documenten niet kunt verklaren, hoe de kosten van verzwaring (oorspronkelijk begroot op € 100.000,-) binnen een jaar gedaald kunnen zijn naar € 20.000,-.

Tevens kun je op basis van de getoonde documenten niet vaststellen wie er voor de kosten van de (zogenaamde) gebruikerswensen is opgedraaid. De gemeente of de stichting? Dat zou op basis van de gemaakte afspraken de stichting moeten zijn, maar die weigert dat (om onduidelijke redenen) te bevestigen.

Zoals ook de aannemer weigert antwoord te geven op gestelde vragen (uit angst zich te verspreken) en ze doorspeelt aan de gemeente. Tezamen wekt dit de schijn op, dat er tussen gemeente, aannemer en stichting afspraken zijn gemaakt die het daglicht niet kunnen verdragen.

Maar in plaats van pogingen te ondernemen die schijn weg te nemen houdt de voltallige raad zich al meer dan een jaar schuil in het riet. Zich nog steeds vastklampende aan het kluitje dat ze destijds kreeg aangereikt. Treurig natuurlijk, maar waarschijnlijk kunnen ze niet beter.

augustus 25, 2017 Posted by | Bovenbaas, Drommedaris, Keesman | 3 reacties

Smoes verzinnen.

ivo1Zoals ik in mijn vorige column schreef, trekken burgemeester en griffier als Don Quichotte en helper Sancho ten strijde tegen allerhande vermeende gevaren. Mogelijk om de aandacht af te leiden van de echte gevaren.

Het echte gevaar bestaat er uit dat beiden inmiddels volstrekt ongeloofwaardig zijn geworden. Niet alleen vanwege de beweringen van het college (we beschikken niet over ambtelijke documenten waaruit een kostenverlaging van € 100.000,- naar € 20.000,- kan worden verklaard), maar ook de reactie van de raad (geen enkele) draagt weinig bij aan vertrouwen in het openbaar bestuur.

Als raadslid Emile van Marle tijdens de raadsvergadering (met een stem vol ongeloof) aan wethouder Olierook vraagt, “beweert U nu, dat er helemaal geen documenten zijn?”, ontwijkt Olierook een antwoord op die vraag en zegt, “ik denk dat ik duidelijk genoeg ben geweest”. Wanneer Van Marle (terecht) constateert dat dit geen antwoord op zijn vraag is, neemt burgemeester Baas het woord.

In plaats van Olierook te sommeren Van Marle te antwoorden (hetgeen je van een onpartijdig voorzitter zou mogen verwachten) geeft hij zelf het antwoord op de door van Marle gestelde vraag en bevestigt hij dat er inderdaad geen andere documenten zijn dan die ter inzage zijn gegeven.

Hetzelfde doet hij ook tegen mij. Het dossier dat mij ter inzage is gegeven is vrijwel identiek aan hetgeen de raad heeft mogen inzien. Het bevat uitsluitend documenten die betrekking hebben op de voorgeschiedenis van het conflict en geen enkel document dat een licht werpt op de oplossing die werd bereikt.

Ook tegenover mij beweert de burgemeester dat er geen andere documenten bestaan dan degenen die ter inzage zijn gegeven.

In mijn procedure voor de rechtbank heb ik twee voorbeelden van documenten gegeven die er, gegeven de veronderstelling dat de gemeente er een normale bedrijfsvoering op nahoudt, hadden moeten zijn.

Het zijn zeker niet de enige documenten. Er zijn er veel meer die ontbreken. Een ander voorbeeld is de factuur waarin aan de gemeente in rekening gebrachte kosten worden doorbelast aan de stichting.

De offerte die het college aan de raad heeft voorgelegd bevat een bedrag van € 21.756,- aan gebruikerswensen. Dat wil zeggen wensen van de toekomstige gebruiker (stichting) ten aanzien van de inrichting.

Zoals extra afzuiging in de keuken, extra wandcontacten, telefoon en data installatie, bierleiding in mantelbuis etc etc. Zaken die behoren tot de inrichting van het gebouw waarover met de stichting was overeengekomen dat ze voor rekening van de stichting zouden komen.

Met andere woorden, hoewel het logisch is dat deze kosten vermeld worden op de offerte naar de gemeente (de opdrachtgever), is het ook logisch dat ze door de gemeente worden doorbelast naar de stichting, omdat het kosten zijn die betrekking hebben op de “inrichting” van het gebouw.

Anders gezegd, de gemeente betaalt de aannemer, maar krijgt het daarvoor benodigde bedrag van de stichting.

Dat doorbelasten gebeurt natuurlijk niet alleen mondeling. Daar worden documenten (zoals een factuur) opgemaakt en die hadden zich in het dossier moeten bevinden. Dat was niet het geval. Waarom niet? Omdat daardoor een eerdere bewering over een compromis zou worden onderuitgehaald.

Als we die kosten van gebruikerswensen aftrekken van de offerte, dan resteert er een bedrag (zonder 10% winstopslag) van € 57.000.- . Met winstopslag € 62.700,-. Met andere woorden, het met veel bombarie aangekondigde compromis (waarbij de aannemer zijn aanspraken op € 100.000,- verlaagde naar € 60.000,-) is helemaal geen compromis.  Men heeft een bedrag (dat niets met de verzwaring van doen had) weggelaten uit de nieuwe berekening, waardoor het leek alsof de aannemer zijn prijs had verlaagd.

In werkelijkheid was daar echter geen sprake van.

Dat de raad zich op allerlei manieren voor de gek laat houden (en zich daardoor ook laat vernederen) is een zaak die henzelf aangaat en iets wat ze ook zelf moet oplossen. Dat ze het mij kwalijk nemen als ik daar op wijs is teleurstellend, maar het gedachtegoed van veel raadsleden is nu eenmaal kleingeestiger dan je op voorhand zou aannemen.

Wat mijzelf betreft, ik sta er op dat de Wet Openbaarheid Bestuur door het college op correcte wijze wordt uitgevoerd en toegepast. Ik verbaas me er over dat de raad daar niet net zo over denkt.

Dus heb ik het bestuur van de stichting gevraagd of ze mij willen bevestigen dat de hierboven genoemde “gebruikerswensen” inderdaad aan haar zijn doorbelast, een en ander volgens de tussen gemeente en stichting gesloten overeenkomst. Ik verwacht daarop eerdaags een antwoord.

Naast het indirecte bewijs dat ik tot dusver heb geleverd, vormt dat het directe bewijs dat het op correcte wijze uitvoeren van de wet niet tot de gemeentelijke prioriteiten behoort. En dat lijkt me iets, dat de burgemeester, die er als voorzitter van het college er op toe dient te zien dat wetten worden nageleefd, zich zou moeten aantrekken.

Maar klaarblijkelijk is het tijdperk Opstelten (in Enkhuizen) nog steeds niet afgelopen. Gewoon eisen dat iedereen je moet vertrouwen, omdat je burgemeester bent (of bent geweest). Zoiets heeft in Enkhuizen tot dusver altijd gewerkt, maar ik ben bang dat het niet langer van deze tijd is.

Baas beweert, net als Opstelten indertijd, dat dingen er niet zijn, zonder dat iemand hem daar nog in gelooft. De raad zwijgt, maar dat is, net als bij Opstelten, in hoofdzaak omdat ze geen raad weten met dit soort situaties.

Het lijkt me dat Baas er verstandig aan doet om, net als Opstelten, de eer aan zichzelf te houden.  Hij moet, net als Boland en Olierook in staat geacht worden om een smoes te verzinnen waarmee hij zijn vertrek weet te rechtvaardigen.

augustus 22, 2017 Posted by | Bovenbaas, Drommedaris | 2 reacties

Criminele raadsleden?

Don quichotIn de krant van zaterdag maar liefst twee pagina’s over de crimineel, die aast op politieke invloed. In het bericht wordt de nadruk gelegd op de (tijdens de aanstaande verkiezingen) nieuw te kiezen raadsleden. Aanbevolen werd, om nieuwe kandidaten beter te screenen.

Het probleem wordt ook in Enkhuizen serieus genomen. Op de agenda van de  presidiumvergadering van 19 juli 2017 staat het volgende onderwerp;

  • De griffier zal de besturen van de politieke partijen in Enkhuizen uitnodigen voor een informatieavond in september over integriteitstoetsing voor kandidaat raadsleden; ook de burgemeester zal tijdens deze informatieavond een bijdrage leveren.

Ja hoor, ze bedenken het waar je bijstaat. Er moet weer eens een niet bestaand probleem worden opgelost omdat ze anders niks te doen hebben.

Burgemeester en griffier die als Don Quichot en Sancho Panza ten strijde trekken tegen een vermeend gevaar. Want er is natuurlijk geen doorgewinterde crimineel die tijd en geld gaat besteden aan iemand van wie nog maar moet afgewacht of hij wordt gekozen.

En die, als dat gebeurt, helemaal niets te vertellen heeft en er gewoon zit om de dingen die hem door bestuurders en ambtenaren  worden voorgelegd goed te keuren.

Als je als crimineel invloed wilt uitoefenen dan doe je er veel verstandiger aan om aan te pappen met lieden die wel over enige invloed beschikken.

Zoals de burgemeester, de wethouder of de hoge ambtenaar. Enkhuizen is daarbij een bijzonder vruchtbaar werkterrein.

Daar kun je werkzaamheden begroten op € 100.000,- om ze een jaar later te begroten op € 20.000,- zonder dat een haan er naar kraait.

Zonder dat er ambtelijke stukken beschikbaar zijn waaruit kan worden afgeleid hoe een dergelijke ommekeer zich heeft voltrokken.

Het zou zo maar kunnen dat de twee hoofdpersonen, die toevallig allebei  Jan heten, met elkaar hebben afgesproken, “als jij nu een offerte in elkaar flanst, dan zorg ik er voor dat hij door de raad wordt aangenomen en delen we het verschil”.

“Weet je wat, we proberen het gewoon en als het niet lukt, dan proberen we het nog eens voor een lager bedrag en desnoods een derde keer.”

“Is het dan nog niet gelukt, dan laten we de boel de boel en moet je een verlies nemen van € 10.000,-, maar dat kan bruin wel trekken neem ik aan. En maak je vooral ook geen zorgen om die andere Jan, die de boel zogenaamd in de gaten moet houden.

Dat regel ik wel met hem en die is bovendien veel te druk criminele aspirant-raadsleden de pas af te snijden”.

Voor een dergelijke gang van zaken hebben we een goed Nederlands woord. We noemen het een Janboel.

 

augustus 7, 2017 Posted by | Bovenbaas, Gebakken lucht, Integer, Verkiezingen | 5 reacties

VVDD.

janboel2In de krant van gisteren maakt raadslid Pieter Heijkamp (CU/SGP) zich druk over de verstoorde verhouding tussen college en raad. Met name omdat volgens hem wethouder Olierook niet de kans heeft gekregen zich te verdedigen.

Dat is natuurlijk niet helemaal waar, Olierook koos er zelf voor zich niet te verdedigen. Hij stapte op voordat de motie van wantrouwen was aangenomen. In zijn opvatting is politiek een spel, waarbij hij er kennelijk van uitgaat dat hij het alleenrecht heeft om “vals” te mogen spelen. Dat is lange tijd (ook vanwege de kritiekloze steun van Pieter en zijn coalitiegenoten) goed gegaan. Totdat een meerderheid van de raad besloot om zelf ook maar eens “vals” te spelen en op dubieuze gronden liet weten het vertrouwen in de wethouder te hebben verloren.

De voorganger van Olierook, Boland had ook vals gespeeld in het Dromdossier (door het budgetrecht van de raad te negeren) maar die had de tegenwoordigheid van geest om tijdig zelf op te stappen. Daarbij overigens geholpen door VVD raadslid Stomp, die op merkwaardige gronden zijn steun introk voor de toenmalige coalitie.

Dezelfde Stomp die overal rondbazuint dat hij precies weet hoe de vork in steel zit, maar voor wie het belang van de stichting kennelijk zwaarder weegt dan het belang van de gemeente.

Ik ben het met Pieter eens dat het “vals” spelen van de raad geen pluim verdient, maar aan de andere kant, je kunt natuurlijk maandenlang doen of je neus bloedt en dat er voor wat betreft de afwikkeling van het Dromdossier niets aan de hand is, maar je bent bijzonder naïef als je nog steeds denkt, (wat Pieter kennelijk doet) dat Olierook op dat punt de raad niet heeft misleid.

De raad zou zich misschien eens druk moeten maken over het feit dat vanwege haar struisvogelgedrag nauwelijks nog serieus wordt genomen. Afgelopen week las ik in de krant dat het ZZM haar convenant met de gemeente heeft opgezegd.

Het plan voor vakantiewoningen (in haar bestaande vorm) zal via de rechter worden aangevochten. Als dat plan (onder druk van een rechterlijke uitspraak) aangepast zal moeten worden dan is de kans groot dat ook het hele proces over gedaan moet worden.

In plaats van de schuld daarvoor bij anderen te leggen (in dit geval het ZZM) zou ze er goed aan doen de schuld eens bij zichzelf te zoeken. Hetzelfde geldt voor de procedure die ik voer naar aanleiding van mijn Wob verzoek.

Daarin verdedigt het college het standpunt dat het volstrekt normaal is, dat haar ambtenaren afspraken maken die financiële gevolgen voor de gemeente met zich meebrengen, zonder dat die afspraken formeel worden vastgelegd ten behoeve van de politiek verantwoordelijke wethouder. Een zichzelf respecterende raad zou (op grond van dat feit alleen) de verantwoordelijke wethouder ten minste hebben berispt om herhaling te voorkomen.

De Enkhuizer raad doet niets. Men zit er bij en kijkt er naar. Door het niet vastleggen van dit soort afspraken valt de mogelijkheid tot corruptie niet meer uit te sluiten. Immers, er ontstaat een mogelijkheid dat de ambtenaar in kwestie het op een akkoordje gegooid heeft met de aannemer.

Op basis van een ondeugdelijke “offerte” wordt er geprobeerd de raad er toe te verleiden een krediet van € 100.000,- ter beschikking te stellen. Als dat mislukt, wordt er een tweede poging gedaan voor een bedrag van € 60.000,- en als dat ook mislukt verleent de betrokken ambtenaar hand en spandiensten voor een derde poging.

Voor de goede orde, ik ga er niet van uit dat de vordering van de aannemer het resultaat is van een onderonsje tussen aannemer en ambtenaar waar beiden een voordeeltje aan ontlenen. (Als jij mijn vordering goedkeurt en door de raad loodst, zit er voor jou ook wat aan), maar het valt wegens het ontbreken van gespreksverslagen niet uit te sluiten.

Voorlopig ga ik er nog steeds van uit dat die gespreksverslagen er wel zijn. Maar dan doemt er een nieuw probleem op. In dat geval heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld door mij niet de documenten ter inzage te geven waar ik, krachtens de wet, recht op heb.

De primair verantwoordelijke voor de toepassing van de wet is de burgemeester. Die heeft persoonlijk mij er van proberen te overtuigen dat die documenten er niet zijn, dus als ze er naar het oordeel van de rechter wel zouden moeten zijn, dan ontstaat er een bijzonder pijnlijke situatie. De burgemeester mag dan aan de raad uitleggen waarom hij de wet niet heeft uitgevoerd.

Al met al een kleffe bestuurscultuur, waarin men krampachtig probeert om de schandalen (waardoor ze geteisterd wordt) binnenskamers te houden en toe te dekken. Om daar verandering in te brengen is het aanstellen van een zakencollege niet de oplossing, maar is een herstel van vertrouwen tussen kiezers en gekozenen van groter belang.

Niet door middel van klasje voor aspirant raadsleden zoals B&W voorstelt, maar door het oprichten van een vereniging VVDD. Vrienden Van De Democratie. Een vereniging die met behulp van openbare vergaderingen onze volksvertegenwoordigers dwingt om verantwoording af te leggen over het beleid dat ze voeren.  Over wat zo’n vereniging zou kunnen doen een volgende keer.

maart 15, 2017 Posted by | Boland, Bovenbaas, Olierook, Overpeinzingen, Stomp | 4 reacties

Pijler onder de democratie.

Gisteren twee pagina’s in de Enkhuizer Krant onder het kopje “Krant als pijler onder de democratie”. Met als steunbetuigers  de “fine fleur” van de lokale politiek.

Opvallende foto van een kwartpagina van burgemeester Baas. Daarop demonstreert hij hoe je voor het stadhuis een krant kunt openvouwen.

baas.jpgMet een blik van, “doe me dat maar eens na”.

De foto heeft een kort, maar verhelderend onderschrift dat het tafereel op passende wijze samenvat. “Burgemeester Jan Baas met de Enkhuizer Courant”.

Baas schrijft ook nog over het belang van een regionale krant die het nieuws moet duiden. Ik ben het daar mee eens. Ik luister wel eens naar raadsvergaderingen, maar kan daar in de meeste gevallen geen chocolade van maken. Ik ben dan ook telkens weer verrast wanneer blijkt, dat de verslaggever daar de volgende dag toch een samenhangend verhaal van heeft weten te maken.

Margreet Keesman (SP) levert ook een bijdrage. Volgens haar zijn waarheidsvinding en objectiviteit kernwaarden van de krant. Ook daar ben ik het mee eens. De krant wijzigt zelden iets aan de persberichten die de gemeente doet uitgaan.

Rob van Reijswoud (VVD) doet ook een duit in het zakje. Hij ziet een behoefte voor een vakkundig onderzoeksjournalist die hem kan helpen bij zijn toezichthoudende rol als raadslid. Dat Rob van zins is toezicht uit te oefenen is opzienbarend nieuws. Maar waarom een journalist voor hem moet uitzoeken waarom bepaalde werkzaamheden € 100.000,- moeten kosten en het jaar daarop € 20.000,- ontgaat me. Hij kan dat makkelijk zelf even vragen, dunkt me.

Tot slot Hans Langbroek (HEA). Die is dank zij de krant in de politiek terecht gekomen. Of dat is bedoeld als aanbeveling is me niet duidelijk. Het kan voor velen aanleiding zijn om de krant te mijden als de pest. Opdat een dergelijk noodlot hun bespaard zal blijven.

De krant benadrukt dat al deze reacties spontaan tot stand zijn gekomen en dus moet het waar zijn. Het illustreert verder de goede samenwerking tussen de regionale pers en de lokale autoriteiten.

Het wederzijds vertrouwen ontroert me.

Over de vraag of de krant daardoor een pijler vormt onder de lokale democratie denk ik nog even na.

 

januari 19, 2017 Posted by | Bovenbaas, Keesman, KLetskoek, Langbroek, Reijswoud | 2 reacties

Ernstig mis.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]Tijdens de nieuwjaarsreceptie begreep ik dat  D66 nog steeds speelt met het idee van een raadsenquête, maar dat het moeilijk is om daar andere partijen warm voor te krijgen. Het heeft ook geen zin, denk ik. Voordat je het weet ga je weer een ton uitgeven aan een onderzoek, terwijl je vooruit weet dat er geen meerderheid voor is te vinden, die iets nuttigs met de uitkomst van zo’n onderzoek wil doen.

Je kunt nu al (op basis van de reeds verstrekte gegevens) concluderen dat er het nodige mis is gegaan bij de verbouwing van de Drommedaris. Dat de bouwkundige staat van de kap en de fundering tegenvielen was een tegenslag, maar dat soort tegenvallers zijn eerder regel dan uitzondering.

Het is niet voor niets dat een projectbegroting de post onvoorzien bevat.

Erger is natuurlijk dat je  € 130.000,- meer aan projectmanagement uitgeeft dan begroot, maar dat er niettemin € 65.000,- aan vertragingskosten zijn ontstaan.

Het lijkt me, dat extra investeringen in projectmanagement tot gevolg zouden moeten hebben dat onnodige vertragingen worden voorkomen, maar in Enkhuizen gebeurt het omgekeerde. Daar stijgen de kosten van projectmanagement en de kosten als gevolg van vertraging.

Was het niet de projectmanager die de SP er van had weten te overtuigen dat er niets mis kon gaan, omdat alles tot op de bodem was uitgezocht? En is hij niet degene die het meest aan de vertragingen heeft verdiend?

Je kunt die observatie (over de effectiviteit van het projectmanagement) nu al maken op basis van de beschikbaar gestelde cijfers (daar heb je geen raadsenquête voor nodig), maar volgens mij heeft alleen Stella Quasten daar iets over gezegd.

Probleem is natuurlijk dat de raad van Enkhuizen zich op kinderlijk eenvoudige wijze het bos in laat sturen. En als die mogelijkheid bestaat, dan kun je er vergif op innemen, dat het college (wanneer haar dat beter uitkomt) van die mogelijkheid gebruik gaat maken.

Wie het waagt om de raad daar op te wijzen wordt schaapachtig aangekeken, maar elke inhoudelijke discussie daarover wordt ontweken en wordt zelfs doodgezwegen. Zoals de lezers van dit blog zelf hebben kunnen vaststellen.

Alles overziende kun je zonder meer vaststellen, dat wethouder Olierook de vertragingskosten in de schoenen van de stichting heeft proberen te schuiven, maar dat die (anders dan de raad) zich geen knollen voor citroenen liet verkopen.

De inschakeling van een mediator heeft na een jaar niet meer opgeleverd dan dat gemeente en stichting besloten hebben de kosten voor verzwaring (€ 20.000,-) te delen. Een geweldig resultaat, maar had hij dat resultaat niet op eigen kracht kunnen bereiken en hoeveel heeft die mediator gekost?

De onderhandelingen over de vertragingsclaim (waarover niets in het dossier terug te vinden is) heeft weliswaar een beter resultaat opgeleverd, maar zeker niet de € 40.000,- die men probeert te suggereren. De aanspraken van de aannemer zijn nooit € 100.000,- geweest, dat is een fabeltje dat men de raad heeft wijsgemaakt.

Maar dat alles heeft wel een prijs gehad en die prijs is, dat van de integriteit van het zittende college weinig meer over is. Dat zal Olierook en Wijnne weinig kunnen schelen, want die komen na de verkiezingen toch niet meer terug.

Maar het geeft wel een inkijkje in de bestuurscultuur die (onder leiding en verantwoording van Baas) tot wasdom is gekomen. Onder zijn leiding hebben we van Boland afscheid moeten nemen nadat hij een half miljoen meer had uitgeven aan “voorbereidingskosten”, dan hem door de raad was toegestaan. Zijn plaats is ingenomen door Olierook, die zijn eigen falen met veel bombarie in de schoenen van een ander (de stichting) probeert te schuiven.

En in plaats van dit verval in normen en waarden tot stilstand te brengen, maakt de raad zich druk over de eigen fractievergoeding.

Er is iets ernstig mis met de bestuurscultuur in Enkhuizen en als college en raad blijven doorgaan met het doodzwijgen van de problemen, in plaats van ze aan de orde te stellen en te bespreken, dan zal het vertrouwen in de politiek alleen maar verder afnemen.

januari 11, 2017 Posted by | Boland, Bovenbaas, Drommedaris, Olierook | 2 reacties

Verzinsels

Trots

Trots

Tijdens de nieuwjaarsreceptie riep burgemeester Baas vol trots dat de gemeente in geen enkele procedure was betrokken. Toen had ik natuurlijk heel hard moeten roepen “Jawel, maar ik ben druk bezig om daar wat aan te veranderen”, maar daar ben ik dan weer niet brutaal genoeg voor.

Bovendien is wat Baas beweert niet waar. Volgens mij is er ook nog een akkevietje met de architect (over € 80.000,-) dat via de rechter wordt uitgevochten. Kortom, je moet niet alles geloven wat ze zeggen.

Misschien had ik tijdens de nieuwjaarsreceptie ook wel naar Olierook moeten stappen en hem zeggen dat hij in mijn ogen best wel een goeie wethouder is, maar dat hij alleen niet moet doen of hij van niets weet. Dat deed hij, tijdens de commissievergadering, namelijk regelmatig.

Toen beschikte ik nog niet over een dossier, maar nu wel. Dank zij een bescheiden diepte investering zullen we maar zeggen. En op basis van de stukken die zich daar in bevinden kun je toch een redelijke reconstructie maken.

De aannemer geeft op 4 maart een offerte af, die de gemeente later zal gebruiken als “bewijs” voor zijn aanspraken op betaling.

Die offerte is gebaseerd op aanleg “na inhuizing”. Dat wil zeggen na oplevering en de ingebruikname van het pand.

Op 11 maart wordt een nieuwe offerte gemaakt die de titel “opdracht” kreeg en die € 15.000,- lager was dan de eerdere offerte (die aan de raad werd voorgelegd).

Het lijkt me redelijk te veronderstellen dat die tweede offerte onderwerp van bespreking is geweest tijdens de vergadering op dezelfde dag (11 maart 2015) tussen de gemeente (vertegenwoordigd door de nu tijdelijke gemeente-secretaris en de bouwdirectie) en de directie van Hillen & Roosen.

Over die vergadering is eigenlijk alleen maar bekend wat de gemeente NIET gedaan heeft. Geen opdracht gegeven en geen betaling toegezegd. Waarna (na een schorsing) de aannemer uit eigen beweging besloot om de verzwaring aan te leggen. Uit eigen beweging?

Zou het niet zo zijn geweest dat de aannemer verzekerd was dat de gemeente alles uit de kast zou halen om betaling te doen plaatsvinden. Maar dat men daar geen formele toezeggingen over kon doen, omdat de beslissingsbevoegdheid nu eenmaal bij de raad ligt?

En dat de aannemer toen gedacht heeft, dat gedoe met de raad lossen ze altijd op, dus dat lukt ze nu ook wel. Naar nu blijkt onverstandig, maar wel begrijpelijk.

De gemeente heeft tot tweemaal toe geprobeerd de raad er van te overtuigen dat de aannemer moest worden betaald, dus wat dat betreft hebben ze in ieder geval woord gehouden.

Maar dat gebeurde dan weer op zo’n knullige, om de brei heendraaiende  manier, dat het wel mis moest lopen.

Bovendien, als je op 11 maart beschikt over een lagere offerte, waarom laat je die dan niet aan de raad zien?  Maar kom je met een offerte die betrekking had op een situatie die zich nooit heeft voorgedaan.

Namelijk “na inhuizing”, terwijl de verzwaring ruim voor de oplevering (onder toezicht van de gemeente) was gerealiseerd.

Dus Olierook’s bewering dat hij van niets wist lijkt me een verzinsel, net zo als zijn bewering dat hij niet over meer documentatie beschikte dan hij aan de raad ter inzage had gegeven. Of wil hij nu beweren, dat de aannemer die tweede offerte zorgvuldig voor de gemeente geheim heeft gehouden?

Helaas voel ik me een beetje te oud om nog plezier te beleven aan verzinsels.

De volgende keer (voor de verandering) iets over de verzinsels van de aannemer.

januari 9, 2017 Posted by | Beslommeringen, Bovenbaas, Drommedaris, Olierook | 3 reacties

Schijn-heiligen.

sinterklazen

schijn-heiligen

Tijdens de raadsvergadering op 1 november zal met algemene stemmen de Gedragscode Integriteit Raadsleden worden aangenomen. De volledige tekst van die gedragscode kunt U hier lezen.

Het beoogde effect is het volgende (letterlijke tekst):

Deze code wil duidelijkheid geven over wat de wet vraagt van politici.

Daarmee beoogt de code politici in eerste instantie te beschermen tegen onnodige misstappen. De tekst van de artikelen in de code volgt vrijwel letterlijk de wet. ‘Vrijwel’, want op enkele plekken is de code strenger dan de wet: 

  1. deze code draagt politici op zelfs de schijn van belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen 
  2. deze code draagt politici op hun financiële belangen bekend te maken (zie artikel 2) 
  3. deze code hanteert een zogenaamd ‘Nee, tenzij’-beleid ten aanzien van het aannemen van geschenken (zie artikel 3).

Laten we proberen artikel 1 serieus te nemen aan de hand van het het Dromdossier.

Om te beginnen verklaart wethouder Olierook dat er van de afspraken die hij met een aannemer heeft gemaakt geen schriftelijke aantekeningen of verslagen zijn.

Vrijwel de gehele gemeenteraad en zeker zijn eigen fractie accepteert dat als feit. Dit “feit” vormt echter tevens het bewijs van een overtreding van alle normen voor wat betreft ordentelijk bestuur. Omdat het de democratische controle op die afspraken onmogelijk maakt.

Is de wethouder voor deze overtreding berispt? Heeft men vanwege dit “feit” het vertrouwen in hem opgezegd? Zijn de coalitiepartijen er in geslaagd om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Op geen enkele wijze.

Welk Enkhuizer belang is er mee gediend dat een wethouder de normen voor ordentelijk bestuur aan zijn laars lapt? Geen enkel.

Het  is slechts partijbelang dat dicteert dat men hem, zonder zelfs maar een berisping, de hand boven het hoofd blijft houden.

Hoezo dat de schijn van belangenverstrengeling (tussen Enkhuizer-belang en het partijbelang) daarmee is voorkomen?

Dan het voorkomen van de schijn van corruptie:

De betaling waartoe de gemeente zich ten opzichte van de aannemer heeft verplicht omvat een bedrag van € 40.000,- waarover gemeente noch de aannemer duidelijkheid wenst te verschaffen.

Er zijn offertes, die de gemeente (naar eigen zeggen) niet heeft geaccepteerd, maar alleen een mondelinge betalingsafspraak, die niet bevestigd wordt door een rekening.

Althans daarvoor hebben wethouder en burgemeester inmiddels het “bewijs” geleverd. Hoezo zelfs maar de schijn van corruptie proberen te voorkomen?

Kortom, men gaat op 1 november een gedragscode aannemen waarvan bij voorbaat al duidelijk is dan men er zich niet aan zal gaan houden.

Je zou dat een uitvloeisel van onze Sinterklaascultuur kunnen noemen. Waarbij ons van jongs af aan wordt ingeprent om toch vooral te geloven in schijn-heiligen.

oktober 31, 2016 Posted by | Bovenbaas, Gebakken lucht, Olierook | 2 reacties