Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Moeizame compromissen.

volkscongresTijdens het Nieuwe Doelen debat liet Rob van Reijswoud weten dat hij een besluit over de fusie van de drie SED gemeenten niet wilde toevertrouwen aan de gewone kiezer, omdat hij van mening was  dat die zich bij dat besluit zou laten leiden door emoties.

Daarin heeft hij niet helemaal ongelijk. Veel van de tegenargumenten berusten op romantische opvattingen over de werkzaamheden van leden van de raad. Wier primaire taak het is om in te stemmen met wat door het college (= ambtelijke organisatie) wordt voorgesteld.

Aan dat soort voorstellen gaat maandenlange voorbereiding vooraf door lieden die er voor hebben doorgeleerd (zoals Rob van Reijswoud) om vervolgens beoordeeld te worden door raadsleden die er niet voor zijn opgeleid en soms de stukken nauwelijks hebben bestudeerd, maar vanuit de onderbuik en vage ideologische overwegingen allerhande tegenwerpingen beginnen te maken.

Ik herken dat gevoel. Zeker bij de Drommedaris debatten heb ik met stijgende verbazing geluisterd naar de kromme redeneringen die (raadsbreed) naar voren werden gebracht en hoe de raad van het ene naar het andere standpunt zwalkte.

Ik denk ook wel eens, misschien is ons systeem wel helemaal niet zo superieur als we denken dat het is. Misschien hebben ze (gelet op de enorme vooruitgang die ze boeken) in China wel beter door wat er nodig is om een land effectief te besturen. Gewoon met strakke hand en technocraten die besluiten nemen waar iedereen van profiteert. Zoals de mandarijnen ooit deden.

Zou dat zijn waar Rob (maar eigenlijk ook Jaap Koning) naar toe willen? De gemeenteraad als een soort van Chinees volkscongres waar alle afgevaardigden het roerend eens zijn met wat de mandarijnen hebben uitgedacht?

Misschien is onze democratie (die in zijn huidige vorm zo’n 300 jaar bestaat) wel een merkwaardige oprisping in de wereldgeschiedenis en vragen ze zich over honderd jaar af, hoe we ooit zo dom konden zijn geweest om de te nemen besluiten te laten afhangen van mensen die daarvoor nauwelijks gekwalificeerd zijn en wordt de opvatting van Rob wel gezien als de opvatting van iemand die zijn tijd ver vooruit was! Wie zal het zeggen?.

In ieder geval zijn de landen met een democratie als de onze in de minderheid en raken we de economische voorsprong, die we ooit hadden, langzamerhand kwijt.

Maar toch houd ik het voorlopig nog even op het morsige en het bij lange na verre van volmaakte model wat we nu hanteren. Waarin we niet, zoals het Chinese volkscongres eensgezind de toekomst tegemoet marcheren, maar waarin publiekelijk moeizame compromissen moeten worden gesloten tussen een coalitie en een oppositie en we rekening moeten houden met allerlei minderheidsbelangen.

Advertenties

april 6, 2018 Posted by | Bestuurscultuur, Reijswoud | Plaats een reactie

Conformeren of negeren.

Reijswoud

Ambtelijk zwaargewicht

In een eerder bericht schreef ik over actoren. Wat zijn dat vroeg een lezer me. Op het internet zijn verschillende definities te vinden. Waar ik voor koos was, “actoren zijn personen of instanties die door hun functie betrokken zijn bij een sociaal of politiek proces.”

Het proces waar ik over schreef was de besluitvorming rond de SED verdeelsleutel. De actoren in dat proces zijn, ambtenaren, wethouder, gemeenteraad en betrokken burgers.

In dat proces werd veel gewicht toegekend aan de ambtelijke interpretatie van wat er was overeengekomen. Hoewel vrijwel niets van wat er in die overeenkomst was vastgelegd werd gerealiseerd, bleek de daarin genoemde verdeelsleutel voor de gemeenteraad een onaantastbaar onderdeel.

Zelfs toen bleek, dat de ambtelijk interpretatie van hetgeen er was overeengekomen resulteerde in een uitkomst die niet anders dan absurd te noemen was. De kleinste gemeente werd gedwongen tot de grootste bijdrage aan een plan dat voor elke van de drie gemeenten van even groot belang was.

Hoe kon het, dat op dat punt aangekomen de politiek niet ingreep? Naar alle waarschijnlijkheid omdat Enkhuizen niet over politici beschikt, maar dat de politieke functies ter plaatse bekleed worden door hele en halve ambtenaren (en zij die daar graag voor door willen gaan.)

De wapenspreuk van elke ambtenaar is, dat regels, regels zijn, waar verder niet aan mag worden getornd. Terwijl politici (normaal gesproken) zichzelf de vrijheid geven om zien of de regels daadwerkelijk datgene bewerkstelligen wat was beoogd. En mocht dat niet het geval zijn, bereid (en in staat zijn) om andere regels te overwegen.

Iets wat ambtenaren alleen kunnen en mogen als ze er opdracht voor krijgen.

Dus de makkelijkste verklaring voor de gang van zaken is, dat in Enkhuizen de politieke functies worden bekleed door ambtenaren (of door mensen die daar graag op willen lijken en die beroepsgroep als hun voorbeeld nemen).

In een dergelijk milieu heeft VVD fractievoorzitter Van Reijswoud natuurlijk een enorme voorsprong. Hij hoeft niet te doen alsof hij een ambtenaar is, hij is het en dat niet alleen, hij is een ambtelijk zwaargewicht. In de gemeente Lelystad is hij loco-secretaris. Een functie die formeel niet bestaat heb ik me laten vertellen, maar die er op neerkomt, dat men de vertrouweling is van het college van B&W.

Een belangrijke functie, hetgeen hij van tijd tot tijd ook wel laat doorschemeren naar zijn collega raadsleden. Bovendien heeft hij een heldere betoogtrant en is hij vaak de enige die ik goed kan volgen. Volgens mij heeft hij dan ook maar één nadeel.

Hij is geen politicus, maar een ambtenaar, voor wie regels nu eenmaal regels zijn.

Politici hebben vaak een slechte naam. Maar dat komt, omdat ze de ondankbare taak hebben om zaken, die tegenstrijdig aan elkaar zijn, toch op zodanige wijze met elkaar te verbinden, dat de betrokkenen vrede hebben met het resultaat, ook al hebben ze hun zin niet gekregen.

Zou Enkhuizen een politicus in de raad of college hebben gehad, dan zou die ongetwijfeld hebben gezegd, “wat de regel ook zegt, het resultaat deugt niet en ik neem alleen maar genoegen met een deugdelijk resultaat”.

Maar het Enkhuizer college en haar gemeenteraad beschikken niet over politici. Alleen maar over ambtenaren en zij die er voor door willen gaan.

Eerder schreef ik al, dat de actoren in dit proces zich precies tegenovergesteld gedragen als men van ze zou verwachten.

Zie ook hier, twee hotemetoten uit de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (waar men altijd de mond vol heeft over onnodige en onzinnige regelgeving), maar die zich in dit geval conformeren aan een (onzinnige) regel en de bezwaren daarover vanuit de bevolking doelbewust negeren.

april 3, 2018 Posted by | Reijswoud, Struijlaart, VVD | 1 reactie

Reflecteren

reijswoud2

Reflecteren?

Op 29 maart werd de nieuwe raad geïnstalleerd en bij die gelegenheid sprak Rob van Reijswoud een “reflectie” op de verkiezingsuitslag uit. U kunt daar via het RIS naar luisteren, maar haar ook (via de kort voor de verkiezingen in ere herstelde website van de VVD) lezen.

Rob kiest er voor om alle partijen wat stroop rond de mond te smeren, wat altijd bijdraagt aan een goede sfeer. “HEA” en “Enkhuizen Vooruit” hebben zich inmiddels al geconformeerd aan de door de VVD uitgezette koers.

Tezamen met VVD, D66 & PvdA vormen zij een coalitie die bijna een meerderheid heeft. Daar tegenover is een even grote oppositie denkbaar. De doorslaggevende stem is (net als de voorgaande 8 jaar) in  handen van de  CU/SGP.

Breuklijn tussen coalitie en oppositie wordt gevormd door het streven naar een bestuurlijke fusie tussen de SED gemeenten. VVD en consorten zijn vóór. SP en consorten zijn tegen. Wat Nieuw Enkhuizen betreft, ik kan me niet voorstellen dat deze partij deelneemt aan welke coalitie dan ook, zolang er geen coalitie beschikbaar is, die bereid is om het probleem rond de Enkhuizer bijdrage aan de OOP op te lossen.

Alle partijen hebben dit probleem tijdens de verkiezingen doodgezwegen, maar daarmee is het nog niet weg. Ik vrees dat het voor de leden van Nieuw Enkhuizen onverteerbaar blijft, dat inwoners van Enkhuizen meer moeten bijdragen aan het SED ontwikkelingsplan dan alle andere SED inwoners.

Een situatie die we danken aan het uiterst zwakke optreden van (VVD) wethouder Struijlaart (in de functie van Enkhuizer lid van het dagelijks bestuur van de SED).  Wat met de mantel der liefde bedekt wordt door VVD fractievoorzitter Rob van Reijswoud.

Het is daarom een gotspe, dat beide voorlieden beweren dat bij hen het Enkhuizer belang vóór het partijbelang gaat. Het Enkhuizer belang is, dat haar inwoners dezelfde bijdrage leveren als al de andere inwoners van de SED.

Het VVD partijbelang eist dat een misser van Struijlaart wordt doodgezwegen.

De misser van Struijlaart houdt in, dat Enkhuizers (gezamenlijk) ruim 8 ton meer betalen moeten voor de uitvoering van een plan, dan er op basis van haar aantal inwoners valt te rechtvaardigen. Van Reijswoud wordt tijdig op deze ongelijke behandeling gewezen, maar wuift dat hooghartig weg.

En nu proberen beide heren ons er van te overtuigen, dat het klakkeloos accepteren van die ruim 8 ton aan extra kosten en het vervolgens doodzwijgen van deze gang van zaken niets van doen heeft met het partijbelang van de VVD.

Dat Enkhuizen bij de huidige stand van zaken ruim 8 ton meer betaalt is geen mening, maar een feit. Dat het doodzwijgen van dit feit verband houdt met het partijbelang van de VVD is een mening. Maar er valt moeilijk te ontkennen, dat deze mening op feiten is gebaseerd en dat alle mooie woorden van Van Reijswoud ten spijt, de opvatting die hij uitdraagt neerkomt op  “pot verwijt ketel dat hij zwart is.”

En dat al het geneuzel over oude politiek en een tegenstelling die er zou bestaan tussen Enkhuizer belang en coalitiebelang nergens op slaat en niet meer dan een rookgordijn is waarachter men de eigen intenties tracht te verbergen.

Tot dusver is dat gelukt voor wat betreft de overige twee lokale partijen. We zullen zien wat er gebeurt, als die zich realiseren dat ze over 4 jaar niet meer bestaan als Enkhuizen bestuurlijk gefuseerd is met de andere SED gemeenten en ze geen andere keuze hebben dan lid worden van de VVD willen ze hun rol in de gemeentepolitiek kunnen blijven spelen.

april 2, 2018 Posted by | Reijswoud, SED, Struijlaart, VVD | Plaats een reactie

Meer vragen dan antwoorden.

rekenen-38796Gisterenavond werd het uitvoeringsplan schuldhulpverlening besproken en eerlijk gezegd duizelt het me nog steeds een beetje.

Om te beginnen de kostenverdeling. Werd door verschillende partijen “aangestipt” zonder dat het van invloed was op de uiteindelijke besluitvorming.

Nogal wat politiek correcte aandacht werd besteed aan de stigmatisering van de uitkeringsgerechtigden door hen te associëren met schuldhulpverlening. Maar dat gezegd hebbende, ging iedereen verder akkoord  met een kostenverdeling die was gebaseerd  op zogenaamde BUIGgelden. De inkomsten die de gemeenten ontvangen om de gevolgen van de Participatiewet te kunnen financieren.

Waarmee je dan, ondanks alle eerdere beweringen van het tegendeel, toch weer gewoon een rechtstreekse koppeling maakt tussen verstrekte bijstandsuitkeringen en de bijdrage aan de schuldhulpverlening.

Alleen Stella Quasten had een andere invalshoek. Ze had geïnformeerd  naar het aantal aanmeldingen bij de Kredietbank. Dat bleken er 130 te zijn, waarvan de meerderheid uit Enkhuizen. Welke conclusie daar uit moest worden getrokken liet ze in het midden.

Ik weet ook niet wat ik met die getallen moet. Elke aanmelding bij de Kredietbank kost een kleine € 1000,- staat in het raadsvoorstel. Als Stella het heeft over jaarlijks (?) 130 aanmeldingen dan hebben we het dus over € 130.000,- aan kosten per jaar.

Een probleem dat we vervolgens gaan oplossen door jaarlijks € 390.000,- uit te geven aan nieuw aan te nemen personeel. Hetgeen opmerkelijk genoeg dan weer resulteert in een besparing van € 35.000,- op jaarbasis.

Reijswoud

Eigenlijk begreep ik deze keer alleen Van Reijswoud (VVD). Zijn kritiek gold de financiële onderbouwing van het voorstel. Het scheelde weinig of hij had de SP mee gekregen, maar dan zou het voorstel verworpen zijn en dat vond de SP kennelijk niet passen bij haar imago.

Na een extra toezegging dat de zaak na een jaar opnieuw geëvalueerd zou worden ging de Enkhuizer gemeenteraad alsnog akkoord.

De uitkomst van dat soort evaluaties is gewoonlijk dat we (ondanks tegenvallende uitkomsten) toch gewoon door moeten gaan, omdat één jaar nu eenmaal een heel korte periode is.

Al met al leverde de behandeling door de raad van dit onderwerp meer vragen op dan antwoorden. Een opvatting die waarschijnlijk ook gedeeld werd door D66, VVD, CDA, en Van der Pijll want die stemden tegen. De Jong onthield zich (om voor mij onduidelijke reden) aan deelname aan de discussie en stemming.

Kennelijk was er sprake van een vorm van belangenverstrengeling.

februari 21, 2018 Posted by | Geldsmijten, Quasten, Reijswoud | Plaats een reactie

Geen aandacht aan schenken.

kopinzandHet oorspronkelijke bedrijfsplan voor de SED ging er vanuit, dat de samenvoeging van de drie ambtelijke diensten uiteindelijk zou leiden tot besparingen in de personeelskosten.

Die besparingen zouden vervolgens proportioneel worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten. De gemeente die de meeste (38%) personeelskosten had ingebracht (Enkhuizen) zou een zelfde deel van de verwachte besparing toebedeeld krijgen.

Helaas, het oorspronkelijke bedrijfsplan bleek veel te optimistisch te zijn geweest t.a.v. de besparingen. Die werden nooit gerealiseerd. In plaats daarvan werd een nieuw bedrijfsplan opgesteld, met daarin nieuwe personeelslasten. In de orde van grootte van 13,4 miljoen.

De vraag is nu hoe die lasten verdeeld moeten worden over de drie aangesloten gemeenten. Er zijn drie mogelijkheden.

  1. Men kopieert de verhoudingen die bij de aanvang van de SED golden, waarbij Enkhuizen aanzienlijk meer ambtelijk personeel had ingebracht dan de overige twee gemeenten. Het resultaat daarvan is dat de kleinste gemeente de grootste bijdrage levert.
  2. Men verdeelt de kosten per gemeente. Elke gemeente 1/3 van de kosten. Dit resulteert in een ongelijke bijdrage per inwoner.
  3. Men verdeelt de kosten op basis van inwoners, waardoor de bijdrage per inwoner in het SED gebied gelijk blijft.

Er valt eigenlijk geen goed argument te bedenken waarom men de verhoudingen (zoals die golden bij aanvang) zou moeten kopiëren. Het toenmalige bedrijfsplan is achterhaald en onwerkbaar gebleken.

Er is een nieuw bedrijfsplan dat, naar we mogen aannemen, ten goede zal komen aan alle drie gemeenten. Er is dan ook geen redelijk argument te bedenken waarom de kosten van dit nieuwe plan niet in gelijke mate zouden moeten worden toegerekend aan die drie gemeenten, waarbij ook rekening wordt gehouden met het aantal inwoners in die gemeenten.

Voor zover ik weet krijgen gemeenten vergoedingen van het rijk op basis van het aantal inwoners. Ik zie niet in, waarom de personeelskosten van nieuw aan te trekken personeel, (dat werkzaam is voor de drie samenwerkende gemeenten) per gemeente zou moeten verschillen.

Het gaat bij dit alles niet om klein bier. Ik schat dat bij een evenredige verdeling van de kosten Enkhuizen € 800.000,- minder zou moeten bijdragen en Drechterland en StedeBroec (hetzelfde bedrag) meer.

Behalve Van Reijswoud heeft geen enkele fractievoorzitter gereageerd op het feit dat niet alleen ik, maar ook lezers van mijn blog deze kwestie bij hun onder de aandacht heeft gebracht. Ik ga er dus vanuit dat Van Reijswoud hun opvatting heeft verwoord.

Van Reijswoud spreekt van een kostenverdeling die destijds is overeengekomen. De kostenverdeling is niet zozeer overeengekomen, ze was het resultaat van een optelsom van alle personeelskosten bij de drie gemeenten en is daarom eerder vastgesteld dan overeengekomen. Dat laatste veronderstelt een zekere mate van onderhandelen.

Tegenover de personeelskosten van de SED stonden inkomsten van gelijke omvang, omdat de gemeenten hun personeelsbudgetten naar de SED overmaakten.

Dat het SED 38% van haar personeelsbudget uitgeeft aan ambtenaren die oorspronkelijk werkzaam waren voor Enkhuizen is juist, maar tegelijkertijd krijgt ze die uitgaven volledig gecompenseerd door de bijdrage van Enkhuizen. De verdeelsleutel had geen ander doel dan aangeven welk deel van de (nooit gerealiseerde) besparing naar Enkhuizen zou hebben moeten gaan.

In zijn reactie stelt Van Reijswoud dat de consequentie van de door mij voorgestelde kostenverdeling (op basis van inwoneraantal) is, dat Enkhuizen zijn ambtenaren nu werkzaam in de havens of op de camping weer in eigen beheer zou moeten nemen. Onzin, zowel Drechterland als StedeBroec beschikken over een buitendienst. Enkhuizen niet. De ambtenaren in de buitendienst maken gewoon deel uit van de SED organisatie. Hun personeelskosten werden en worden worden gewoon gedragen door de gemeenten waaruit zij afkomstig waren.

Het Organisatie Ontwikkeling Plan (OOP) dat nu is aangenomen heeft echter niets te maken met verhoudingen uit het verleden. Het is een investering voor de toekomst en er valt geen reden te bedenken waarom de lasten van die investering onevenredig zwaar op één van de drie gemeenten zouden moeten rusten.

tweematenWat mij betreft is er sprake van een denkfout, maar klaarblijkelijk is (net als in de sketch) de gezamenlijke afkeer van uncle Bertie (buitenstaanders) dusdanig groot, dat men collectief weigert om ook maar enige aandacht te schenken  aan de aangevoerde argumenten.

“Take no notice of uncle Bertie” waarschuwt de vader zijn zoon in de sketch. Wat in deze kwestie neerkomt op, liever te veel betalen (als gemeente) dan een poging doen om de argumenten van buitenstaanders serieus te nemen.

Enfin, het is zoals het is. Er is één prettige bijkomstigheid. Het zal de inwoners van Enkhuizen worst zijn of zij gemiddeld meer moeten bijdragen aan de reconstructie van SED.

Rest mij niets anders dan iedereen prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig nieuwjaar. Dan zien we in 2018 wel weer welke schade er nog meer is toegebracht en wie we daar (in het kader van de verkiezingen)  verantwoordelijk voor kunnen houden.

december 19, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Geldsmijten, Klungelen, Reijswoud, SED | 4 reacties

Pijler onder de democratie.

Gisteren twee pagina’s in de Enkhuizer Krant onder het kopje “Krant als pijler onder de democratie”. Met als steunbetuigers  de “fine fleur” van de lokale politiek.

Opvallende foto van een kwartpagina van burgemeester Baas. Daarop demonstreert hij hoe je voor het stadhuis een krant kunt openvouwen.

baas.jpgMet een blik van, “doe me dat maar eens na”.

De foto heeft een kort, maar verhelderend onderschrift dat het tafereel op passende wijze samenvat. “Burgemeester Jan Baas met de Enkhuizer Courant”.

Baas schrijft ook nog over het belang van een regionale krant die het nieuws moet duiden. Ik ben het daar mee eens. Ik luister wel eens naar raadsvergaderingen, maar kan daar in de meeste gevallen geen chocolade van maken. Ik ben dan ook telkens weer verrast wanneer blijkt, dat de verslaggever daar de volgende dag toch een samenhangend verhaal van heeft weten te maken.

Margreet Keesman (SP) levert ook een bijdrage. Volgens haar zijn waarheidsvinding en objectiviteit kernwaarden van de krant. Ook daar ben ik het mee eens. De krant wijzigt zelden iets aan de persberichten die de gemeente doet uitgaan.

Rob van Reijswoud (VVD) doet ook een duit in het zakje. Hij ziet een behoefte voor een vakkundig onderzoeksjournalist die hem kan helpen bij zijn toezichthoudende rol als raadslid. Dat Rob van zins is toezicht uit te oefenen is opzienbarend nieuws. Maar waarom een journalist voor hem moet uitzoeken waarom bepaalde werkzaamheden € 100.000,- moeten kosten en het jaar daarop € 20.000,- ontgaat me. Hij kan dat makkelijk zelf even vragen, dunkt me.

Tot slot Hans Langbroek (HEA). Die is dank zij de krant in de politiek terecht gekomen. Of dat is bedoeld als aanbeveling is me niet duidelijk. Het kan voor velen aanleiding zijn om de krant te mijden als de pest. Opdat een dergelijk noodlot hun bespaard zal blijven.

De krant benadrukt dat al deze reacties spontaan tot stand zijn gekomen en dus moet het waar zijn. Het illustreert verder de goede samenwerking tussen de regionale pers en de lokale autoriteiten.

Het wederzijds vertrouwen ontroert me.

Over de vraag of de krant daardoor een pijler vormt onder de lokale democratie denk ik nog even na.

 

januari 19, 2017 Posted by | Bovenbaas, Keesman, KLetskoek, Langbroek, Reijswoud | 2 reacties

Enkhuizen broeit

Gemeenteraad_Enkhuizen_internet

Enkhuizen broeit

Na drie maanden niks doen mocht de raad (tijdens de raadsvergadering van gisteravond) haar mening geven over de ontstane politieke situatie.

Michel de Jong (NE) stelde dat hij vanuit het college “signalen” had gekregen dat men wethouder Rob de Jong liever kwijt dan rijk was (ik gebruik mijn eigen woorden) en dat dit voor hem de doorslag had gegeven het vertrouwen in zijn naamgenoot op te zeggen.

Of dat waar is weet ik niet. Niemand ging daar verder op in, maar feit is, dat oppositie en coalitie alleen maar voordelen zagen in de nu ontstane situatie.

Het college zou nu gedwongen worden om wat vaker met de oppositie te overleggen en alleen al de gedachte daar aan deed bij velen het water in de mond komen.

Want zo zien de meeste raadsleden zichzelf het liefst.

Gewichtige lieden, die op gewichtige toon, gewichtige zaken mogen bespreken met het college over het welzijn van Enkhuizen.

Natuurlijk het liefst binnenskamers want zo gaan gewichtige mensen nu eenmaal te werk.

Ik neem aan dat daarom van der Pijll en Quasten zo boos waren dat de hele opzet op maandag al in de krant was uitgelegd. Die vinden zichzelf namelijk zo gewichtig dat er niets in de openbaarheid mag komen, voordat zij daar in de raadszaal hun plasje over hebben gedaan.

Een merkwaardige opvatting die ik niet met ze deel. Stella Quasten deelt via haar twitter account dagelijks haar mening over het leed in de wereld, maar over wat ze vindt van de gang van zaken in Enkhuizen (waar ze uiteindelijk voor betaald wordt) lees ik nooit iets.

En van der Pijll ventileert in de raadszaal alleen maar malle opvattingen, zoals zijn idee dat je aannemers (die tot volle tevredenheid werkzaamheden hebben uitgevoerd) niet hoeft te betalen.

Kunst meende dat de democratie geweld was aangedaan. Wat ze daar mee bedoelde is me niet duidelijk en haar kennende zal ze dat ook nooit duidelijk maken.

Verder opvallend lovende woorden van Van Reijswoud voor het werk van de coalitie, met maar één verwijt aan wethouder de Jong. Hij had eerst de raad moeten raadplegen voordat hij vertrok.

Vergeten was het feit dat VVD/D66 wethouder precies hetzelfde had gedaan toen (tijdens de vorige raadsperiode) hem de steun was opgezegd door fractiegenoot Stomp. Een gevalletje van de pot die de ketel verwijt.

De vraag is nu hoelang deze idyllische situatie met één gezamenlijke pispaal (Nieuw Enkhuizen) blijft voortduren. Dat valt moeilijk in te schatten, maar nu men eenmaal gewend is geraakt aan een minderheidscoalitie van 7, is een minderheidscoalitie van 6 ook denkbaar geworden.

Met als toekomstige struikelblokken het REZ en de afwikkeling van het Drom dossier. Maar we zitten nog te ver van de verkiezingen om daar munt uit te kunnen slaan en dus gedraagt iedereen zich nog even als het voorbeeldige raadslid dat alleen het belang van Enkhuizen voor ogen heeft.

Maar als de verkiezingen straks binnen gezichtsbereik komen dan wordt natuurlijk alles anders.

En tot die tijd houdt men de kaarten stevig voor de borst. Enkhuizen boeit niet alleen, maar op politiek gebied broeit het ook regelmatig.

oktober 5, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, de Jong, Kunst, Quasten, Reijswoud, Van der Pijl | 5 reacties

Politiek voor dummies.

politiek voor dummiesNadat ik (hopelijk op respectvolle wijze) ben ingegaan op de opmerking van een reageerder, nu weer een iets  lichtvoetiger benadering van de problematiek rond de parkeervoorziening voor het ZZM.

Op 10 mei vindt de raadsvergadering plaats waarin de Enkhuizer raad opnieuw de kans krijgt om zich voor de tweede keer dit jaar onsterfelijk belachelijk te maken.

De eerste keer was natuurlijk de voortijdige publicatie van het rioolonderzoek waarmee Enkhuizen wereldwijde bekendheid kreeg vanwege het gebruik(?) door haar inwoners van “speed”. Naast onderdeel van de Seed valley is Enkhuizen nu ook bekend als hoofdstad van Speed valley.

De keuze die op 10 mei gemaakt moet worden is:

Beperken we een internationaal gerenommeerd museum (met grote educatieve waarde) in haar verdere ontwikkeling vanwege een coalitie-akkoord, of doen we serieus onderzoek naar de mogelijkheid om tegemoet te komen aan haar wensen?

Ik voorspel de heren van der Pijll (Betrokken Burgers) en de Jong (Nieuw Enkhuizen) landelijke bekendheid als ze blijven vasthouden aan het standpunt dat ze tijdens de commissievergadering hebben ingenomen. Heiligverklaring van het coalitie-akkoord.

Veel hangt uiteraard af van de opstelling van de oppositie. Blijft men krampachtig bezig zichzelf te profileren door net weer op ander slakken zout te leggen of is men in staat een gemeenschappelijke koers te varen? Bijvoorbeeld:

Motie 1, het raadsvoorstel ter kennisgeving aannemen en over gaan tot de orde van de dag.

Motie 2, tijdelijk opschorten van het coalitie akkoord en onderzoek naar de mogelijkheden van een parkeervoorziening op het REZ.

Zolang de SP nog studeert op haar eigen voorstel lijkt het nu maken van een keuze uit de door het college voorgelegde opties wat voorbarig, dus motie 1 gaat wel lukken, denk ik.

Motie 2 ligt wat moeilijker, maar wie kan er nu serieus bezwaar maken tegen een additioneel onderzoek? Ik denk namelijk dat je jezelf redelijk belachelijk maakt als weigert om daar mee in te stemmen.

vergaderingNiet meteen proberen de zaken binnenkamers af te dekken door bij de coalitie te gaan bedelen of ze alsjeblieft ook mee willen doen. Gewoon binnen de oppositie spijkers met koppen proberen te slaan.

Indienen, bepleiten en de stemming afwachten.

Dat bepleiten ook niet laten doen door 5 fractievoorzitters, maar gewoon één woordvoerder kiezen.

Ik denk aan Van Reijswoud. Die heeft een mooi donkerbruin stemgeluid met een licht sarcastische ondertoon. Bovendien is hij (volgens mij) ook nog lid van een motorclub en dat legt vast gewicht in de schaal. Winking smile

Wat ik ook een rare gewoonte vind is dat zoiets altijd als een soort goocheltruc wordt gepresenteerd tijdens de raadsvergadering.

Als je overeenstemming hebt bereikt over het indienen van de moties, dan kun je dat toch gewoon publiceren op je website. En het NHD zal er ongetwijfeld ook aandacht aan willen schenken.

Tot zover deze aflevering van lokale politiek voor dummies.

april 28, 2016 Posted by | de Jong, Recreatieoord, Reijswoud, Van der Pijl, ZZM | 1 reactie

Walkantenpartij

Reijswoud

Veilig en functioneel?

Afgelopen dinsdag (in de commissie grondgebied) een tamelijk ingetogen discussie over de nota onderhoud kapitaalsgoederen. Daarbij moeten we denken aan parken, gebouwen, bruggen, wegen en niet te vergeten waterwegen.

Onderhoud (waaronder groot) lijkt met bescheiden verhoging de komende 10 jaar nog wel te lukken.

De pijn zit hem in het vervangen van kapitaalgoederen die in de komende 10 jaar aan vervanging toe zijn. De kosten daarvan worden geschat op 25 miljoen en dat bedrag kan bij lange na niet worden opgehoest.

Het idee, dat je voor vervangingsuitgaven zou moeten sparen is allang opgegeven. De huidige wijsheid is, dat afbetalen beter is. Vervang nu en betaal later.  Hoewel er zinnige argumenten zijn te bedenken voor die benadering, is ze niet zonder gevaar.

Talloze huishoudens gaan inmiddels gebukt onder zware afbetalingskosten en voor de overheid zal dat niet anders zijn.

Het probleem doet zich trouwens niet alleen in Enkhuizen voor.

Onlangs las ik dat Duitsland, het meest welvarende land in de Europese Unie, miljarden dient te investeren in het in stand houden van de bestaande infra-structuur. Geld dat er ook niet schijnt te zijn.

De kern van het probleem is dat het electoraat niet gauw bereid is om zich vandaag dingen te ontzeggen, opdat de zaken in de toekomst beter zullen gaan. Dat mag kortzichtig zijn, maar de politici die hen vertegenwoordigen beseffen terdege dat zij hun herverkiezing in gevaar brengen als ze weigeren daar in mee te gaan.

En dus worden er zaken op de lange baan geschoven. Niet alleen in Enkhuizen, maar overal.

De voorgestelde oplossing van het college is dat sommige kapitaalgoederen niet langer op basis van “veilig en functioneel” zullen worden onderhouden, maar alleen op basis van het uitgangspunt “veilig” waarbij de raad de keuzes mag maken.

Het lijkt me een tamelijk abstracte kwalificatie, zoals Van Reijswoud (tijdens de eerder gehouden informatiebijeenkomst over dit onderwerp) ook naar voren bracht.

Hoe noem je een brug, waar je veilig onderdoor kunt varen, maar die is afgesloten voor verkeer?

Een heikel punt voor de toekomst lijkt me dat trouwens, het onderhoud aan de talrijke waterwegen. Er zijn in Enkhuizen nogal wat eigenaars van walkanten. Gaan die nu ook betalen aan het vervangen van beschoeiingen als dat noodzakelijk is?

In de nieuwbouw is dat gebruikelijk, maar of de eigenaars van walkanten in de binnenstad daar op zitten te wachten waag ik te betwijfelen. Mooie reden om een Enkhuizer Walkantenpartij op te richten. Winking smile

maart 24, 2016 Posted by | Bezuinigen, Reijswoud | Plaats een reactie

Bestuurlijk gehuichel.

kunst-1

Motie verworpen

Drie maanden geleden diende Karin Kunst (PvdA) een motie in waarin bepleit werd dat alle vergaderingen van de gemeenteraad openbaar geagendeerd dienden te worden.

De bestaande situatie was, dat alleen de maandelijkse reguliere raadsvergaderingen op een voor het publiek toegankelijke agenda stonden.

Andere bijeenkomsten van de raad (zoals bijvoorbeeld informatie bijeenkomsten) werden aangekondigd op een agenda die alleen toegankelijk was voor leden van de raad.

Wat kan in hemelsnaam het bezwaar zijn dat de raad haar vergaderschema openbaar maakt?

Ik zou het niet weten. Die mening wordt gedeeld door 5 leden van de raad. Te weten PvdA, LQ, HEA, en één lid van D66. De overige leden van de raad stemden tegen de motie die U hier kunt lezen.

Waarom besloten maar liefst 12 raadsleden tegen een motie te stemmen terwijl een groot deel van hen verklaarde het met de inhoud eens te zijn?

Allereerst van der Pijll, uitvinder van de nieuwste politiek beweging “betrokken burgers”.  Zijn bezwaar was, dat als externen de raad zouden uitnodigen voor een vergadering, de keuze voor openbaarmaking bij de externen behoorde te liggen en niet bij de raad.

Zijn voormalig fractiegenoot de Jong, die leiding geeft aan een partij die weinig opheeft met democratische processen, (althans volgens van der Pijll) was het met hem eens.

Waar moeten we aan denken als het gaat om externen?  In zijn algemeenheid gaat het om lobbygroepen die de raad haar opvattingen willen voorleggen in de hoop dat ze daardoor de besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Van der Pijll en zijn betrokken burgers vinden dus, dat we niet mogen weten dat de raad vergadert met zogenaamde “special interest” groepen, tenzij die groepen daar zelf  hun toestemming voor hebben geven.

Jezelf nog meer onderwerpen aan belangengroepen is eigenlijk niet mogelijk, maar van der Pijl is gelijktijdig wel voorstander van transparant bestuur. Geen idee verder wat hij daar dan onder verstaat.

Van Reijswoud (VVD) was het inhoudelijk met de motie eens, maar had moeite met de procedurele gang van zaken. Wat bedoelde van Reijswoud eigenlijk met de te volgen procedure? Eigenlijk hetzelfde als wat de burgemeester bepleitte, namelijk dat er binnen het presidium eerst overeenstemming moest worden bereikt over de juiste bewoordingen.

Van Reijswoud maakte er een punt van te betogen dat presidiumvergaderingen openbaar zijn. Dat klopt, voor zover het niet over personen gaat. Alleen is de agendering van de presidiumvergadering flexibel. Gewoonlijk de dag na de raadsvergadering, maar soms (als er tijd over is) direct na de raadsvergadering. De vergaderingen mogen openbaar zijn, de notulen van die vergaderingen zijn dat niet.

En als er meer dan twee burgers zouden opdagen om zo’n vergadering bij te wonen, dan ontstaat al snel een ruimte gebrek. Men vergadert namelijk niet in de raadszaal, maar in een andere ruimte.

Keesman (SP) noemt in haar verslag van de vergadering een ander fantasie argument om de motie niet te steunen. Het college zou niet in staat zijn de motie uit te voeren. Het is een fantasie argument omdat het college wel degelijk in staat moet worden geacht een agenda van alle vergaderingen van de raad te verzorgen.

Vanwaar dan die koudwatervrees van de meerderheid van de raad voor het vrijgeven van de data van alle raadsbijeenkomsten? Het antwoord is simpel.

Zodra de vergaderdata bekend zijn, loopt men het risico dat belangstellenden (of de pers) die vergaderingen zouden willen bijwonen.

Het college en klaarblijkelijk een grote meerderheid in de raad wil dat risico liever niet lopen.

Tot de dag van vandaag kunnen raadsleden, wanneer ze worden aangesproken op de reden voor hun besluit,  zich verschuilen achter de bewering dat ze over meer (vertrouwelijke) informatie beschikken dan de gewone burgers. En dat dit de reden is voor hun afwijkende stemgedrag.

Field

Het gaat dus helemaal niet om het openbaar maken van vergaderdata (waar de motie om vroeg), maar om de vraag wanneer een vergadering vertrouwelijk is en wie dat bepaalt.

Het college of de raad. De huidige situatie is, dat het college dat bepaalt.

De meerderheid van de raad is daar kennelijk tevreden mee, alleen moet er nog even gezocht worden naar een manier waarop je die situatie kunt bestendigen zonder dat het de buitenwereld opvalt.

Vandaar dat men in het openbaar de kwestie niet wil bespreken, maar in kleine kring tot overeenstemming wil proberen te komen.

Kortom, hoewel vrijwel elke partij de mond vol heeft over transparantie en openheid, ziet een meerderheid van de raad openheid nog steeds als een bedreiging.

Naar ik aanneem, omdat dit de mogelijkheid beperkt je ergens achter te kunnen verschuilen.

Wat afgelopen dinsdag door de tegenstemmers naar voren werd gebracht is dan ook weinig meer dan een fraai staaltje bestuurlijk gehuichel.

maart 11, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, de Jong, Keesman, KLetskoek, Kunst, Pijll, Reijswoud | 4 reacties