Niks nieuws onder de zon.

En dan was er natuurlijk ook mijn WOB verzoek. Of misschien beter gezegd, verzoeken.

Het eerste ging over het compromis tussen aannemer, Dromstichting en de gemeente.

Het tweede betrof het compromis tussen de architect (die de Dromverbouwing begeleidde) en de gemeente.

Over het eerste compromis bleek geen enkele correspondentie voorhanden. Het ene moment was het zus, het volgende moment was het zo, zonder dat partijen daarover schriftelijk met elkaar van gedachten hadden gewisseld.

consigliereIk heb deze gang van zaken vergeleken met de gang van zaken bij een andere organisatie, die liever ook niets op papier zet, de maffia.

Ook wel Cosa Nostra genoemd. Met burgemeester Baas in zijn rol van godfather van de organisatie en Jan Slagter als zijn trouwe consigliere.

De brandende vraag was dan ook, hebben de gemeentelijke praktijken (onder leiding van een nieuwe godfather) zich gewijzigd of zijn ze als het ware ingebakken en vormen ze daardoor een vast onderdeel van het gemeentelijke beleid?

Op het eerste gezicht lijken de praktijden te zijn gewijzigd. Want, anders dan bij het Drom-compromis, is nu wel (tamelijk onschuldige) correspondentie ter inzage gegeven.

Die correspondentie vormt geen bewijs voor wat wethouder Struijlaart beweerde (dat het de architect was die op geheimhouding had aangedrongen), maar eerder een bewijs van het tegenovergestelde.

Maar dat terzijde. Veel belangrijker was het ontbreken van correspondentie over het  compromis zoals vastgelegd in een bijlage van de overeenkomst. De toezegging, dat de architect € 39.000,- betaald zou krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek.

Er lag al een haalbaarheidsonderzoek, dat twee jaar eerder was uitgevoerd, maar er moest natuurlijk een voorwendsel worden verzonnen om de architect € 39.000,- te kunnen uitbetalen.

De compensatie van € 39.000,- was gebaseerd op een offerte van de architect. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat (al dan niet daarin aangemoedigd door de gemeente) de architect een voorbeeld heeft genomen heeft aan de eerdere offerte van de aannemer.

Die bracht (op verzoek van de gemeente) een offerte uit ter hoogte van € 100.000,- voor werkzaamheden die de € 25.000,- niet overstegen, zonder dat de raad daar erg in had.

Dus waarom niet iets soortgelijks gedaan met een haalbaarheidsonderzoek, (dat twee jaar daarvoor ook al eens was uitgevoerd)?

Zoals de vorige raad zich gewillig liet voorliegen over de kosten van elektraverzwaring, zo laat de nieuwe raad zich gewillig voorliegen over de kosten van een haalbaarheidsonderzoek.

Niks nieuws onder de zon dus.

 

Advertenties

Altijd Anders

In de raadsbrief van 20 december 2017 (over de voortgang van het REZ) staat het volgende:

Nu de gemeente grond moet afvoeren en OREZ grond van elders wil gebruiken, is onderling gesproken over de mogelijkheid om werk met werk te maken. Dit heeft geleid tot de afspraak dat OREZ een gronddepot mag inrichten op de plek van de toekomstige seizoenscamping (noordkant van het plangebied). Als voorwaarde is daarbij door ons gesteld dat OREZ voor eigen rekening en risico de grond die op korte termijn uit Schepenwijk moet worden afgevoerd (ca 6.000m3), zelf afvoert naar het op te richten gronddepot op het REZ. Dit levert de gemeente een aanmerkelijke kostenbesparing
op. De grond wordt gebruikt als voorbelasting voor de camping en voor toekomstige ophoging van het te ontwikkelen recreatiegebied.

In het besluitenlijstje van het college van 3 juli  2018 staat:

Het college stemt in met de motivatie om conform het aanbestedingsbeleid SED
de werkzaamheden enkelvoudig onderhands aan te besteden.
Samenvatting
Op het bedrijventerrein Schepenwijk moeten diverse grondwerkzaamheden
worden uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden komt vervuilde grond vrij die moet
worden afgevoerd. Het afvoeren van de vervuilde grond, dient gezien de omvang
meervoudig onderhands aanbesteed te worden. Conform het aan
bestedingsbeleid SED kan het college gemotiveerd besluiten om het afvoeren
van de grond enkelvoudig onderhands aan te besteden.

Begrijp ik het nu goed, dat aanmerkelijke kostenbesparing waar men het in december 2017 nog over had helemaal niet is opgetreden?

Dat OREZ BV tot dusver niet anders gedaan heeft dan Heymans van zijn overtollige grond (vrijgekomen bij de aanleg van de N23) af te helpen en dat Enkhuizen opdraait voor de kosten van afvoer van eigen grond die ook nog vervuild blijkt te zijn?

Waarom gaan de dingen in Enkhuizen altijd weer anders dan ze zijn voorgespiegeld? En is er nooit iemand die daar vragen over stelt?

Bombarie

kaartenhuisDe raadsbrede agenda wordt ons voorgehouden als zijnde dé oplossing voor alle problemen waar we in het verleden mee te kampen hebben gehad.

Is dat werkelijk zo, of is er sprake van een Coopertje? Tommy Cooper was een Engelse komiek/goochelaar uit de jaren 60 van de vorige eeuw, wiens handelsmerk een met veel bombarie aangekondigde goocheltruc was, die hij vervolgens volledig verprutste.

Zie bijvoorbeeld het filmpje aan het einde van deze column.

Volgens een tweet van de Raad van Enkhuizen, overgenomen door Weeff,  (die zich steeds nadrukkelijker profileert als de verslaggever van het politieke nieuws in Enkhuizen) hoeft er alleen nog maar een derde wethouder te worden gezocht.

De wethouders Struijlaart en Luyckx zijn inmiddels door de fractievoorzitters gevraagd om de profielen “Sociaal Domein” en “Fysieke Leefomgeving in te vullen. Beide hebben daar in toegestemd.

Het werkterrein voor de derde wethouder is “Economie, Toerisme, Duurzaamheid en Financiën” en lijkt me op het lijf geschreven van voormalig wethouder Boland (D66).

Gelukkig is men er in Enkhuizen raadsbreed van overtuigd geraakt dat een politieke overtuiging niet meer ter zake doet en dat het bestuur derhalve het best kan worden overgelaten aan hen die over een ambtelijke achtergrond beschikken.

Boland voldoet daar aan, dus niets lijkt me zijn benoeming in de weg te staan. De man heeft per slot van rekening reeds een ere-speld (wegens zijn verdienste voor de gemeente) gekregen.

Maar als Boland terugkeert, dan valt ook een terugkeer van Olierook niet uit te sluiten, wat dan weer ten koste zou gaan van wethouder Luyckx.

Maar genoeg gespeculeerd, in september weten of het hier inderdaad om een spectaculaire verandering gaat (waarin alles bij het oude is gebleven) of dat het kaartenhuis, dat men tot dusver heeft opgebouwd, weer op instorten staat.

Politiek gedoe.

koning3
coalitie-monisme

In de krant van woensdag las ik dat de raad afgelopen dinsdag een besluit heeft genomen dat er voor moet zorgen, dat er de komende vier jaar geen politiek gedoe zal ontstaan rond de benoeming van wethouders. Het daarbij gebruikte toverwoord is een raadsbreed akkoord, dat is vastgelegd in een document van maar liefst 7 kantjes.

Ik heb me er nog niet toe kunnen zetten om me te verdiepen in wat onze volksvertegenwoordigers tijdens hun besloten bijeenkomsten over het raadsbrede akkoord bij elkaar hebben gefantaseerd. Het stuk zelf begint in ieder geval met een pijnlijke en slordige onjuistheid, maar voor een zorgvuldiger bestudering heb ik nog geen tijd gehad.

Wat ik opmerkelijk vind is, dat de partijen, die de afgelopen 8 jaar politiek gedoe hebben veroorzaakt door colleges naar huis te sturen, nu beweren de oplossing te hebben gevonden om dat in de toekomst te voorkomen. Ik heb het natuurlijk over de VVD/D66 combinatie. Vanaf 2010 als gezamenlijke fractie en vanaf 2014 als twee gescheiden fracties.

VVD/D66 waren in 2013 verantwoordelijk voor de ondergang van de coalitie bestaande uit VVD/D66, NE en CDA. Formele reden: een raadsmeerderheid wilde minder bezuinigen dan het college. In plaats van de wens van de meerderheid te respecteren bracht toenmalig coalitiewoordvoerder Stomp zijn eigen coalitie ten val.

Boze tongen beweren dat hij dit opzettelijk deed, om te voorkomen dat VVD/D66 wethouder Boland zich zou moeten verantwoorden voor het feit dat die tonnen meer had uitgegeven (aan het onderzoek naar de mogelijkheid van verbouwing van de Drommedaris) dan hem door de raad ter beschikking was gesteld.

Hoe dan ook, in plaats van zich te verantwoorden voor een enorme kostenoverschrijding (waarmee de raad voor een voldongen feit werd gesteld) mocht het college (na uitbundig te zijn uitgewuifd) door toedoen van VVD/D66 genieten van de riante wachtgeldregeling waar politieke ambtsdragers aanspraak op kunnen maken.

reijswoud1
Marginalisering van de raad

Vervolgens ontstaat er dan een nieuwe coalitie die (opnieuw onder aanvoering van VVD/D66) onderuit wordt gehaald. Niet op het moment dat Olierook de raad onvolledig informeert, want dat zag men over het hoofd. Naar ik aanneem omdat de verkiezingen nog te ver weg waren. Maar een jaar later, als de verkiezingen binnen een jaar gaan plaatsvinden en er gebreken binnen de SED organisatie aan het licht komen.

Hoewel Olierook daar formeel niet verantwoordelijk voor is wordt hem (als enige SED wethouder) voorgesteld zijn biezen te pakken.

Samengevat, de afgelopen 8 jaar hebben een tweetal colleges, (vrijwillig en om nogal dubieuze redenen) de pijp aan Maarten gegeven.

De opmerkelijke rol die D66 en VVD daarbij gespeeld hebben wordt door niemand ooit aan de orde gesteld. Fractievoorzitter Koning (D66) verzint een oorzaak voor het (door hemzelf in gang gezette) politieke gedoe en noemt het coalitie-monisme.

Een zelfverzonnen begrip, waarvan alleen hijzelf de draagwijdte kent. Niemand vraagt om een verdere toelichting. Naar ik aanneem uit angst om voor dom te worden versleten.

Van Reijswoud (VVD) stelt de oplossing voor. Een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen, wat er feitelijk op neer komt dat je als raad alleen maar nog een ceremoniële functie hebt, die er verder ook niet toe doet, omdat het eigenlijke werk in de toekomst zal worden gedaan door mensen als hijzelf.

Mensen met verstand van zaken. Ambtenaren. En dat je als raad vervolgens niet anders hoeft te doen dan datgene goed te keuren dat je wordt voorgelegd. Model Chinese Volksrepubliek waar ze ook nooit last hebben van politiek gedoe.

Organisatie deskundige Laurence J. Peter heeft voor deze constructie ooit een mooie naam bedacht. De laterale arabeske, ofwel de horizontale promotie naar een functie met een imposanter naam, maar met minder verantwoordelijkheden.

Volgens het Peter Principe betreft het personen wiens incompetentie is komen vast te staan en dus niet langer voor promotie in aanmerking komen. In plaats daarvan worden ze zijdeling verplaatst naar een functie met uitsluitend decoratieve inhoud.

Waardoor men niet langer in staat is om de normale gang van zaken te verstoren, maar men zijn carrière kan voortzetten als beleidsambtenaar lege dozen.

Maar wat voor personen geldt, geldt evenzeer voor instanties (zoals de raad van Enkhuizen) wiens incompetentie inmiddels meermalen is komen vast te staan.

En dus is het misschien wel een logische uitkomst, dat de raad (op aandringen van onze organisatie goeroes Van Reijswoud en Koning) zichzelf verder marginaliseert tot een tandeloze praatclub van mensen die het leuk vinden om te vergaderen over dingen waar ze geen verstand van hebben.

En die zich in dat kader ook het liefst (zonder al te veel politiek gedoe) knollen voor citroenen laten verkopen.

Het ei van Struijlaart

ei van
Ei van Struijlaart

En ja hoor, daar is dan eindelijk waar iedereen reikhalzend naar heeft uitgekeken.

Twee maanden nadat wethouder Struijlaart het besluit had genomen om de raad geheimhoudingsplicht op te leggen (16 april) komt hij nu met het verzoek aan de raad dat besluit te bekrachtigen en wel per 15 juni.

Na extern juridisch advies en weken van delibereren kunnen we eindelijk lezen waar het verzoek tot bekrachtiging op is gebaseerd. Voornamelijk op gebakken lucht naar het zich laat aanzien.

Struijlaart geeft de raad eerst een sigaar uit eigen doos. Namelijk iets waar ze al die tijd al recht op hadden (inzage in de door hem getroffen schikking). In ruil voor deze sigaar wordt de raad verzocht om het beginsel  “openbaarheid  van bestuur” voor deze keer terzijde te schuiven.

Waarom? Omdat hij zo dom is geweest om de architect geheimhouding te beloven. Althans, dat beweert hij.

De architect heeft echter al via de krant laten weten dat hij er nooit om heeft gevraagd en het hem ook niets kan schelen.

Maar zelfs al zou het hem wel wat kunnen schelen, dan nog had hem dat nooit beloofd mogen worden.

Omdat dit in strijd is met het democratische beginsel van openbaarheid van bestuur. Zoals vastgelegd in de Wet Openbaarheid Bestuur. Mogen we concluderen dat Struijlaart als doorgewinterde beroepswethouder niet op de hoogte was van het bestaan van deze wet? Uiteraard niet, maar wat Struijlaart wel bezielde laat zich maar moeilijk doorgronden.

In artikel 10 van de WOB worden de uitzonderingsgevallen genoemd waarin openbaarheid van bestuur niet van toepassing is. Struijlaart noemt geen van de bij wet bepaalde uitzonderingsgevallen in zijn voorstel, maar komt met een zelf bedachte uitzondering. Partijen zijn geheimhouding met elkaar overeengekomen.

Als dat argument ook maar enig hout zou snijden, dan zou de Wet Openbaarheid Bestuur de prullenbak in kunnen. Immers, om de gevolgen van die wet te kunnen ontlopen zouden partijen alleen maar “geheimhouding met elkaar hoeven af te spreken”.

Naast het ei van Columbus kunnen we dus nu ook spreken van het ei van Struijlaart.

In essentie een opgestoken middel vinger naar de juristen die de wet hebben ontworpen, de leden van de eerste en tweede kamer die haar hebben goedgekeurd en de leden van de Raad van State die geen bezwaar zagen. Allemaal sukkels, die niet in de gaten hadden gehad, dat wat er in de wet bepaald was, simpel terzijde kon worden geschoven, zodra partijen maar gezamenlijk overeenkwamen zich niet aan de wet te zullen houden.

Ik denk dat we veilig kunnen constateren, dat het door het college gevraagde juridisch advies niets heeft opgeleverd en dat de juridische ratatouille die hier wordt uitgedragen van interne makelij is. Slechts bedoeld om indruk te maken op hen die van toeten noch blazen weten.

Het aanzien van de Enkhuizer raad is in de loop der jaren dusdanig gedaald, dat college en ambtenaren er klaarblijkelijk van uitgaan dat je haar letterlijk van alles wijs kunt maken. Zoals bijvoorbeeld dat je met een simpel raadsbesluit een wet buiten werking kunt stellen.

Vergeet de opzichtige vleierij die er elke vergadering over de raad wordt uitgestrooid. Dit voorstel laat zien hoe college en ambtenaren werkelijk over de raad denken.

Dom genoeg om niet te beseffen, dat je als gemeenteraad niet in staat bent een wet buiten werking te verklaren, omdat je zo graag een wethouder een plezier wilt doen.

Artikel 10 van de WOB specificeert onder welke omstandigheden de wet niet van toepassing is. Geen van de daar genoemde omstandigheden wordt door het college als reden genoemd.

Waar de wethouder de raad toe uitnodigt is het negeren van een wet. Zodat hij zijn eigen falen verborgen kan houden.

Laten we hopen dat aanstaande dinsdagavond de raad niet verder wegzakt in het moeras dat in Enkhuizen voor besturen moet doorgaan.

Klus geklaard?

grondwerkTerwijl de nieuwe raad zich het hoofd breekt over hoe de stad te besturen, gaat het leven natuurlijk gewoon door.

Met als opvallend resultaat dat inmiddels alle grondverzetmachines zijn verdwenen uit het REZ en er geen nieuwe grond meer wordt aangevoerd. Klus geklaard?

Nou, volgens de raadsbrief van 19 december 2017, nog niet helemaal.

Hoe zat het ook al weer? Op 19 december 2017 verscheen er een raadsbrief waarin de voortgang van het project REZ werd geschetst. Daarin werd gesteld dat Orez BV toestemming had gekregen om op het recreatieoord een gronddepot in te richten waarop grond van elders kon worden gedeponeerd.

Het stond er niet, maar ik vermoed dat het om grond ging, vrijgekomen bij de aanleg van de N23. Naast toestemming om grond van elders aan te voeren, had de gemeente bedongen dat eigen grond, opgeslagen in de Schepenwijk (6000 m3) op kosten van Orez BV ook naar het depot in het REZ zou worden vervoerd. Dat zou voor de gemeente een aanzienlijke besparing opleveren.

Volgens de raadsbrief was er enige haast bij het verplaatsen van de eigen grond, want de daardoor vrijkomende kavels konden worden verkocht.

Nu, inmiddels 5 maanden later, lijkt het dat er geen grond van elders meer wordt aangevoerd, terwijl de eigen grond in de Schepenwijk nog steeds ligt waar het ooit is gedeponeerd. Terwijl toch met Orez BV leek te zijn afgesproken dat die de eigen grondvoorraad ook naar het REZ zou verplaatsen.

Maar er is meer. Ooit werd toegezegd dat er een driemaandelijks rapportage over de voortgang zou zijn, maar kennelijk is er geen sprake van voortgang want er is inmiddels al 5 maanden niets gerapporteerd.

De december raadsbrief spreekt ook nog over wat anders:

Met OREZ wordt onder leiding van een gezamenlijke externe juridisch adviseur intensief overleg gevoerd over de te sluiten – tweede – overeenkomst. Nu deze overeenkomst nog niet gereed is, wordt er voor dit gronddepot een aparte overeenkomst gesloten, waarin duidelijk is vastgelegd dat OREZ de overtollige grond weer moet afvoeren wanneer de REZ-ontwikkeling niet (of gewijzigd) wordt uitgevoerd.

Kennelijk hield (en houdt) men er bij de gemeente nog steeds rekening mee, dat de met veel bombarie ingediende plannen, “niet” (of gewijzigd) worden uitgevoerd en dat is toch heel iets anders dan wat ons eerder is verteld. Namelijk, dat men begonnen was met de uitvoering.

Maar dat is niet het enige. De raadsbrief van december stelt ook nog het volgende:

In het begin van 2018 willen wij voor u een bijeenkomst plannen om u te informeren over het meer uitgewerkte plan en de uitgangspunten voor het bestemmingsplan zoals deze vertaald worden in het voorontwerpplan.

Helaas is daar (tot dusver) ook niets van terecht gekomen. Op basis van het bovenstaande en de input van het ZZM en de zeilschool-eigenaar bekruipt me het gevoel dat er eigenlijk nog helemaal niets is vastgelegd of geregeld.

Het enige wat Orez BV tot dusver heeft weten te realiseren is een plek regelen waar overbodige grond (van anderen) kon worden gestort.

Van mug tot olifant

witte olifantHet heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is informateur Keur (oud-wethouder uit Leiden, SP coryfee en beroepsmediator) er toch in geslaagd om van een mug een olifant te maken.

Met de mug doel ik op de kans dat er onder leiding van de SP een meerderheidscoalitie tot stand zou komen.

Met olifant bedoel ik het lijvige rapport dat hij heeft geschreven over het mislukken van die poging.

Hemeltjelief, wat heeft die man een boel woorden nodig om te kunnen uitleggen wat iedereen met een beetje gezond verstand  al wist op de verkiezingsavond.  Namelijk dat een meerderheidscoalitie waarin de SP de boventoon zou voeren er niet inzat.

Op de dag zelf liet de SP (via de krant) al weten dat een coalitie (waar NE deel van uit zou maken) er niet inzat en dus bleef er weinig over om een coalitie te kunnen smeden.

SP, PvdA, CDA, CU/SGP wellicht? Dat gaat uit van de veronderstelling dat het CDA als enige rechtse partij zou toetreden tot een door links gedomineerde coalitie en volgens mij zijn ze bij het CDA nog steeds niet helemaal van lotje getikt. Dus die mogelijkheid kon je met een gerust hart uitsluiten.

HEA en EV hadden hun voorkeur al uitgesproken voor de een raadsbrede benadering (wat dat ook mag inhouden), dus meer mogelijkheden waren er niet. Dat neemt niet weg dat Keur er toch in is geslaagd om een lijvig rapport uit te brengen.

Maar liefst 11 pagina’s gewauwel over iets dat op de verkiezingsdag al duidelijk was. Namelijk als de SP zich bij de reeds gevormde coalitie zou aansluiten dan zou er een liberaal/sociale coalitie ontstaan met 10 zetels die zonder veel problemen de eindstreep zou kunnen halen.

Marcel_Olierook
Niet terug

SP en VVD werken op gemeentelijk niveau wel vaker samen, waarom zou dat in Enkhuizen niet kunnen?

Het had natuurlijk allemaal veel eenvoudiger geweest als Margreet de dag na de verkiezing even bij Rob had geïnformeerd of de door hem beoogde raadsbrede  benadering ook deelname van de SP omvatte.

Die had dat kunnen bevestigen, zoals hij dat nu bevestigd heeft. Uiteraard onder vermelding dat een terugkeer van wethouder Olierook niet tot de mogelijkheden zou behoren.

Dan zouden we nu al lang en breed een college hebben gehad bestaande uit de zittende wethouders, aangevuld met een wethouder (anders dan Olierook) uit  SP kring.

Maar goed, op aandringen van de SP moest er eerst nog even aan een dood paard worden getrokken (waar NE overigens braaf aan heeft meegeholpen), maar nu dat achter de rug is en bij de SP het besef is ingedaald, dat de wonderbaarlijke herrijzenis van Olierook uitgesloten is, kunnen er zaken worden gedaan.

Dat wil zeggen dat verder geneuzel over een raadsbrede aanpak achterwege kan blijven en er gewoon een ouderwetse coalitie gesmeed kan worden die uitsluitend zal bestaan uit landelijke partijen.