1984.

1984, niet het banale t.v. programma natuurlijk, maar de roman die George Orwell in 1948 schreef.

De hoofdpersoon in het boek Winston Smith is een partijmedewerker, die werkzaam is op het ministerie van waarheid (belast met de propaganda van het regiem).

Zijn taak is om het verleden in overeenstemming te brengen met het heden. Door het herschrijven van standpunten die ooit door het regiem waren ingenomen, maar nu in tegenstrijd blijken te zijn met de hedendaagse standpunten.

Met als gevolg dat het lijkt alsof de in het heden ingenomen standpunten altijd een logisch voortvloeien uit de eerder door het regiem ingenomen standpunten.

Opdat het regiem (gesymboliseerd door Big Brother) kan “bewijzen”, dat ze altijd in alles gelijk heeft gehad.

Die gedachte kwam bij me op toen ik de toelichting van RHO (plus de bijlagen van de toelichting) las. Zo werkt het dus. Je hebt een plan en geeft een bureau opdracht om te “bewijzen” dat dit plan de logische voortzetting is van al die eerdere plannen die er zijn gemaakt en die tot op dat moment stof lagen te vergaren in een bureaulade.

En dat bureau gaat dan op zoek naar allerhande bevestigingen van je gelijk en vat dat samen in een toelichting en bijlagen van de toelichting.

En hoewel ik er van overtuigd ben dat een ander (maar soortgelijk bureau als RHO) een vernietigende toelichting zou kunnen schrijven, heeft niemand daar belang bij of geld voor over.

Wat me bij de vraag brengt, hoeveel heeft de bemoeienis van RHO tot dusver eigenlijk  gekost? Een simpele vraag, die wat mij betreft wel eens gesteld mag worden, maar naar alle waarschijnlijk nooit gesteld zal worden.

Dus nadat RHO anderhalf jaar (of misschien wel langer) de gelegenheid heeft gehad om de argumenten “voor” op een rijtje te zetten, hebben burgers (met dank aan de inspraak mogelijkheid) zes weken de tijd “tegen” argumenten naar voren te brengen.

zzmZijn er “tegen” argumenten te bedenken. Wat mij betreft wel, maar die hebben voornamelijk betrekking op het ZZM, dat ik beschouw als een aanwinst voor Enkhuizen.

Niet alleen omdat je daar met een bootje naar toe kunt varen, maar om wat er wordt gepreserveerd en geëxposeerd.

Om die reden ben ik tegenstander van een project dat een gezonde ontwikkeling van het ZZM in de weg staat, of een bedreiging inhoudt van de museale beleving.

Als ik moet kiezen tussen het welbevinden van welgestelde Duitsers en Nederlanders (die graag op deze unieke plek een woning willen bezitten en bereid zijn om daar grof geld voor te betalen) en het welbevinden van het museum, dan kies ik zonder enige verdere aarzeling voor het museum.

Advertenties

Inspraak?

Hoera, het ei is gelegd. Na jaren van voorbereiding en met de hulp van specialisten is er vanaf vandaag een voorontwerpbestemmingsplan, (in huiselijke kring beter bekend als het VOBP) voor het recreatieoord en omstreken bekend gemaakt.

Voor wie niet kan wachten het plan te bestuderen, deze link  aanklikken en U bent ter plekke.

Het plan blijkt een werkstukje te zijn van Rho, adviseurs voor leefruimte en kan vanaf vandaag (25 oktober) ingezien worden met het oog op inspraak. Gedurende 6 weken mogen wij onze inspraakreactie kenbaar maken aan het college.

Geweldig, men doet er jaren over een plan uit te broeden en dan krijgen wij 6 weken de tijd daar iets zinnigs over te zeggen en probeert men ook nog de suggestie te wekken dat er, dank zij onze inspraakreactie, ook maar iets aan het plan gewijzigd kan worden.

Ik heb slecht vluchtig kennis genomen van de inhoud, maar al snel wordt duidelijk dat het er bij dit soort plannen er om gaat, aanknopingspunten te vinden binnen alle die andere ambtelijke plannen, die gewoonlijk stof liggen te vergaren.

Daar door lijkt het alsof dit plan ook weer onderdeel is van een zorgvuldig en een tot in de finesses doorgedacht geheel. Terwijl de oorsprong van het plan natuurlijk bestaat uit de volgende berekening van een ontwikkelaar op de achterkant van een sigarendoos.

Als ik 180 huisje voor 4 ton kan verkopen, hoeveel verdien ik dan als ik de grond gratis in handen krijg. En is, wat ik verdien, voldoende om wat infrastructuur aan te leggen?

Het antwoord daarop is kennelijk ja geweest. Maar goed, wie wil meepraten doet er goed aan het plan te bestuderen en zijn reactie voor december bij het college in te dienen.

De worst van Dik Trom.

De opwaardering van het recreatieoord Enkhuizerzand doet me denken aan een verhaal uit het boek over Dik Trom.

Dik doet mee aan een hondenkar-race die hij wint door een slimmigheidje. Hij bindt een worst aan een hengel en houdt hem vlak voor de neus van de hond die zijn kar gaat trekken.

In een poging de worst te pakken begint de hond te rennen, maar komt uiteraard geen centimeter dichter bij de worst.

De gevoel bekruipt me ook een beetje bij het recreatieoord. Er zijn in de loop der jaren allerhande plannen voor het gebied ontwikkeld. Er is er geen één uitgevoerd. Het enige plan dat halsoverkop wel werd uitgevoerd was de aankoop van de Uilenbanen.

Onder het voorwendsel dat men grond kocht, betaalde de gemeente meer dan een half miljoen om zeggenschap te krijgen over haar eigen grond (afkoop erfpacht constructie), om die pas verkregen zeggenschap 3 maanden later weer over te dragen aan Sprookjeswonderland.

Als rechtvaardiging voor deze uitzonderlijke uitgave gold, dat men zodoende een beter vlekkenplan zou kunnen creëren. De toenmalige wethouder voorspelde, dat hij binnen een jaar de eerste bieding voor de vrijgekomen grond zou krijgen, maar vervolgens werd er nooit meer iets over gehoord.

Om de raad zoet te houden werden marktverkenningen uitgevoerd, die onveranderlijk  positief uitvielen, maar waarvan niemand wist waaruit ze bestonden.

De competitieve dialoog (kosten twee ton) werd aangeprezen als zijnde het middel om de impasse te doorbreken. Maar die werd (zonder verdere verklaring) weer ingeruild tegen een (volstrekt overbodige) Europese aanbesteding. Die op haar beurt jammerlijk mislukte, waarna de opdracht werd “gegund” aan een (op dat terrein) onbekende speler.

In plaats van (bij die gunning) rekening te houden met de (al geruime tijd bekende) wensen van een belanghebbende in het gebied (het ZZM) en die vast te leggen in de kaders waarbinnen de opdracht moest worden vervuld, werden die wensen genegeerd en niet opgenomen als kader waarbinnen moest worden gewerkt.

Zodat er (bij de eerste versie van het plan) ook geen rekening was gehouden met de wensen van het ZZM.

Vervolgens is men anderhalf jaar lang bezig geweest met verdere verfijning van de uitvoering,  maar heeft men geen enkele poging ondernomen om de bij het ZZM levende bezwaren weg te nemen. Er moest zelfs (op aandringen van de provincie) een “verkenner” worden aangesteld om het contact te herstellen en te normaliseren.

Kortom, talloze uitvoeringsproblemen passeren anderhalf jaar lang de revue, maar de grootste bedreiging voor het project (de bezwaren van het ZZM) blijft anderhalf jaar onbelicht en onbesproken. Waardoor het risico van een vertraging van nog eens 4 jaar blijft bestaan.

Hoewel de “verbeterde” versie van het project (zo mogelijk) nog minder tegemoet komt aan de bezwaren van het ZZM, laat de wethouder blijmoedig weten dat hij denkt binnen enkele weken een compromis te hebben bereikt.

Dit alles overziende bekruipt mij het gevoel dat de gemeente eigenlijk niets liever heeft dan dat de status quo gehandhaafd blijft. Elk plan is een worst, die in eerste instantie de raad (maar uiteindelijk ook ons) wordt voorgehouden, waar we met zijn allen achteraan mogen hollen, maar die nooit binnen ons bereik komt.

Ook dit plan zal (zo vrees ik) uiteindelijk weer buiten bereik blijven, waarbij de gemeente uiteraard haar handen in onschuld wast.

Niet zijzelf is de oorzaak van deze zoveelste mislukking, maar het ZZM.

Daar heeft voormalig burgemeester Jan Baas ons (in zijn afscheidsrede) al op voorbereid.

Actiecomité

Ik ben er op gewezen, dat het actiecomité Enkhuizerzand (of heet men “vereniging tot behoud van”, ik ben daar niet zeker van ) nog steeds actief is en dat men (na de voorlichtingsbijeenkomst in het RSG) een brief gestuurd heeft naar de gemeenteraad van Enkhuizen.

Wat er in die brief staat weet ik niet, maar ik neem aan een verzoek om de situatie op het recreatieoord niet te veranderen, maar te laten zoals zij is. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan is de kans dat de raad aan dat verzoek gehoor zal geven bijzonder klein. Die heeft namelijk het college nadrukkelijk opgedragen om het gebied (Enkhuizerzand) op te waarderen.

Herroepen van die opdracht is natuurlijk altijd mogelijk, maar te vrezen valt dat aan zo’n herroeping financiële consequenties zullen kleven. Door wethouder Struijlaart ooit geschat op miljoenen.

Verder heeft de raad de beoordeling van de kwaliteit van het plan in handen gegeven van een commissie. Die heeft de kwaliteit van beide plannen inmiddels als voldoende beoordeeld. (Anders zou het college ze niet hebben kunnen presenteren aan de raad.)

De enige nog resterende betrokkenheid van de raad bestaat dan ook uit het goedkeuren van een gewijzigde omgevingsvergunning. Wat in september 2019 staat gepland.

Kortom, ik acht de kans klein dat de raad (op verzoek van de vereniging) haar eerder gegeven opdracht zal herroepen. Blijft over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de nog te verlenen omgevingsvergunning. Op die mogelijkheid wees ik al eerder in mijn column “Overheersend”.

Dat neemt niet weg, dat ik nieuwsgierig ben naar de brief die het actiecomité heeft verstuurd en het antwoord dat ze daarop heeft gekregen.

Hoop

Je kunt jezelf natuurlijk inbeelden dat, omdat je alles moet goedkeuren, je daardoor ook meteen de baas bent over alles en iedereen. Een opvatting die ik van tijd tot tijd meen te bespeuren bij onze leden van de raad.

Dus als de directie van het ZZM tot de conclusie is gekomen dat de voortzetting van het huidige bootmodel een beletsel is voor de verdere ontwikkeling van hun onderneming, je gewoon tegen die directie kunt zeggen, “Vervelend, maar dat bootmodel komt ons het beste uit en de rest interesseert ons niet”.

Een dergelijk arrogante opstelling heeft nog wel eens succes bij de gewone burger of de kleine middenstander, maar niet bij een bedrijf als het ZZM, dat door burgemeester Baas (bij zijn afscheid) werd afgeschilderd als bedreiging voor het levensgeluk van de gewone Enkhuizer.

Ik neem aan dat Baas zich realiseerde dat hij, door doelbewust geen rekening te houden met de wensen van het ZZM, zijn hand had overspeeld en tegenkrachten had opgewekt waarvan hij het uiteindelijk zou verliezen (of misschien inmiddels al had verloren).

De  realisatie, dat het met veel bombarie aangekondigde plan met vakantiebungalows toch nooit uitgevoerd zou worden, lijkt me een goede reden om te besluiten om er dan maar mee te stoppen. Veel eerder dan hij kort daarvoor nog had aangegeven.

Ik kan dit natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt me wel een plausibele verklaring voor de gang van zaken. Waarom langer aanblijven als je inmiddels zeker weet, dat de feestelijke oplevering van het lievelingsproject niet zal plaatsvinden?

Hoewel het negeren van de wensen van een bedrijf als het ZZM in mijn ogen het bewijs is van extreme kortzichtigheid van college en raad, denken ze daar zelf natuurlijk heel anders over. Men wast als gewoonlijk de handen in onschuld en zoekt de reden voor de mislukking bij anderen. In dit geval het ZZM. Het is ontluisterend om te zien hoe weinig affiniteit bestuurlijk Enkhuizen demonstreert ten aanzien van het ZZM.

Althans dat was het geval bij het vorige college onder Baas. Het huidige college is zich er beter van bewust, dat we er trots op mogen zijn dat het ZZM in Enkhuizen is gevestigd.  En dat je, voor wat betreft de bedrijfsvoering, misschien beter kunt luisteren naar de opvattingen van de directie dan naar de opvattingen van de man in de straat.

Het zou voor de hand hebben gelegen als Struijlaart de afgelopen anderhalf jaar zou hebben gebruikt om wensen van Orez en ZZM wat dichter bij elkaar te brengen, maar dat is niet gebeurd. Sterker nog het laatste plan bevat een element dat voor het ZZM helemaal onverteerbaar moet zijn.

rez nieuw

De toevoeging van een vierde landtong, die een extra aanslag is op het museale gevoel van de bezoeker. In de huidige situatie heeft men, op het dijkje van de kalkovens naar de molen een onbelemmerd uitzicht op het IJsselmeer.

In de door Orez en gemeente gepresenteerde situatie (zie plattegrond) kijkt men vanuit het museum aan tegen een rij vakantiewoningen.

Struijlaart zegt te hopen, dat hij er (binnen een paar weken) uit kan komen met het ZZM. Maar gegeven het feit, dat ze (in de voorgaande anderhalf jaar) nog geen stap dichter bij elkaar zijn gekomen, begrijp ik niet waar hij zijn hoop op baseert.

Hypnotiseren

Het verzoek van het ZZM om parkeerruimte op het REZ wordt door velen met nogal wat afschuw verworpen, waarbij vaak over het hoofd wordt gezien dat “het huizenplan” ook dient te voorziet in parkeerruimte.

Het “huizenplan” omvat 180 kavels. Voor de wat kleinere huisje volstaat 1 parkeerplek. Voor de wat grotere huisjes lijken 2 plekken meer voor de hand te liggen. Een gemiddelde van 1,5 plek per kavel komt uit op 270 plekken, wat volgens mij meer is dan het aantal parkeerplaatsen waar het ZZM om vraagt.

Dus als je het hebt over een “verkeeraanzuigende werking”, dan is de invloed van het “huizenplan” ongeveer gelijk aan de invloed van het ZZM plan. En is de suggestie, dat verplaatsing van de ZZM parkeerbehoefte wel en de realisatie van het “huizenplan” geen aanzuigende werking heeft, dus onjuist. Beide plannen verhogen in min of meer gelijke mate de verkeersintensiteit in het gebied.

Anders gezegd, wie het ZZM plan verwerpt vanwege een verhoogde verkeersintensiteit zal het zelfde moeten doen met het recreatieplan. Omdat die eenzelfde verhoging van de verkeersintensiteit oplevert. Waarschijnlijk zelfs meer, omdat het bij het plan horende strand ook zal leiden tot meer verkeersbewegingen.

Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt. Gelukkig hoeven wij gewone burgers dat niet te doen. Dat heeft de vorige raad (door middel van haar “go” beslissing) reeds voor ons gedaan. Bij het nemen van die beslissing hield de raad geen rekening met de door het ZZM naar voren gebrachte wensen m.b.t. de herindeling van het REZ.

De kernactiviteiten van een museum zijn conserveren en exposeren. Het transporteren van museumbezoekers is geen formele kernactiviteit. Aanpassingen als gevolg van het veranderde bezoekersgedrag en een poging tot besparing op de transportkosten (geen kernactiviteit van het museum) behoorde tot de wensen van het museum.

Het voormalige college en de voormalige raad hebben de wens van het ZZM terzijde geschoven en niet opgenomen in de aan Orez verstrekte opdracht. Met als resultaat dat er in het bestaande plan ook geen rekening mee is gehouden.

Wethouder Struijlaart denkt dat hij binnen een paar weken een compromis kan sluiten. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de inzet van de museumdirectie is, het veilig stellen van haar toekomst. Daarover ga je niet marchanderen.

Bovendien, nu de het besluit om de camping te verplaatsen is genomen, kan er op die plek een parkeerterrein worden aangelegd, dat onzichtbaar zal zijn voor de bezoekers van het recreatieoord.

Uiteindelijk zal het gaan om een afweging van belangen. Het belang van het museum dat zijn toekomst veilig wil stellen met aangepaste dienstverlening voor haar bezoekers en het belang van de gemeente, wiens ambitie het is om de verkoop van tweede woningen aan welgestelde medelanders en buitenlanders mogelijk te maken.

Mijn geld is op het behoud van ons culturele erfgoed en niet op het zoveelste vakantie parkje.

Dus tenzij wethouder Struijlaart zichzelf overtreft en een wonder bewerkstelligt gaat het voorliggende plan nog even (pakweg 4 jaar) in de vriezer totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Omdat het me als tamelijk onwaarschijnlijk voorkomt, dat de rechter de aanspraken van het ZZM volledig zal afwijzen, dient er uiteindelijk sowieso een derde plan te komen.

Gaat Orez geduldig zitten wachten tot iedereen is uitgeprocedeerd of is er sprake van een ontbindende clausule?

En als Orez zou besluiten, dat het zo wel welletjes is geweest, gaat ontbinding van de overeenkomst de gemeente dan geld kosten? En zo ja, hoeveel?

Allemaal vragen waar we waarschijnlijk geen antwoord op zullen krijgen, omdat de gemeente transparantie alleen maar nastreeft wanneer het om succesverhalen gaat.

Erik
Moet zichzelf overtreffen

Maar mocht het afscheid van Orez bv de gemeente geld kosten, dan past dat binnen de lange traditie van geld over de balk gooien, zodra het de toekomst van het REZ betreft.

Het begon met de verbetering van het vlekkenplan, wat meer dan een half miljoen kostte. Toen een paar ton uitgegeven voor een competitieve dialoog. Daarna opnieuw ambtelijke tonnen voor een volstrekt overbodige Europese tender, die tot overmaat van ramp mislukte. Waarna de opdracht uiteindelijk toch maar werd gegund.

Opnieuw een vermogen aan ambtelijke kosten en wederom uitstel. Met als meest voor de hand liggende resultaat: nog eens 4 jaar uitstel. Tenzij het Struijlaart lukt om de museumdirectie onder hypnose te brengen en haar op die manier tot een compromis weet te bewegen.

Overheersend.

Opvallend moment tijdens de voorlichtingsbijeenkomst afgelopen woensdagavond in de RSG. De enige keer dat de zaal in applaus uitbarstte was, toen iemand zich afvroeg of het niet beter was het recreatieoord te laten zoals het nu is.

Ik had daar eerder niet zo bij stil gestaan, er van uitgaande dat het vakantiedorpje de bedrijfsvoeringen en uitstraling van het ZZM niet in de weg zouden staan. Maar de pas verstrekte plattegrond spreekt andere taal.

Het oppervlak van het vakantiepark is vier keer groter dan het kerngebied van het museum. Er van uitgaande dat het overgrote deel van de bestaande bebossing wordt gekapt, is de grote aandachttrekker in het gebied de vrij eentonige bebouwing van het vakantiedorp en niet de gevarieerde (en historisch verantwoorde) bebouwing van het museum.

Het gebied is openbaar toegankelijk liet een raadslid me vol trots weten. Inderdaad het plan bevat een zevental doodlopende weggetjes.  Met aan weerszijden vakantievilla’s waarvan een aantal een half miljoen euro zullen gaan kosten. En wie een half miljoen heeft te besteden, gaat die zijn bezit dan verhuren voor wat extra-inkomsten?

Ooit was er een vereniging tot behoud van het recreatieoord Enkhuizerzand. Ze had een website en facebook pagina die echter niet meer zijn terug te vinden.

Hun laatste teken van leven was een bericht in het NHD op 10 januari 2018. Men tekent in dat bericht bezwaar aan tegen het parkeerterrein dat het ZZM zich wenst en heeft het over een plak asfalt, zoals SWL die heeft neergelegd.

Maar de aanleg van een parkeerterrein op het zuid/westelijk deel van de camping heeft nauwelijks invloed op het uiterlijk van het recreatieoord.

Zoals nu de camping niet te zien is, zo zal straks de parkeerplek niet te zien zijn.

Maar dat is anders bij de creatie van de vakantiehuisjes. Dan zullen vrijwel alle bomen moeten worden gekapt om plaats te maken voor woningen.

Parkeren ZZM
Impressie parkeerplek en nieuwe ingang ZZM, grotendeels aan het zicht onttrokken.

Enfin, naast bedrijven mogen ook bewoners bezwaar aantekenen tegen de komst van de vakantiewoningen en gezien het applaus tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is dat zeker geen kleine groep.

Het lijkt me dan ook een goede zaak als de Vereniging tot behoud van het Recreatieoord  Enkhuizerzand (VRE) namens de burgers een bezwaar zou indienen voor wat betreft de aanleg van het bedoelde vakantiepark.

Omdat ik het gepresenteerde plan veel te overheersend vind, denk ik dat ik dat bezwaar zou steunen.