Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Wel of geen miljoenenclaim?

REZ campingOp 25 mei schreef ik een column “Naadje van de kous” waarin ik mijn verbazing uitsprak over de raadselachtige gang van zaken op het recreatieoord.

Dit naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor campingbewoners de zaterdag voor Pinksteren. In die bijeenkomst gaf wethouder Struijlaart een mondelinge toelichting op de Nieuwsbrief van april die onder de campingbewoners was verspreid..

En zie daar, 5 dagen na mijn column kwam er een raadsbrief waarin de raad werd geïnformeerd over de gang van zaken.

In het gebruikelijke ambtelijke abacadabra, dat bedoeld is om indruk te maken, maar waarvan het zelfs na herhaald lezen onduidelijk blijft wat ze nu eigenlijk bedoelen te zeggen.

In ieder geval zat er nogal wat verschil tussen wat Struijlaart met de campingbewoners deelde en wat hij met de raadsleden deelde.

In de bijeenkomst zei hij dat het niet doorgaan van de plannen de gemeente een schadeclaim zou opleveren die in de miljoenen zou lopen. In de raadsbrief wordt daarover niet gerept.

We zijn een nieuwe fase in gegaan, heet het. Met andere risico’s en andere aandachtspunten. Een extern bureau is opgedragen om daar een risico-analyse van te maken. De inhoud daarvan is geheim, maar er worden geen aanzienlijke schadebedragen genoemd in geval er een kink in de kabel zou komen.

Dus wat is nu eigenlijk de juridische betekenis van de gunningsovereenkomst die voormalig wethouder Kok, op de dag van zijn vertrek, tekende?

Vormt dat de basis voor een mogelijke miljoenenclaim van Orez BV, waar Struijlaart in zijn toespraak tot de campingbewoners melding van maakte? En is dat de uitkomst van de risico-analyse die nog even geheim moet blijven?

Of is daar geen sprake van, zoals je op basis van de raadsbrief zou kunnen concluderen en is de miljoenenclaim slechts een poging om gewichtig te willen doen?

Ik heb geen idee, maar voordat ik er verder wat over zeg is het misschien verstandiger dat ik me (door middel van een WOB verzoek) op de hoogte stel van de inhoud van de gunningsovereenkomst. Tenzij een raadslid me daarin te vlug af is natuurlijk.

Advertenties

juni 14, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 3 reacties

Naadje van de kous

naadjeDe zaterdag voor Pinksteren was er een informatiebijeenkomst voor de standplaatshouders op de camping georganiseerd. Wethouder Struijlaart en REZ onderkoning Slagter gaven uitleg over de stand van zaken.

Wat mij betrof sprongen er twee onderwerpen uit.

Ten eerste de bewering van Struijlaart, dat 2018 het laatste seizoen zou zijn dat de camping op de huidige plaats open zou zijn. Wat hij vervolgens onmiddellijk weer teniet deed, door melding te maken van de mogelijkheid dat de camping ook in 2019 open zou blijven.

Waarom de gemeente bij elke aankondiging die ze doet altijd onmiddellijk weer een voorbehoud maakt is me een raadsel. Het enige wat je daarmee bereikt  is dat geen enkele mededeling van de gemeente nog serieus wordt genomen.

Maar misschien is dat ook wel de bedoeling.

Maar veel interessanter vond ik de mededeling dat de gemeente een gunningsovereenkomst met Orez BV had getekend en dat het niet voldoen aan die overeenkomst de gemeente een miljoenenschade zou opleveren. Ter geruststelling zei Struijlaart ook nog, dat voor Orez BV hetzelfde gold. Niet helemaal waar natuurlijk, want dat BVtje kan gewoon failliet gaan als ze een miljoenenclaim aan de broek krijgt en dat is dan weer een mogelijkheid waar de gemeente niet over beschikt.

Ik heb de raadsbrief, waar de ondertekening van de gunningsovereenkomst wordt bevestigd, er nog even bijgepakt, maar daarin staat niets over eventuele schadeclaims die er betaald moeten worden mocht de gunning niet door gaan. Verder is er gegund op basis van het model vesting.

grondwerkWil dat zeggen, dat als dat model niet kan worden toegepast (omdat het ZZM bezwaar maakt tegen een bestemmingsplan dat dit model mogelijk moet maken) de gemeente een miljoenenclaim van Orez BV aan zijn broek krijgt?

Ik begin me op dat punt toch een klein beetje ongerust te maken. Dat partijen tijdens de verkiezingstijd dit onderwerp hebben gemeden als de pest is tot daar aan toe, maar die zijn voorbij en er is volgens mij geen partij die op dit punt graag het naadje van de kous zou willen weten.

Terwijl Struijlaart vrolijk beweert dat dit voor de camping het laatste seizoen is, ligt er op de plek waar de nieuwe camping moet komen (na een beetje regenbui) alleen maar een plak blubber. Riolering, electra, water en de overige infra-structuur moet nog worden aangelegd en dan zou je over 5 maanden al kunnen beginnen met verhuizen?

En het strandpavillioen, dat voor een deel functioneert als campingkantine. Wordt die dan ook al verhuisd? De huidige exploitant weet nog van niks.

Blijft de gemeente eigenaar van de campinggrond of wordt die verkocht? Wat gebeurt er met de zeilschool? Soms krijg ik het gevoel dat Orez BV helemaal geen belang heeft bij het realiseren van het project. Men heeft alleen wat tekeningen ingediend, wat grond opgeslagen voor derden en vergadert er verder vrolijk op los om, als uiteindelijk blijkt dat het toch geen haalbare zaak is, gewoon een schadeclaim in te dienen op basis van geïnvesteerde tijd en misgelopen omzet.

Maar laten we hopen dat ik het mis heb en alles onder controle is.

mei 25, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 2 reacties

Klus geklaard?

grondwerkTerwijl de nieuwe raad zich het hoofd breekt over hoe de stad te besturen, gaat het leven natuurlijk gewoon door.

Met als opvallend resultaat dat inmiddels alle grondverzetmachines zijn verdwenen uit het REZ en er geen nieuwe grond meer wordt aangevoerd. Klus geklaard?

Nou, volgens de raadsbrief van 19 december 2017, nog niet helemaal.

Hoe zat het ook al weer? Op 19 december 2017 verscheen er een raadsbrief waarin de voortgang van het project REZ werd geschetst. Daarin werd gesteld dat Orez BV toestemming had gekregen om op het recreatieoord een gronddepot in te richten waarop grond van elders kon worden gedeponeerd.

Het stond er niet, maar ik vermoed dat het om grond ging, vrijgekomen bij de aanleg van de N23. Naast toestemming om grond van elders aan te voeren, had de gemeente bedongen dat eigen grond, opgeslagen in de Schepenwijk (6000 m3) op kosten van Orez BV ook naar het depot in het REZ zou worden vervoerd. Dat zou voor de gemeente een aanzienlijke besparing opleveren.

Volgens de raadsbrief was er enige haast bij het verplaatsen van de eigen grond, want de daardoor vrijkomende kavels konden worden verkocht.

Nu, inmiddels 5 maanden later, lijkt het dat er geen grond van elders meer wordt aangevoerd, terwijl de eigen grond in de Schepenwijk nog steeds ligt waar het ooit is gedeponeerd. Terwijl toch met Orez BV leek te zijn afgesproken dat die de eigen grondvoorraad ook naar het REZ zou verplaatsen.

Maar er is meer. Ooit werd toegezegd dat er een driemaandelijks rapportage over de voortgang zou zijn, maar kennelijk is er geen sprake van voortgang want er is inmiddels al 5 maanden niets gerapporteerd.

De december raadsbrief spreekt ook nog over wat anders:

Met OREZ wordt onder leiding van een gezamenlijke externe juridisch adviseur intensief overleg gevoerd over de te sluiten – tweede – overeenkomst. Nu deze overeenkomst nog niet gereed is, wordt er voor dit gronddepot een aparte overeenkomst gesloten, waarin duidelijk is vastgelegd dat OREZ de overtollige grond weer moet afvoeren wanneer de REZ-ontwikkeling niet (of gewijzigd) wordt uitgevoerd.

Kennelijk hield (en houdt) men er bij de gemeente nog steeds rekening mee, dat de met veel bombarie ingediende plannen, “niet” (of gewijzigd) worden uitgevoerd en dat is toch heel iets anders dan wat ons eerder is verteld. Namelijk, dat men begonnen was met de uitvoering.

Maar dat is niet het enige. De raadsbrief van december stelt ook nog het volgende:

In het begin van 2018 willen wij voor u een bijeenkomst plannen om u te informeren over het meer uitgewerkte plan en de uitgangspunten voor het bestemmingsplan zoals deze vertaald worden in het voorontwerpplan.

Helaas is daar (tot dusver) ook niets van terecht gekomen. Op basis van het bovenstaande en de input van het ZZM en de zeilschool-eigenaar bekruipt me het gevoel dat er eigenlijk nog helemaal niets is vastgelegd of geregeld.

Het enige wat Orez BV tot dusver heeft weten te realiseren is een plek regelen waar overbodige grond (van anderen) kon worden gestort.

mei 16, 2018 Posted by | Gebakken lucht, Recreatieoord | 3 reacties

Nietszeggende antwoorden.

ErikWethouder Struijlaart mag dan formeel geen problemen zien voor wat betreft de ontwikkeling van het REZ, in zijn antwoord op vragen van de SP licht hij wel een tipje van de sluier op van iets dat wel degelijk een probleem is.

Hij schrijft namelijk;

Afgelopen maanden hebben gesprekken over een parkeeroplossing tussen de Raad van Toezicht ZZM, provincie Noord-Holland en de burgemeester plaatsgevonden. Hierin is een procesvoorstel besproken om oplossingen te verkennen. Dit proces is nog niet gestart. Het spreekt voor zich dat, indien hierover meer informatie bekend is, wij uw raad hierover zullen berichten.

Een procesvoorstel dus om tot een oplossing te komen. Dat klinkt al weer een stuk genuanceerder dan de spierballentaal van oud-burgemeester Baas, waarbij er geen sprake kon zijn van ruimte voor een parkeergelegenheid op het REZ, omdat de meerderheid in een SP ledenvergadering daar op tegen was (en die opvatting was opgenomen in het coalitie akkoord).

Het wordt nu ook wat duidelijker waar die “gevaarlijke lobby” (waar Baas aan refereerde in zijn afscheidsspeech) uit bestaat. De Raad van Toezicht van het ZZM. Dat Baas tegen dit soort lieden het loodje heeft moeten leggen wekt geen verbazing. Hij mag zich lokaal een hele Piet (of beter hele Jan) gevonden hebben, hij was toch niet meer dan burgemeester van een betrekkelijk kleine gemeente.

En als het gaat om een belangenafweging tussen een gerenommeerd museum dat thuishoort in de landelijke top tien en de belangen van een obscuur ontwikkelingsmaatschappijtje dat kort  daarvoor is opgericht om een soort huttendorp op het recreatieoord te realiseren, dan weet ik wel op wie ik mijn geld zet.

De Commissaris van de Koning heeft onze waarnemend burgemeester twee opdrachten mee gegeven. Een daarvan is parkeren op het REZ, dat daarmee dus kennelijk “Chefsache”  is geworden.

Het probleem is natuurlijk, dat de mogelijkheid tot parkeren op het REZ niet is opgenomen in de door de gemeente gestelde kaders voor ontwikkeling en dat Orez daar (bij het ontwikkelen van haar plan) ook geen rekening mee heeft gehouden.

En dat kon nog wel eens een probleempje opleveren. Immers, kennelijk is Orez bv op pad gestuurd met de verkeerde kaders. Impliceert dat een vergoeding van de tot dusver door Orez bv gemaakte kosten? En zo ja, speelt de op het laatste moment (voor de overdracht) gezette handtekening van wethouder Kok ook nog een rol van betekenis? We zullen het te zijner tijd zien.

Inmiddels heeft D66 zich (indirect) ook op deze kwestie gestort, maar de vragen die ze stelde zijn zo abstract en zo algemeen, dat het Struijlaart weinig moeite zal kosten om daar met nietszeggende antwoorden op te reageren.

februari 14, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 4 reacties

Geen problemen

Erik“Ik zie op dit moment geen problemen” tekent verslaggever Paul Gutter op uit de mond van wethouder Struijlaart. Ten minste dat las ik in de Enkhuizer Krant van afgelopen zaterdag .

Ik denk dat de wethouder er verstandig aan doet om zich bij Specsavers te vervoegen.

Want je moet stekeblind zijn als je niet beseft dat alle signalen op rood staan, wanneer het gaat om de ontwikkeling van het recreatieoord Enkhuizer Zand.

Een jaar geleden werden de plannen voor het recreatieoord gepresenteerd door Orez bv. De ontwikkelingsmaatschappij die belast is met de ontwikkeling van het Enkhuizer zand.

Een jaar is verstreken zonder dat er iets noemenswaardigs is gebeurd. Het laatste nieuws is, dat een gronddepot (dat zich nu nog op Schepenwijk bevindt), verplaatst zal gaan worden naar de plek waar in de toekomst de camping zal komen. Het is nog onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Met een beetje geluk is de grond in 2019 voldoende ingeklonken, zodat met aanleg van de nieuwe camping kan worden begonnen. Pas als die is aangelegd (en verhuisd) kan het echte werk beginnen, dat (volgens de gemeentelijke website) in 2021 zal worden opgeleverd. Maar niet heus natuurlijk.

Al meer dan een jaar is bekend, dat het grootste struikelblok voor de realisatie van het plan voortvloeit uit de bezwaren die het ZZM heeft tegen uitvoering van het plan in haar huidige vorm. Het wachten is op een bestemmingsplan waartegen men bezwaar kan maken. Ook dat (het maken van een bestemmingsplan) wil maar niet vlotten.

Omdat een bezwaarprocedure zich jaren kan voortslepen, iets waar je als ontwikkelaar natuurlijk niet op zit te wachten, lijkt het me logisch dat je als ontwikkelaar eens gaat praten met de bezwaarmaker. Al was het maar om te zien of je zijn bezwaren kunt wegnemen.

Is dat gebeurd in het afgelopen jaar? Ik heb het even nagevraagd bij het ZZM, maar nee, behalve een min of meer plichtmatig gesprek (vanwege een verzoek van de wethouder) hebben Orez en het ZZM niet met elkaar gesproken en is er ook geen enkele poging gedaan om tegemoet te komen aan de wensen van het ZZM.

Onze bollebozen in de gemeenteraad zullen wel weer roepen dat ik te voorbarig ben, maar naar mijn mening wijst het ongeïnteresseerde gedrag van Orez er op, dat men zich heeft neergelegd bij het feit dat dit project (dat ze bijna een jaar geleden presenteerde) inmiddels ten dode is opgeschreven.

Wat rest is compensatie voor het werk dat is verricht. Uiteraard laat Struijlaart dat onderwerp liever rusten tot na de verkiezingen. Vandaar dat hij de verslaggever van de Enkhuizer krant laat weten dat hij  “op dit moment” geen problemen ziet. Maar het feit dat Struijlaart ze “op dit moment” niet ziet, zegt weinig over de vraag of ze er “straks” wel of niet zullen zijn.

Gelukkig past de krant altijd hoor en wederhoor toe en is het dus wachten op de bevestiging van Orez bv, dat ook zij van mening zijn dat de ontwikkeling van het recreatieoord probleemloos verloopt. Ik heb, uit betrouwbare bron, iets heel anders vernomen.

En dus zie ik wel degelijk enorme problemen voor wat betreft de uitvoering van de bestaande plannen. Zoals ik vermoed dat oud-burgemeester Baas die ook zag. Wat hem deed besluiten om op de laatste dag van zijn dienstverband nog gauw even de schuld van deze mislukking bij anderen neer te leggen en zichzelf vrij te pleiten.

Enfin, tot na de verkiezing zullen we nog even in het duister moeten rondtasten, waarna (als de functies verdeeld zijn) we weer op de hoogte gesteld zullen worden van de stand van zaken.

februari 14, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 2 reacties

Verantwoording afleggen.

REZ vogelvlucht_vesting_0Gisteren ging het over de moeizame verhoudingen tussen gemeente en ZZM.

Vandaag over de moeizame verhoudingen tussen de gemeente en de ontwikkelaar, Orez BV.

De laatste presenteerde in februari vorig jaar haar plannen voor het REZ.

Men was binnen de gestelde kaders gebleven, zodat de selectiecommissie weinig anders kon dan haar goedkeuring verlenen.

Daarop tekent het wethouder Kok een overeenkomst met Orez BV. De draagwijdte er van is niet helemaal duidelijk. Vervolgens wordt er geen waarneembare activiteit ontplooid.

In december wordt er een raadsbrief rondgestuurd waarin wordt vermeld dat een gronddepot in de Schepenwijk verplaatst gaat worden naar de plek waar de nieuwe camping zal worden gerealiseerd.

Met een beetje geluk is de nieuw aangebrachte grond aan het eind van 2018 voldoende ingeklonken, zodat er een begin kan worden gemaakt met de aanleg van de nieuwe camping, inclusief passanten camping.

Pas als de camping is verhuisd kan er met het echte werk worden begonnen. Werk dat volgens de website van de gemeente in 2021 zal zijn afgerond. Dat gaat natuurlijk niet lukken. In 2,5 jaar een project van 160 vakantiewoningen uit de grond stampen. Zeker als we rekening houden met het nog te verrichten grondwerk.

Maar er is meer. Via de krant laat de exploitant van het strandpaviljoen weten ook tijdens de winter open te willen zijn en in het aldaar aanwezige haventje te willen investeren. Kennelijk is hij er niet van op de hoogte dat zijn strandpaviljoen en haventje uiterlijk in 2019 moeten zijn verhuisd om plaats te maken voor vakantiehuisjes.

In zijn nieuwsbrief van juni 2017 laat wethouder Struijlaart nog weten dat alles op rolletjes loopt en schetst hij de nog te verrichten werkzaamheden.

– Overleg met de provincie. De planvorming wordt voorgelegd aan de ARO commissie. Deze commissie toetst de ruimtelijke kwaliteit en adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten (GS).

– Opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De eerste voorbereidingen worden momenteel getroffen. Het vaststellen van het bestemmingsplan gebeurt uiteindelijk door de gemeenteraad.

– Uitvoeren van vervolgonderzoeken. Het gaat bijvoorbeeld om een risicoanalyse. De gemeente moet in kaart brengen welke risico´s er zijn in deze fase van het project. Ook wordt er bodemonderzoek gedaan. Zo wordt duidelijk in hoeverre de grond geschikt is of dat er eventueel gesaneerd moet worden.

– Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en OREZ BV

Volgens Baas – tijdens zijn nieuwjaarsrede – heeft de provincie het plan inmiddels goedgekeurd.

In de raadsbrief van 19 december lees ik echter “In nauw overleg met de provincie is binnen de contouren van het ‘Vestingmodel’ gewerkt aan het subtieler maken van het plan. Binnenkort vindt hierover met de provincie een afrondend gesprek op bestuurlijk niveau plaats. DIT plan vormt de uiteindelijke basis voor HET plan.” (Hoofdletters door mij aangebracht)

Het afrondende gesprek moet derhalve tussen Kerst en Nieuwjaar hebben plaatsgevonden wil de bewering van Baas (tijdens zijn nieuwjaarsrede) juist zijn.

Maar hoe dan ook, tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Orez BV is het kennelijk nog niet gekomen en ik vraag me serieus af of het ooit zover zal komen. DIT (door de provincie goedgekeurde) plan is immers de basis voor HET (door Orez uit te voeren) plan en ik weet niet of Orez BV wel zin heeft in het door de provincie aangepaste plan. Zonder dat duidelijk is, wanneer het bestemmingsplan definitief geworden is.

Een en ander doet me sterk denken aan de gang van zaken met ontwikkelaar de Nijs. Terwijl de gemeente strak en stijf volhield dat een gefaseerde realisatie van het SMC nog tot de mogelijkheden behoorde, had de Nijs allang de stekker uit het project getrokken en werd dat pas maanden later tegenover de raad erkend.

Volgens de raadsbrief van 19 december 2017 is men ook nu bezig met een drietal  project afwijkingsbesluiten die (ook nu weer) een gefaseerde uitvoering mogelijk moeten maken. Ik vraag me af of die besluiten nog voor de verkiezingen openbaar worden gemaakt.

Verkiezingen zijn er niet alleen maar om wenslijstjes voor de toekomst te formuleren, maar ook om verantwoording af te leggen over hetgeen er in de afgelopen 4 jaar tot stand is gebracht.

Voor zover het de ontwikkeling van het REZ betreft is dat wat mij betreft praktisch niets. Zeker vergeleken met buurgemeente Stede Broec waar binnen twee jaar de voormalige camping is getransformeerd in een heus resort.

januari 18, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 6 reacties

Parkeren op het REZ

Parkeren ZZMHet was me even ontgaan, maar de SP heeft op 8 januari vragen gesteld over het verzoek van het ZZM om op het REZ ruimte te reserveren voor parkeermogelijkheden aldaar.

Men had gehoord dat wethouder Struijlaart niet onwelwillend stond tegenover dat verzoek en vroeg om bevestiging van hetgeen men gehoord had.

De derde vraag is het meest interessant en luidt:

“Aanbesteding en gunning hebben inmiddels plaatsgevonden. Indien er toch geparkeerd gaat worden op het REZ door het ZZM is de vraag:

welke risico’s loopt de gemeente Enkhuizen dan vanwege het feit dat er op dit punt zal worden afgeweken van het aanbestedingsplan en raadsbesluit (geen parkeerterrein voor ZZM op het REZ)? En indien dit niet bekend is bent u voornemens dit te laten onderzoeken?”

Volgens mij heeft het ZZM bij meerdere gelegenheden verklaard, dat als er met haar wensen geen rekening wordt gehouden zij bezwaar zal aantekenen tegen het (nog aan te nemen) bestemmingsplan. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. Geen idee of dat bezwaar uiteindelijk door een rechter gegrond verklaard zal gaan worden, maar de schermutselingen daarover nemen al snel 5 jaar in beslag.

Persoonlijk denk ik, dat als het neerkomt op een belangenafweging tussen de wensen van een museum van internationale naam en faam en de wens van de gemeente om de bouw van een aantal tweede woningen te faciliteren, uiteindelijk de belangen van het museum zwaarder zullen wegen dan die van de gemeente en de toekomstige eigenaren van die woningen.

Het risico dat de gemeente derhalve loopt is, dat zij door strak en stijf vol te houden dat er op het REZ geen parkeerruimte gereserveerd mag worden voor het ZZM, ze zal eindigen met een procedure die zich jaren zal voortslepen, met bovendien een  redelijke kans dat ze hem gaat verliezen en er verder niets tot stand komt. Iets waar burgemeester Baas in zijn nieuwjaarstoespraak al voor waarschuwde.

Het ZZM heeft verklaard geen tegenstander te zijn van de realisatie van een vakantiedorp, maar wenst aanpassingen in het bestaande ontwerp. Dit is niet iets wat je op voorhand onmogelijk kunt noemen, maar waarschijnlijk brengt de ontwikkelaar daarvoor extra kosten in rekening. Ze had immers gedaan wat haar was gevraagd en was binnen de door de gemeente gestelde kaders gebleven. Haar was niet gevraagd rekening te houden met de parkeerwensen van het ZZM.

Daarmee zijn de risico’s voor de gemeente in kaart gebracht. Zet men het bestaande ontwerp door, dan belandt de gemeente in een procedure met het ZZM en loopt ze het risico dat de ontwikkelaar wegloopt en een vergoeding eist voor de werkzaamheden die ze heeft verricht.

Probeert men het ingediende plan aan te passen aan de wensen van het ZZM, dat piept waarschijnlijk de ontwikkelaar ook over het werk dat hij voor niets gedaan heeft en eist hij daarvoor een vergoeding.

We mogen aannemen dat Struijlaart de gevolgen van een en ander inmiddels heeft onderzocht, maar ik betwijfel of hij ze (voor de verkiezingen) openbaar zal maken.

Omdat het de aandacht vestigt op iets dat maar beter verborgen kan blijven. Namelijk dat het Enkhuizer college opnieuw heeft geblunderd, zonder dat de Enkhuizer raad dat was opgevallen.

Voor de goede orde, het besluit (met algemene stemmen) om geen ruimte reserveren werd genomen op 1 juli 2014 en was een van de eerste besluiten van de nu nog zittende raad.

januari 17, 2018 Posted by | Parkeren, Recreatieoord | 1 reactie

Spookbeelden

Parkeren ZZM’Enkhuizerzand straks één groot asfaltterrein’ kopt de Enkhuizer krant vandaag. Het is een bewering van de vereniging Tot Behoud Van Het Enkhuizerzand (in oprichting). Aangezien veel mensen alleen de kop van een artikel onthouden, is de vereniging (die al sinds 2013 in oprichting is) er dank zij de Enkhuizer krant in geslaagd een spookbeeld op te roepen dat niet eenvoudig zal zijn weg te nemen.

Op bijgaande schets staat de ruimte die het ZZM graag voor zichzelf gereserveerd zag als parkeerterrein. Dat is bij lange na niet het gehele REZ en er is evenmin sprake van asfalt,

De vereniging heeft een website die de bedoeling had de bewoners van Enkhuizen inzicht te verschaffen in de besluitvorming rond het REZ. Volgens die website is er sinds 2014 helemaal niets gebeurd voor wat betreft de besluitvorming rond het REZ. Vanaf die datum is er namelijk geen enkel (inzicht verschaffend) bericht geplaatst.

De vereniging heeft ook een Facebookpagina en is kennelijk op dat moment nog een comité, dat volgens haar openingsbericht tot doel heeft het Enkhuizer strand toegankelijk te maken voor de Enkhuizers. (Nooit geweten dat het strand op dat moment niet toegankelijk was).

Het openingsbericht dateert van 9 september 2014. Een daarop volgend bericht  (12 september 2014) bevat 25 door Netty Reder genomen foto’s van het recreatieoord. Het laatste bericht op deze pagina dateert van 13 september en ging over de kosten van het maaien van gras. Kortom na 4 dagen hield men het alweer voor gezien. Over doorzetten gesproken.

We mogen er dus van uitgaan, dat er sinds september 2014 volgens het comité/vereniging in oprichting niets meer te melden viel over de besluitvorming rond het REZ. Pas in februari 2016 ontwaakt men weer en wordt het kennelijk tijd voor een nieuw krantenbericht. Via de Enkhuizer Krant laat de vereniging weten tegen de komst van een vakantiedorpje te zijn en voor het behoud van de camping.

Ik schrijf daarover het  bericht “Dichttimmeren”

Nu, weer bijna 2 jaar later, zijn de bezwaren tegen het vakantiedorpje kennelijk vervallen en is het ZZM de boosdoener geworden en wordt de Enkhuizer krant opnieuw opgezocht om dat wereldkundig te kunnen maken.

Ik wordt daar verschrikkelijk moe van. Ik begrijp dat het comité/vereniging met enige regelmaat in de publiciteit wenst te komen en het bijhouden van een website of Facebookpagina  allemaal te veel werk vindt en daarom een beroep doet op de krant om haar laatste oprispingen naar buiten te brengen, maar daarbij worden allerhande zaken door elkaar gehaald.

Het echte grote nieuws rond het REZ dateert al van februari vorig jaar en is noch door het comité, noch door de krant opgepikt.

Het  aanvankelijke uitgangspunt van de gemeente was om de grond 30 jaar lang vrij van erfpacht uit te geven. Sinds februari is duidelijk dat de voor het vakantiedorp benodigde grond zal worden verkocht, al weet niemand tegen welke prijs.

Het enige wat we weten is dat men een adviesbureau heeft ingehuurd om te bevestigen dat de afgesproken prijs overeenkomstig de marktwaarde is.

Nu denkt U misschien, wat kan mij het schelen tegen welke prijs die grond wordt verkocht. Welnu, dan kunt U tevreden zijn over de huidige raad, want die kan het namelijk ook niks schelen.

januari 11, 2018 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Recreatieoord | 6 reacties

Passend afscheidslied

baas

Vanavond ambteloos burger

Volgens vertrekkend burgemeester Baas bestaat er dus een “gevaarlijke” lobby voor het Zuiderzeemuseum die er voor pleit dat aan het museum grond ter beschikking wordt gesteld  om daar parkeerruimte te realiseren en tevens een nieuwe toegang tot het museum te creëren.

Uiteraard reageert het museum daarop in de Enkhuizer krant van gisteren. Men concludeert dat Baas een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Het wat en waarom wordt overigens uitgelegd onder het kopje parkeren, varen, feiten  op de website van het ZZM. In het kort komt het er op neer dat de hedendaagse bezoeker een andere is dan die van 30 jaar terug en dat men daar de bedrijfsvoering op wil aanpassen. Lijkt me niet onverstandig van de museumdirectie, maar Baas, ongetwijfeld verblind door zijn succes bij het SED, denkt het beleid van de museumdirectie te kunnen verbeteren en weigerde tot dusver elke vorm van medewerking.

Klein beetje arrogant vind ik zelf. In plaats van naar een compromis te zoeken gaat hij voor een partijtje armpje drukken met het ZZM. Dat mag hij (als burgemeester) natuurlijk zelf bepalen, maar ik denk niet dat hij dat partijtje gaat winnen.

Waar het uiteindelijk op neer zal komen is een afweging van belangen van een internationaal gerenommeerd museum en de belangen van een college dat na 8 jaar wikken en wegen er in is geslaagd een project voor de bouw van tweede huisjes van de grond te tillen, zonder daarbij rekening te houden met de belangen van dat museum.

Te gek voor woorden natuurlijk, maar ik denk te weten waar de schoen wringt.

Het vorige college heeft er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de taak van de raad beperkt zou blijven tot het stellen van kaders waar binnen de projectontwikkelaar zijn werk moest doen. Dat, zo zal men gedacht hebben, bespaarde een hoop gezeur.

Bleef de ontwikkelaar binnen de gestelde kaders (te beoordelen door een door het college benoemde commissie waarvan ik de samenstelling niet heb kunnen achterhalen) dan zou het college (zonder verdere ruggespraak met de raad) bindende overeenkomsten kunnen aangaan met de ontwikkelaar.

Inmiddels heeft de beoordelingscommissie besloten dat de ontwikkelaar binnen de gestelde kaders is gebleven en heeft het college daarop besloten om met OREZ BV in zee te gaan. Wat op dit moment de precieze stand van zaken is weet ik niet, maar het is ook niet mijn taak om dat te weten.

Dat is de taak van de gemeenteraad, maar die heeft zich inmiddels buitenspel laten zetten. Ze komt pas weer aan het woord als er ingestemd moet worden met de wijziging van het bestemmingsplan. Tot dat moment tast men min of meer in het duister over de voortgang der dingen.

Mijn vermoeden is, dat het college inmiddels tot het besef is gekomen dat men bij het stellen van de kaders heeft nagelaten rekening te houden met de wensen en belangen van het ZZM, waardoor de ontwikkelaar er (bij het uitwerken van zijn plannen) ook geen rekening mee heeft gehouden.

Doorgaan op de ingeslagen weg resulteert ongetwijfeld in een procedure met het ZZM die makkelijk 5 jaar kan voortduren en waarschijnlijk de doodsteek van het project zal zijn.

Afwijken van de gestelde kaders betekent waarschijnlijk dat de gehele tender-procedure opnieuw moet worden overgedaan. Wordt daarin de bestaande ontwikkelaar niet de winnaar dan is de kans groot dat die gecompenseerd wil worden voor reeds verrichtte werkzaamheden.

Dat alles had voorkomen kunnen worden als men bij het stellen van de kaders ook rekening had gehouden met de wensen van het ZZM. Maar omdat de gemeente dat heeft nagelaten ligt er nu een plan dat er weliswaar prima uitziet, maar dat de toekomstige bedrijfsvoering van het ZZM onnodig bemoeilijkt. Zodat het ZZM niet anders kan dan bezwaar maken tegen het voorliggende plan.

De zoveelste flater in dit dossier. Maar omdat de gemeente (in haar eigen ogen) altijd alles goed doet, moet er een schuldige gezocht worden die verantwoordelijk kan worden gesteld voor het mislukken van het zoveelste plan.

En dus voert Baas tot dusver onbekende, maar “gevaarlijke” lobbyisten ten tonele. Hij noemt geen namen, dus weten we niet wie hij bedoelt.

Hij deed zijn oproep rechtstreeks aan de inwoners van Enkhuizen, maar ik vrees dat die niet zo makkelijk te mobiliseren zijn. Enfin, na vandaag is hij ambteloos burger wat dus gevierd kan worden met een passend afscheidslied.

januari 9, 2018 Posted by | Bovenbaas, Klungelen, Recreatieoord | 6 reacties

Raddraaierij

cosa-nostraDonderdagavond de burgemeester ook nog kort gesproken. Hij liet zich nogal laatdunkend uit over mijn blog en de onderwerpen die ik daarop behandelde. Hij vond me een uitermate negatief persoon.

Altijd verhelderend, als men uiteindelijk datgene (waarvan je weet dat ze het al tijden achter je rug rondbazuinen) nu eens recht in je gezicht durft te zeggen.

Wat Baas vooral dwars zat was, dat ik de werkwijze van de gemeente met die van de maffia had vergeleken. Volgens Baas is het namelijk volstrekt normaal, dat ambtenaren de afspraken die ze namens de gemeente maken over uit te voeren werkzaamheden en betalingen niet schriftelijk vastleggen voor hun superieuren. Maar dat zij daarover alleen mondeling verslag uitbrengen.

Ik heb die werkwijze inderdaad vergeleken met die van de maffia, die ook het liefst zo min mogelijk op papier zet.

Dat Baas dat een negatieve vergelijking vindt begrijp ik, maar ik kan hem alleen maar maken, omdat de gemeente tot dusver alleen maar dingen beweert, zonder dat zij in staat is haar beweringen (met welke documenten dan ook) te onderbouwen.

Is het ontbreken van een factuur, waarin de uitgevoerde werkzaamheden worden verantwoord inderdaad de normaalste zaak van de wereld? Volgens het college wel, volgens mij niet.

En zo kan het, dat de kosten van  de (voor de gemeente verrichte) werkzaamheden binnen een jaar dalen van € 100.000,- naar € 20.000,-, zonder dat er enig document bestaat (email, gespreksnotitie) met behulp waarvan die spectaculaire daling kan worden verklaard. Het ene ogenblik schrijft de verantwoordelijke ambtenaar dat de kosten € 100.000,- zijn, het jaar daarop stelt hij vast dat ze gedaald zijn naar € 20.000,-.

En dat op basis van alleen maar telefonisch overleg tussen aannemer en ambtenaar.

Wat wel mocht worden ingezien waren wat e-mails waarin men elkaar een prettige vakantie toewenste, maar geen woord over de spectaculaire prijsdaling. Verder een  bevestiging van de aannemer dat wat de ambtenaar in zijn raadsvoorstel had opgeschreven een correcte weergave was van hetgeen er tussen hen was besproken.

[Sinds wanneer legt een college haar raadsvoorstellen voor aan buitenstaanders met het verzoek de inhoud er van goed te keuren?]

Die goedkeuring betrof dus de berekening van de kosten van verzwaring: € 20.000,- ; en de betaling die aan de aannemer diende te worden verricht: € 60.000,- . Waarom € 40.000,- meer betaald moest worden dan de kosten van verzwaring rechtvaardigden viel nergens uit op te maken.

Afgelopen maand kwam het onderwerp weer ter sprake. Nu heette het dat de aannemer zijn kostprijs voor de uitgevoerde werkzaamheden opnieuw had verlaagd. Ditmaal met  € 20.000,- (naar € 40.000,-).

Tegelijkertijd was het totaal aan hem verschuldigde bedrag in een jaar tijd gestegen van € 60.000,- naar € 75.000,-.

En wederom had geen enkele fractie er behoefte aan om opheldering te vragen over de over tafel gaande bedragen.

Hoewel de door de gemeente gekozen werkwijze verdacht veel lijkt op die van de maffia wil dat niet zeggen dat ik haar van maffiapraktijken verdenk. Veel eerder denk ik dat dit college (en alle voorafgaande college’s) bestond uit raddraaiers. Lieden die er niet voor terugdeinzen om de raad (en daarmee de bevolking die zij vertegenwoordigt) een rad voor de ogen te draaien als haar dat beter uitkomt.

Dank zij het vertrek van opper raddraaier Baas, is de kans alleen maar groter geworden dat aan de (onder zijn leiding al jaren durende) raddraaierij snel een einde kan worden gemaakt. Daarin is deze keer een cruciale rol weggelegd voor de kiezer .

januari 6, 2018 Posted by | Bovenbaas, Geldsmijten, Recreatieoord | 1 reactie