Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Nietszeggende antwoorden.

ErikWethouder Struijlaart mag dan formeel geen problemen zien voor wat betreft de ontwikkeling van het REZ, in zijn antwoord op vragen van de SP licht hij wel een tipje van de sluier op van iets dat wel degelijk een probleem is.

Hij schrijft namelijk;

Afgelopen maanden hebben gesprekken over een parkeeroplossing tussen de Raad van Toezicht ZZM, provincie Noord-Holland en de burgemeester plaatsgevonden. Hierin is een procesvoorstel besproken om oplossingen te verkennen. Dit proces is nog niet gestart. Het spreekt voor zich dat, indien hierover meer informatie bekend is, wij uw raad hierover zullen berichten.

Een procesvoorstel dus om tot een oplossing te komen. Dat klinkt al weer een stuk genuanceerder dan de spierballentaal van oud-burgemeester Baas, waarbij er geen sprake kon zijn van ruimte voor een parkeergelegenheid op het REZ, omdat de meerderheid in een SP ledenvergadering daar op tegen was (en die opvatting was opgenomen in het coalitie akkoord).

Het wordt nu ook wat duidelijker waar die “gevaarlijke lobby” (waar Baas aan refereerde in zijn afscheidsspeech) uit bestaat. De Raad van Toezicht van het ZZM. Dat Baas tegen dit soort lieden het loodje heeft moeten leggen wekt geen verbazing. Hij mag zich lokaal een hele Piet (of beter hele Jan) gevonden hebben, hij was toch niet meer dan burgemeester van een betrekkelijk kleine gemeente.

En als het gaat om een belangenafweging tussen een gerenommeerd museum dat thuishoort in de landelijke top tien en de belangen van een obscuur ontwikkelingsmaatschappijtje dat kort  daarvoor is opgericht om een soort huttendorp op het recreatieoord te realiseren, dan weet ik wel op wie ik mijn geld zet.

De Commissaris van de Koning heeft onze waarnemend burgemeester twee opdrachten mee gegeven. Een daarvan is parkeren op het REZ, dat daarmee dus kennelijk “Chefsache”  is geworden.

Het probleem is natuurlijk, dat de mogelijkheid tot parkeren op het REZ niet is opgenomen in de door de gemeente gestelde kaders voor ontwikkeling en dat Orez daar (bij het ontwikkelen van haar plan) ook geen rekening mee heeft gehouden.

En dat kon nog wel eens een probleempje opleveren. Immers, kennelijk is Orez bv op pad gestuurd met de verkeerde kaders. Impliceert dat een vergoeding van de tot dusver door Orez bv gemaakte kosten? En zo ja, speelt de op het laatste moment (voor de overdracht) gezette handtekening van wethouder Kok ook nog een rol van betekenis? We zullen het te zijner tijd zien.

Inmiddels heeft D66 zich (indirect) ook op deze kwestie gestort, maar de vragen die ze stelde zijn zo abstract en zo algemeen, dat het Struijlaart weinig moeite zal kosten om daar met nietszeggende antwoorden op te reageren.

Advertenties

februari 14, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 4 reacties

Geen problemen

Erik“Ik zie op dit moment geen problemen” tekent verslaggever Paul Gutter op uit de mond van wethouder Struijlaart. Ten minste dat las ik in de Enkhuizer Krant van afgelopen zaterdag .

Ik denk dat de wethouder er verstandig aan doet om zich bij Specsavers te vervoegen.

Want je moet stekeblind zijn als je niet beseft dat alle signalen op rood staan, wanneer het gaat om de ontwikkeling van het recreatieoord Enkhuizer Zand.

Een jaar geleden werden de plannen voor het recreatieoord gepresenteerd door Orez bv. De ontwikkelingsmaatschappij die belast is met de ontwikkeling van het Enkhuizer zand.

Een jaar is verstreken zonder dat er iets noemenswaardigs is gebeurd. Het laatste nieuws is, dat een gronddepot (dat zich nu nog op Schepenwijk bevindt), verplaatst zal gaan worden naar de plek waar in de toekomst de camping zal komen. Het is nog onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Met een beetje geluk is de grond in 2019 voldoende ingeklonken, zodat met aanleg van de nieuwe camping kan worden begonnen. Pas als die is aangelegd (en verhuisd) kan het echte werk beginnen, dat (volgens de gemeentelijke website) in 2021 zal worden opgeleverd. Maar niet heus natuurlijk.

Al meer dan een jaar is bekend, dat het grootste struikelblok voor de realisatie van het plan voortvloeit uit de bezwaren die het ZZM heeft tegen uitvoering van het plan in haar huidige vorm. Het wachten is op een bestemmingsplan waartegen men bezwaar kan maken. Ook dat (het maken van een bestemmingsplan) wil maar niet vlotten.

Omdat een bezwaarprocedure zich jaren kan voortslepen, iets waar je als ontwikkelaar natuurlijk niet op zit te wachten, lijkt het me logisch dat je als ontwikkelaar eens gaat praten met de bezwaarmaker. Al was het maar om te zien of je zijn bezwaren kunt wegnemen.

Is dat gebeurd in het afgelopen jaar? Ik heb het even nagevraagd bij het ZZM, maar nee, behalve een min of meer plichtmatig gesprek (vanwege een verzoek van de wethouder) hebben Orez en het ZZM niet met elkaar gesproken en is er ook geen enkele poging gedaan om tegemoet te komen aan de wensen van het ZZM.

Onze bollebozen in de gemeenteraad zullen wel weer roepen dat ik te voorbarig ben, maar naar mijn mening wijst het ongeïnteresseerde gedrag van Orez er op, dat men zich heeft neergelegd bij het feit dat dit project (dat ze bijna een jaar geleden presenteerde) inmiddels ten dode is opgeschreven.

Wat rest is compensatie voor het werk dat is verricht. Uiteraard laat Struijlaart dat onderwerp liever rusten tot na de verkiezingen. Vandaar dat hij de verslaggever van de Enkhuizer krant laat weten dat hij  “op dit moment” geen problemen ziet. Maar het feit dat Struijlaart ze “op dit moment” niet ziet, zegt weinig over de vraag of ze er “straks” wel of niet zullen zijn.

Gelukkig past de krant altijd hoor en wederhoor toe en is het dus wachten op de bevestiging van Orez bv, dat ook zij van mening zijn dat de ontwikkeling van het recreatieoord probleemloos verloopt. Ik heb, uit betrouwbare bron, iets heel anders vernomen.

En dus zie ik wel degelijk enorme problemen voor wat betreft de uitvoering van de bestaande plannen. Zoals ik vermoed dat oud-burgemeester Baas die ook zag. Wat hem deed besluiten om op de laatste dag van zijn dienstverband nog gauw even de schuld van deze mislukking bij anderen neer te leggen en zichzelf vrij te pleiten.

Enfin, tot na de verkiezing zullen we nog even in het duister moeten rondtasten, waarna (als de functies verdeeld zijn) we weer op de hoogte gesteld zullen worden van de stand van zaken.

februari 14, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 2 reacties

Verantwoording afleggen.

REZ vogelvlucht_vesting_0Gisteren ging het over de moeizame verhoudingen tussen gemeente en ZZM.

Vandaag over de moeizame verhoudingen tussen de gemeente en de ontwikkelaar, Orez BV.

De laatste presenteerde in februari vorig jaar haar plannen voor het REZ.

Men was binnen de gestelde kaders gebleven, zodat de selectiecommissie weinig anders kon dan haar goedkeuring verlenen.

Daarop tekent het wethouder Kok een overeenkomst met Orez BV. De draagwijdte er van is niet helemaal duidelijk. Vervolgens wordt er geen waarneembare activiteit ontplooid.

In december wordt er een raadsbrief rondgestuurd waarin wordt vermeld dat een gronddepot in de Schepenwijk verplaatst gaat worden naar de plek waar de nieuwe camping zal worden gerealiseerd.

Met een beetje geluk is de nieuw aangebrachte grond aan het eind van 2018 voldoende ingeklonken, zodat er een begin kan worden gemaakt met de aanleg van de nieuwe camping, inclusief passanten camping.

Pas als de camping is verhuisd kan er met het echte werk worden begonnen. Werk dat volgens de website van de gemeente in 2021 zal zijn afgerond. Dat gaat natuurlijk niet lukken. In 2,5 jaar een project van 160 vakantiewoningen uit de grond stampen. Zeker als we rekening houden met het nog te verrichten grondwerk.

Maar er is meer. Via de krant laat de exploitant van het strandpaviljoen weten ook tijdens de winter open te willen zijn en in het aldaar aanwezige haventje te willen investeren. Kennelijk is hij er niet van op de hoogte dat zijn strandpaviljoen en haventje uiterlijk in 2019 moeten zijn verhuisd om plaats te maken voor vakantiehuisjes.

In zijn nieuwsbrief van juni 2017 laat wethouder Struijlaart nog weten dat alles op rolletjes loopt en schetst hij de nog te verrichten werkzaamheden.

– Overleg met de provincie. De planvorming wordt voorgelegd aan de ARO commissie. Deze commissie toetst de ruimtelijke kwaliteit en adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten (GS).

– Opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De eerste voorbereidingen worden momenteel getroffen. Het vaststellen van het bestemmingsplan gebeurt uiteindelijk door de gemeenteraad.

– Uitvoeren van vervolgonderzoeken. Het gaat bijvoorbeeld om een risicoanalyse. De gemeente moet in kaart brengen welke risico´s er zijn in deze fase van het project. Ook wordt er bodemonderzoek gedaan. Zo wordt duidelijk in hoeverre de grond geschikt is of dat er eventueel gesaneerd moet worden.

– Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en OREZ BV

Volgens Baas – tijdens zijn nieuwjaarsrede – heeft de provincie het plan inmiddels goedgekeurd.

In de raadsbrief van 19 december lees ik echter “In nauw overleg met de provincie is binnen de contouren van het ‘Vestingmodel’ gewerkt aan het subtieler maken van het plan. Binnenkort vindt hierover met de provincie een afrondend gesprek op bestuurlijk niveau plaats. DIT plan vormt de uiteindelijke basis voor HET plan.” (Hoofdletters door mij aangebracht)

Het afrondende gesprek moet derhalve tussen Kerst en Nieuwjaar hebben plaatsgevonden wil de bewering van Baas (tijdens zijn nieuwjaarsrede) juist zijn.

Maar hoe dan ook, tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Orez BV is het kennelijk nog niet gekomen en ik vraag me serieus af of het ooit zover zal komen. DIT (door de provincie goedgekeurde) plan is immers de basis voor HET (door Orez uit te voeren) plan en ik weet niet of Orez BV wel zin heeft in het door de provincie aangepaste plan. Zonder dat duidelijk is, wanneer het bestemmingsplan definitief geworden is.

Een en ander doet me sterk denken aan de gang van zaken met ontwikkelaar de Nijs. Terwijl de gemeente strak en stijf volhield dat een gefaseerde realisatie van het SMC nog tot de mogelijkheden behoorde, had de Nijs allang de stekker uit het project getrokken en werd dat pas maanden later tegenover de raad erkend.

Volgens de raadsbrief van 19 december 2017 is men ook nu bezig met een drietal  project afwijkingsbesluiten die (ook nu weer) een gefaseerde uitvoering mogelijk moeten maken. Ik vraag me af of die besluiten nog voor de verkiezingen openbaar worden gemaakt.

Verkiezingen zijn er niet alleen maar om wenslijstjes voor de toekomst te formuleren, maar ook om verantwoording af te leggen over hetgeen er in de afgelopen 4 jaar tot stand is gebracht.

Voor zover het de ontwikkeling van het REZ betreft is dat wat mij betreft praktisch niets. Zeker vergeleken met buurgemeente Stede Broec waar binnen twee jaar de voormalige camping is getransformeerd in een heus resort.

januari 18, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 6 reacties

Parkeren op het REZ

Parkeren ZZMHet was me even ontgaan, maar de SP heeft op 8 januari vragen gesteld over het verzoek van het ZZM om op het REZ ruimte te reserveren voor parkeermogelijkheden aldaar.

Men had gehoord dat wethouder Struijlaart niet onwelwillend stond tegenover dat verzoek en vroeg om bevestiging van hetgeen men gehoord had.

De derde vraag is het meest interessant en luidt:

“Aanbesteding en gunning hebben inmiddels plaatsgevonden. Indien er toch geparkeerd gaat worden op het REZ door het ZZM is de vraag:

welke risico’s loopt de gemeente Enkhuizen dan vanwege het feit dat er op dit punt zal worden afgeweken van het aanbestedingsplan en raadsbesluit (geen parkeerterrein voor ZZM op het REZ)? En indien dit niet bekend is bent u voornemens dit te laten onderzoeken?”

Volgens mij heeft het ZZM bij meerdere gelegenheden verklaard, dat als er met haar wensen geen rekening wordt gehouden zij bezwaar zal aantekenen tegen het (nog aan te nemen) bestemmingsplan. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. Geen idee of dat bezwaar uiteindelijk door een rechter gegrond verklaard zal gaan worden, maar de schermutselingen daarover nemen al snel 5 jaar in beslag.

Persoonlijk denk ik, dat als het neerkomt op een belangenafweging tussen de wensen van een museum van internationale naam en faam en de wens van de gemeente om de bouw van een aantal tweede woningen te faciliteren, uiteindelijk de belangen van het museum zwaarder zullen wegen dan die van de gemeente en de toekomstige eigenaren van die woningen.

Het risico dat de gemeente derhalve loopt is, dat zij door strak en stijf vol te houden dat er op het REZ geen parkeerruimte gereserveerd mag worden voor het ZZM, ze zal eindigen met een procedure die zich jaren zal voortslepen, met bovendien een  redelijke kans dat ze hem gaat verliezen en er verder niets tot stand komt. Iets waar burgemeester Baas in zijn nieuwjaarstoespraak al voor waarschuwde.

Het ZZM heeft verklaard geen tegenstander te zijn van de realisatie van een vakantiedorp, maar wenst aanpassingen in het bestaande ontwerp. Dit is niet iets wat je op voorhand onmogelijk kunt noemen, maar waarschijnlijk brengt de ontwikkelaar daarvoor extra kosten in rekening. Ze had immers gedaan wat haar was gevraagd en was binnen de door de gemeente gestelde kaders gebleven. Haar was niet gevraagd rekening te houden met de parkeerwensen van het ZZM.

Daarmee zijn de risico’s voor de gemeente in kaart gebracht. Zet men het bestaande ontwerp door, dan belandt de gemeente in een procedure met het ZZM en loopt ze het risico dat de ontwikkelaar wegloopt en een vergoeding eist voor de werkzaamheden die ze heeft verricht.

Probeert men het ingediende plan aan te passen aan de wensen van het ZZM, dat piept waarschijnlijk de ontwikkelaar ook over het werk dat hij voor niets gedaan heeft en eist hij daarvoor een vergoeding.

We mogen aannemen dat Struijlaart de gevolgen van een en ander inmiddels heeft onderzocht, maar ik betwijfel of hij ze (voor de verkiezingen) openbaar zal maken.

Omdat het de aandacht vestigt op iets dat maar beter verborgen kan blijven. Namelijk dat het Enkhuizer college opnieuw heeft geblunderd, zonder dat de Enkhuizer raad dat was opgevallen.

Voor de goede orde, het besluit (met algemene stemmen) om geen ruimte reserveren werd genomen op 1 juli 2014 en was een van de eerste besluiten van de nu nog zittende raad.

januari 17, 2018 Posted by | Parkeren, Recreatieoord | 1 reactie

Spookbeelden

Parkeren ZZM’Enkhuizerzand straks één groot asfaltterrein’ kopt de Enkhuizer krant vandaag. Het is een bewering van de vereniging Tot Behoud Van Het Enkhuizerzand (in oprichting). Aangezien veel mensen alleen de kop van een artikel onthouden, is de vereniging (die al sinds 2013 in oprichting is) er dank zij de Enkhuizer krant in geslaagd een spookbeeld op te roepen dat niet eenvoudig zal zijn weg te nemen.

Op bijgaande schets staat de ruimte die het ZZM graag voor zichzelf gereserveerd zag als parkeerterrein. Dat is bij lange na niet het gehele REZ en er is evenmin sprake van asfalt,

De vereniging heeft een website die de bedoeling had de bewoners van Enkhuizen inzicht te verschaffen in de besluitvorming rond het REZ. Volgens die website is er sinds 2014 helemaal niets gebeurd voor wat betreft de besluitvorming rond het REZ. Vanaf die datum is er namelijk geen enkel (inzicht verschaffend) bericht geplaatst.

De vereniging heeft ook een Facebookpagina en is kennelijk op dat moment nog een comité, dat volgens haar openingsbericht tot doel heeft het Enkhuizer strand toegankelijk te maken voor de Enkhuizers. (Nooit geweten dat het strand op dat moment niet toegankelijk was).

Het openingsbericht dateert van 9 september 2014. Een daarop volgend bericht  (12 september 2014) bevat 25 door Netty Reder genomen foto’s van het recreatieoord. Het laatste bericht op deze pagina dateert van 13 september en ging over de kosten van het maaien van gras. Kortom na 4 dagen hield men het alweer voor gezien. Over doorzetten gesproken.

We mogen er dus van uitgaan, dat er sinds september 2014 volgens het comité/vereniging in oprichting niets meer te melden viel over de besluitvorming rond het REZ. Pas in februari 2016 ontwaakt men weer en wordt het kennelijk tijd voor een nieuw krantenbericht. Via de Enkhuizer Krant laat de vereniging weten tegen de komst van een vakantiedorpje te zijn en voor het behoud van de camping.

Ik schrijf daarover het  bericht “Dichttimmeren”

Nu, weer bijna 2 jaar later, zijn de bezwaren tegen het vakantiedorpje kennelijk vervallen en is het ZZM de boosdoener geworden en wordt de Enkhuizer krant opnieuw opgezocht om dat wereldkundig te kunnen maken.

Ik wordt daar verschrikkelijk moe van. Ik begrijp dat het comité/vereniging met enige regelmaat in de publiciteit wenst te komen en het bijhouden van een website of Facebookpagina  allemaal te veel werk vindt en daarom een beroep doet op de krant om haar laatste oprispingen naar buiten te brengen, maar daarbij worden allerhande zaken door elkaar gehaald.

Het echte grote nieuws rond het REZ dateert al van februari vorig jaar en is noch door het comité, noch door de krant opgepikt.

Het  aanvankelijke uitgangspunt van de gemeente was om de grond 30 jaar lang vrij van erfpacht uit te geven. Sinds februari is duidelijk dat de voor het vakantiedorp benodigde grond zal worden verkocht, al weet niemand tegen welke prijs.

Het enige wat we weten is dat men een adviesbureau heeft ingehuurd om te bevestigen dat de afgesproken prijs overeenkomstig de marktwaarde is.

Nu denkt U misschien, wat kan mij het schelen tegen welke prijs die grond wordt verkocht. Welnu, dan kunt U tevreden zijn over de huidige raad, want die kan het namelijk ook niks schelen.

januari 11, 2018 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Recreatieoord | 6 reacties

Passend afscheidslied

baas

Vanavond ambteloos burger

Volgens vertrekkend burgemeester Baas bestaat er dus een “gevaarlijke” lobby voor het Zuiderzeemuseum die er voor pleit dat aan het museum grond ter beschikking wordt gesteld  om daar parkeerruimte te realiseren en tevens een nieuwe toegang tot het museum te creëren.

Uiteraard reageert het museum daarop in de Enkhuizer krant van gisteren. Men concludeert dat Baas een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Het wat en waarom wordt overigens uitgelegd onder het kopje parkeren, varen, feiten  op de website van het ZZM. In het kort komt het er op neer dat de hedendaagse bezoeker een andere is dan die van 30 jaar terug en dat men daar de bedrijfsvoering op wil aanpassen. Lijkt me niet onverstandig van de museumdirectie, maar Baas, ongetwijfeld verblind door zijn succes bij het SED, denkt het beleid van de museumdirectie te kunnen verbeteren en weigerde tot dusver elke vorm van medewerking.

Klein beetje arrogant vind ik zelf. In plaats van naar een compromis te zoeken gaat hij voor een partijtje armpje drukken met het ZZM. Dat mag hij (als burgemeester) natuurlijk zelf bepalen, maar ik denk niet dat hij dat partijtje gaat winnen.

Waar het uiteindelijk op neer zal komen is een afweging van belangen van een internationaal gerenommeerd museum en de belangen van een college dat na 8 jaar wikken en wegen er in is geslaagd een project voor de bouw van tweede huisjes van de grond te tillen, zonder daarbij rekening te houden met de belangen van dat museum.

Te gek voor woorden natuurlijk, maar ik denk te weten waar de schoen wringt.

Het vorige college heeft er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de taak van de raad beperkt zou blijven tot het stellen van kaders waar binnen de projectontwikkelaar zijn werk moest doen. Dat, zo zal men gedacht hebben, bespaarde een hoop gezeur.

Bleef de ontwikkelaar binnen de gestelde kaders (te beoordelen door een door het college benoemde commissie waarvan ik de samenstelling niet heb kunnen achterhalen) dan zou het college (zonder verdere ruggespraak met de raad) bindende overeenkomsten kunnen aangaan met de ontwikkelaar.

Inmiddels heeft de beoordelingscommissie besloten dat de ontwikkelaar binnen de gestelde kaders is gebleven en heeft het college daarop besloten om met OREZ BV in zee te gaan. Wat op dit moment de precieze stand van zaken is weet ik niet, maar het is ook niet mijn taak om dat te weten.

Dat is de taak van de gemeenteraad, maar die heeft zich inmiddels buitenspel laten zetten. Ze komt pas weer aan het woord als er ingestemd moet worden met de wijziging van het bestemmingsplan. Tot dat moment tast men min of meer in het duister over de voortgang der dingen.

Mijn vermoeden is, dat het college inmiddels tot het besef is gekomen dat men bij het stellen van de kaders heeft nagelaten rekening te houden met de wensen en belangen van het ZZM, waardoor de ontwikkelaar er (bij het uitwerken van zijn plannen) ook geen rekening mee heeft gehouden.

Doorgaan op de ingeslagen weg resulteert ongetwijfeld in een procedure met het ZZM die makkelijk 5 jaar kan voortduren en waarschijnlijk de doodsteek van het project zal zijn.

Afwijken van de gestelde kaders betekent waarschijnlijk dat de gehele tender-procedure opnieuw moet worden overgedaan. Wordt daarin de bestaande ontwikkelaar niet de winnaar dan is de kans groot dat die gecompenseerd wil worden voor reeds verrichtte werkzaamheden.

Dat alles had voorkomen kunnen worden als men bij het stellen van de kaders ook rekening had gehouden met de wensen van het ZZM. Maar omdat de gemeente dat heeft nagelaten ligt er nu een plan dat er weliswaar prima uitziet, maar dat de toekomstige bedrijfsvoering van het ZZM onnodig bemoeilijkt. Zodat het ZZM niet anders kan dan bezwaar maken tegen het voorliggende plan.

De zoveelste flater in dit dossier. Maar omdat de gemeente (in haar eigen ogen) altijd alles goed doet, moet er een schuldige gezocht worden die verantwoordelijk kan worden gesteld voor het mislukken van het zoveelste plan.

En dus voert Baas tot dusver onbekende, maar “gevaarlijke” lobbyisten ten tonele. Hij noemt geen namen, dus weten we niet wie hij bedoelt.

Hij deed zijn oproep rechtstreeks aan de inwoners van Enkhuizen, maar ik vrees dat die niet zo makkelijk te mobiliseren zijn. Enfin, na vandaag is hij ambteloos burger wat dus gevierd kan worden met een passend afscheidslied.

januari 9, 2018 Posted by | Bovenbaas, Klungelen, Recreatieoord | 6 reacties

Raddraaierij

cosa-nostraDonderdagavond de burgemeester ook nog kort gesproken. Hij liet zich nogal laatdunkend uit over mijn blog en de onderwerpen die ik daarop behandelde. Hij vond me een uitermate negatief persoon.

Altijd verhelderend, als men uiteindelijk datgene (waarvan je weet dat ze het al tijden achter je rug rondbazuinen) nu eens recht in je gezicht durft te zeggen.

Wat Baas vooral dwars zat was, dat ik de werkwijze van de gemeente met die van de maffia had vergeleken. Volgens Baas is het namelijk volstrekt normaal, dat ambtenaren de afspraken die ze namens de gemeente maken over uit te voeren werkzaamheden en betalingen niet schriftelijk vastleggen voor hun superieuren. Maar dat zij daarover alleen mondeling verslag uitbrengen.

Ik heb die werkwijze inderdaad vergeleken met die van de maffia, die ook het liefst zo min mogelijk op papier zet.

Dat Baas dat een negatieve vergelijking vindt begrijp ik, maar ik kan hem alleen maar maken, omdat de gemeente tot dusver alleen maar dingen beweert, zonder dat zij in staat is haar beweringen (met welke documenten dan ook) te onderbouwen.

Is het ontbreken van een factuur, waarin de uitgevoerde werkzaamheden worden verantwoord inderdaad de normaalste zaak van de wereld? Volgens het college wel, volgens mij niet.

En zo kan het, dat de kosten van  de (voor de gemeente verrichte) werkzaamheden binnen een jaar dalen van € 100.000,- naar € 20.000,-, zonder dat er enig document bestaat (email, gespreksnotitie) met behulp waarvan die spectaculaire daling kan worden verklaard. Het ene ogenblik schrijft de verantwoordelijke ambtenaar dat de kosten € 100.000,- zijn, het jaar daarop stelt hij vast dat ze gedaald zijn naar € 20.000,-.

En dat op basis van alleen maar telefonisch overleg tussen aannemer en ambtenaar.

Wat wel mocht worden ingezien waren wat e-mails waarin men elkaar een prettige vakantie toewenste, maar geen woord over de spectaculaire prijsdaling. Verder een  bevestiging van de aannemer dat wat de ambtenaar in zijn raadsvoorstel had opgeschreven een correcte weergave was van hetgeen er tussen hen was besproken.

[Sinds wanneer legt een college haar raadsvoorstellen voor aan buitenstaanders met het verzoek de inhoud er van goed te keuren?]

Die goedkeuring betrof dus de berekening van de kosten van verzwaring: € 20.000,- ; en de betaling die aan de aannemer diende te worden verricht: € 60.000,- . Waarom € 40.000,- meer betaald moest worden dan de kosten van verzwaring rechtvaardigden viel nergens uit op te maken.

Afgelopen maand kwam het onderwerp weer ter sprake. Nu heette het dat de aannemer zijn kostprijs voor de uitgevoerde werkzaamheden opnieuw had verlaagd. Ditmaal met  € 20.000,- (naar € 40.000,-).

Tegelijkertijd was het totaal aan hem verschuldigde bedrag in een jaar tijd gestegen van € 60.000,- naar € 75.000,-.

En wederom had geen enkele fractie er behoefte aan om opheldering te vragen over de over tafel gaande bedragen.

Hoewel de door de gemeente gekozen werkwijze verdacht veel lijkt op die van de maffia wil dat niet zeggen dat ik haar van maffiapraktijken verdenk. Veel eerder denk ik dat dit college (en alle voorafgaande college’s) bestond uit raddraaiers. Lieden die er niet voor terugdeinzen om de raad (en daarmee de bevolking die zij vertegenwoordigt) een rad voor de ogen te draaien als haar dat beter uitkomt.

Dank zij het vertrek van opper raddraaier Baas, is de kans alleen maar groter geworden dat aan de (onder zijn leiding al jaren durende) raddraaierij snel een einde kan worden gemaakt. Daarin is deze keer een cruciale rol weggelegd voor de kiezer .

januari 6, 2018 Posted by | Bovenbaas, Geldsmijten, Recreatieoord | 1 reactie

Afscheid

baas

Iewiewaaiweg

De geluidskwaliteit in de Westerkerk gisteravond was zo abominabel dat ik het niet zelf heb gehoord, maar dank zij het verslag in de krant van vandaag weet ik, dat Baas bij zijn afscheid de Enkhuizer bevolking heeft gewaarschuwd voor een “gevaarlijke” lobby van het Zuiderzeemuseum.

Alleen al deze woordkeus vormt de bevestiging dat onze brave burgervader een wijs besluit heeft genomen en het bijltje er bij neerlegt. Er is, door zijn toedoen, inmiddels meer dan voldoende schade  aangericht. Op zijn voorspraak werd met De Nijs in zee gegaan voor de ontwikkeling van een SMC in de Vijzelstraat, met als voorlopig resultaat dat daar 8 jaar lang niets is gebeurd.

En wie herinnert zich niet het megalomane plan om halverwege Andijk de Floriade te willen organiseren? Geweldig idee natuurlijk, met als enig nadeel dat de miljoenen te verwachten bezoekers via de Piet Smitstraat hun eindbestemming moesten zien te bereiken.

En wat te denken van het SED, waarbij Baas als lid van het dagelijks bestuur een besparing in het eerste jaar van € 1,4 miljoen voorspiegelde. Niet alleen werd die nooit gehaald, twee jaar later werd het zelfs duidelijk dat de organisatie dusdanig rammelde dat er 13,5 miljoen bij moest. Waarbij Enkhuizen, als kleinste gemeente, geacht wordt het meeste bij te dragen.

Zoiets valt niet eens meer in de categorie “de plank misslaan”. Dat is (in wielerterminologie) de buitencategorie en kan omschreven worden als “elk contact met de werkelijkheid verloren te hebben.”

Het was niet voor niets, dat de raad hem de portefeuille personeel en organisatie ontnomen heeft en in handen gegeven heeft van nieuwkomer Struijlaart. Kennelijk vond men dat de belangen van Enkhuizen (in het SED) beter behartigd konden worden door iemand waar men verder nauwelijks iets van afwist, dan door iemand die al 13 jaar hun burgemeester was.

Tegen die achtergrond ben ik niet geneigd om de waarschuwing van Baas serieus te nemen.

Dat het ZZM opkomt voor haar eigen belangen is haar goed recht. De onderneming is een visitekaartje voor Enkhuizen. Een gemeentebestuur dat weigert rekening te houden met de belangen van haar kroonjuweel, dient wat mij betreft te vertrekken.

Gelukkig hoeven we daar niet al te lang op te wachten. Op 21 maart kunnen we daar een bescheiden bijdrage aan leveren. De bewering van Baas dat het ZZM de realisatie van het vakantiedorp probeert te verhinderen is pure stemmingmakerij. Het ZZM wenst slechts dat rekening wordt gehouden met haar wens om een nieuwe hoofdingang en de bijbehorende parkeerruimte te creëren.

Waar de gemeente een half miljoen investeerde om het aanleggen van een parkeerterrein van SWL mogelijk te maken, weigert men nu elke medewerking aan het ZZM en kwalificeert men het streven van die onderneming (om haar belangen veilig te stellen) als een gevaarlijke lobby.

Onzin, de gemeente heeft 8 jaar gedaan over het ontwikkelen van een plan voor het recreatieoord en dat plan heeft een opvallend gebrek, omdat het geen rekening houdt met de belangen van het ZZM. De kans dat dit plan in zijn huidige vorm kan worden uitgevoerd acht ik dan ook bijzonder klein en dat maakt het waarschijnlijk dat er een nieuw plan gemaakt moet worden. Eén waarin een vakantiedorp zodanig is ingetekend dat er wel rekening wordt gehouden met de belangen van het ZZM.

Dat kan, maar het maken van een nieuw plan kost geld. Dat is niet de schuld van het ZZM, maar het gevolg van de zoveelste flater van het gemeentebestuur. Denk aan het SMC, denk aan de Drom en in dat rijtje komst straks ook het REZ te staan. En omdat Baas nu al weet, dat ook dit plan weer als een nachtkaars zal uitgaan (zoals de meeste van zijn plannen) probeert hij in een laatste krampachtige poging de schuld daarvoor in de schoenen van het ZZM te schuiven. Had hij beter niet kunnen doen.

Misschien dat hij daarmee nog indruk weet te maken op de huidige raad, maar op 21 maart kiezen we een nieuwe en die denkt daar hopelijk heel anders over.

 

januari 5, 2018 Posted by | Bovenbaas, Recreatieoord, SED, Verkiezingen | 6 reacties

Veel geblaat, maar weinig wol

schapenSchrijven over de lokale politiek heb ik altijd als een soort therapeutische bezigheid gezien. Het bestuderen van beleidsdocumenten en daar dan commentaar opleveren leek me een aardige therapie om mijnheer Altzheimer een stap voor te blijven.

Alleen de intensiteit waarmee ik dat de afgelopen 8 jaar heb gedaan vind ik niet meer vol te houden. Lokale politiek blijft mijn belangstelling houden, maar die belangstelling geldt eigenlijk alleen nog maar de bestuurscultuur die onze lokale bestuurders in stand houden.

Daarover zeggen ze zelf de prachtigste dingen. We willen transparant zijn, we willen de burger betrekken bij de besluitvorming, maar in de praktijk is daar de afgelopen 8 jaar nauwelijks iets van terecht gekomen en ik verwacht ook niet, dat daar de komende 4 jaar iets van terecht zal komen. Veel geblaat, weinig wol, zullen we maar zeggen.

Ik zie de gemeenteraad als een waardevol en benijdenswaardig instituut.

Alleen als degenen die dat instituut inhoud moeten geven er (in mijn ogen) met de pet naar gooien, dan voel ik me gerechtigd daar iets over te zeggen. Per slot van rekening ben ik een Sudeten-Amsterdammer. Dat wil zeggen een Amsterdammer, die niet in Amsterdam woont maar elders. In mijn geval heb ik het grootste deel van mijn leven doorgebracht in Enkhuizen.

En Amsterdammers hebben de vervelende eigenschap dat ze van mening zijn dat ze zich overal mee mogen bemoeien en dat ze ook alleen maar respect hoeven te hebben voor  autoriteiten die dat respect verdienen. Dat zijn er niet veel, maar de recent overleden burgemeester  Eberhard van der Laan was er wel één van.

De subtitel van mijn blog is niet voor niets bemoeienissen van een buitenstaander. Buitenstaander ben ik niet alleen omdat ik geen “echte” Enkhuizer ben (wat trouwens ook geldt voor college en meerderheid van de raad), maar ook omdat ik geen enkele ambitie heb om binnen de politiek te willen functioneren.

Politiek zie ik in de eerste plaats als een noodzakelijk kwaad, dat we (om ongelukken te voorkomen) scherp in de gaten dienen te houden.

Dus, overdreven respect voor de regenten die zich boven ons verheven hebben, is me (als Amsterdammer) niet met de paplepel ingegeven. Dit in tegenstelling tot de “echte”  Enkhuizer. Die viert elk jaar uitbundig een opstand tegen het wettige gezag in 1572, maar dat is volgens mij ook tevens de laatste geweest.

Die bestuurscultuur dus, die tot volle bloeit komt in het Dromdossier. Dat dossier betreft een gift van de maatschappelijke elite aan de burgers van Enkhuizen en zo als dat gaat met giften, heeft de gever (na zijn goede daad) er verder geen omkijken meer naar.

Het onderhoud van de gift is voor degenen die de gift in ontvangst hebben mogen nemen. In dit geval, de burgers van Enkhuizen.

Ik heb begrepen dat de initiatiefnemers voor deze gift (op 1 na) inmiddels allemaal zijn vertrokken en dat de erfenis die ze hebben nagelaten afgewikkeld wordt door anderen.  Zoals bijvoorbeeld wethouder Luyckx, die in december met een afsluitend raadsvoorstel zal komen, waarmee alle nog openstaande vragen zullen worden beantwoord.

Naast de voordelen van deze gift, kent zij (in financieel opzicht) wat nadelen. Het enige waar ik op heb aangedrongen is daar eerlijk over te zijn. Maar dat schijnt, voor zowel het college als de raad, te veel gevraagd te zijn.

En om te verhullen, dat de kosten hoger waren dan men bereid is te erkennen worden de meest absurde zaken tot (niet controleerbare) feiten gebombardeerd.

Om te bewijzen dat zij mijn WOB verzoek wel correct heeft uitgevoerd heeft  de gemeente inmiddels “bewezen”, dat zij procedures (die deel uitmaken van een normale  bedrijfsvoering) in dit bijzondere geval  niet heeft toegepast. De rechter vindt dat “niet ongeloofwaardig”. Ik ben en blijf een andere mening toegedaan.

schaapherders

Gemeenteraden van StedeBroec, Enkhuizen en Drechterland bijeen.

Het is aan de toezichthouder (de gemeenteraad) om aan dit soort bedenkelijke  praktijken (het niet toepassen van procedures die onderdeel zijn van een normale bedrijfsvoering) een einde te maken. Veel animo heb ik daarvoor nog niet mogen ontdekken, maar dat is volgens mij ook een niet onbelangrijk onderdeel van de Enkhuizer bestuurscultuur.

Kortom, in de “scenario’s uitbreiding parkeercapaciteit Enkhuizen”, (aanstaande dinsdag op de agenda) ga ik me niet meer verdiepen.

Alleen de Enkhuizer bestuurscultuur in al zijn facetten heeft nog mijn aandacht. En de ontwikkelingen rond het REZ natuurlijk. Dat heb ik nu al meer dan 8 jaar gevolgd en ik denk dat ik op basis van die ervaring daar best nog wat zinnigs over kan opmerken.

Dus ook dat blijf ik nog aandachtig volgen en hinderlijke vragen over stellen aan onze  herders en schapen die tezamen ons lokale bestuur vormen.

oktober 16, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Recreatieoord | 6 reacties

Aantoonbaar resultaat.

rezDe Enkhuizer Krant vraagt zich vrijdag (in de rubriek “Het woord staat vast”) af wat het probleem is inzake het strandpaviljoen waarover de gemeente wikt en weegt. Dat heb ik in mijn vorige bericht proberen uit te leggen.

Toen ik 8 jaar geleden met mijn blog begon, kocht de gemeente voor meer dan een half miljoen een huurovereenkomst met een tennisbaanexploitant af, zogenaamd omdat zij dan een betere indeling van het recreatieoord kon bewerkstelligen.

Lees, meer grond kon verkopen aan de toekomstige exploitant van vakantiewoningen die op het REZ zouden worden gerealiseerd.

Na vier jaar navelstaren werd op aandringen van de raad haast gemaakt met het plan voor een vakantiedorpje en zie daar, drie jaar later was men er (met de nodige kunstgrepen) in geslaagd een ontwikkelaar te strikken, die in februari van dit jaar zijn plannen presenteerde.

Volgens die plannen worden strandpaviljoen en camping naar de noordkant van het REZ verplaatst. (zie kaartje). Over die plannen zijn tenminste 2 bewonersbijeenkomsten gehouden en ook de pers heeft er ruime aandacht aan besteed.

Vervolgens heeft een door het college benoemde commissie (waarvan ik de samenstelling niet weet) advies uitgebracht over het plan en geconcludeerd dat dit plan binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders bleef.

Daarmee was voor het college de weg vrij om met de nieuw opgerichte ontwikkelingsmaatschappij (Orez) een overeenkomst aan te gaan. Uit betrouwbare bron meen ik te weten dat dit inderdaad is gebeurd en oud-wethouder Kok een dergelijke overeenkomst heeft getekend. Ik ken de inhoud niet en misschien valt het mee, maar ik houd rekening met het ergste. Namelijk dat als gevolg van die handtekening de gemeente niet meer terug kan zonder vergoeding van de door Orez gemaakte kosten.

Tot dusver had het college altijd volgehouden dat de plannenmakerij geen (betalings)verplichting voor de gemeente zou opleveren, maar na de door Kok gezette handtekening ben ik daar niet meer zo zeker van. Ook al omdat Baas in de krant heeft verklaard dat afblazen van het project geld zal gaan kosten.

Dus dat de gemeente “wikt en weegt” is opmerkelijk. Ze had op basis van de bestaande plannen en haar overeenkomst met Orez, moeten zeggen. “Het spijt ons, maar zoals U weet hebben we andere plannen en dat maakt het onmogelijk om Uw verzoek in te willigen”.

Dat men dat niet gedaan heeft (maar wikt en weegt), wijst er op dat de gemeente er ook nog niet zeker van is, dat ze de eigen plannen die ze (in samenspraak met Orez) vorm heeft gegeven gerealiseerd kunnen worden.

Op basis van wat er bekend is, zie ik twee problemen.  Ten eerste ongeoorloofde overheidssteun. Anders dan aanvankelijk de bedoeling was, wordt de grond niet 30 jaar lang vrij van erfpacht verhuurd, maar wordt zij verkocht. Tegen welke prijs is niet bekend. Als die door (alweer onbekende deskundigen) als te laag wordt ingeschat dan is er sprake van ongeoorloofde overheidssteun.

Een tweede probleem betreft de toegankelijkheid van het ZZM. Men wil een nieuwe hoofdingang realiseren op het REZ en een bijbehorend parkeerterrein.

Het bestaande en inmiddels goedgekeurde ontwerp voor een vakantiedorp maakt dat onmogelijk. Er moet echter ook nog een bestemmingsplan worden aangenomen. Pas als dat is aangenomen kan je er bezwaar tegen aantekenen. En zelfs al wordt dat bezwaar afgewezen, je bent al gauw een jaar of vier aan het procederen.

Verstandiger is dus om te kijken of je (met behulp van een nieuw ontwerp voor het dorp) tegemoet kunt komen aan de wensen van het ZZM.

Samengevat, het plan van de strandpaviljoeneigenaar heeft alleen kans van slagen als de plannen die de gemeente de afgelopen 8 jaar heeft laten ontwikkelen (en waar men al gauw een miljoen euro aan heeft uitgegeven) niet doorgaan.

Het feit, dat de gemeente nog steeds wikt en weegt en het plan van de strandpaviljoeneigenaar niet resoluut van tafel heeft geveegd, rechtvaardigt het vermoeden, dat de ook de gemeente  er niet zeker van is, dat het plan (dat ze in samenspraak met Orez heeft ontwikkeld), kan worden uitgevoerd.

En dat zou natuurlijk het echte nieuws zijn. Dat je ruim een miljoen hebt geïnvesteerd in een project, zonder dat dit enig aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd.

oktober 13, 2017 Posted by | Klungelen, Recreatieoord | 1 reactie