Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Overlopers?

Stella 2Stella Quasten is een warm voorstander van Facebook en ik begrijp ook wel waarom.

Tegenwoordig vind je naast elk (op het internet verschijnend) artikel wel een deel knop, waarmee je met een simpele muisklik een bericht kunt delen op Facebook.

En dat is Stella’s favoriete werkwijze. Ergens wat gelezen, gauw delen, zodat je volgers denken dat je vreselijk actief bent en overal over nadenkt.

Het probleem van al dat “gedeel” van de meningen van anderen is natuurlijk, dat als je moet nadenken over wat nu eigenlijk je eigen mening is, je nog wel eens de plank wil misslaan.

Zoals gisteren bijvoorbeeld wanneer  Stella haar mening geeft over de kandidatenlijst van Nieuw Enkhuizen.

De nummers 2 en 3 benoemt zij als politieke overlopers. Inderdaad Jan Raven en Cor Westerveld zijn in het verleden actief geweest voor andere politieke stromingen, maar rechtvaardigt dat de kwalificatie “overloper”. Geen van beiden heeft gedaan wat Stella Quasten ooit zelf heeft gedaan.

Je eerst door een partij kandidaat laten stellen, maar  zodra je namens die partij in de raad gekozen bent, die partij (met behoudt van zetel) verlaten (omdat je dat in financieel opzicht beter uitkomt) en op eigen kracht verder gaan.

Bij nader inzien vond Stella de kwalificatie “overlopers” kennelijk toch niet helemaal verstandig en heeft ze hem dus vervangen door neutraler commentaar. Of dat iets te maken heeft met een steeds sterker wordend gerucht, dat Stella zelf bezig is met “overlopen” door een plaats te ambiëren op de Enkhuizen Vooruit kieslijst weet ik niet. Als gezegd het is maar een gerucht, maar het zou wat mij betreft niet helemaal “out of character” zijn.  Ze heeft dat kunstje namelijk al eerder geflikt.

Enfin, de eerste tien namen voor Nieuw Enkhuizen zijn bekend, de gehele lijst moet voor 5 februari ingeleverd worden. Er komen zeker nog 4 namen, waaronder de mijne, bij. Dat neemt niet weg dat ik nieuwsgierig ben naar de kandidatenlijst van Enkhuizen Vooruit en of Stella daar daadwerkelijk op zal staan.

Advertenties

januari 23, 2018 Posted by | Klein Leed | 2 reacties

Verantwoording afleggen.

REZ vogelvlucht_vesting_0Gisteren ging het over de moeizame verhoudingen tussen gemeente en ZZM.

Vandaag over de moeizame verhoudingen tussen de gemeente en de ontwikkelaar, Orez BV.

De laatste presenteerde in februari vorig jaar haar plannen voor het REZ.

Men was binnen de gestelde kaders gebleven, zodat de selectiecommissie weinig anders kon dan haar goedkeuring verlenen.

Daarop tekent het wethouder Kok een overeenkomst met Orez BV. De draagwijdte er van is niet helemaal duidelijk. Vervolgens wordt er geen waarneembare activiteit ontplooid.

In december wordt er een raadsbrief rondgestuurd waarin wordt vermeld dat een gronddepot in de Schepenwijk verplaatst gaat worden naar de plek waar de nieuwe camping zal worden gerealiseerd.

Met een beetje geluk is de nieuw aangebrachte grond aan het eind van 2018 voldoende ingeklonken, zodat er een begin kan worden gemaakt met de aanleg van de nieuwe camping, inclusief passanten camping.

Pas als de camping is verhuisd kan er met het echte werk worden begonnen. Werk dat volgens de website van de gemeente in 2021 zal zijn afgerond. Dat gaat natuurlijk niet lukken. In 2,5 jaar een project van 160 vakantiewoningen uit de grond stampen. Zeker als we rekening houden met het nog te verrichten grondwerk.

Maar er is meer. Via de krant laat de exploitant van het strandpaviljoen weten ook tijdens de winter open te willen zijn en in het aldaar aanwezige haventje te willen investeren. Kennelijk is hij er niet van op de hoogte dat zijn strandpaviljoen en haventje uiterlijk in 2019 moeten zijn verhuisd om plaats te maken voor vakantiehuisjes.

In zijn nieuwsbrief van juni 2017 laat wethouder Struijlaart nog weten dat alles op rolletjes loopt en schetst hij de nog te verrichten werkzaamheden.

– Overleg met de provincie. De planvorming wordt voorgelegd aan de ARO commissie. Deze commissie toetst de ruimtelijke kwaliteit en adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten (GS).

– Opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De eerste voorbereidingen worden momenteel getroffen. Het vaststellen van het bestemmingsplan gebeurt uiteindelijk door de gemeenteraad.

– Uitvoeren van vervolgonderzoeken. Het gaat bijvoorbeeld om een risicoanalyse. De gemeente moet in kaart brengen welke risico´s er zijn in deze fase van het project. Ook wordt er bodemonderzoek gedaan. Zo wordt duidelijk in hoeverre de grond geschikt is of dat er eventueel gesaneerd moet worden.

– Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en OREZ BV

Volgens Baas – tijdens zijn nieuwjaarsrede – heeft de provincie het plan inmiddels goedgekeurd.

In de raadsbrief van 19 december lees ik echter “In nauw overleg met de provincie is binnen de contouren van het ‘Vestingmodel’ gewerkt aan het subtieler maken van het plan. Binnenkort vindt hierover met de provincie een afrondend gesprek op bestuurlijk niveau plaats. DIT plan vormt de uiteindelijke basis voor HET plan.” (Hoofdletters door mij aangebracht)

Het afrondende gesprek moet derhalve tussen Kerst en Nieuwjaar hebben plaatsgevonden wil de bewering van Baas (tijdens zijn nieuwjaarsrede) juist zijn.

Maar hoe dan ook, tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Orez BV is het kennelijk nog niet gekomen en ik vraag me serieus af of het ooit zover zal komen. DIT (door de provincie goedgekeurde) plan is immers de basis voor HET (door Orez uit te voeren) plan en ik weet niet of Orez BV wel zin heeft in het door de provincie aangepaste plan. Zonder dat duidelijk is, wanneer het bestemmingsplan definitief geworden is.

Een en ander doet me sterk denken aan de gang van zaken met ontwikkelaar de Nijs. Terwijl de gemeente strak en stijf volhield dat een gefaseerde realisatie van het SMC nog tot de mogelijkheden behoorde, had de Nijs allang de stekker uit het project getrokken en werd dat pas maanden later tegenover de raad erkend.

Volgens de raadsbrief van 19 december 2017 is men ook nu bezig met een drietal  project afwijkingsbesluiten die (ook nu weer) een gefaseerde uitvoering mogelijk moeten maken. Ik vraag me af of die besluiten nog voor de verkiezingen openbaar worden gemaakt.

Verkiezingen zijn er niet alleen maar om wenslijstjes voor de toekomst te formuleren, maar ook om verantwoording af te leggen over hetgeen er in de afgelopen 4 jaar tot stand is gebracht.

Voor zover het de ontwikkeling van het REZ betreft is dat wat mij betreft praktisch niets. Zeker vergeleken met buurgemeente Stede Broec waar binnen twee jaar de voormalige camping is getransformeerd in een heus resort.

januari 18, 2018 Posted by | Recreatieoord, Struijlaart | 4 reacties

Parkeren op het REZ

Parkeren ZZMHet was me even ontgaan, maar de SP heeft op 8 januari vragen gesteld over het verzoek van het ZZM om op het REZ ruimte te reserveren voor parkeermogelijkheden aldaar.

Men had gehoord dat wethouder Struijlaart niet onwelwillend stond tegenover dat verzoek en vroeg om bevestiging van hetgeen men gehoord had.

De derde vraag is het meest interessant en luidt:

“Aanbesteding en gunning hebben inmiddels plaatsgevonden. Indien er toch geparkeerd gaat worden op het REZ door het ZZM is de vraag:

welke risico’s loopt de gemeente Enkhuizen dan vanwege het feit dat er op dit punt zal worden afgeweken van het aanbestedingsplan en raadsbesluit (geen parkeerterrein voor ZZM op het REZ)? En indien dit niet bekend is bent u voornemens dit te laten onderzoeken?”

Volgens mij heeft het ZZM bij meerdere gelegenheden verklaard, dat als er met haar wensen geen rekening wordt gehouden zij bezwaar zal aantekenen tegen het (nog aan te nemen) bestemmingsplan. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. Geen idee of dat bezwaar uiteindelijk door een rechter gegrond verklaard zal gaan worden, maar de schermutselingen daarover nemen al snel 5 jaar in beslag.

Persoonlijk denk ik, dat als het neerkomt op een belangenafweging tussen de wensen van een museum van internationale naam en faam en de wens van de gemeente om de bouw van een aantal tweede woningen te faciliteren, uiteindelijk de belangen van het museum zwaarder zullen wegen dan die van de gemeente en de toekomstige eigenaren van die woningen.

Het risico dat de gemeente derhalve loopt is, dat zij door strak en stijf vol te houden dat er op het REZ geen parkeerruimte gereserveerd mag worden voor het ZZM, ze zal eindigen met een procedure die zich jaren zal voortslepen, met bovendien een  redelijke kans dat ze hem gaat verliezen en er verder niets tot stand komt. Iets waar burgemeester Baas in zijn nieuwjaarstoespraak al voor waarschuwde.

Het ZZM heeft verklaard geen tegenstander te zijn van de realisatie van een vakantiedorp, maar wenst aanpassingen in het bestaande ontwerp. Dit is niet iets wat je op voorhand onmogelijk kunt noemen, maar waarschijnlijk brengt de ontwikkelaar daarvoor extra kosten in rekening. Ze had immers gedaan wat haar was gevraagd en was binnen de door de gemeente gestelde kaders gebleven. Haar was niet gevraagd rekening te houden met de parkeerwensen van het ZZM.

Daarmee zijn de risico’s voor de gemeente in kaart gebracht. Zet men het bestaande ontwerp door, dan belandt de gemeente in een procedure met het ZZM en loopt ze het risico dat de ontwikkelaar wegloopt en een vergoeding eist voor de werkzaamheden die ze heeft verricht.

Probeert men het ingediende plan aan te passen aan de wensen van het ZZM, dat piept waarschijnlijk de ontwikkelaar ook over het werk dat hij voor niets gedaan heeft en eist hij daarvoor een vergoeding.

We mogen aannemen dat Struijlaart de gevolgen van een en ander inmiddels heeft onderzocht, maar ik betwijfel of hij ze (voor de verkiezingen) openbaar zal maken.

Omdat het de aandacht vestigt op iets dat maar beter verborgen kan blijven. Namelijk dat het Enkhuizer college opnieuw heeft geblunderd, zonder dat de Enkhuizer raad dat was opgevallen.

Voor de goede orde, het besluit (met algemene stemmen) om geen ruimte reserveren werd genomen op 1 juli 2014 en was een van de eerste besluiten van de nu nog zittende raad.

januari 17, 2018 Posted by | Parkeren, Recreatieoord | 1 reactie

Sinterklazen

sinterklazen

Het verkiezingsseizoen is geopende en dan kunnen partijen (ook de mijne) het weer niet nalaten om van alles en nog wat  in het vooruitzicht te stellen zonder dat er ook maar enige kans van slagen is.

Ik pleit er voor om de kiezer nu eindelijk eens serieus te nemen en geen dingen voor te stellen of te beloven waarvan je nu al kunt zeggen dat ze niet te realiseren zijn.

Investeringen bepleiten zonder aan te geven waar je de middelen vandaan haalt is wat mij betreft niet meer van deze tijd. Sommige vraagstukken eisen een wat omvangrijker introductie dan wat er op Facebook of Twitter gebruikelijk is.

Facebook en Twitter zijn prima media om een idee of opvatting te verspreiden, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee het idee realiseerbaar is of dat de opvatting juist is.

En denken we werkelijk, dat al dat “liken” en “delen” de oplossing van een probleem dichter bij brengt? Of zou je daar toch iets langer over moeten nadenken?

Wat mij betreft meer aandacht voor het oude politieke handwerk en waarvoor je de deur uit moet om met andere levende wezens van gedachten te wisselen. De armoede van de afgelopen 4 jaar bestond er wat mij betreft uit, dat geen enkele politiek partij de moeite nam om mensen bijeen te brengen om ergens over te discussiëren.

Dat is wat mij betreft de enige belofte die ik voor de toekomst wil doen. Bijeenkomsten beleggen waarin dingen worden uitgelegd zodat we met elkaar verantwoorde besluiten kunnen nemen.

januari 16, 2018 Posted by | Bestuurscultuur | 1 reactie

Er bij horen.

soap boxTussen kerst en nieuwjaar heb ik een gezellig kopje koffie gedronken met een oud-raadslid. Ik vertelde hem eigenlijk geen zin meer te hebben in mijn schrijverij over de lokale politiek. Hij adviseerde om lid te worden van een politieke partij, zodat ik niet alleen maar zaken (die verkeerd dreigen te gaan) hoefde te signaleren, maar ook kon proberen iets positiefs te realiseren.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Wat mij betreft onderscheiden de meeste partijen zich nauwelijks van elkaar en zijn ze één pot nat.

Alleen toen het bericht kwam dat Michel de Jong zijn partij Nieuw Enkhuizen had verlaten vroeg ik me af of die club (inmiddels zonder enige vertegenwoordiging in de raad) in staat zou zijn om met haar verleden te breken en zichzelf opnieuw uit te vinden. De wil daartoe bleek aanwezig.

Er was inmiddels een dynamische en daadkrachtige voorzitter gevonden en een uiterst capabele lijsttrekker en dat is in ieder geval een goed begin. Mijn bezwaren tegen de politiek (die ik in de afgelopen jaren naar voren heb gebracht) golden de geringe burgerparticipatie en de opvatting van gemeenteraadsleden dat toezicht houden op het doen en laten van het college en de ambtenaren eigenlijk overbodig was.

Wat burgerparticipatie betreft, ik schat dat minder dan een 0,5%  van de bevolking zich betrokken voelt bij de politiek. Dat is een beangstigend laag percentage. Kennelijk beseffen we niet hoe gelukkig we zijn dat we in een democratisch land leven.

Maar om burgers deel te laten nemen aan het democratisch proces zal je als politieke beweging ook wat moeten doen. Ik kan me eigenlijk geen politieke manifestatie herinneren die door welke politieke partij dan ook, behoudens de SP, tijdens de afgelopen 4 jaar is georganiseerd.

Enkhuizen kent drie grote projecten waar je vraagtekens bij kunt zetten. SMC, de Drommedaris en het REZ. Projecten van enorm belang voor de bevolking, maar waarover de bevolking door politieke partijen geen enkele keer is geraadpleegd.

Ik heb de afgelopen 8 jaar (als gewoon burger) geprobeerd om (via mijn blog) de aandacht te vestigen op zorgwekkende ontwikkelingen voor wat betreft die projecten. Ik heb daarbij niet echt de indruk gekregen dat “de politiek” me erg serieus nam. Burgerparticipatie is kennelijk alleen maar gewenst als het zich beperkt tot het toejuichen van lokale politici.

Ik ben benieuwd of die houding verandert nu ik officieel ben toegetreden tot de rangen van de politici. Weliswaar als achtergrondpoliticus, maar toch, ik ben sinds januari 2018 iets wat ik daarvoor niet was. Een lokaal politicus.

Mijn ambitie is niet om raadslid te worden. Liever organiseer ik (namens Nieuw Enkhuizen) bijeenkomsten voor gewone kiezers, waarin we uitleggen waar raadsleden zich mee bezig houden en in hoeverre we ze daarbij kunnen helpen.

Gaat Nieuw Enkhuizen dat lukken? Ik hoop het, maar eerst zijn er verkiezingen en moeten we nog even twee maanden oorlog voeren.

Het hoort er bij en is eigenlijk ook wel leuk.

januari 13, 2018 Posted by | Belevenissen, Nieuw Enkhuizen | 6 reacties

Spookbeelden

Parkeren ZZM’Enkhuizerzand straks één groot asfaltterrein’ kopt de Enkhuizer krant vandaag. Het is een bewering van de vereniging Tot Behoud Van Het Enkhuizerzand (in oprichting). Aangezien veel mensen alleen de kop van een artikel onthouden, is de vereniging (die al sinds 2013 in oprichting is) er dank zij de Enkhuizer krant in geslaagd een spookbeeld op te roepen dat niet eenvoudig zal zijn weg te nemen.

Op bijgaande schets staat de ruimte die het ZZM graag voor zichzelf gereserveerd zag als parkeerterrein. Dat is bij lange na niet het gehele REZ en er is evenmin sprake van asfalt,

De vereniging heeft een website die de bedoeling had de bewoners van Enkhuizen inzicht te verschaffen in de besluitvorming rond het REZ. Volgens die website is er sinds 2014 helemaal niets gebeurd voor wat betreft de besluitvorming rond het REZ. Vanaf die datum is er namelijk geen enkel (inzicht verschaffend) bericht geplaatst.

De vereniging heeft ook een Facebookpagina en is kennelijk op dat moment nog een comité, dat volgens haar openingsbericht tot doel heeft het Enkhuizer strand toegankelijk te maken voor de Enkhuizers. (Nooit geweten dat het strand op dat moment niet toegankelijk was).

Het openingsbericht dateert van 9 september 2014. Een daarop volgend bericht  (12 september 2014) bevat 25 door Netty Reder genomen foto’s van het recreatieoord. Het laatste bericht op deze pagina dateert van 13 september en ging over de kosten van het maaien van gras. Kortom na 4 dagen hield men het alweer voor gezien. Over doorzetten gesproken.

We mogen er dus van uitgaan, dat er sinds september 2014 volgens het comité/vereniging in oprichting niets meer te melden viel over de besluitvorming rond het REZ. Pas in februari 2016 ontwaakt men weer en wordt het kennelijk tijd voor een nieuw krantenbericht. Via de Enkhuizer Krant laat de vereniging weten tegen de komst van een vakantiedorpje te zijn en voor het behoud van de camping.

Ik schrijf daarover het  bericht “Dichttimmeren”

Nu, weer bijna 2 jaar later, zijn de bezwaren tegen het vakantiedorpje kennelijk vervallen en is het ZZM de boosdoener geworden en wordt de Enkhuizer krant opnieuw opgezocht om dat wereldkundig te kunnen maken.

Ik wordt daar verschrikkelijk moe van. Ik begrijp dat het comité/vereniging met enige regelmaat in de publiciteit wenst te komen en het bijhouden van een website of Facebookpagina  allemaal te veel werk vindt en daarom een beroep doet op de krant om haar laatste oprispingen naar buiten te brengen, maar daarbij worden allerhande zaken door elkaar gehaald.

Het echte grote nieuws rond het REZ dateert al van februari vorig jaar en is noch door het comité, noch door de krant opgepikt.

Het  aanvankelijke uitgangspunt van de gemeente was om de grond 30 jaar lang vrij van erfpacht uit te geven. Sinds februari is duidelijk dat de voor het vakantiedorp benodigde grond zal worden verkocht, al weet niemand tegen welke prijs.

Het enige wat we weten is dat men een adviesbureau heeft ingehuurd om te bevestigen dat de afgesproken prijs overeenkomstig de marktwaarde is.

Nu denkt U misschien, wat kan mij het schelen tegen welke prijs die grond wordt verkocht. Welnu, dan kunt U tevreden zijn over de huidige raad, want die kan het namelijk ook niks schelen.

januari 11, 2018 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Recreatieoord | 6 reacties

Spontaan

Zo’n twee 2 maanden geleden ontnam burgemeester Baas (op persoonlijke titel) een gekozen volksvertegenwoordiger één van haar belangrijkste rechten. Het stemrecht, zoals hij ook op persoonlijke titel haar van haar stemplicht onthief. Op één uitzondering na protesteerde niemand.

Wat ik daarover schreef kun U lezen in “Mierenneuken”.

Gisteren was hetzelfde raadslid, ook op persoonlijke titel, uitverkoren om als het langst zittende raadslid een afscheidsrede te houden tijdens de bijzondere raadsvergadering in de Drom.

Dat vind ik dan weer enorm geestig. Twee maanden eerder zetten ze je voor paal vanwege vermeende belangenverstrengeling en vervolgens mag je jezelf overtreffen in het geven van complimenten aan degene die je voor paal zette.

Het heeft toch masochistische trekjes zo’n raadslidmaatschap.

Van dat langst zittende ben ik trouwens niet zo zeker. Dat is volgens mij Hans Langbroek, maar die had mogelijk geen zin, of werd als een te groot risico beschouwd.

Hoe dan ook, er is een einde gekomen aan het Baas tijdperk, dat zich nog het best laat kenmerken door weer een ander een jaren 60 liedje. “Puppets on a string”. Let ook even op het spontane gedrag van de figuranten in de clip.  Ook heel toepasselijk.

januari 10, 2018 Posted by | Fratsen | 4 reacties

Passend afscheidslied

baas

Vanavond ambteloos burger

Volgens vertrekkend burgemeester Baas bestaat er dus een “gevaarlijke” lobby voor het Zuiderzeemuseum die er voor pleit dat aan het museum grond ter beschikking wordt gesteld  om daar parkeerruimte te realiseren en tevens een nieuwe toegang tot het museum te creëren.

Uiteraard reageert het museum daarop in de Enkhuizer krant van gisteren. Men concludeert dat Baas een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Het wat en waarom wordt overigens uitgelegd onder het kopje parkeren, varen, feiten  op de website van het ZZM. In het kort komt het er op neer dat de hedendaagse bezoeker een andere is dan die van 30 jaar terug en dat men daar de bedrijfsvoering op wil aanpassen. Lijkt me niet onverstandig van de museumdirectie, maar Baas, ongetwijfeld verblind door zijn succes bij het SED, denkt het beleid van de museumdirectie te kunnen verbeteren en weigerde tot dusver elke vorm van medewerking.

Klein beetje arrogant vind ik zelf. In plaats van naar een compromis te zoeken gaat hij voor een partijtje armpje drukken met het ZZM. Dat mag hij (als burgemeester) natuurlijk zelf bepalen, maar ik denk niet dat hij dat partijtje gaat winnen.

Waar het uiteindelijk op neer zal komen is een afweging van belangen van een internationaal gerenommeerd museum en de belangen van een college dat na 8 jaar wikken en wegen er in is geslaagd een project voor de bouw van tweede huisjes van de grond te tillen, zonder daarbij rekening te houden met de belangen van dat museum.

Te gek voor woorden natuurlijk, maar ik denk te weten waar de schoen wringt.

Het vorige college heeft er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de taak van de raad beperkt zou blijven tot het stellen van kaders waar binnen de projectontwikkelaar zijn werk moest doen. Dat, zo zal men gedacht hebben, bespaarde een hoop gezeur.

Bleef de ontwikkelaar binnen de gestelde kaders (te beoordelen door een door het college benoemde commissie waarvan ik de samenstelling niet heb kunnen achterhalen) dan zou het college (zonder verdere ruggespraak met de raad) bindende overeenkomsten kunnen aangaan met de ontwikkelaar.

Inmiddels heeft de beoordelingscommissie besloten dat de ontwikkelaar binnen de gestelde kaders is gebleven en heeft het college daarop besloten om met OREZ BV in zee te gaan. Wat op dit moment de precieze stand van zaken is weet ik niet, maar het is ook niet mijn taak om dat te weten.

Dat is de taak van de gemeenteraad, maar die heeft zich inmiddels buitenspel laten zetten. Ze komt pas weer aan het woord als er ingestemd moet worden met de wijziging van het bestemmingsplan. Tot dat moment tast men min of meer in het duister over de voortgang der dingen.

Mijn vermoeden is, dat het college inmiddels tot het besef is gekomen dat men bij het stellen van de kaders heeft nagelaten rekening te houden met de wensen en belangen van het ZZM, waardoor de ontwikkelaar er (bij het uitwerken van zijn plannen) ook geen rekening mee heeft gehouden.

Doorgaan op de ingeslagen weg resulteert ongetwijfeld in een procedure met het ZZM die makkelijk 5 jaar kan voortduren en waarschijnlijk de doodsteek van het project zal zijn.

Afwijken van de gestelde kaders betekent waarschijnlijk dat de gehele tender-procedure opnieuw moet worden overgedaan. Wordt daarin de bestaande ontwikkelaar niet de winnaar dan is de kans groot dat die gecompenseerd wil worden voor reeds verrichtte werkzaamheden.

Dat alles had voorkomen kunnen worden als men bij het stellen van de kaders ook rekening had gehouden met de wensen van het ZZM. Maar omdat de gemeente dat heeft nagelaten ligt er nu een plan dat er weliswaar prima uitziet, maar dat de toekomstige bedrijfsvoering van het ZZM onnodig bemoeilijkt. Zodat het ZZM niet anders kan dan bezwaar maken tegen het voorliggende plan.

De zoveelste flater in dit dossier. Maar omdat de gemeente (in haar eigen ogen) altijd alles goed doet, moet er een schuldige gezocht worden die verantwoordelijk kan worden gesteld voor het mislukken van het zoveelste plan.

En dus voert Baas tot dusver onbekende, maar “gevaarlijke” lobbyisten ten tonele. Hij noemt geen namen, dus weten we niet wie hij bedoelt.

Hij deed zijn oproep rechtstreeks aan de inwoners van Enkhuizen, maar ik vrees dat die niet zo makkelijk te mobiliseren zijn. Enfin, na vandaag is hij ambteloos burger wat dus gevierd kan worden met een passend afscheidslied.

januari 9, 2018 Posted by | Bovenbaas, Klungelen, Recreatieoord | 6 reacties

Plichtsverzuim

column0019Bovenstaande column schreef ik anderhalf jaar geleden op verzoek van het NHD en werd op 11 juni 2016 in de Enkhuizer Krant geplaatst. Ik ben sindsdien nooit meer gevraagd, maar sta nog steeds achter wat ik toen verwoordde.

Afgelopen zaterdag had ik een gesprek met de nieuwe voorzitter van de kiesvereniging “Nieuw Enkhuizen”. Daarin bleek, dat hetgeen ik in mijn Enkhuizer Krant column naar voren had gebracht ook sterk leefde bij de leden van de vereniging Nieuw Enkhuizen en dat dit ook de oorzaak was van de conflicten die waren ontstaan tussen de leden van die vereniging en haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Conflicten die er inmiddels toe geleid hebben, dat de opvattingen van Nieuw Enkhuizen vanaf 1 januari 2018 niet meer in de raad naar voren worden gebracht. Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen en kan aan deze situatie over niet al te lange tijd een einde worden gemaakt.

Omdat mijn opvattingen over de lokale democratie overeen lijken te stemmen met die van Nieuw Enkhuizen heb ik besloten om lid te worden van deze vereniging.

Voor wat betreft mijn verdere ambities. Gezien mijn leeftijd denk ik niet, dat ik er verstandig aan doe een raadslidmaatschap te ambiëren. Dat is een vier jaar durende verplichting die ik, gezien mijn leeftijd, beter niet op me kan nemen.

Lijstduwer lijkt me daarentegen wel een aantrekkelijke propositie.

In die functie kan ik, met andere lijstduwers zoals Joop Knukkel en Jan van Oostende, wellicht voorkomen dat in Enkhuizen (voor de zoveelste keer) de gekkekoeienziekte uitbreekt.

Verder blijf ik gewoon doorgaan met mijn blog waarin ik mijn persoonlijke opvattingen over lokale politieke vraagstukken naar voren breng. Het leek me goed om helderheid te verschaffen over hetgeen me sinds kort beweegt en welke positie ik inmiddels bekleed.

januari 8, 2018 Posted by | Nieuw Enkhuizen, Uncategorized | Plaats een reactie

Niet meer

France Gall is niet meer. Ter herinnering Sacre Charlemagne. Niet haar beste nummer, maar wel leuk. Over die verdomde (pardon, heilige) Karel de Grote met zijn dwaze idee de school uit te vinden.

Voorloper van Pink Floyd’s, Another brick in the wall

januari 7, 2018 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie