Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Drogredenen.

Raad

Drogredenen

Als de gemeenteraad van Enkhuizen ergens in uitblinkt dan is het wel in het verzinnen van drogredenen om niet te hoeven te betalen.

Zo verzon men er een om Hillen & Roosen niet te hoeven betalen voor de werkzaamheden die hij had uitgevoerd (verzwaring van het elektranetwerk in de Drommedaris).

Het volgende slachtoffer was Werksaam en de laatste in de rij is de eigen ambtelijke organisatie, SED.

Voor wat Werksaam en SED betreft zal men uiteindelijk wel bakzeil moeten halen. De aannemer ligt iets gecompliceerder. Die heeft weliswaar een weinig waarheidsgetrouwe offerte ingediend, maar in plaats van dat uit te zoeken (en het aandeel van het college daarin) koos men er voor het college de hand boven het hoofd te houden en werd alleen de aannemer gestraft voor zijn aandeel.

Vervolgens werd het vertrouwen in de wethouder opgezegd. Niet omdat hij de raad op tamelijk opzichtige wijze een rad voor ogen had proberen te draaien aangaande zijn overeenkomst met de aannemer, maar omdat hij had nagelaten de raad te informeren over de tamelijk desastreuze wijze waarop door de SED de organisatie van het sociale domein ter hand was genomen.

Primair is die organisatie van werkzaamheden de verantwoordelijkheid van de directie van het SED (de gemeente-secretarissen van de drie gemeenten) en gebeurt dat onder toezicht van het algemeen bestuur. (De burgemeesters van de drie aangesloten gemeenten).

In plaats van hen daarvoor ter verantwoording te roepen, besluit men in Enkhuizen de organisatie het noodzakelijk geachte bedrag te ontzeggen en het vertrouwen in een wethouder op te zeggen.

Iets wat ze in mijn ogen 8 maanden eerder hadden moeten doen, maar toen waren ze er nog van overtuigd dat Sinterklaas bestond.

Aanstaande dinsdag wordt ons ontvouwd hoe het verder moet. Volgens de VVD zou er een soort van zakencollege moeten komen en een meerderheid schijnt het daar mee eens te zijn. Ik niet dus.

Wat mij betreft is het aan de SP om een nieuwe wethouder voor te dragen. Alleen als ze daar niet toe in staat zijn, kan er gekeken worden naar andere mogelijkheden. De SP is nog steeds de grootste fractie in de raad van Enkhuizen en ik zie niet in waarom ze niet vertegenwoordigd zou moeten zijn in een college.

Nogal al wat VVD ministers faalden op het departement van Justitie en Veiligheid. Ik heb toen niemand horen roepen dat dit departement dan maar geleid moest worden door een partijloze zakenminister.

Enfin, aanstaande dinsdag weten we meer. Eén ding is zeker: hoewel ons steeds is verzekerd dat aan de onderhandelingen met de OREZ BV (Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand)  geen financiële gevolgen zouden kleven, laat burgemeester Baas ons via de krant weten, dat daar wel degelijk sprake van is, als het college niet bij het kruisje tekent.

Dat wordt alleen maar erger als het ZZM zich verzet tegen een bestemmingsplan waarin geen rekening is gehouden met haar belangen. Dus één ding is zeker, we gaan een paar interessante maanden tegemoet, vóórdat de kiezer zich mag uitspreken.

Advertenties

maart 20, 2017 Posted by | Recreatieoord, SED, Sinterklaaspolitiek, Zeperds, ZZM | Plaats een reactie

Iets te optimistisch.

knoopTijdens de nieuwjaarstoespraak riep burgemeester Baas nog vol trots dat de gemeente in geen enkele procedure was verwikkeld. We zijn nu net iets meer dan een maand verder en eerdaags staat de teller al weer op drie.

Om te beginnen was het niet helemaal waar dat de gemeente niet was betrokken in een rechtszaak. Er liep een procedure over een door de architect geëiste schadevergoeding van € 80.000,-.

Een voor de hand liggende procedure van H & R inzake de overeengekomen betaling van € 60.000.- is waarschijnlijk afgekocht door hem gewoon het gevraagde bedrag te betalen.

Mijn procedure over de wijze waarop gevolg is gegeven aan mijn WOB verzoek is inmiddels in gang gezet.

Een procedure om het college te dwingen een besluit te nemen over het ter beschikking stellen van grond voor het aanleggen van parkeervoorzieningen ten behoeve van het ZZM wordt mogelijk nog deze week aangespannen. Aangezien het college een besluit daarover keer op keer uitstelt.

Zoals zij het besluit over mijn WOB verzoek, inhoudende dat zij niet over de gevraagde documenten beschikt, ook maandenlang heeft uitgesteld. Je kunt de rechter pas om een oordeel vragen over een besluit, nadat de wederpartij je op de hoogte heeft gesteld van haar besluit.

Gelukkig hebben onze volksvertegenwoordigers  de afgelopen maand niet stil gezeten. Ze hebben geregeld dat ze een onkostenvergoeding voor zichzelf, waarvoor de noodzaak was komen te vervallen, toch zouden blijven ontvangen.

Ze hebben het oplaten van ballonnen binnen de gemeentegrenzen verboden. En ze hebben besloten een wettelijke verplichting tot betalen in het kader van de Participatiewet niet na te komen. Zoals ze eerder ook al geweigerd hadden een aannemer te betalen voor de werkzaamheden die hij had verricht.

We kunnen derhalve vaststellen dat het hun niet aan daadkracht heeft ontbroken.

Maar wat nu, als de rechter uiteindelijk oordeelt dat de belangen van het ZZM zwaarder wegen dan de belangen van de toekomstige exploitant van vakantiewoningen?  En dat derhalve de kaders (waarbinnen projectontwikkelaar OREZ zijn opdracht heeft vervuld) moeten worden aangepast, zodat recht gedaan wordt aan de belangen van het ZZM.

De wensen van het ZZM maken het inrichten van een vakantiepark niet onmogelijk. Het bestaande ontwerp dient alleen te worden aangepast. Maar die aanpassing heeft wellicht financiële gevolgen voor de ontwikkelaar en daarvoor zal een oplossing moeten worden gezocht.

Kortom, ik denk dat de nu voorziene planning, waarbij de (nu nog onbekende) selectie-commissie het college zal adviseren over de verdere voortgang iets te optimistisch is.

 

februari 15, 2017 Posted by | Recreatieoord, Zeperds, ZZM | Plaats een reactie

Genoeg gewaarschuwd.

kok-1

Opdracht van de raad?

Nadat de gemeenteraad en college waren geïnformeerd en de krant daar een uitgebreid verslag van had gedaan,  was het gisteravond tijd om de direct betrokkenen te informeren over de plannen met het recreatieoord Enkhuizerzand. De zogenaamde stakeholders.

Wat bleek? Op één uitzondering na bleek aan ieders belang gedacht. Jan Publiek, de reddingsbrigade, de zeilschool, de standplaatshouders op de camping, het zwembad en de jeu  de boules- en overige sportverenigingen.

Die ene uitzondering was het Zuiderzeemuseum, dat al geruime tijd vraagt om ruimte beschikbaar te stellen voor het scheppen van een parkeervoorziening. Met dat verzoek was geen rekening gehouden bij het formuleren van de kaders. Met als gevolg, dat die ruimte niet beschikbaar was in het ingediende plan.

Vandaar mijn vraag, die me al geruime tijd op de lippen brandt. Hoe groot schatten de ontwikkelaars de kans in, dat  zij hun plannen (in ongewijzigde vorm) kunnen uitvoeren, gegeven het feit, dat die plannen een ernstige belemmering vormen voor de toekomstige exploitatie van het ZZM?

De ontwikkelaars dachten 100%, omdat ze zich zorgvuldig hadden gehouden aan de door de gemeente gestelde kaders. Mijn eigen inschatting is 0%, omdat er bij het opstellen van die kaders geen enkele rekening is gehouden met de belangen van het ZZM.

Een fout van monumentale proporties. Te vergelijken met de overeenkomst die men met De Nijs sloot over een Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstaat om vervolgens akkoord te gaan met de bouw van een soortgelijk centrum in de Molenweg.

Met andere woorden, de gemeente heeft zichzelf in conflict gebracht met een museum van internationale naam en faam door geen rekening te houden met haar belangen.

Is dat verstandig? Ik denk van niet. Het ZZM heeft inmiddels al aangekondigd zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de plannen in de bestaande vorm.

Dat betekent dat op enig tijdstip een rechter zich zal buigen over de vraag, wiens belang zwaarder moet wegen. Het belang van een museum dat tot taak heeft de rijke historie van plaatsjes rond de voormalige Zuiderzee te conserveren en te presenteren.

Of het belang van een toekomstige exploitant van vakantiebungalows. Mijn geld is op het belang van het museum.

Voor de goede orde, het ZZM verzet zich niet tegen de realisatie van een vakantiepark, het verzet zich tegen het feit dat daarbij op geen enkele wijze rekening is gehouden met haar toekomstige exploitatiemogelijkheden. Die nalatigheid valt de ontwikkelaar niet aan te rekenen. Die heeft zich keurig aan de voorgeschreven kaders gehouden.

Die nalatigheid kan alleen het college worden aangerekend, die heeft namelijk verzuimd kaders te stellen die daarmee wel rekening hielden.

In de krant lees ik dat het zwarte Pieten spel al is begonnen. De wethouder verschuilt zich nu al achter wat hij “de opdracht van de raad” noemt.

Ik kan me niet herinneren dat de raad hem heeft opgedragen de ontwikkeling van het REZ in gang te zetten zonder daarbij rekening te houden met de belangen van het ZZM.

Bovendien verzint het college haar eigen opdrachten die ze ter goedkeuring aan de raad voorlegt. De raad bedenkt zelden of nooit opdrachten voor het college. Haar taak is om in te stemmen met de door het college geformuleerde opdrachten. Als die opdracht mankementen vertoont, dan zou het mooi zijn als de raad die zou ontdekken en zou corrigeren, maar ze wordt tegelijkertijd aangemoedigd het volste vertrouwen te hebben in het college en haar ambtelijke organisatie.

Dat vertrouwen is in tal van gevallen volslagen ongegrond gebleken, maar in dat opzicht is de raad tamelijk hardleers en strompelt men liever van het ene debacle naar het andere dan te twijfelen aan de competentie van het college.

Ik heb verder geen medelijden met college of raad, ik heb vaak genoeg gewaarschuwd.

februari 14, 2017 Posted by | Recreatieoord, Zeperds, ZZM | 6 reacties

Ten onrechte verworven.

IF

Een rioolonderzoek heeft alleen zin als je twijfelt over de vraag of je maatregelen wilt nemen om het drugsgebruik terug te dringen.

Die twijfel bleek alleen te bestaan bij de coalitiepartijen in Enkhuizen

In de regio was iedereen er van overtuigd dat het zinvol was om maatregelen te nemen die het drugs (en alcohol) gebruik zouden kunnen terugdringen.

Er is dan ook een kadernota in de maak onder de politieke verantwoording van SP wethouder Douw uit Hoorn. Deze kadernota omvat een plan van aanpak voor alle West-Friese gemeenten voor wat betreft het drugs en alcoholgebruik.

Dus wat is de toegevoegde waarde van het rioolonderzoek dat Enkhuizen (op aandringen van SP, NE, CDA en CU/SGP)  heeft laten uitvoeren? Precies, nul komma nul.

Je kunt er mee bewijzen dat er drugs worden gebruikt, maar dat wisten we al nadat er een aantal cocaïnehandelaren waren gearresteerd.

Enige voordeel is dat je tijdens de verkiezingstijd kunt roepen dat dankzij jouw tomeloze inzet de drugsbestrijding in Enkhuizen op een veel hoger plan is geraakt.

Dat is dan weliswaar bezijden de waarheid, maar elke kiezer die er toch in gelooft is meegenomen.

Politieke partijen doen dat allemaal, dus daar hoeven we ons verder niet druk over te maken, maar in dit geval zijn er toch twee zaken die de aandacht verdienen.

Ten eerste kost deze vorm van propaganda de belastingbetaler geld. De voorlopige schatting is € 10.000,- maar Baas heeft al laten doorschemeren dat het mogelijk meer zou zijn.

Dus misschien heeft een raadslid de helderheid van geest om even te vragen hoeveel de grap uiteindelijk gekost heeft, zodat we daar ook niet langer naar hoeven te gissen.

Ten tweede is dank zij het rioolonderzoek ook de naam van Enkhuizen te grabbel gegooid en kunnen we niet langer alleen maar uit volle borst zingen dat we de haringstad zijn. We staan inmiddels ook bekend als “speed city” aangezien de bewoners van Enkhuizen (volgens het rioolonderzoek) op maandag ongekende hoeveelheid speed tot zich plegen te nemen

Misschien omdat ze zichzelf weer op gang proberen te trekken na een uitputtend weekend, maar misschien valt er ook een andere oorzaak aan te wijzen.

Ik heb er op dit blog al op gewezen dat bij het gemaal in in de Iepenlaan op onregelmatige tijdstippen zogenaamde kolkenzuigers verschijnen om daar afvalwater van elders te lozen. Om die reden lijken me de volgende vragen relevant.

Is het college bekend met het feit dat er regelmatig afvalwater van elders wordt geloosd in de putten voor het gemaal in de Iepenlaan?

Wordt er een administratie bijgehouden van deze lozingen en staat daarin ook de herkomst van het afvalwater vermeld?

Kan het college verzekeren dat tijdens de monsterafname voor het rioolonderzoek dergelijke lozingen niet hebben plaatsgevonden?

Hopelijk valt uit de antwoorden af te leiden, dat we de toppositie (voor wat betreft speed gebruik) door middel van een bijzondere samenloop van omstandigheden ten onrechte hebben verworven.

.

februari 22, 2016 Posted by | Klungelen, Zeperds | Plaats een reactie

Harde eisen

enkhuizerzandIn het NHD van afgelopen zaterdag een uitgebreid verslag over de plannen die de gemeente met het recreatieoord Enkhuizerzand (REZ) heeft.

Ik heb het bericht uitgeknipt om te bewaren. Ik denk namelijk dat deze wijze van voorlichten (door de gemeente) ons in de toekomst nog het nodige vermaak zal opleveren.

Zo lees ik bijvoorbeeld, dat het een harde eis van de gemeente is dat de uiteindelijk uitverkoren ontwikkelaar een nieuwe camping voor sta-caravans gaat inrichten in het noordelijke deel van het REZ.

Om hem vervolgens zelf, dan wel door een andere te laten exploiteren.

Nobel streven, we zullen zien wat daar van terecht gaat komen.

Om te beginnen zijn de huidige gebruikers van de camping nog niet formeel geïnformeerd over de aanstaande verhuizing. Een deel van hen zal geen bezwaar maken, een ander deel wel, al was het maar omdat zij vrezen dat hun caravan een dergelijke verhuizing niet zal overleven.

Wat de rechten zijn van deze caravanhouders is onduidelijk. Bestaat er zoiets als zorgplicht ten opzichte  van mensen van wie sommigen al tientallen jaren een standplaats huren. Alleen al een procedure daarover zal maanden, zo niet jaren in beslag nemen.

Terwijl de gemeente zelf jaren laat verstrijken zonder met een oplossing te komen voor dit probleem verwacht zij dat een projectontwikkelaar binnen drie maanden een inschatting maakt van de kosten.  Niet alleen voor wat betreft de kosten voor het inrichten van een nieuwe camping.

Maar ook voor wat betreft de kosten van de verhuizing en de vertraging die mogelijkerwijs gaat optreden door verzet van de bewoners van de bestaande camping.

En de bouw van de huisjes kan pas een aanvang nemen als de oude camping leeg is opgeleverd, waarna bovendien nog het nodige grondwerk zal moeten worden gedaan om de zaak bouwrijp te maken.

Kortom de verhuizing van de camping gaat een majeure kostenpost worden voor de toekomstige ontwikkelaar. Ik ben dan ook benieuwd hoe hard die eis van de gemeente in werkelijkheid zal zijn.

En als die harde eis vervalt, dan is de weg vrij om tal van andere “harde eisen” te laten vervallen.

november 17, 2014 Posted by | Enkhuizerzand, Recreatieoord, Zeperds | 12 reacties

Heilloze weg

poll-boxVroeger deed ik nog wel eens een poll. Voor de grap natuurlijk want serieuze waarde heeft zo iets niet en dus ben ik er ook maar weer mee gestopt.

Maar Enkhuizen Vandaag gaat er nog wel mee door. Dit keer over de vraag of er 3 wethouders van buiten de stad de boel een jaar lang moeten komen besturen.

Geen achtergrondinformatie over de wenselijkheid en de kosten van dit plan, maar wel een wonderlijke argumentatie.

Eens ben je het als je vindt dat, “wethouders van buiten de stad hebben geen last van oud zeer en rancune tegenover zittende raadsleden. En kunnen daardoor beter de stad besturen.”

Feit is, dat veel van de (tijdens de afgelopen maanden) door de Raad genomen besluiten  een overgrote meerderheid kende.  Alleen het besluit over de Drommedaris (kosten 1,5 miljoen) leek lange tijd controversieel, maar haalde uiteindelijk toch een ruime meerderheid.

Daar staat weer tegenover dat dezelfde wethouder die dat plan verdedigde het budgetrecht van de Raad aan zijn laars lapte, maar daar had de voltallig Raad dan weer geen enkel probleem mee. Laten we het toch vooral gezellig houden was hier kennelijk het motto.

Beslissingen over investeringen in het ambtelijke apparaat (kosten meer dan 4 miljoen) werden vrijwel unaniem en zonder al te veel discussie genomen.

Als je het de afgelopen 2 maanden vrijwel eens was over € 5,5 miljoen aan uitgaven, bewijs je daarmee dan niet dat je het grotendeels eens bent met het beleid van het zittende bestuur en wat zeur je dan eigenlijk nog over oud zeer en rancune tegenover zittende raadsleden.

En  erger nog, moet je het puberale gedag van de collegepartijen “belonen” door drie nieuwe wethouders aan te trekken die ons in 2013 al gauw € 200.000,- extra gaan kosten?

Maar ook, € 30.000,- voor de waterweken kunnen we als gemeente niet opbrengen, maar als onze wethouders zichzelf demissionair verklaren raken we (als gemeenteraad) daarvan dusdanig in de war, dat we een externe adviseur (ook niet gratis) nodig hebben om ons te vertellen wat we moeten doen.

En dan verwacht je ook nog dat je door die 3 wethouders van buitenaf wel serieus wordt genomen?

Maar wie weet, mogelijk put men uit een gunstige uitslag in de Vandaag poll toch weer voldoende moed om op de ingeslagen (maar heilloze) weg verder te gaan.

december 29, 2012 Posted by | Mores, Polls, Zeperds | 3 reacties

Welness

Project Oksel

In het NHD van hedenmorgen het bericht dat het Party Bowlingcentrum in Venhuizen zal worden afgebroken en dat daar binnenkort een Hotel annex welnesscentrum zal verrijzen.

Omdat twee van dat soort faciliteiten binnen een straal van 6 km met iets teveel van het goede lijkt, neem ik aan dat daarmee de plannen voor de Oksel ook van de baan zijn.

De eerste keer dat ik over dat project schreef was 9 augustus 2009 en toen concludeerde ik al dat deze transactie een mogelijke zeperd voor het grondbedrijf zou kunnen opleveren.

De grond was weliswaar verkocht aan BV Krabbersplaat, maar die zou pas betalen als ze die grond (inclusief het bijbehorende plan) zou hebben doorverkocht aan een projectontwikkelaar. De kans dat dit ooit nog zal gebeuren is, gelet op de plannen die er in Venhuizen zijn ontwikkeld, vrijwel nihil geworden.

Temeer daar er bij de verkoop was overeengekomen dat de grondprijs jaarlijks met 6% verhoogd zou worden zolang de grond niet was overgedragen. Daarmee is de huidige grondwaarde inmiddels opgelopen tot circa 1 miljoen euro.

Het eigen vermogen van BV Krabbersplaat is dusdanig laag dat men onmogelijk aan haar verplichting tot afname van de grond kan worden gehouden. Tegelijkertijd neem ik aan, dat het grondbedrijf deze verkoop al in haar boeken heeft opgenomen, zodat er (als de verkoop uiteindelijk niet doorgaat) er een boekhoudkundig verlies dreigt van circa 1 miljoen euro.

De natuurlijke reactie van gemeenten (Apeldoorn)  is, dat soort van boekverliezen voor zich uit te schuiven in de hoop dat zich op een later tijdstip een oplossing zal aandienen. De vraag is echter of het verstandig is om een dergelijk lijk in de kast te blijven conserveren.

Ingrijpen door de toezichthouder (de gemeenteraad) lijkt me dan ook voor de hand te liggen.

februari 23, 2012 Posted by | Geldsmijten, Krabberzand, Zeperds | 3 reacties

Vragen en nog eens vragen.

Druk, druk, druk

Het kon morgen best wel eens een leuke Raadsvergadering worden. Niet van vanwege de punten die op de agenda (die U hier kunt lezen) staan, maar vanwege de zaken die niet op de agenda staan en met enig geluk toch aan de orde zullen komen.

Zoals de vragen die de oppositie stelt m.b.t. het gebrek aan vooruitgang in de bouw van het SMC in de Vijzelstraat. Of, waarom het college nog geen gehoor heeft gegeven aan de motie de de afgelopen vergadering is aangenomen en die een verzoek tot opheffing van de geheimhouding in dit dossier behelsde.

De oppositie vragen  kunt U hier lezen, met dank aan de vereniging Onze Zorg.

En dan zijn er ook nog de vragen van Langbroek/Bokhove over het op treden van het college tegen de bezwaarmakers van de Molenweg, waar volgens de TV krant wethouder Boland ook nog iets over zou zeggen.

En verder willen SP, D’66/VVD en de PvdA ook nog opheldering over dat akkevietje op de Burgwal.

Dat wordt nog een drukke avond voor Boland.

Aan het eind van de avond nog wat gekrakeel over de evaluatie van het verkeersplan, maar als U de eigen geestelijke gezondheid niet al te veel in gevaar wilt brengen, doet U er verstandig aan tijdig over te schakelen naar Chelsea tegen Valencia.

Radio Enkhuizen (plichtsgetrouw als ze daar zijn) zendt de hele vergadering uit. Als U op de button (rechts van dit bericht) klikt komt U op hun website en kunt U de vergadering via het internet volgen.

december 5, 2011 Posted by | Boland, SMC, Zeperds | 2 reacties

Zepert

Vorige week zaterdag meldde het NHD dat er € 19.000,- gemeentelijke  subsidie aan een winkeliersclub was zoekgeraakt.

De bedoeling was, dat voor dat bedrag evenementen zouden worden georganiseerd (Zuiderzeedagen) maar dat was niet gebeurd, dus wil de gemeente haar geld terug.

Vroeger dacht ik dat die winkeliersacties door de winkeliers (vanuit hun te verwachten hogere omzet) zelf betaald werden, maar dat blijkt dus niet het geval. We betalen het (via de gemeentelijke belasting) gewoon zelf.

Het is natuurlijk een heel gedoe om via evenementen een hogere omzet te bewerkstelligen, dus bedachten onze Enkhuizer middenstanders een strak plan. Als we het bedrag nu eens onder elkaar verdeelden,  dan scheelt dat een heleboel gedoe, de binnenstad blijft lekker autoluw en iedereen is blij.

Niet de gemeente dus, want die wil haar geld terug.

Geen enkele probleem roepen wethouder Franx en de voorzitter van de winkeliersclub eendrachtig. Toch heb ik daar een hard hoofd in.

Om te beginnen is Franx al maanden in gesprek en dat wijst er niet op dat de terugbetaling soepel verloopt.

Ten tweede is de gemeenteraad (onder het verzoek tot geheimhouding) over deze zaak geïnformeerd. Dat wijst niet op een volledige terugbetaling, maar op een compromis.

Hetzij in de vorm van gedeeltelijk terugbetaling, dan wel volledige kwijtschelding.

Doel van deze geheimhouding is natuurlijk, dat de uitkomst van deze affaire niet publiekelijk besproken hoeft te worden en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze zepert stug kunnen blijven volhouden, dat er niets aan de hand is en alles in orde zal komen.

In modern Nederlands staat een dergelijke gang van zaken bekend als “transparant”.

oktober 17, 2011 Posted by | Franx, Zeperds | 5 reacties