Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Spookbeelden

Parkeren ZZM’Enkhuizerzand straks één groot asfaltterrein’ kopt de Enkhuizer krant vandaag. Het is een bewering van de vereniging Tot Behoud Van Het Enkhuizerzand (in oprichting). Aangezien veel mensen alleen de kop van een artikel onthouden, is de vereniging (die al sinds 2013 in oprichting is) er dank zij de Enkhuizer krant in geslaagd een spookbeeld op te roepen dat niet eenvoudig zal zijn weg te nemen.

Op bijgaande schets staat de ruimte die het ZZM graag voor zichzelf gereserveerd zag als parkeerterrein. Dat is bij lange na niet het gehele REZ en er is evenmin sprake van asfalt,

De vereniging heeft een website die de bedoeling had de bewoners van Enkhuizen inzicht te verschaffen in de besluitvorming rond het REZ. Volgens die website is er sinds 2014 helemaal niets gebeurd voor wat betreft de besluitvorming rond het REZ. Vanaf die datum is er namelijk geen enkel (inzicht verschaffend) bericht geplaatst.

De vereniging heeft ook een Facebookpagina en is kennelijk op dat moment nog een comité, dat volgens haar openingsbericht tot doel heeft het Enkhuizer strand toegankelijk te maken voor de Enkhuizers. (Nooit geweten dat het strand op dat moment niet toegankelijk was).

Het openingsbericht dateert van 9 september 2014. Een daarop volgend bericht  (12 september 2014) bevat 25 door Netty Reder genomen foto’s van het recreatieoord. Het laatste bericht op deze pagina dateert van 13 september en ging over de kosten van het maaien van gras. Kortom na 4 dagen hield men het alweer voor gezien. Over doorzetten gesproken.

We mogen er dus van uitgaan, dat er sinds september 2014 volgens het comité/vereniging in oprichting niets meer te melden viel over de besluitvorming rond het REZ. Pas in februari 2016 ontwaakt men weer en wordt het kennelijk tijd voor een nieuw krantenbericht. Via de Enkhuizer Krant laat de vereniging weten tegen de komst van een vakantiedorpje te zijn en voor het behoud van de camping.

Ik schrijf daarover het  bericht “Dichttimmeren”

Nu, weer bijna 2 jaar later, zijn de bezwaren tegen het vakantiedorpje kennelijk vervallen en is het ZZM de boosdoener geworden en wordt de Enkhuizer krant opnieuw opgezocht om dat wereldkundig te kunnen maken.

Ik wordt daar verschrikkelijk moe van. Ik begrijp dat het comité/vereniging met enige regelmaat in de publiciteit wenst te komen en het bijhouden van een website of Facebookpagina  allemaal te veel werk vindt en daarom een beroep doet op de krant om haar laatste oprispingen naar buiten te brengen, maar daarbij worden allerhande zaken door elkaar gehaald.

Het echte grote nieuws rond het REZ dateert al van februari vorig jaar en is noch door het comité, noch door de krant opgepikt.

Het  aanvankelijke uitgangspunt van de gemeente was om de grond 30 jaar lang vrij van erfpacht uit te geven. Sinds februari is duidelijk dat de voor het vakantiedorp benodigde grond zal worden verkocht, al weet niemand tegen welke prijs.

Het enige wat we weten is dat men een adviesbureau heeft ingehuurd om te bevestigen dat de afgesproken prijs overeenkomstig de marktwaarde is.

Nu denkt U misschien, wat kan mij het schelen tegen welke prijs die grond wordt verkocht. Welnu, dan kunt U tevreden zijn over de huidige raad, want die kan het namelijk ook niks schelen.

Advertenties

januari 11, 2018 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Recreatieoord | 6 reacties

Voorouders

regenten1De laatste tijd nog al druk geweest met voorouderonderzoek of genealogie zoals dat deftig heet. Lastig woord trouwens, dat je (voordat je er geen erg in hebt) verkeerd uitspreekt, hetgeen allerlei misvattingen bij vrouwen oplevert.

Mijn onderzoek  was jaren geleden vast gelopen op wat vroeger een “onegt” kind genoemd werd. Een vastberaden neef heeft (geholpen door een deskundige die wist waar je zoeken moest) de onechtheid van de boreling opgehelderd door de vermoedelijke vader aan te wijzen.

Dat bleek Hendrik Zegerius te zijn. Telg uit een roemrijk predikanten geslacht uit Elburg/Oldebroek. Zo was Gods Woord bijna een eeuw lang in handen van een vader en zoon in Oldebroek /Elburg.

In die tijd werd er nog naar Zegerius geluisterd. Kom daar nu nog maar eens om.

Voorouderonderzoek lijkt een beetje op hetgeen ik in de gemeentepolitiek ook altijd deed. Dat wil zeggen, stukken lezen en je dan proberen je voor te stellen wat je op basis van de daarin vermelde feiten kunt concluderen.

Als ik nu naar het REZ kijk, dan zijn er twee feiten die het volgens mij heel erg onwaarschijnlijk maken dat de voorgelegde plannen in ongewijzigde vorm verder gaan.

Om te beginnen maakt het bestaande plan het voor het ZZM onmogelijk om ooit nog parkeerruimte te realiseren op het Enkhuizerzand.

Een bestemmingplan moet nog worden gemaakt en je kunt daar pas tegen protesteren als de raad het heeft aangenomen. Daarbij maakt het niet uit of de raad daar massaal mee heeft ingestemd.

De rechter bepaalt uiteindelijk of ze daarbij voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van “omwonenden”. In dit geval het ZZM.

De directeur van het ZZM wordt er voor betaald om tot het uiterste te gaan om de belangen van het ZZM te verdedigen en ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan zijn vastbeslotenheid dat te zullen doen.

De voltallige raad van Enkhuizen denkt op dit moment waarschijnlijk, dat alles zal zijn opgelost als zij een bestemmingsplan heeft goedgekeurd, dat géén rekening houdt met de belangen van het ZZM. Dat is een vorm van hoogmoed, waarvan ik aanneem dat ze ten val zal komen.

Naar mijn overtuiging begint het gesodemieter pas nadat de raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan (waarbij geen rekening is gehouden met de belangen van het ZZM).

Het tweede “feit” heeft te maken met natura 2000. Precies op de plek waar nu in het water “verboden toegang” borden zijn geplaatst (een surfer wees me daarop) wordt een strand voor durfsporters aangelegd. Met andere woorden je mag op het strand je surfplank in orde maken, maar je mag daarmee het water niet op, omdat het beschermd gebied is. Het zelfde geldt voor het haventje dat ter plekke wordt aangelegd.

Daar kun je alleen maar uit, als je door (nu nog) beschermd gebied vaart.

Twee feiten dus, voor iedereen waarneembaar , behalve voor de leden van de raad. Het enige wat die als feit erkennen, is wat hen door het college als feit wordt gepresenteerd.

Zolang het college dat niet doet zijn er dus geen feiten waarover moet worden nagedacht. Ontelbaar zijn de situaties waarbij de raad “onaangenaam” verrast is door “feiten” die ieder ander al had zien aankomen, maar door het college nog niet als feit waren voorgelegd.

Deze bekrompen werkwijze (die ik in het verleden meermalen heb vergeleken met struisvogelpolitiek) heeft zich dusdanig vastgezet bij de overgrote meerderheid van de raad, dat elke poging tot discussie tot mislukken is gedoemd. Raadsleden zijn gelovigen en artikel 1 van hun geloofsbelijdenis is:

Gij zult geen andere feiten in ogenschouw nemen dan de feiten die U door het college zijn aangereikt.”

Voorvader Zegerius zou met deze ketterse opvatting (vanaf de kansel) wel raad hebben geweten. Nazaat Segerius staat op het punt de strijd tegen de volgers van deze dwaalleer op te geven.

mei 31, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Enkhuizerzand | 5 reacties

Serieus overwegen

multitoolIk was 13 toen ik voor de eerste keer de lappendagmarkt in Enkhuizen bezocht.

(Eerdere marktervaringen beperkten zich tot reguliere markten als de Dappermarkt in Amsterdam).

Maar zo’n jaarmarkt biedt bijzondere buitenkansjes, ook voor 13-jarigen.

Overtuigd door het verkooppraatje van de standwerker kocht ik voor de eerste (en tevens laatste) keer een multitool. Een gereedschap dat talloze nuttige eigenschappen in zich verenigde. Namelijk die van hamer, bijl, combinatietang, schroevendraaier en nijptang.

Eenmaal thuisgekomen ontdekte ik al snel dat mijn multitool geen van de functies naar behoren kon vervullen. Je kon er niet mee hameren, laat staan hout hakken en de schroevendraaier werkte alleen bij hele grote schroeven, maar dan kon je weer onvoldoende kracht zetten met het gereedschap.

Waar ik op 13-jarige leeftijd leerde dat je met enige scepsis moet kijken naar gereedschappen die talloze gebruiksmogelijkheden beloven, lijkt de gemeente Enkhuizen er nog steeds verslaafd aan te zijn.

Het SMC werd in gang gezet met een complexe bestuursopdracht waarin tal van uiteenlopende zaken moesten worden gecombineerd. Hetzelfde gold voor de Drommedaris en het REZ.

En dan nu weer de oplossing van een gemeentelijk parkeerprobleem en een parkeerprobleem van het ZZM. Opnieuw probeert men zaken te combineren die in feite los van elkaar staan en beter onafhankelijk van elkaar zouden kunnen worden opgelost.

Deze combinatiedrift vloeit voort uit het adagium van voormalig wethouder Franx. Dat je met werk ander werk kunt maken.

Maar het meeste werk dat met deze ingewikkelde combinatie-opdrachten wordt gemaakt, is werk voor (beleids)ambtenaren in het algemeen en haar juridische afdeling in het bijzonder.

Van de hierboven genoemde voorbeelden is alleen de Drommedaris tot een redelijk goed einde gebracht, hoewel men ook daar in een mediation proces verzeild is geraakt.

Je zou hopen dat de gemeente daaruit lessen zou hebben geleerd, maar men blijft zich helaas gedragen als een 13-jarige.  Die hardnekkig blijft geloven in de multi-oplossingen die ze weet te verzinnen.

Het oorspronkelijke probleem was een bescheiden parkeerbehoefte van het ZZM op het REZ.  Uit een door het ZZM vervaardigd schetsontwerp blijkt dat die voorziening zich eenvoudig laat realiseren zonder al te grote gevolgen voor de beeldkwaliteit van het gebied. Dit schetsontwerp werd de raad onthouden.

In plaats daarvan probeert de gemeente de parkeerbehoefte van het ZZM te combineren met een bij haar levende wens de parkeermogelijkheden aan de zuidzijde van de stad uit te breiden.

Daartoe laat men een quick-scan uitvoeren die een 4-tal mogelijkheden tot uitbreiding vaststelt. Eén daarvan is financieel onhaalbaar (Ossenmarkt), twee daarvan bieden geen enkel soelaas voor de parkeerbehoefte  van het ZZM. De resterende variant omvat het geheel of gedeeltelijk dempen van havens.

Na 6 maanden bedenktijd legt het college de varianten voor aan de raad met het verzoek daaruit een keuze te maken. Een keuze die er alleen maar toe kan leiden dat er havens gedempt gaan worden omdat de andere opties geen soelaas bieden of financieel onhaalbaar zijn.

Bij het raadsvoorstel ontbreekt de door het ZZM voorgestelde oplossing, omdat die in strijd zou zijn met het coalitie akkoord.

Een coalitie akkoord (in dit geval gesteund door de kleinst mogelijke meerderheid van de raad), is geen wet van Meden en Persen.

Het komt voor dat een coalitie akkoord (door omstandigheden) niet kan worden uitgevoerd.  Daarom, een coalitie akkoord aangrijpen om een voor de hand liggende oplossing niet in overweging te willen nemen is absurd.

De commissie zou er in mijn ogen dan ook verstandig aan doen om het door het ZZM vervaardigde schetsontwerp voor parkeerruimte op het REZ bij het college op te vragen.

Opdat ze als serieuze mogelijkheid kan worden overwogen.

april 12, 2016 Posted by | Enkhuizerzand, Parkeren, ZZM | 8 reacties

Gedachtenwisseling

College van B&W

Verdeelde banen

In een coalitie akkoord wordt een plan van aanpak beschreven dat 4 jaar geldig is. Het wordt als kennisgeving aan de raad aangeboden.

Er over stemmen is zinloos, omdat een coalitie gewoonlijk uit een meerderheid bestaat. Dat is in Enkhuizen ook het geval.

Om zo’n meerderheid te kunnen bereiken worden er politieke baantjes (wethouderschappen) verdeeld.

Er valt geen zinnige verklaring te bedenken waarom een gemeente als Enkhuizen 4 wethouders zou moeten hebben. De hoeveelheid werk is daar ten ene male onvoldoende voor.

Toch hebben we 4 wethouders. Omdat partijen pas willen toetreden tot een coalitie als zij  daar (in de vorm van een wethouderschap) voor worden beloond. Het is een treurige vorm van koehandel.

Maar het zijn niet alleen partijen die hun afspraken vastleggen in een coalitie akkoord. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor degenen die het moeten uitvoeren.

De ambtelijke organisatie.

Een betrouwbaar, maar tegelijkertijd behoudend onderdeel van de organisatie. Behoudend in de zin, dat men er op toeziet dat “de politiek” geen verwachtingen wekt die de feitelijke uitvoerder (de ambtelijke organisatie) gedurende de looptijd van het akkoord niet kan waarmaken.

Met als gevolg dat een coalitie akkoord gewoonlijk bol staat van de goede voornemens en de bijbehorende slagen om de arm.

Maar een 4 jaar durend coalitie akkoord mag natuurlijk nooit een beletsel zijn voor de verdere ontwikkeling van bedrijven als het ZZM. Waarvan we blij mogen zijn dat ze zich binnen onze gemeentegrenzen bevindt vanwege de cultuurhistorische waarde (en werkgelegenheid) die het met zich meebrengt.

Maar de politiek lijkt zich uitsluitend te willen bekommeren om de vraag hoe men het beste de bezoekers van ZZM langs de lokale horeca kan leiden. Naast een VOC verleden, kan Enkhuizen nu ook opscheppen over haar hedendaagse kruideniersmentaliteit.

Vanwege haar onzinnige benadering van het werkelijke probleem. De bereikbaarheid en het blijvend kunnen functioneren van het ZZM.

En die onzinnige benadering leidt vervolgens weer tot krankzinnige overwegingen. Om desnoods dan maar havens te gaan dempen. Opdat er maar zoveel mogelijk bezoekers van het ZZM er toe verleid kunnen worden om een terrasje te “pikken” in de binnenstad.

Het lijkt me een omkering van prioriteiten.

Tijdens de bijeenkomst op woensdag werd een schets getoond van een mogelijke parkeervoorziening voor het ZZM op het REZ (Recreatieoord Enkhuizer Zand).

Ik had haar nooit eerder gezien, maar mijn globale indruk was, dat ze er een stuk aantrekkelijker uitzag dan wat er tot dusver op het REZ is gerealiseerd.

Ik vind het treurig dat die mogelijkheid nooit serieus is onderzocht, maar dat er inmiddels wel honderdduizenden euro’s zijn besteed aan onderzoeken die nergens toe leiden, anders dan tot “gedachtewisselingen” tussen “de politiek” en de ambtelijke organisatie.

april 7, 2016 Posted by | Enkhuizerzand, KLetskoek, ZZM | 5 reacties

Ins Blaue hinein

kipzonderkopIn de krant van vrijdag lees ik dat de gemeente een digitale enquête gaat houden onder de “voormalige” belangstellenden voor ontwikkeling van het REZ die hebben nagelaten deel te nemen aan de openbare inschrijving.

De eerste vraag die zich opdringt is natuurlijk, wat hebben al die eerdere marktconsultaties eigenlijk ingehouden. Die waren steevast positief, maar wat hielden die consultaties eigenlijk in?

Telefoontje naar een aannemer werkzaam op dat gebied met de vraag, heb U belangstelling om betrokken te worden bij de ontwikkeling van dat gebied? “Ja”. “Ok, dank u wel, we komen hier nog op terug als we over meer informatie beschikken.”

Wat zou het toch prettig zijn als hierover eens (in detail) verantwoording zou worden afgelegd.

Voordat er weer een nieuwe mogelijkheid om “ins Blaue hinein” te zwammen georganiseerd wordt, eerst maar eens een paar feiten op tafel.

Te beginnen met, wat denkt de gemeente eigenlijk dat de grond waard is die ze probeert te verhuren? En waar is dat op gebaseerd?

Wat ziet ze als een redelijk erfpacht percentage in de bestaande marktverhoudingen? Erfpacht is gewoonlijk gelijk aan de bestaande hypotheekrente, maar hoe ziet de gemeente dit.

Ten tweede, wat kost de aanleg van zo’n strand nu eigenlijk. De gemeente beschikt al over een uitgebreid rapport over de eisen die daar aan gesteld moeten worden, plus geschatte kosten. In hoeverre zijn die kosten veranderd?

Ten derde, wat bezielt de gemeente eigenlijk om de financiering van een strand in handen te leggen van een private ondernemer, terwijl ze zelf over uitstekende financieringsmogelijkheden beschikt.

Mijn stelling in deze is, dat op basis van de te verwachten grondhuur, de gemeente makkelijk (en goedkoper) de aanleg van een strand kan financieren dan welke particuliere onderneming dan ook.

Maar goed, geen lokale politicus die mijn blog leest, dus het zal wel weer “ins Blaue hinein” zwammen worden.

september 11, 2015 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Recreatieoord | Plaats een reactie

(red) Herringtown

red herring

Dwaalspoor

Ruilhandel (of barter) was de gebruikelijke manier van handeldrijven voor de uitvinding van het geld.  Geruime tijd geleden dus. Dat ging als volgt.

Wie vissen had, maar trek had in bloemkool ging op zoek naar iemand die bloemkolen had en trek had in vissen. Omdat lang niet iedereen in het bezit van bloemkolen, trek had in vissen kon het even duren voordat de gewenste transactie tot stand kwam.

Na de uitvinding van geld verdween deze manier van handel drijven. Men verkocht de vissen voor geld en met het verkregen geld werd bloemkool gekocht.

Om redenen, die mijn verstand te boven gaan, heeft de raad van Enkhuizen (op advies van het college) besloten om deze ruilhandel (nadat ze duizenden jaren in onbruik was geraakt)  nieuw leven in te blazen.

Paprika

Paprika ?

Men besloot om grond (waarop vakantiehuisjes mochten worden gebouwd) gratis in bruikleen te geven aan iemand die als tegenprestatie een strand en een camping wilde aanleggen.

Na jarenlange voorbereiding (en begrote kosten van € 200.000,-) is deze zoektocht naar een tegenpartij voor deze ruilhandel uitgelopen op een complete mislukking.

De opdrachtgevers voor deze ruilhandel (raadsleden) laten door de Enkhuizer krant hun teleurstelling optekenen over het mislukken van deze transactie.

Zo laat Kunst (PvdA) weten dat er onvoldoende gebruik is gemaakt van de creativiteit van de markt.

Wat ze daarmee bedoelt is me niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk wil ze zeggen,  dat de zoektocht zich had moeten uitbreiden naar de bezitters van paprika’s en ijsbergsla.

Groenteman?

Groenteman ?

Van Marle (D’66) is ook teleurgesteld en meent dat een deskundige (groenteman ?) had moet worden ingeschakeld.

Keesman (SP) daarentegen wil een onderzoek naar de geringe belangstelling voor de aangeboden vis.

andere vis ?

Andere vis ?

Iets wat de bedenkers van deze ruilhandel (college en ambtenaren) ook voorstaan. Zal iets te maken hebben met het feit dat de partij van Keesman in het college vertegenwoordigd is.

Nu is het verleidelijk om de bedenkers van deze ruilhandel (college en ambtenaren) af te schilderen  als volslagen incompetente imbecielen.

Maar er is nog een andere mogelijkheid. Namelijk dat deze ruilhandel slechts een dwaalspoor is in een verder logisch en een weloverwogen plan.

En dat het de opdrachtgevers (raadleden) ontbreek aan onderscheidend vermogen om deze ruilhandel te zien voor wat het is. Een dwaalspoor.

In het Engels is “red herring” een synoniem voor dwaalspoor.

En kijk, dat past nu weer helemaal bij Enkhuizen.       Enkhuizen = (red) Herringtown.

augustus 22, 2015 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Keesman, Kunst, Recreatieoord, van Marle | 6 reacties

Harde eisen

enkhuizerzandIn het NHD van afgelopen zaterdag een uitgebreid verslag over de plannen die de gemeente met het recreatieoord Enkhuizerzand (REZ) heeft.

Ik heb het bericht uitgeknipt om te bewaren. Ik denk namelijk dat deze wijze van voorlichten (door de gemeente) ons in de toekomst nog het nodige vermaak zal opleveren.

Zo lees ik bijvoorbeeld, dat het een harde eis van de gemeente is dat de uiteindelijk uitverkoren ontwikkelaar een nieuwe camping voor sta-caravans gaat inrichten in het noordelijke deel van het REZ.

Om hem vervolgens zelf, dan wel door een andere te laten exploiteren.

Nobel streven, we zullen zien wat daar van terecht gaat komen.

Om te beginnen zijn de huidige gebruikers van de camping nog niet formeel geïnformeerd over de aanstaande verhuizing. Een deel van hen zal geen bezwaar maken, een ander deel wel, al was het maar omdat zij vrezen dat hun caravan een dergelijke verhuizing niet zal overleven.

Wat de rechten zijn van deze caravanhouders is onduidelijk. Bestaat er zoiets als zorgplicht ten opzichte  van mensen van wie sommigen al tientallen jaren een standplaats huren. Alleen al een procedure daarover zal maanden, zo niet jaren in beslag nemen.

Terwijl de gemeente zelf jaren laat verstrijken zonder met een oplossing te komen voor dit probleem verwacht zij dat een projectontwikkelaar binnen drie maanden een inschatting maakt van de kosten.  Niet alleen voor wat betreft de kosten voor het inrichten van een nieuwe camping.

Maar ook voor wat betreft de kosten van de verhuizing en de vertraging die mogelijkerwijs gaat optreden door verzet van de bewoners van de bestaande camping.

En de bouw van de huisjes kan pas een aanvang nemen als de oude camping leeg is opgeleverd, waarna bovendien nog het nodige grondwerk zal moeten worden gedaan om de zaak bouwrijp te maken.

Kortom de verhuizing van de camping gaat een majeure kostenpost worden voor de toekomstige ontwikkelaar. Ik ben dan ook benieuwd hoe hard die eis van de gemeente in werkelijkheid zal zijn.

En als die harde eis vervalt, dan is de weg vrij om tal van andere “harde eisen” te laten vervallen.

november 17, 2014 Posted by | Enkhuizerzand, Recreatieoord, Zeperds | 12 reacties

Geroezemoes

spraakverwarring

spraakverwarring

Tijdens de commissievergadering afgelopen dinsdagavond werd bij herhaling de bijna wanhopig vraag gesteld “wat hebben wij geleerd van het SMC”.

Een duidelijk antwoord bleef uit, we mogen er dus vanuit gaan dat de raad noch het college (en de ambtelijke organisatie waar het college op steunt) helemaal niets heeft geleerd.

Bij het SMC zijn we nu zover dat de rechter deze maand uitsluitsel zal geven wat er gaat gebeuren. Wint de gemeente, dan wint ze van een kip die geen veren heeft om te plukken. Verliest ze, dan is het enige wat blijft 7 of 9 jaar ambtelijk geroezemoes dat niets heeft opgeleverd.

Ok, er staat inmiddels een prachtig gezondheidscentrum, maar dat is niet dank zij de gemeente, maar dank zij particulier initiatief.

In het REZ is men al jarenlang op zoek naar nieuwe “kostendragers” zoals men dat noemt. Maar op het REZ zit al jarenlang een kostendrager die elk jaar netjes zijn erfpacht betaalt.

Daaruit zou onderhoud en opwaardering van de publieke ruimte betaald moeten worden. Als de voorgestelde “op concurrentie gerichte dialoog” is afgerond is de pot die daarvoor is opgericht, leeg.

De enige die tot dusver een samenhangende visie op het gebied gepresenteerd heeft is een particulier onderneming, SWL. Die visie heeft de gemeente geen cent gekost. Ze is uiteraard ingegeven door eigen belang, maar wie zou haar daar ongelijk in geven. Het is in ieder geval iets.

Wat de gemeente tot tot dusver heeft geproduceerd is geroezemoes. Vlekkenplan hier,  vlekkenplan daar. Nieuw vlekkenplan, neen, dan toch maar weer het oude enz, enz.

Honderd en één opvattingen en suggesties zijn bestudeerd het eind resultaat is, de kas is leeg en we zijn nog niet eens uit het startblok.

Een organisatie die zichzelf te onbekwaam verklaard om een camping te beheren, (hoe moeilijk kan dat zijn) gaat zichzelf nu bezig houden met een aanbestedingsplan nadat ze de “kaders” daarvoor door een ingehuurde kracht heeft laten vaststellen.

Ik stel me voor dat de communicatie paragraaf die de raad op het laatste moment heeft toegevoegd als een soort godsgave werd beschouwd. Gelukkig weer iets om over te vergaderen en de gegeven daarvan weer eens te evalueren.

Ik stel me voor, dat als je aan een aantal organisaties die zich bezighouden met de verhuur van vakantiewoningen een briefje stuurt met de mededeling dat je tig hectare wilt verhuren voor de bouw van vakantiewoningen, die qua stijl een beetje moeten aansluiten bij de binnenstad van Enkhuizen, dat er belangstellenden zullen zijn.

Vooral als je zegt dat de erfpacht gebaseerd zal zijn op een grondwaarde van € 60.- m2. Lijkt me wat aan de lage kant, maar dat probleem los je op door het vragen van een lumpsum als bijdrage in het opwaarderen van de ruimte.

Degene met het leukste plan en de hoogste lumpsum mag aan de gang. Wat we tot dusver gezien hebben is een ambtelijke voorhoede die graag projectontwikkelaartje wil spelen maar daarvoor de capaciteiten mist en tot dusver uitsluitend geroezemoes heeft ontwikkeld.

juni 13, 2014 Posted by | Enkhuizerzand, Geldsmijten, Klungelen | Plaats een reactie

Formaliteit

enkhuizerzandVorige week maandag toch maar even naar de informatieavond over het Recreatieoord Enkhuizer Zand geweest. (REZ)

De belangstelling viel me eerlijk gezegd niet tegen. Men had een soort markt georganiseerd waarbij de bedoeling was dat de bezoekers door de zaal zouden rouleren om bij elke “kraam” zijn wensen kenbaar te maken.

In de meeste gevallen waren de gegeven toelichtingen alleen maar te volgen door de mensen die vooraan stonden, zodat ik halverwege de avond de strijd heb opgegeven en besloot om mijn wensen via het stadspanel kenbaar te maken.

Maar ook bij het beantwoorden van de daar gestelde vragen werd neerslachtigheid mijn deel.

Ook hier weer een soort van sinterklaaslijstje waaruit je de conclusie kunt trekken dat het belangrijkste probleem is uit te vinden wat de Enkhuizer bevolking met het REZ wil.

Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit het belangrijkste probleem is. Het belangrijkste probleem is, waar halen we het geld vandaan om (wat we willen) te kunnen realiseren.

In dat opzicht sloot de avond (en de enquête) naadloos aan op de verkiezingsstrijd. Ook daar ging het er om, dat je zoveel mogelijk dingen roept die mensen willen horen, om ze vervolgens na de verkiezingen uit te leggen dat de dingen die ze willen, helaas niet kunnen worden uitgevoerd wegens geldgebrek.

Tijdens de avond hoorde ik, dat het beeldbeleidsplan (dat zo’n vier jaar geleden door de raad werd vastgesteld) inmiddels hopeloos is achterhaald.

Achterhaald? Hoezo? In het beeldbeleidsplan stond dat de eventueel te bouwen vakantiehuisjes (qua architectuur) een typische Enkhuizer dan wel een Noord-Hollandse uitstraling zouden moeten hebben.

Wat kan daar in hemelsnaam achterhaald aan zijn?  Ik weet dat er tijdens de laatste raadsvergadering over het REZ een enorme stennis werd gemaakt over de verderfelijke invloed van projectontwikkelaars, maar kennelijk was men toen al weer vergeten wat men 5 jaar daarvoor had beslist.

Namelijk dat de te bouwen huisjes een bepaalde uitstraling moesten hebben en de vraag is dus waarom is die uitstraling eigenlijk achterhaald?

De enige reden die ik kan verzinnen is dat het door SWL ingediende plan niet aan de “kaders” voldoet die in het beeldbeleidsplan zijn vastgelegd.

Die ontwikkelaar wil namelijk een Anton Pieckachtig vakantiedorp creëren en dat past weer niet in het beeldbeleidsplan dat de raad eerder heeft vastgesteld.

En dat is waarschijnlijk de voornaamste reden dat het college de raad gevraagd heeft om te mogen afwijken van de eerder vastgelegde “kaders”.

Vanavond vergaderen raadsleden en fractie-assistenten in beslotenheid over de resultaten van de raadpleging, alhoewel lang niet iedereen daarvan op de hoogte was.

Achter de inlogcode.

Of we daarover iets te weten zullen komen zal de tijd leren.

Tijdens die vergadering zullen de voornaamste hobbels uit de weg worden genomen, zodat de openbare commissievergadering (en de daarop volgende raadsvergadering) niet meer dan een formaliteit zullen zijn.

april 8, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Enkhuizerzand | Plaats een reactie

Eerst even de baten

enkhuizerzandNatuurlijk ziet het plan dat Sprookjeswonderland presenteert er alleraardigst uit.

Maar omdat het uitgangspunt van de gemeente is dat de gehele operatie kostenneutraal moet worden uitgevoerd, lijkt het me nuttig dat we eerst de even kosten van de voorgenomen operatie vergelijken met de baten. Eerst even de baten voor de gemeente.

SWL stelt dat de camping exploitatie verkocht dient te worden aan een nieuwe projectgroep.

De vraag is voor hoeveel. Gelukkig is er een precedent. Vijf jaar geleden kocht de gemeente het exploitatierecht van een tennisbaan exploitant voor  € 90,- m2. Die prijs werd toen door de gemeente marktconform genoemd.

Ik mag aannemen dat daar niet of nauwelijks verandering is gekomen.

Het lijkt me dus dat SWL € 90,- moet betalen om zeggenschap te kunnen krijgen over het campingterrein. Met die opbrengst kan de gemeente dan besluiten of zij de camping elders realiseert en onder wiens beheer die camping vervolgens moet vallen. Dat zou bijvoorbeeld een aparte stichting kunnen zijn die de camping zonder winstoogmerk beheert.

Blijven de structurele baten die SWL noemt.

Opbrengst erfpachtcanon uitbreiding Sprookjeswonderland. SWL betaalt op dit moment naar schatting € 2,50 m2 per jaar en dat zal voor wat betreft de nieuw verworven campinggronden niet veel hoger zijn.

Uit de daarmee verkregen inkomsten zullen de infrastructuren werken betaald moeten worden die SWL voorstelt. De kosten daarvan zijn voor een eenvoudige blogschrijver moeilijk in te schatten, maar ik vrees dat het krappe sokken gaat worden.

Verder ziet SWL nog inkomsten voor de gemeente voor wat betreft betaald parkeren. Dat is bijna een gotspe, omdat SWL (zeker na  de aankoop van het zwembad voor 1 euro) vrijwel alle daarvoor in aanmerking komende parkeergronden in eigen beheer heeft.

Dat kan een lucratieve business zijn. Als we er van uitgaan dat een parkeerplaats 24 m2 bedraagt, dan bedraagt de jaarhuur voor zo’n plek dus 24 x 2,50 = € 60,-. Bij een algemeen geaccepteerd tarief van € 5,- per dag moet je zo’n plek dus 12 keer verhuren om uit de operationele kosten te zijn.

Verhuur je zo’n plek 180 keer per jaar dan zijn je inkomsten € 900,- terwijl je zelf aan huur € 60,- euro betaalt.

Wat de gemeente betreft, die heeft zo weinig parkeerruimte ter beschikking dat de exploitatie er van nauwelijks zal lonen.

januari 19, 2014 Posted by | Enkhuizerzand, Parkeren, SWL | 8 reacties