Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Weeff-fout.

Afgelopen zaterdag zou de regionale omroep (WEEFF) vanuit de Drom een uitzending verzorgen waarin de diverse politieke stromingen in Enkhuizen het tegen elkaar op zouden nemen. Namens Nieuw Enkhuizen mocht ik er aan meedoen.

Helaas als gevolg van een Weeff-fout kon de uitzending niet door gaan. Er waren, geloof ik, geen microfoons beschikbaar of iets anders van technische aard.

Ten behoeve van de uitzending had ik een persoonlijk manifest geschreven waarin ik (na jarenlang partijloos te zijn geweest) mijn keuze voor Nieuw Enkhuizen verklaarde.

De uitzending ging niet door, dus hieronder de tekst die ik had willen uitspreken.

————————————–

MarianneOp 12 december 2017 besloot de voltallige Enkhuizer gemeenteraad, dat het er eigenlijk niet toe doet, dat inwoners van Enkhuizen 30% meer moeten betalen (voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie) dan alle andere inwoners van het SED gebied.

Na 8 jaar lang bewust partijloos te zijn gebleven, besloot ik nu om lid te worden van een partij, die bereid zou zijn om deze onrechtvaardigheid ongedaan te maken.

Dat bleek Nieuw Enkhuizen te zijn. Alle andere partijen hadden zich al neergelegd bij het waanidee van deze ongelijke behandeling.

Dus ook de met veel bombarie van buiten de stad gehaalde wethouder, die er voor zou zorgen dat Enkhuizen een jaartje draaiende zou blijven. Evenals raadsleden van de landelijke partijen die zitting hadden in de  klankbordgroep.

Maar ook de vertegenwoordigers van de lokale partijen, die zich als makke schapen hadden aangesloten bij de opvattingen van de landelijke partijen.

En zo kon het dus gebeuren, dat alle Enkhuizer raadsleden (ondanks uitgebreide waarschuwingen) besloten, dat het hun niet kon schelen dat de Enkhuizers meer moeten betalen dan elke andere inwoner binnen de SED grenzen.

Daarbij gaat het niet om klein bier. Gezamenlijk dragen de inwoners van Enkhuizen 8 ton meer bij dan op grond van hun inwonertal valt te rechtvaardigen. Daar kun je ook een buitenzwembad voor aanleggen of iets anders waar Enkhuizers profijt van hebben.

Maar daarbij blijft het niet. Aanstaande dinsdag zal de raad stemmen over een voorstel waarbij Enkhuizen, met 31% van de inwoners van het SED gebied, maar liefst 45 % van de kosten van een SED regeling voor haar rekening neemt.

Waar alle andere partijen hun schouders ophalen en blijven toekijken, wil Nieuw Enkhuizen zich inzetten om aan deze onrechtvaardigheden een einde te maken en terug te draaien.

En om daar een bijdrage aan te kunnen leveren ben ik niet langer partijloos gebleven, maar ben ik lid geworden van Nieuw Enkhuizen en moedig ik anderen aan om hetzelfde te doen.

Zodat we gezamenlijk een einde kunnen maken aan de bestaande SED cultuur waarbij de zwakste schouders, de zwaarste lasten moeten dragen.

liberte-egalite-fraterniteLaat U niet wijsmaken, dat de herziening van een reeds genomen raadsbesluit onmogelijk is. 

Waar een wil is, is een weg.

We vragen ook niet om speciale voordeeltjes voor de inwoners van Enkhuizen.

We eisen alleen maar dat we op gelijke wijze behandeld worden als alle andere SED inwoners.

Het enige wat we daarvoor nodig hebben is L.E.F. Het acroniem voor de idealen van  de Franse revolutie.  Liberté, Egalité, Fraternité.  

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. 

Chris Segerius

Advertenties

februari 18, 2018 Posted by | Algemeen | 17 reacties

Wethouders

Hekking1Vrij recent hebben IJsselstein en Hardenberg besloten zich terug te trekken uit de ambtelijke fusie die zij kort daarvoor waren aangegaan. Dat kan dus kennelijk ook. Staat ons dat wellicht ook te wachten?

Twee jaar nadat de ambtelijke fusie tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland een feit was, moet meer dan 13 miljoen worden geïnvesteerd om de drie ambtelijke diensten beter met elkaar samen te laten werken. Dat is nog al wat.

Voor de fusie rekende men er op dat meteen al het eerste jaar een besparing bereikt zou worden van 1.4 miljoen en maakte men zich druk over een verdeelsleutel om dat bedrag te verdelen.

Die besparingen werden echter nooit gerealiseerd. Er was vooraf bijna 1 miljoen geïnvesteerd in Lean management. Situatie na twee jaar, hier en daar  gedeeltelijk ingevoerd.

Dat is niet een klein beetje de plank misslaan, dat is geen enkel benul hebben over waar je mee bezig bent.

Inmiddels hebben de oorspronkelijke aanjagers, de “neutrale” bestuurders (burgemeesters), het zinkende schip verlaten. Wat gebleven is, zijn de meer politiek ingestelde bestuurders, “de wethouders”.

Behalve in Enkhuizen, waar men binnen de gemeentegrenzen niemand heeft kunnen vinden die bereid is om een bijdrage te leveren aan het bestuur van de stad. Daarbij maken we ons zelf wijs, dat het niet uitmaakt of er een binding bestaat tussen een bestuurder en de stad die hij bestuurt.

Onzin, de wet schrijft niet voor niets voor dat wethouders woonachtig dienen te zijn in de stad die ze besturen. Ontheffing kan worden verleend, maar dat wordt geacht een overgangsmaatregel te zijn. In Enkhuizen is het een jaarlijks ritueel.

Mijn indruk is, dat de wethouders van Stede Broec en Drechterland zich er niet voor schamen om keihard voor de belangen van de inwoners van hun gemeente op te komen.

Die indruk heb ik niet van de wethouders van Enkhuizen, die – om wille van de lieve vrede en hun eigen reputatie van grootmoedig bestuurder – sneller geneigd zijn een compromis te accepteren dat niet altijd even voordelig is voor de inwoners van Enkhuizen.

De verdeelsleutels voor het SED-ontwikkelingsplan en het uitvoeringsplan Lokale schuldhulpverlening (waar Enkhuizen respectievelijk 38 en 45 procent aan meebetaalt) zijn daar voorbeelden van.

Misschien zouden we, na het bestuderen van al die mooie verkiezingsprogramma’s, ons  ook eens moeten afvragen door wie die prachtige plannen moeten worden uitgevoerd en wie men denkt voor te dragen als wethouder.

februari 9, 2018 Posted by | Algemeen, Bestuurscultuur | 6 reacties

Meer lezen dan schrijven.

pimOp 1 oktober bestaat mijn blog 8 jaar. Mooi moment om op te houden met mijn bemoeienissen met de lokale politiek. Ik kon het de laatste tijd sowieso al niet langer opbrengen om “live” te luisteren naar het geroezemoes dat maandelijks vanuit de Breedstraat over ons wordt uitgestrooid. Daar word je toch niet wijzer van.

Ik had gehoopt dat ik met Prietpraat een platform zou kunnen creëren waarop je lokale politieke problemen zou kunnen bediscussiëren.  Helaas geen enkele belangstelling voor vanuit de politiek. Die lepelen maandelijks in de Breedstraat een meninkje op en houden het voor de rest voor gezien.

En de gewone man? Die weet allang dat er toch niet naar hem wordt geluisterd, dus waarom zou hij zijn tijd verspillen aan politiek?

Verder vond ik de afgelopen 8 jaar, dat de raad (die zich er op beroept ons te vertegenwoordigen) een van haar kerntaken, (het houden van toezicht) te veel verwaarloosde. Ik heb geprobeerd daar (met behulp van Paljas) verandering in aan te brengen. Door de kiezer in staat te stellen om twee raadsleden te kiezen die zich uitsluitend met toezicht zouden bezig houden.

Zodat de resterende raadsleden zich konden bezighouden met wat ze zo graag doen, besturen. Dat wil zeggen, mensen allerhande dingen beloven en dan kijken of, wat ze beloofd hebben, ook daadwerkelijk valt te realiseren.

De kiezer koos voor de beloften en niet voor het toezicht.

En tot slot heb ik uiteindelijk ook aan bronnenonderzoek gedaan met behulp van een WOB verzoek. Omdat onze politieke vertegenwoordigers in mijn ogen al te gemakkelijk instemden met een voorstelling van zaken die (volgens mij) onmogelijk waar kon zijn.

Mijn conclusie was uiteindelijk, dat de gemeente jegens mij onrechtmatig handelde, door mij niet alle documenten ter inzage te geven waarover zij beschikte voor wat betreft het compromis dat zij had gesloten met de aannemer en de stichting over de verzwaring van het elektra in de Drommedaris.

Ik heb die conclusie voorgelegd aan de rechter, waarbij ik me echter niet realiseerde dat overheid en burger geen gelijkwaardige partijen zijn. De overheid heeft een voorsprong voor wat betreft de bewijslast. In de zin dat alles wat zij beweert geacht moet worden waar te zijn en het daarom altijd aan de burger toevalt om te bewijzen, dat wat door de overheid beweerd wordt, niet waar is.

Dat lukt in veel gevallen, maar niet in mijn geval. Immers, de overheid hoeft alleen maar te beweren dat documenten (die tot haar standaardrepertoire behoren) in dit bijzondere geval niet door haar zijn gemaakt, om een burger te dwingen te bewijzen dat zij dat wel heeft gedaan (en alleen niet bereid was om ze ter inzage te geven).

Dat bewijs viel in dit geval alleen maar te leveren met medewerking van de aannemer en de stichting. Beide hadden geen belang bij een dergelijke medewerking, waarmee de mogelijkheid tot bewijs verviel.

Hetgeen betekent, dat we zaken, die op het eerste gezicht weinig aannemelijk lijken, toch (op gezag van de rechter) voor “waar” moeten aannemen. Zoals het feit dat stichting en gemeente ten opzichte van elkaar nooit iets hebben bevestigd. Ook niet het “feit” dat de stichting € 10.000,- zou bijdragen aan de kosten van verzwaring.

Of dat de aannemer, die voor € 60.000,- aan werkzaamheden heeft verricht daarvoor nooit een factuur heeft gestuurd en daar ook nooit voor betaald is geworden.

Het zal allemaal wel, ik heb geen zin meer in de toezichthoudende functie die ik 8 jaar geleden (vrijwillig) op mij heb genomen. Ik laat dat graag over aan hen die zich er voor laten betalen, zoals raadsleden en de reguliere pers die fungeert als de waakhond van onze democratie.

Misschien dat ik in de toekomst er zo nu en dan nog een algemeen beschouwinkje uit pers, als zich weer iets grappigs voordoet, maar voorlopig ben ik van plan om na 1 oktober wat meer te gaan lezen en wat minder te gaan schrijven.

september 21, 2017 Posted by | Algemeen, Bestuurscultuur, Drommedaris | 4 reacties

Vlaggen die de lading niet dekken.

Hierbij een kort filmpje van Denzel Washington waarin hij zijn mening geeft over wat tegenwoordig de Mainstream Media wordt genoemd. Kranten en TV News stations zoals CNN.

Hij stelt daarin vast dat het er tegenwoordig kennelijk om gaat dat je als eerste nieuws brengt en je verder niet afvraagt of het nieuws dat je brengt, ook werkelijk waar is.

De Oxford dictionary noemt als uitdrukking van het jaar, ‘post-truth era’, ofwel het tijdperk waarin de waarheid niet langer van belang is.

Hij stelt vervolgens vast dat als je geen krant leest, je niet geïnformeerd bent. Lees je hem wel, dan ben je gedesinformeerd.

Dat geldt misschien voor de Amerikaanse media, maar geldt dat ook voor de Nederlandse?

Afgelopen zaterdag kopte de Telegraaf met chocoladeletters dat Geert Wilders premier van dit land wil worden (hij is niet de enige, dus geen groot nieuws) en dat hij, mocht hij dat worden, beloofde om “schoon schip” te zullen maken.

Wat dat “schoon schip maken” precies inhield werd niet in het artikel uitgelegd. Afschaffing van ons nep-parlement wellicht? Of afschaffing van onze nep-rechtspraak?

Een lokaal voorbeeld van een vlag die de lading niet dekte was het raadsvoorstel van 31 mei 2016 dat als titel had “ Motie huurcontract met Stichting de Drommedaris”. En  vervolgens over iets heel anders ging. Zoals waarom we een aannemer moesten betalen.

december 14, 2016 Posted by | Algemeen | 1 reactie

Ontboezemingen

Pijl

Ontboezemingen

In Enkhuizen hebben 4 van de 10 raadsfracties een website waarop je reacties achter kunt laten. Stella Quasten heeft een Facebook groep waar je kunt reageren als je lid wordt van haar groep. De overige drie zijn in handen van SP, PvdA en NE. Reacties op deze sites worden pas geplaatst als ze de goedkeuring wegdragen van de eigenaar van de site.

Deze site hanteert een wat liberaler toelatingsprocedure. Nadat een eerste reactie is goedgekeurd  worden daaropvolgende reacties automatisch geplaatst. Dat heeft ruim 7 jaar lang prima gewerkt. Tot 3 november 2016, toen raadslid Bram van der Pijll  plotseling in een hoog tempo reacties begon te plaatsen.

Het begon met een correctie op een door mij geponeerde stelling (waarbij ik hem gelijk gaf) die werd gevolgd door een reeks reacties die geen ander doel leken te hebben dan met mij van mening te kunnen verschillen.

Van der Pijll, had tot op dat moment nauwelijks gereageerd op mijn site. In een email uitwisseling had hij zijn afkering uitgesproken over wat ik hier publiceerde. Na meer dan twintig reacties in twee dagen was het me duidelijk dat Bram zijn afkeer op andere wijze tot uitdrukking wilde brengen.

Namelijk door wat bij internetgebruikers bekend staat als spamming of trolling. In korte tijd grote hoeveelheden reacties sturen met geen ander doel dan discussie onmogelijk te maken of ruzies uitlokken tussen lezers van het forum.

Nadat ik dit twee dagen heb aangezien, heb ik besloten om hem de rechtstreekse toegang tot de reactiemogelijkheid te ontnemen. Dat wil zeggen dat zijn reacties in een wachtrij komen en pas geplaatst worden nadat ik ze vooraf heb goedgekeurd. Van der Pijll is de eerste bij wie ik een dergelijke maatregel heb toegepast in het zevenjarig bestaan van mijn blog.

Hoewel hij dat zelf natuurlijk anders ziet, is die maatregel niet bedoeld om hem de mond te snoeren. Daarom hieronder de integrale tekst van zijn 4 reacties nadat ik de maatregel had genomen.

 1. dat je ooit raadslid was is mij niet bekend geweest, je beweringen geven daar geen weet van. maar dan neem ik dat terug uiteraard.
  Dat je in jouw blog waar je raadsleden uit daagt om hun mening te geven nu mij gaat censureren is wel heel erg frappant.
  Geeft aan hoe jij je blog leid. Als het een keer niet in je straatje is mag het in ene het daglicht niet meer zien??
  Te zielig voor woorden.
  Ik besef dat jij de macht hebt om dit wel of niet te publiceren. Maar hier geef je dan ook gelijk aan als je het niet publiceerd dat jouw blog niet op gezet is voor een open en eerlijke discussie maar je je eigen mening en ideeën profileert en alleen kommentaren acsepteerd die in jouw straatje passen.
  Ik moet toe geven dat je regelmatig de pers haalt met je epistels en activiteiten, je zal ze ook halen als je nalatig wordt.
 2. trots?? ben ik op zaken die ik bereik, niet op mensen die mijn mening, waar ze zelf om gevraagd hebben, gaan blokkeren.
  Helaas komt dat uit wat ik al verwacht had, zodra jij een echt weerwoord krijgt ga je je macht als beheerder gebruiken om de mening van een ander te blokkeren. Familie van een Turks politicus toevallig??
 3. zielige reactie Pim, maar ik had niet anders verwacht. Een oudere man die zijn tijd gehad heeft?
  Je zal nooit verder komen zo als een mening in de marche, zie hier ook de reden waarom alle andere partijen niet mee gaan in jouw idee van een open discussie via jouw blog.
  En het is een paar dagen en berichtjes o door jouw facade heen te prikken. Jammer en triest, maar jouw keuze.
 4. zoals je ook al weinig stemmen kreeg met je partij in de laatste verkiezingen kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je op deze manier met je blog ook geen reet verder komt.

Als het me uitkomt zal ik op bovenstaande ontboezemingen hieronder reageren.

november 5, 2016 Posted by | Algemeen | 23 reacties

Losbarsten.

loterijKort geleden nam ik een tweet van Stella Quasten over met de veelbelovende titel. “Gemeenteraden op de schop, burger meer inspraak”.

Daarbij leverde ik het commentaar dat het wel leuk is om dat soort dingen onder de aandacht van anderen te brengen, maar dat het nog veel leuker is om de reactie van de “deler” te weten.

Ik bedoel, Stella is gemeenteraadslid. Ze zou dus moeten weten waar ze het over heeft, dus is ze het eens met wat er in het artikel wordt gesteld. Bijvoorbeeld, zou de helft van de gemeenteraadszetels  moeten worden verloot? Misschien zou je daar over kunnen nadenken of zelfs discussiëren.

Ik ken niemand die tevreden is met de manier waarop het gemeentebestuur functioneert, dus dat de boel op de schop moet is het overwegen waard. Dat sommige raadsleden geschokt zijn over wat ik over hen durf te schijven begrijp ik wel.

Maar dat is toch niet meer dan een sterk verdunde weergave van wat er gewoonlijk tegen mij wordt gezegd als het gaat over politiek in het algemeen en de lokale politiek in het bijzonder.

Ik kan me niet herinneren dat politici zo laag in aanzien stonden als nu het geval is. Niet alleen de landelijke, maar ook die van de plaatselijke politiek. Dat is een zorgelijke situatie.

Dat is niet alleen de schuld van de politici zelf, maar ook van het electoraat dat in de loop der jaren zo is geïndividualiseerd dat het begrip algemeen belang een inhoudsloos begrip is geworden. De ideale burger is de burger die zoveel mogelijk consumeert, omdat hij daarmee de economie op een hoger plan brengt.

We hebben ons zelf daarmee gereduceerd tot melkvee. Wie de meeste melk produceert mag blijven, de rest kan naar de slacht en dat is een somber stemmende gedachte.

Dus er moet iets veranderen, maar wat? Wat mij betreft liever niet door demagogen als Trump of Wilders. Sterke mannen die roepen de boel wel eventjes te zullen regelen.

Ik heb niets tegen het streven naar macht (om dingen te kunnen veranderen), maar maak we wel zorgen over het feit dat het streven naar macht dikwijls eindigt in machtsmisbruik.

En dus maak ik me zorgen over degenen die de macht controleren. Die mogen we (door middel van verkiezingen) nu nog zelf aanwijzen, maar de praktijk leert dat de gekozenen zich binnen de kortste keren voornamelijk bezig houden met het vergroten van hun eigen machtspositie en het controleren van de macht als een niet productieve bezigheid zien.

Dus is loten wellicht een oplossing voor hen die de macht moeten controleren?  In Angelsaksische landen kent men de juryplicht. Ooit hadden we de dienstplicht. Zou je iets soortgelijks kunnen invoeren voor de volksvertegenwoordiging?

Ik weet het niet, maar het lijkt me goed om daar over na te denken en een discussie te voeren. Ik zou zeggen, barst maar los.

oktober 28, 2016 Posted by | Algemeen | Plaats een reactie

Feest

feestje-koe.jpgVandaag, 1 oktober is het een beetje feest. Prietpraat bestaat precies 7 jaar. Bijna 400.000 bezoekers, bijna 2000 columns over de lokale politiek en zeker 4000 reacties op opmerkingen van lezers.

Noem me een gemeente met 18.000 inwoners waar ze dat ook hebben.

Uiteraard is het onderwerp waar ik over schrijf voor maar weinig mensen interessant. Iedereen heeft wel een mening over de politiek, maar weinigen zijn bereid om daar iets over te lezen.

Zeker als die mening meer dan 500 woorden in beslag neemt om hem te verkondigen.

Het maximum schijnt tegenwoordig 140 leestekens te zijn.

Maar het aantal lezers heeft me nooit zo geïnteresseerd. Ik vind het leuk om ergens over na te denken en die gedachten vervolgens op (elektronisch) papier te zetten. Kost niets, de tijd die je er aan spendeert kun je geen kattenkwaad uithalen en bovendien blijf je (al doende) mijnheer Altzheimer wellicht een stap voor.

Bovendien is er geen bedrijfstak waarin mensen zo makkelijk en zo vaak van mening veranderen als de politiek. Wat betekent, dat er altijd wel iets is waar je over kunt schrijven.

Maar de laatste tijd begon dat schrijven me steeds moeilijker te vallen. Toen Christian Bokhove nog raadslid was kreeg je nog wel eens weerwoord, maar in haar huidige samenstelling beginnen vergaderingen van de Enkhuizer gemeenteraad toch steeds meer te lijken op uitvoeringen van de Josti band.

Enthousiast en vol goede bedoelingen, maar muzikaal gezien toch met de nodige beperkingen.

Kort geleden werd ik gebeld door een voormalig raadslid die vaststelde dat ik (qua toon) van licht ironisch was afgegleden naar sarcastisch. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Dat is het resultaat van 7 jaar ervaring, waarin er (in essentie) niets veranderd is.

Mijn credo was en is, dat het in een democratie als de onze volstrekt onbelangrijk is wie er aan de macht is. Alle machthebbers gedragen zich min of meer hetzelfde. Het enige wat telt is, maken ze geen misbruik van hun macht en houden ze zich aan de spelregels?

Wat mij betreft zijn de belangrijkste spelregels, het budgetrecht van de raad en de informatieplicht aan de raad. Keer op keer illustreert de Enkhuizer raad dat ze die spelregels niet serieus nemen. En inderdaad, na 7 jaar ben ik tot het besef gekomen dat ik (zoals de Engelsen zeggen) “no longer suffer fools gladly”.

Dus hoe verder? Enerzijds wens ik onze democratische verworvenheden met hand en tand te verdedigen. Anderzijds, ontbreekt me de lust om iedere keer weer te luisteren naar het gemompel tijdens de raadsvergaderingen. Wat daar wordt gezegd is zelden de moeite van het beluisteren waard.

En iets opschrijven doen ze al helemaal niet graag, want dan loop je het risico dat mensen je gaan houden aan wat je hebt geschreven.

Daarom denk ik dat ik me alleen nog maar ga verdiepen in een paar lopende dossiers, desnoods door middel van een WOB verzoek.

Zoals daar zijn SMC, Drom, Oksel en REZ. Misschien houd ik het op die manier nog een jaartje vol.

oktober 1, 2016 Posted by | Algemeen | 2 reacties

Completer beeld.

gemeenteraad

Completer beeld

Kort geleden stelde ik voor, dat de Enkhuizer politieke partijen gezamenlijk een website (blog) in het leven zouden roepen waarop zij hun opvattingen en meningen konden verkondigen over de zaken waarover ze van plan zijn besluiten te nemen.

Als een soort van dienstverlening aan de Enkhuizer kiezer.

Uiteraard zou iedereen volledige zeggenschap hebben over zijn eigen bijdragen. Kiezers zouden dan niet 10 verschillende websites hoeven af te stropen om uit te vinden hoe “de politiek” de haar toevertrouwde taken uitvoert.

Uiteraard geen enkele reactie van onze politieke leiders. Behalve dan van Hans Langbroek die het wel een leuk idee vond.

Ik leid daar uit af, dat onze politieke leiders liever alleen voor eigen parochie willen preken. Discussie kan weliswaar nuttig en leuk zijn, maar natuurlijk alleen met mensen waarvan je mag aannemen dat ze het voor het merendeel met je eens zijn.

Wat me ook wel handig leek was, dat ze die opvattingen en meningen kenbaar zouden maken VOORDAT ze er publiekelijk over gingen vergaderen.

Je zou als kiezer (door te reageren) dan in ieder geval de kans hebben om invloed uit te oefenen op de gang van zaken.

Uiteraard bestaat onze politieke elite uit intellectuele krachtpatsers die overal verstand van hebben, maar soms bekruipt me toch het gevoel dat het niet onverstandig zou zijn als diezelfde krachtpatsers zich ook eens in een wat bredere kring zouden oriënteren.

Een belangrijk hulpmiddel daarbij zou de bovengenoemde website kunnen zijn. Je zou immers (als belangstellende burger) kennis kunnen nemen van de heersende opvattingen en daar op reageren voordat alles in kannen en kruiken is.

Hoewel de meeste politieke partijen beweren voorstander te zijn van grotere betrokkenheid van de burger, blijkt dat verder nergens uit.

Het stimuleren van die betrokkenheid ziet men voornamelijk als een taak voor anderen. Eigenlijk denk ik dat (lokaal) alleen SP en CU/SGP hun woorden in daden proberen om te zetten.

De uitdaging is naar mijn mening NIET “het uitleggen van de betekenis van een besluit nadat het is genomen”. De gemeente kwijt zich op voorbeeldige wijze van die taak.

De uitdaging is, het uitleggen van de betekenis van een besluit VOORDAT het is genomen. De verantwoording daarvoor ligt bij degenen die het besluit nemen. Dat wil zeggen de politieke stromingen die in de raad zijn vertegenwoordigd. Op dat punt is er bijna sprake van collectief falen.

In een poging nog te redden wat er te redden valt heb ik daarom dit week-end geprobeerd de nieuws-feeds van de websites van alle politieke partijen te achterhalen. Gezamenlijk vormen die namelijk datgene wat de politiek “naar buiten wil brengen” over waar ze mee bezig zijn.

Bij 7 van de 10 fracties ben ik daar in geslaagd. Van de Pijll heeft nog geen website en dus ook geen nieuws-feed. VVD en HEA hebben wel een website maar ik ben er niet in geslaagd een nieuws-feed te ontdekken. Bij CDA en LQ is dat wel gelukt, alleen produceren ze geen standpunten.  LQ prefereert facebook voor wat betreft het contact met de kiezer.

De resterende 5 partijen publiceren wel met enige regelmaat standpunten, met SP en CU/SGP als uitschieters. Over de kwaliteit ervan moet U zelf maar oordelen.

Op dit blog publiceer ik de links naar de laatste drie onderwerpen en de datum van publicatie. Zodat U ook een indruk krijgt van de frequentie waarmee men zaken aan de orde stelt.

U vindt ze in de meest rechtse kolom onder Gemeente Nieuws. Wel even naar beneden scrollen.

Ik denk, dat met deze laatste toevoegingen mijn blog een completer beeld schetst van hetgeen er (politiek gezien) in Enkhuizen gebeurt. Jammer dat onze politieke partijen daar zelf de verantwoording niet voor willen nemen, maar het is niet anders.

Een houding die ooit door Bram Vermeulen op voortreffelijke wijze werd verwoord.

april 25, 2016 Posted by | Algemeen, Bestuurscultuur | Plaats een reactie

Wie is heer Olivier.

Joost 3

Een duidelijk zelfvoldane Heer Olivier trakteert zijn “vrienden” van de Kleine Club op een feestmaal, nadat een avontuur (in weerwil van zijn eigen bijdrage) goed is afgelopen.

In de verhalen van Olivier B Bommel komen tal van personages voor die een persiflage zijn op de maatschappelijke krachten die ze vertegenwoordigen.

Als degenen die “het voor het zeggen hebben” komen ze bijeen in de Kleine Club.

De overheid wordt vertegenwoordigd door burgemeester Dickerdack, ambtenaar Dorknoper en wetshandhaver commissaris Bulle Bas.

Het bedrijfsleven door grootindustrieel Steinhacker terwijl het kleinbedrijf zich vertegenwoordigt weet door Garmt Grootgrutter. Ook de media zijn vertegenwoordigd in de persoon van O Fantz Mamoetzoon. Aan al deze personages besteed Wikipedia een korte beschouwing inclusief de voor hen karakteristieke uitspraken.

Maar de vraag is natuurlijk, wie of wat vertegenwoordigd Heer Olivier eigenlijk. Zijn karakterschets op Wikipedia is niet bijzonder vleiend. Men omschrijft hem daar als.

Bommel is een echte antiheld. Hij is naïef, laf (terwijl hij zelf juist geregeld prat gaat op zijn dapperheid), onnadenkend, kortzichtig, impulsief, kleinzerig, koppig en betweterig, maar draagt het hart op de goede plek en wordt niet zelden door barmhartigheid tot grootse daden aangezet.

Met zijn onbesuisde acties veroorzaakt hij echter vaak problemen, die dan door zijn vriend (“verzin toch eens een list”) Tom Poes – door Bommel steevast “jonge vriend” genoemd – worden opgelost. Door zijn kortzichtigheid en zelfoverschatting heeft hij dit niet altijd in de gaten en gunt hij Tom Poes zelden de eer die hem toekomt.

De schepper van de figuur Bommel (Maarten Toonder) heeft volgens Wikipedia nooit uitsluitsel gegeven over wat Heer Olivier nu precies uitbeeldt. Het blijft  dus gissen, maar wat mij betreft doet het optreden van Bommel me denken aan een vertegenwoordiger van de Rommeldamse gemeenteraad.

Formeel het hoogste orgaan van de gemeente, maar tegelijkertijd de speelbal van de maatschappelijke krachten. In vrijwel al zijn avonturen getuigd Bommel zelden van inzicht in de situatie waar hij zich bevindt. Zijn avonturen lopen altijd goed af, hetgeen door hem wordt gevierd met een uitbundige dis. Maar die goede afloop is zelden het gevolgd van het optreden door Bommel zelf.

Net als Bommel denken raadsleden dat zij door middel van hun besluiten de geschiedenis veranderen, terwijl ze in wezen niet meer doen het bekrachtigen van de besluiten die anderen voor hen hebben bedacht.

Elke vier jaar klopt men zich uitvoerig op de borst. Omdat er nu eenmaal zaken zijn gerealiseerd waarvoor zij (hoogst persoonlijk) een krediet voor beschikbaar hebben gesteld. Mislukkingen worden doodgezwegen. We (de kiezer) moeten namelijk altijd vooruit zien en nooit achterom kijken.

Maar wie niets leert uit fouten uit het verleden, zal geneigd zijn ze in de toekomst weer te maken.

Raadsleden beschouwen zichzelf (net als Heer Olivier) als dames en heren van stand voor wie geld geen probleem is. Zolang het maar door anderen wordt opgebracht.

Kortom, zoals burgemeester Dickerdack (samen met Dorknoper) een persiflage is op de uitvoerende macht, zo is Heer Olivier een persiflage op de politieke besluitvorming.

Vaak kortzichtig, impulsief en getuigende van zelfoverschatting.

Heer Bommel is weliswaar lid van de Kleine Club, waar de besluiten worden genomen, maar daar speelt hij een ondergeschikte rol.

Maar goed, als Heer Bommel een persiflage is op onze volksvertegenwoordiging, waarop is zijn “jonge vriend” Tom Poes dan een persiflage. Daarover een de volgende keer meer.

februari 10, 2016 Posted by | Algemeen, Bommelogie | 4 reacties

Verveeld

VervelingAl weer een week voorbij zonder iets te hebben geschreven over de lokale politiek. Dat is wel eens anders geweest. Er zijn tijden geweest dat ik er vrijwel dagelijks een stukje uit wist te persen.

Dat lukt me niet meer omdat het me begon te vervelen. Allerlei beleidsnota’s doorlezen die geschreven waren in een soort ambtenaren algebra.

Luisteren naar raadszaal gekibbel over van alles en nog wat. Raadsleden die zodanig overtuigd waren van hun eigen gelijk dat ze nergens meer op reageren.

Volstrekte ondoorzichtigheid van het besluitvormingsproces. Relevante zaken worden binnenskamers, in besloten vergaderingen of via een gesloten informatiesysteem (agora) behandeld.

De raadsvergaderingen zijn niet meer toneelstukjes waarin een (voorgekauwd) besluit wordt vastgelegd.

Geen zin meer in. Alleen voor de Drommedaris, SMC (op 3 september wordt trouwens de rechtszaak tegen de Nijs behandeld) het Recreatieoord en de SED ben ik (in overdrachtelijke zin) nog bereid om mijn bed uit te komen. De rest kan me gestolen worden.

Ik weet, voor veel mensen is Enkhuizen het centrum van de wereld. Meer dan voldoende aanleiding om de zoveelste foto van de Drommedaris, de haven, zonsondergang vanaf de Vest, of van zichzelf  op Facebook te plaatsen. Allemaal prima, maar mij spreekt het niet aan.

En dus heb ik een ander onderwerp gekozen. Iets waar meer mensen over schrijven, zodat je ook eens de mening van een ander kunt lezen. De Griekse tragedie die zich aan het ontwikkelen is.

Over het aantal lezers maak ik me geen illusies, het plezier zit hem in het maken.

Wie geïnteresseerd is in het resultaat tot dusver (er moet nog het nodige veranderd worden) moet hier maar even kijken.

augustus 5, 2015 Posted by | Algemeen | 4 reacties