Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Over de feiten

De CU/SGP stond vandaag op de markt en dan kan ik het weer niet nalaten om langs te gaan om te zeggen dat ze te vroeg zijn en de verkiezingen pas over twee jaar zijn. Wisten ze ook wel natuurlijk, maar ze wilden wat aan de weg timmeren.

Er ontstond een prettig gesprek waarin bleek dat we het op veel punten met elkaar eens zijn. Zoals over het feit dat er in Enkhuizen nauwelijks sprake is van een publieke discussie en dat je als gevolg daarvan vroeg of laat eindigt met het Geldermalsen model, waarbij oproerig volk wat stenen door ruiten gaat gooien.

Of een sterke man, die belooft het allemaal wel eventjes te zullen regelen.

Ik heb uitgelegd, dat ik best bereid ben om discussiepunten aan te dragen, maar dat we, als de politiek voortdurend doet of haar neus bloedt, niet veel opschieten.

Men beloofde zijn leven te beteren en af en toe te reageren. Sterker nog, als ik het goed begreep werd ik uitgenodigd voor het eerstkomende debat dat men wil organiseren.

Eervol natuurlijk, maar niet zonder risico. In mijn jeugd stond de Gereformeerde Jongelingen Vereniging er om bekend, dat ze uitstekende debaters afleverde. Mooie uitdaging dus. Bovendien, wat heb ik te verliezen?

Maar wat me echt deugd deed is, dat een delegatie van de CU/SGP besloten heeft om de onderliggende stukken van het Drompromis te gaan bestuderen.

Dat schiet eindelijk eens op. We leven in een tijd van persvoorlichters en spindokters die er voor hebben doorgeleerd om aan alles een (voor hun bazen) gunstige draai te geven.

Dat gebeurt overal, dus waarom zou dat in Enkhuizen niet zo zijn? In geval van twijfel doe je er verstandig aan de feiten te checken.

Dat vinden ze vast niet leuk in de Breedstraat, maar daar worden ze groot van en ze leren er maar mee leven.

Laten we hopen dat andere partijen dit goede voorbeeld gaan volgen. Probleem is natuurlijk dat sommige raads- en commissieleden vrijaf moeten nemen, maar er zijn er in mijn ogen meer dan voldoende die dat niet hoeven.

Dan krijgen we tijdens de commissievergadering mogelijk een debat over de feiten en niet een debat over de interpretatie van de feiten door de wethouder.

Advertenties

juni 8, 2016 Posted by | Bestuurscultuur, CU | 5 reacties

Voetstuk

Cocaine

Vandaag doet de Enkhuizer Krant verslag van het proces tegen de hoofdverdachte in de Enkhuizer cokehandel.

Het bericht eindigt met de constatering,

Uit rioolonderzoek bleek onlangs dat het drugsgebruik in Enkhuizen schrikbarend hoog is.

De gemeente zelf stelt vast, het gebruik van cocaïne binnen de gemeente Enkhuizen is vergelijkbaar met het gebruik in grote steden.

Het schrikbarende hoge gebruik (waar de krant naar verwijst) heeft te maken met het gebruik van amfetamine.

Dat is zelfs zo hoog, dat men zich zou moeten afvragen of dit het gevolg is van gebruik door bewoners of gevolg van dumping van afvalstoffen die bij de productie van amfetamine vrij komen.

Er bestaat zelfs onzekerheid over de vraag of die dumping van afvalstoffen in Enkhuizen heeft plaatsgevonden.

Omdat er met enige regelmaat ook rioolwater afkomstig uit ander plaatsen op het Enkhuizer gemaal wordt geloosd.

Het zou goed zijn als de gemeente daarover helderheid zou verschaffen. Wellicht zou een raadslid daar een vraagje over kunnen stellen.

Maar ondertussen moeten we het doen met het beeld dat door NE en de SP (met bereidwillige medewerking van CDA en CU/SGP) in het leven is geroepen.

Dat van een stad waar het drugsgebruik buiten elke proportie is.

Let wel, ik vind niet dat het drugsgebruik in Enkhuizen gebagatelliseerd moet worden en juich een plan van aanpak om dit te willen beteugelen van harte toe.

Ik stel alleen vast, dat dit plan van aanpak al voorgesteld werd voordat het rioolonderzoek had plaatsgevonden, maar dat de coalitiepartijen (uit propaganda overwegingen) meenden dat het onderzoek toch moest worden doorgezet.

Niet alleen heeft de coalitie gemeend € 10.000,- te moeten uitgegeven aan iets dat geen nieuwe inzichten heeft opgeleverd, ze ontkomt er nu ook niet aan geld uit te geven voor het ongedaan maken van de reputatieschade die daardoor is ontstaan.

Gelukkig is er in de begroting weer wat ruimte gekomen door de subsidies aan het plaatselijke verenigingsleven te verminderen.

Maar ze moeten mij niet wijs te maken dat ze alleen maar bezig zijn om de belangen van Enkhuizen te behartigen, terwijl ze ondertussen eigenlijk alleen maar proberen om zichzelf op een voetstuk te plaatsen.

februari 17, 2016 Posted by | CDA, CU, Geldsmijten, Klungelen, Nieuw Enkhuizen, SP | Plaats een reactie

Geen reden

VeldmanOmdat het beluisteren van raads- en commissievergaderingen mijn humeur niet ten goede komt heb ik besloten om me in de toekomst alleen nog maar kennis te nemen van de informatie zoals die ons via de officiële kanalen wordt aangereikt.

Zoals daar zijn de gemeentelijke website en de Enkhuizer krant.

Maar wankelmoedig als ik ben heb ik gisteravond toch even geluisterd. Voornamelijk omdat ik wilde weten wat burgemeester Baas te vertellen had over de aankoop van de Rabobank.

Maar dan word je toch weer geconfronteerd met bijdragen zoals die van commissielid Veldman. (D66)  Volgens de website van die partij is ze werkzaam in een politieke omgeving in Almere (ambtenaar???).

Discussiepunt was het instellen van een of andere regionale ambtelijke werkgroep die Westfriesland wenst op te stoten in de vaart der volken. Onder andere door het bepleiten van een HBO opleiding in de agri-business.

Veldmans bijdrage was er op te wijzen dat er al een dergelijke opleiding bestond in Dronten. Slechts drie kwartier rijden van Enkhuizen.

Daar zullen ze in Heerhugowaard, Medemblik en Hoorn van opkijken dacht ik toen ik haar dat hoorde vertellen. In plaats van een HBO opleiding in Westfriesland heb je ook Dronten als mogelijk alternatief.

DalfsenAls je als student tenminste over een auto beschikt, want via openbaar vervoer is Dronten vanuit Westfriesland niet te bereiken.

Van dat soort bijdragen word ik dan ook tamelijk ongelukkig en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de bijdrage van commissielid van Dalfsen (CU-SGP).

Die verklaarde trouwhartig dat hij vragen gesteld had op Agora. Dat deze vragen ook waren beantwoord door de betrokken ambtenaren. Om vervolgens de ambtenaren voor het beantwoorden van die vragen te bedanken. Einde bijdrage CU/SGP.

Wat die vragen waren werd niet duidelijk. Evenmin werd duidelijk wat de antwoorden waren. Het enige wat duidelijk werd was dat Van Dalfsen een dankwoord richting ambtenaren had uitgesproken vanwege het feit dat ze hun werk hadden gedaan.

Voor de CU/SGP ongetwijfeld belangrijk dat dit soort zaken in de notulen worden opgenomen, maar wat mij betreft geen reden om volgende keer weer te luisteren.

december 24, 2014 Posted by | Dalfsen, Veldman | 2 reacties

Tenenkrommend

visser

Grote afwezige

Het was wel even uithijgen na de begrotingsvergadering gisteravond. Het duurde tot na twaalven voordat er eindelijk gestemd  kon worden en daarbij was een handreiking van de oppositie noodzakelijk.

Door ziekte was raadslid Visser afwezig. Daarmee was ook de 1 stem meerderheid van de coalitie niet meer vanzelfsprekend en bestond het gevaar dat de stemmen zouden staken. Met als gevolg dat op latere datum een nieuwe vergadering moest worden belegd in de hoop en verwachting dat de heer Visser dan wel aanwezig zou zijn.

Gegeven die situatie besloot de oppositie dat één lid (Koning) zich terug zou trekken, zodat de krachtsverhoudingen weer op gebruikelijk niveau waren, d.w.z. de coalitie beschikte over 1 stem meer dan de oppositie.

Ook een beetje eigen belang van de oppositie natuurlijk, want wie heeft er zin in nog een extra vergadering na de uitputtingsslag van gisteravond.

Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een miskenning van de onafhankelijkheid van het ontbrekende raadslid. Bij installatie verklaard die nadrukkelijk zonder last of ruggenspraak zijn werk te zullen doen, maar in de praktijk gaat men er van uit dat elk raadslid zich schikt naar de marsorders die er door de coalitie worden uitgevaardigd.

Als gevolg van het terugtrekken van Koning werden meeste oppositie voorstellen dan ook met één stem meerderheid verworpen.

Tegelijkertijd weet ik niet of dat ook het geval zou zijn geweest als Visser wel aanwezig zou zijn geweest.

Geen toegevoegde waarde

De meeste oppositievoorstellen waren nogal technisch (en procedureel) van aard en ik ben er dan ook niet helemaal zeker van dat Visser in alle omstandigheden de door de coalitie partners uitgezette lijnen zou hebben gevolgd.

Ook al omdat die voorstellen geen schokkende gevolgen voor het gemeentelijk beleid zouden hebben gehad. Zo had ik graag zijn mening gehoord over het instellen van een schuldplafond voor de gemeente.

De coalitie was daar op tegen, maar eigenlijk alleen maar omdat de portefeuillehouder (Wijnne) tegen was en die was tegen, omdat hij vond dat de raad zichzelf beperkingen oplegde, zonder dat hij kon aangeven waar die beperkingen uit bestonden.

En dat was meteen ook het meest pijnlijke onderdeel van de vergadering. De aanwezigheid van Wijnne in het college heeft geen enkele toegevoegde waarde, anders dan dat Kooiman (CU/SGP) zich verplicht voelt de college standpunten te ondersteunen. Ook al heeft hij geen flauw benul waar die op zijn gebaseerd. Aan de loyaliteit van Kooiman hoeft in dat opzicht niet getwijfeld worden, dus dat zal nog wel 4 jaar duren.

Maar voor wat betreft een inhoudelijke behandeling is de gang van zaken tenenkrommend.

november 12, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Kooiman, Visser, Wijnne | 1 reactie

Parameters

noormanIn mijn herinnering begon oud raadslid Arno Noorman er over tijdens de discussie over het krediet voor de introductie van LEAN-management. Dat was een uitgave van € 350.000, – , maar dat was helemaal niet erg, want dat bedrag was (een jaar na introductie) door structurele bezuinigingen weer verdiend.

Het zelfde gold voor bezuinigingen als gevolg van het opheffen van de buitendienst.

Vaak naar gevraagd door oud raadslid Bokhove, maar nooit aangetoond. En dan komt het college (in de nieuwste programmabegroting) met het voorstel  om het stadskantoor voor € 300.000,- te verbouwen.

Helemaal niet erg  laat gemeente-secretaris Reus het NHD optekenen, want dankzij deze verbouwen worden nieuwe werkwijzen mogelijk waarmee jaarlijks € 600.000,- worden bespaard.

Allemaal uitgaven aan de ambtelijke organisatie waarvan voorspelt wordt dat ze besparingen zullen opleveren, zonder dat er in een later stadium kan worden aangetoond dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

LEAN-management werd betaald vanuit de reserve en die is niet gegroeid, maar alleen maar afgenomen.

Arno Noorman vroeg destijds om een set parameters aan de hand waarvan je de gemaakte vorderingen zou kunnen afmeten. Zoiets kun je wel aan het college vragen, maar als je die vraag niet blijft herhalen, dan gebeurt er nooit wat.

Het college heeft er namelijk geen enkel belang bij dat de raad inzicht krijgt in wat ik “de ambtelijke keuken” zou willen noemen. Liever werkt men met zogenaamde benchmarks waaruit verder weinig valt af te leiden.

We mogen weten hoeveel inwoners Enkhuizen telt en hoeveel daarvan het financieel moeilijk hebben. Hoe groot het oppervlak van de gemeente is en hoeveel daarvan water is.

Maar waar het tot dusver steeds ontbreekt is concrete getallen over de bedrijfsvoering.  Anders gezegd, hoe groot is de ambtelijk organisatie.

Niet alleen maar aantallen en ook verdeelt naar functieniveau en loonsom. Zonder die gegevens kan er naar hartenlust blijven worden gegoocheld met extra uitgaven voor de organisatie en de extra besparingen die dat zullen opleveren.

Het is een onthutsend idee dat de raad voortdurend kredieten beschikbaar stelt voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar verder geen enkel idee heeft wat die verbeteringen uiteindelijk hebben opgeleverd. Maar dat is, vrees ik, toch de feitelijke stand van zaken.

oktober 15, 2014 Posted by | Noorman | 2 reacties

Niet beantwoord

Semantisch

Semantisch

Omdat iemand weer eens vergeten was een knop om te draaien begon de uitzending van de raadsvergadering voor mij pas op het moment dat Langbroek (HEA) in een semantische discussie beland was met burgemeester Baas.

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad kan het college de raad geen geheimhouding opleggen, dus hoe kon de raad een geheimhouding, die eerder door het college (illegaal) was opgelegd, bekrachtigen.

Mooie vondst van Langbroek, zo als er wel meer waren tijdens de vergadering. Zoals van Marle, die er op wees dat een amendement op de voorjaarsnota in strijd was met de daarover gemaakte afspraken.

Meestal worden raadsleden met procedurele zaken om de oren geslagen. Nu gebeurde het eens in omgekeerde richting. Verheugende ontwikkeling.

Bonuspunten

Bonuspunten

Maar waar ik natuurlijk naar uitkeek was de behandeling van de brief aan Kamper. De inhoud ervan is natuurlijk onbekend aan de gewone sterveling maar zal vroeg of laat wel eens opduiken. Vrijwel iedereen kon zich verenigen met de inhoud, maar Snoek (SP) verdient bonuspunten met zijn suggestie de laatste alinea te schrappen.

Omdat dit gewone burgers zou kunnen ontmoedigend contact op te nemen met de raad. Een mooie gedachte, die bij collega raadsleden op niet al te veel sympathie kon rekenen.

Voor dat je het weet beginnen Jan en Alleman naar de raad te schrijven en dan is het hek van de dam leek daarbij de leidende gedachte. Die alinea bleef dus staan, maar de schade blijft gelukkig beperkt. De brief gaat namelijk alleen naar Kamper.

Maar wat me een beetje teleurstelde was dat iedereen om de kern van de zaak bleef heen draaien. Die bestaat er volgens mij uit, dat je als gemeente niet moet dreigen met dingen die je toch niet kunt uitvoeren. In dit geval een gebiedsverbod voor de begraafplaats.

Je schept daarmee een “pak me dan, als je kan” situatie waar niemand verder beter van wordt. Spierballenbeleid in optima forma, dat behoudens  Quasten en Langbroek, kennelijk door iedereen wordt gedeeld.

Weinig gelukkig

Weinig gelukkig

Ook de opmerking van Kooiman (CU/SGP) vond ik in dit verband weinig gelukkig. De CU/SGP had Kamper lange tijd de hand boven het hoofd gehouden, maar vond nu dat hij te ver was gegaan. Weinig gelukkig, maar wel eerlijk natuurlijk.

Politiek bedrijven komt feitelijk neer op “iemand de hand boven het hoofd houden tot het niet langer kan”. Het fundament van elke coalitie.

Tot slot liet Baas weten dat (hoewel hij persoonlijk werd aangesproken) hij zijn uitspraken gedaan had als functionaris van de gemeente.

Inderdaad, en de kernvraag is dus, met welk recht denkt de gemeente (zonder tussenkomst van de rechter) een inwoner een gebiedsgebod op te kunnen leggen.

Maar als zo vaak werd zo’n vraag niet gesteld en hoefde dus ook niet beantwoord te worden.

juni 4, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Kooiman, Langbroek, Quasten, Snoek | 12 reacties

Afwachten

Nieuw_collegeGisteravond laatste “normale” vergadering van de raad in haar oude samenstelling, dat eindigde in een partijtje borstklopperij dat zijn weerga niet kende.

Men was tevreden over het college, maar vooral ook met zichzelf. Er waren dingen in gang gezet, ter hand genomen en besloten. De sfeer in de raad was aanzienlijk verbeterd. Kortom gezelligheid troef.

Arme Emile van Marle (D66) probeerde nog wat kritische opmerkingen te maken (wat overigens niet erg lukte), maar kreeg voor straf meteen het predicaat “zuur” opgedrukt.

Zo gaat dat in de Enkhuizer raad. Als je afwijkt van de algehele opinie, wordt je al gauw als zuurpruim bestempeld en wie wil dat nu achter zijn naam hebben.

VVD, CDA en NE hielden zich koest. Begrijpelijk waarom zou je andere partijen (met wie je straks coalitiebesprekingen moet voeren) ergeren.

Er was ook nog een door “links” ingediende motie waarin gevraagd werd het sociale beleid van de gemeente tot na de verkiezingen te bestendigen. Aangenomen natuurlijk, hoewel CU/SGP opmerkelijk genoeg tegenstemde.

Beetje verkiezingspropaganda vond ik zelf, maar we zien gauw genoeg of het nieuwe college deze motie ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Als je de huidige coalitie partijen  mocht geloven, dan zijn alle (financiële) problemen rond het Enkhuizerzand,  de Immerhorn, het SMC,  Drommedaris en het stadsonderhoud opgelost. Dat zullen ze tot de verkiezingen nog wel even volhouden. Totdat (na de verkiezingen) de werkelijkheid weer zal toeslaan en het besef doordringt dat het in gang zetten van dingen niet hetzelfde is als dingen realiseren.

Noorman (CU/SGP) sprak in dat opzicht waarschuwende woorden. Ik vrees dat hij gelijk gaat krijgen en dat het nieuwe college gedwongen zal zijn uit een heel ander vaatje te tappen, dan men tot dusver heeft gedaan.

Samengevat was het dus een feestelijke bijeenkomt waarbij men het college (en zichzelf natuurlijk) een ruime voldoende gaf. Nu maar afwachten of de kiezer dat ook vindt.

maart 5, 2014 Posted by | Gebakken lucht, Noorman, van Marle | 1 reactie

Schijnheiligheid

Nadat dat Stella met enige stelligheid beweerde dat destijds (13 november 2012) Jan Franx de knuppel in het hoenderhok had gegooid, wat uiteindelijk geleid had tot het terugtreden van het college besloot ik de vergadering nog maar weer eens af te luisteren.

Dat zou de geïnteresseerde lezer ook eens moeten doen.   http://enkhuizen.notubiz.nl/vergadering/archief/29442/#ap6495506  Het audioverslag duurt niet al te lang. 48 minuten.

Er zijn twee amendementen op de begroting ingediend. Eén van de coalitiepartijen en één van de oppositie aangevuld met CU en GL.

Namens de coalitie voert D. Stomp (VVD) het woord, namens de oppositie Noorman (CU/SGP).

De toelichting van de amendementen bevat weinig spectaculairs, zij het dat Stomp zich beklaagd over het feit dat hij niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het oppositieamendement.

Hij kondigt aan daar mogelijk consequenties aan te verbinden.

Dan volgen de reacties van het college op de amendementen. Ook hier het gebruikelijke tegensputteren, en betreuren van, maar verder weinig bijzonders. Dan volgt er een schorsing aangevraagd door de coalitiepartijen.

noormanDirect na de schorsing neemt Stomp het woord herhaalt dat de coalitie zich buitengesloten voelt en stelt daarop vast dat de coalitiepartijen zich uit de coalitie zullen terugtrekken. Hij erkent dat dit eigenlijk niet kan, maar dat men besloten heeft het vertrouwen in het college op te zeggen.

Hij zal dat later wijzigen in het intrekken van de steun. Wijchers(NE), na zijn gebruikelijke sneer richting SP, doet hij hetzelfde en ook Visser trekt zijn steun voor het college in.

Op dat punt verwacht je enige wijze woorden van de voorzitter, waarbij hij de raad wijst op de mogelijke gevolgen van hun optreden.

Ik heb dat al eens gememoreerd. Toen de oppositie weigerde een begroting te steunen. Dat had verder geen enkele consequentie, maar burgemeester en griffier gingen vol op het orgel in het NHD over dit onverantwoordelijke gedrag.

De theorie hierachter is, dat je mag proberen een begroting door middel van een amendement te wijzigen, maar lukt je dat niet, dan behoor je het verlies te nemen en de begroting goed te keuren. Maar deze keer leek die gedragsregel plotseling niet te gelden.

Een minderheid weigerde zich te conformeren aan de meerderheid van de raad en bracht vervolgens dan maar het college ten val. Geen woord van de burgemeester.

baasMaar zelfs bij het terugtreden van het college kun je vraagtekens plaatsen. Het college had makkelijk uit de schorsing terug kunnen komen met de mededeling het te betreuren was dat de coalitiepartijen haar niet langer wilde steunen.

Maar dat de meerderheid van de raad dat nog wel deed en dat het nu eenmaal haar taak was om de de wens van de meerderheid uit te voeren.

Dat is allemaal niet gebeurd.

Bij het beluisteren van het audioverslag wordt duidelijk dat VVD/D’66 en haar coalitiegenoten aanstuurden op een breuk en dat B&W dankbaar gebruik maakte van de mogelijkheid die hen werd geboden.

Het meest ergerlijke aan deze gang van zaken is dat men, dit doende, de Enkhuizer bevolking opzadelde met een extra kostenpost van een paar ton.

Enerzijds ach en wee roepen over de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen en anderzijds een extra kostenpost creëren omdat je ego is gekwetst, maakt dat mensen zich afwenden van de politiek. Het is een vorm van schijnheiligheid die ook nauwelijks te verdragen is.

januari 31, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Machtswisseling, Noorman, Stomp | 5 reacties

Klein bier

Raadslid Noorman (CU/SGP) stelt vast dat SMC, Uilenbanen en de Drom klein bier zijn vergeleken met wat ons te wachten staat met de transities in het sociale domein en vraag  zich af wanneer ik daar aandacht aan besteed op mijn blog.

Om te beginnen waren de projecten SMC, Uilenbanen en de Drom geen opgelegde maatregelen (zoals de transities) maar vrije keuzes van de Enkhuizer raad zelf.

noormanDe kosten van die keuzes zijn voorlopig 3,5 miljoen voor het SMC, 0,5 miljoen voor de Uilenbanen en een nu nog onbekend bedrag voor de Drommedaris (maar ga er maar van uit dat er nog een miljoen bij moet). Dat zou ik geen klein bier willen noemen.

Bij al deze keuzes was de CU/SGP in positieve zin betrokken, wat in dit geval betekent dat men vóór stemde.

Persoonlijk vind ik, dat als je in het verleden zo lichtvoetig bent omgesprongen met de financiële positie van Enkhuizen (en CU/SGP staat daar zeker niet alleen in)  je met enige terughoudendheid zou moeten praten over je toekomstige opvattingen.

Maar politici zijn als geen ander in staat om een falend verleden te verbergen achter een glorieuze toekomst of in dit geval een nieuwe boeman.

Die boeman is de rijksoverheid die taken in het sociale domein gaat over te dragen aan de gemeenten. In essentie zijn alle gemeenten daar blij mee. Al was het maar omdat het status verhogend werkt.

Waar ze niet blij mee zijn, is de hoeveelheid geld die ze krijgen om die taken uit te voeren.  Maar zo ken ik er nog wel een paar. Thuishulp bijvoorbeeld.

Die wordt ook gevraagd hetzelfde werk voor minder te doen.

Dat de specialisten in de jeugdzorg hetzelfde werk voor minder geld moeten doen  lijkt me onomkoombaar. Ze zullen worden ontslagen, maar omdat de hoeveelheid werk hetzelfde blijft, zullen ze op basis van minder gunstige voorwaarden weer worden ingehuurd.

Dat heet flexibiliteit en gebeurt in elke bedrijfstak. Nu dus ook bij de semi-overheid.

De vraag lijkt me of de beheersmaatregelen die de lokale overheden (in regionaal verband) treffen de toets der kritiek kunnen doorstaan. Dit in vergelijking tot de beheersmaatregelen waarover de rijksoverheid beschikte. Eerlijk gezegd heb geen idee, maar daarin sta ik niet alleen schat ik.

Ik schreef daar hier ook al over. Maar wat me wel is opgevallen is, dat bij het formuleren van de beheersmaatregelen de formele adviesorganen die men heeft ingesteld (de WMO raad) niet zijn geraadpleegd. Althans niet in Enkhuizen.

Merkwaardige gang van zaken. Je tuigt een WMO raad op die je moet adviseren, maar voor dat je advies hebt ingewonnen ga je als al raad besluiten zitten nemen.

januari 18, 2014 Posted by | Noorman, Transitie, WMO | 10 reacties

Trefzeker

noormanTrefzeker vond ik ook de opmerking van Noorman (CU/SGP). Wij roepen de burgers (via de routekaart) wel op om flexibel te zijn, maar hoe flexibele zijn we (de gemeente) eigenlijk zelf.

“Hebben we eindelijk een groepje ondernemers die wat willen, dan worden ze onmiddellijk terug gefloten omdat hun activiteiten buiten het kerngebied detailhandel ligt.”

Ik neem aan dat Noorman doelde op de groep ondernemers die in de Paktuinen iets van de grond wilde tillen, maar daarvoor van de gemeente geen toestemming kregen.

Lijkt een beetje op mijn bezwaar dat ik tegen de routekaart formuleerde. Je kunt wel winkels in de winter wel willen ombouwen tot werkplaatsen en dan in de zomer weer het omgekeerde doen, maar hoe staat het met de vergunningen en hoe snel is de overheid dan.

Misschien dat je voor het beginnen van een nagelstudio of een hondentrimsalon geen vergunning nodig hebt, maar helemaal zeker ben ik niet.

langbroek-1Ook Langbroek (die lekker op dreef was afgelopen dinsdag) deed zijn duit in het zakje. Hij meende dat je door door de hele stad economische activiteiten zou moeten kunnen opstarten.

Maar we hebben net de bestemmingsplannen voor de binnenstad opgesteld wierp Stella Quasten tegen. Dan veranderen we die weer riep Hans koelbloedig. En inderdaad, een besluit is zo genomen.

Het is ook een beetje mijn bezwaar tegen de routekaart. Het is niet zo moeilijk om een foldertje te maken met veel plaatjes en mensen op te roepen om toch vooral flexibel te zijn, maar uiteindelijk loopt alles toch weer vast op een overmaat aan regelgeving en stroperige procedures.

Alhoewel, lean management zou daar natuurlijk (voor de zoveelste keer) een einde aan hebben moeten gemaakt. Zijn we daar trouwens al mee klaar of wordt er op dat aspect nog druk geoefend?

januari 10, 2014 Posted by | Bestuurscultuur, Langbroek, Noorman, Quasten | Plaats een reactie