Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Evenement

EV!Als alles goed gaat krijg ik nog voor de verkiezingen een zogenaamde “smart” phone.

Afdankertje van mijn zoon, die van zijn werkgever een recenter exemplaar heeft gekregen. Met als direct gevolg dat de geneugten van Facebook en What’s app ook voor mij binnen direct handbereik zijn gekomen. Een moment dat ik met angst en beven tegemoet zie.

En omdat Facebook niet onder direct handbereik zat was me een door Enkhuizen Vooruit georganiseerd evenement op 13 maart nog niet opgevallen. Plaats van samenkomst Tussen twee Havens 9 (boven).

Evenement details,

Uitnodiging voor openbare informatieavond:
Oneerlijke verdeling SED-gelden…waar of niet waar… en valt er echt wat terug te halen?
Draagt Enkhuizen werkelijk teveel bij in de SED-kosten? Zijn er echt mogelijkheden om een aanzienlijk bedrag terug te vragen of is dit slechts ‘wishful thinking’? Tekst en uitleg van wethouder Struijlaart* en ruimte voor discussie. Als Voor Enkhuizen/Enkhuizen Vooruit! scheppen wij graag duidelijkheid hierover!

*wethouder Struijlaart is niet gelieerd aan Voor Enkhuizen/Enkhuizen Vooruit!
en verleent zijn onpartijdige medewerking op basis van het zakelijke college waarin hij opereert.

Nu wil ik niet op alle slakken zout leggen, maar wethouder Struijlaart is zeker niet onpartijdig. Hij stond op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van de VVD en behoorde tot de groep prominente VVD leden die tijdelijk zonder werk zaten, maar er toch wat bij willen doen zoals bijvoorbeeld Fred Teeven. In afwachting op betere tijden klust die er wat bij als buschauffeur, terwijl vriend Struijlaart (namens Enkhuizen) er wat bijklust in de SED organisatie.

In zijn hoedanigheid van bijklusser in de SED organisatie heeft hij een regeling voorgesteld en aanbevolen die bij nadere beschouwing nogal wat nadelen voor Enkhuizen bevat.

Zo is de Enkhuizer bijdrage aan die regeling € 830.000,- hoger dan op grond van haar inwonertal valt te rechtvaardigen.

Hij heeft er dan ook alle belang bij dat de geloofwaardigheid van “zijn” regeling, (die met de kleinst mogelijke meerderheid door de raad is goedgekeurd), niet verder wordt aangetast.

Let wel, theoretisch kunnen er argumenten zijn die rechtvaardigen dat Enkhuizen meer moet betalen dan op grond van haar inwoneraantal valt te rechtvaardigen. Echter, tot dusver zijn die nog niet naar voren gebracht en ik denk ook niet, dat ze er in dit geval zijn. Wat wel naar voren zijn gebracht zijn drogredenen, die heel eenvoudig weerlegd kunnen worden, maar niet iedereen is bereid om daar moeite voor te doen.

Er van uitgaande, dat de gemiddelde kiezer er toch geen zin in heeft zich te verdiepen in de financiële achtergronden van een bepaalde regeling, hebben alle zittende partijen zich bij de gang van zaken neergelegd. Alleen Nieuw Enkhuizen heeft zich tot doel gesteld de bestaande regeling ongedaan te maken en het teveel toegezegde terug te vragen.

Wat geldt voor de zogenaamde objectiviteit van Struijlaart, geldt natuurlijk ook voor de “objectieve”  doelstelling van Enkhuizen Vooruit om helderheid te willen verschaffen. Zowel hun lijsttrekker als lijstduwer hebben voor de regeling gestemd. Wat zij van Struijlaart willen horen is dat ze destijds de juiste keuze hebben gemaakt.

Namelijk, volgens het algemeen geleden principe, dat wij (van WC eend) het gebruik van WC eend producten van harte kunnen aanbevelen.

Kortom een evenement dat weinig verrassingen zal opleveren. Om de boel toch een beetje spannender te maken heb ik me aangemeld zodat er inmiddels twee deelnemers bekend zijn. De secretaris van Enkhuizen vooruit, Frank van Gangelen en ik zei de gek.  Of dat voldoende is om wethouder Struijlaart uit te laten rukken weet ik niet maar we zullen zien.

Bij nader inzien kon het best wel eens een leuke avond worden, dus ik zou zeggen ‘komt allen in grote getale’. En laten we hopen dat dat ook de pers aanwezig is, zodat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient.

Advertenties

maart 5, 2018 Posted by | SED, Struijlaart, Verkiezingen | 16 reacties

Plekje vrij

Onder de kop “Wildgroei aan politieke debatten” publiceert lijstaanvoerder Koning (D66) zijn recente opvatting over de debatten die in het kader van de verkiezingen door allerhande maatschappelijk organisaties worden georganiseerd.

Zijn partij wenst alleen nog deel te nemen aan debatten die georganiseerd worden door onafhankelijke instanties zoals WEEFF. Een opvallend standpunt waarop door de SP op twitter tamelijk heftig is gereageerd.

Volgens Koning vinden discussie, debat (wat precies is het verschil) en besluiten plaats in de gemeenteraad. Koning zit inmiddels vier jaar in de raad en zou dus beter moeten weten. Besluiten? Inderdaad, maar discussie, ho maar. Gewoonlijk wordt er (een dagen eerder geprepareerde) verklaring voorgelezen die niet mag worden onderbroken door een interpellatie. In de tweede ronde mag dat wel, daarna is de pret afgelopen en moet er een besluit genomen worden.

In de raadsvergadering van 12 december 2017 hebben een twintigtal lezers van mijn blog aan alle fractievoorzitter te kennen geven het niet eens te zijn met de kostenverdeling van het ontwikkelingsplan SED. Op mijn blog zelf hadden meer dan 80 lezers te kennen gegeven het er niet mee eens te zijn.

Dus wat heeft Koning gezegd over die kostenverdeling tijdens die vergadering? Niets, hij heeft welgeteld 37 seconden het woord gevoerd en dat kwam neer op een reprimande voor collega Langbroek, die bedreigd werd met een motie van wantrouwen, als hij zijn gedrag niet zou aanpassen aan wat Koning wenselijk vond.

koning

Geen debat

Koning stond niet alleen in zijn zwijgzaamheid over de kostenverdeling. Geen van de fractievoorzitters (met uitzondering van Van Reijswoud) sprak zich er over uit. Van Reijswoud stelde dat de verdeling voortvloeide uit eerder gemaakte afspraken.

Uiteraard heb ik die afspraken ook gezien, alleen betroffen het afspraken over de verdeling van de binnen de organisatie gerealiseerde besparingen en niet over nieuwe investeringen.

Oude investeringen, d.w.z investeringen die gedaan zijn voor dat de SED een feit was (dus voor 1-1-2015) gebeurden op basis van een verdeelsleutel die gebaseerd was op 33,33% per gemeente. Over een verdeelsleutel voor investering na 1-1-2015 (wanneer de SED een feit is) werden geen afspraken gemaakt, men ging er kennelijk van uit dat de besparingen de investeringen zouden overtreffen.

Dat is niet gebeurd en dus bevinden we ons nu, door vast te houden aan een oneigenlijke verdeelsleutel, in een situatie waarin de kleinste gemeente opgezadeld wordt met de hoogste kosten. Als de bijdrage in de investeringskosten van de SED voor elke inwoner het zelfde zou zijn, dan bespaart Enkhuizen zich € 830.000.- en betalen Drechterland en StedeBroec samen hetzelfde bedrag meer.

Jannie

Wel debat

Zowel D66 als de SP hebben geen belang bij een discussie over dit onderwerp, omdat dit mogelijk leidt tot de conclusie dat beiden wel erg gemakzuchtig zijn omgesprongen met de belangen van inwoners van Enkhuizen. Ook de reguliere pers heeft het tot dusver (om voor mij onbegrijpelijke reden) laten afweten.

Er zit dan ook weinig anders op dan om te proberen om met behulp van sociale media de discussie op gang te krijgen. Dat mag dan beneden de waardigheid van D66 zijn, maar je kunt als grootste coalitie partij en primair verantwoordelijke voor dit college niet blijven weigeren, om met anderen in debat te gaan.

Bovendien hebben ze bij WEEFF vast nog wel een plekje vrij waar Koning in discussie kan gaan met NE lijsttrekker Jannie Aukes over de kostenverdeling van het Ontwikkelingsplan van de SED. We hebben het per slot van rekening over € 830.000,-

maart 1, 2018 Posted by | D'66, Jannie Aukes, Koning, Verkiezingen | 2 reacties

Turven

Gisteren stelde ik de onpartijdigheid van de Enkhuizer Krant aan de orde. Onder het motto “meten is weten” heb ik vandaag geturfd hoe vaak de naam van een politieke partij werd genoemd in het artikel van Cees Beemster, dat gisteren in de krant verscheen.

We beginnen onderaan. Drie keer genoemd werden Nieuw Enkhuizen en de SP. Dat vind ik opmerkelijk. De SP heeft een gedegen en uitgebreid verkiezingsprogramma. De kans dat daaruit binnen 4 jaar iets gerealiseerd zal worden is vele malen groter dan wat de VVD en PvdA voorstellen.

Bijvoorbeeld verdubbeling van de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. Lekker makkelijk beloven, want de kosten zijn voor Pro-rail en die heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan het verdubbelen van een spoorlijn die doodloopt.

Bovendien, indien gerealiseerd, kunnen we elk kwartier een vrijwel lege trein richting Amsterdam sturen. Tel uit je winst.

Dus ondanks dit soort onzinnige plannen wordt de VVD drie keer vaker genoemd dan de SP. Daarmee is de VVD (samen met HEA) een redelijke middenmoter die 6 keer wordt genoemd en laat men D66, CDA, en CU/SGP achter zich, die allen in het artikel 4 keer worden genoemd.

De meest geciteerde en daardoor absolute top wordt gevormd door twee partijen. De PvdA en EV! Beiden worden in het artikel van Beemster maar liefst 10 keer geciteerd. Opmerkelijk, omdat de PvdA kort daarvoor haar kiezers (na jaren stilzwijgen) via twitter informeerde dat men nog steeds in leven was.

Maar de morele winnaar is natuurlijk de tandem de Jong/Quasten, die de dynamische uitstraling van de Jong combineert met de charismatische uitstraling van Quasten. Een enorme prestatie om als nieuwe partij zoveel citaten te verzamelen.

Maar misschien zie ik het wel helemaal verkeerd en heeft Cees Beemster zich alleen maar afgevraagd welke politieke bleekneusjes wel wat extra aanmoediging konden gebruiken. Dan wordt de ranglijst plotseling anders en zijn SP en NE de partijen die het ook zonder de lofprijzingen van de krant wel zullen redden.

Wat NE betreft een vleiende gedachte en je zou bijna willen dat beide vrouwelijke lijsttrekkers elkaar eens zouden treffen in een debat, maar dat zal wel ijdele hoop blijven.

Maar als ik mijn collega lijstduwer Joop Knukkel kom te spreken zal ik het er toch eens met hem over hebben.

maart 1, 2018 Posted by | de Jong, PvdA, Quasten, VVD | 1 reactie

Onpartijdig?

SEDWaarschuwing; in dit bericht wordt regelmatig gesproken over SED.

De volledige naam is Gemeenschappelijke Regeling Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en is de naam voor de gefuseerde ambtelijke diensten van de drie aangesloten gemeenten. Meer over de GR-SED vindt U op:   http://www.sed-organisatie.nl/

Alles over een Gemeenschappelijke regeling vindt U op http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2015-01-01

Dit naar aanleiding van verzoeken die me via Facebook hebben bereikt. Dan nu mijn column van vandaag.

—————————————————————–

beemsterSterverslaggever van de Enkhuizer Krant Cees Beemster heeft al de verkiezingsprogramma’s van alle Enkhuizer partijen doorgenomen en doet daarvan verslag in de Enkhuizer Krant van woensdag 28 februari.

Alle partijen? Nou ja, op één na, Nieuw Enkhuizen. In de laatste regel worden die nog even genoemd als voorstander van een buitenzwembad. God zij dank wel een voorziening waar de raad van Enkhuizen zeggenschap over heeft.

Dit in tegenstelling tot allerhande wenslijstjes die wel uitgebreid in het bericht worden genoemd, maar waarover de Enkhuizer raad niets heeft te zeggen, laat staan dat ze er geld voor over zou hebben.

Zoals de doortrekking van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam naar Hoorn. Verdubbeling van de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. Verdubbeling Houtribdijk en tevens aanleggen van een spoorverbinding naar Lelystad en niet te vergeten verbreding van de A7 tussen Purmerend en Hoorn. Waarom geen dagelijkse busverbinding met Lelystad? (Laat me raden, onvoldoende vraag).

Eerlijk gezegd vind ik het dan ook helemaal niet erg, dat Nieuw Enkhuizen niet is opgenomen in dat lijstje vol dagdromen waarop de Enkhuizer raad geen enkele invloed kan uitoefenen.

Uit het volledig ontbreken van Nieuw Enkhuizen in het door Beemster gegeven overzicht zou je de conclusie kunnen trekken dat Nieuw Enkhuizen kennelijk niet voor goedkopere woningen zou zijn, of een schonere en veiliger stad, of een nieuwe sportzaal.

Onzin natuurlijk, het feit dat Beemster NE  “vergeet” te noemen, wil niet zeggen dat NE zich er niet over heeft uitgesproken.  Zie: https://www.nieuwenkhuizen.nl

De radio-discussie van afgelopen zaterdag bracht aan het licht dat partijen (op gemeentelijk niveau en in praktisch opzicht) grotendeels hetzelfde willen.

Maar veel belangrijker dan te benadrukken dat Nieuw Enkhuizen (net als andere partijen) leuke dingen voor de mensen wil, lijkt me het benoemen van datgene waarin Nieuw Enkhuizen zich wel van alle andere partijen onderscheidt.

En dat is, dat Nieuw Enkhuizen binnen SED verband voor haar inwoners een behandeling eist, die gelijk is aan de behandeling van andere SED inwoners.

beemster1Grappig genoeg was het dezelfde Cees Beemster die me wees op het verschil in behandeling. In een paginagroot bericht op 4 december 2017 schreef hij over het verschil in bijdrage dat er voor de diverse SED gemeenten was vastgesteld en dat er op neerkwam dat de kleinste gemeente (qua inwoners) de hoogste bijdrage moest leveren.

Jammer genoeg heeft Cees zijn nieuws zelf verder nooit uitgewerkt. Ik daarentegen wel.

Vóór de raadsvergadering van 12 december 2017 waarin tot deze (in mijn ogen diep onrechtvaardige) verdeling zou worden besloten heb ik raad en redactie geattendeerd op de onrechtvaardigheid van dat besluit.

Beiden wisten niet beter te doen dan deze waarschuwing te negeren en houden dat tot op de dag van vandaag vol.

Wat Nieuw Enkhuizen dan ook anders maakt dan al die andere partijen is, dat ze wil dat de aanvullende ontwikkelingskosten van de ambtelijke organisatie van de SED gelijkelijk worden verdeeld over alle inwoners van de SED.

En dat de ongelijke verdeling, die zonder veel op of aanmerkingen van de zittende raad van Enkhuizen tot stand is gekomen, ongedaan wordt gemaakt.

Onbelangrijk? Wel, het scheelt Enkhuizen € 830.000,- per jaar. Daarvoor verdubbel je weliswaar niet het spoortraject Hoorn – Enkhuizen, maar je brengt de bouw van een nieuwe sportaccommodatie wel weer wat dichterbij.

Kortom er is wel degelijk een fundamenteel verschil tussen Nieuw Enkhuizen en de overige partijen en in plaats van dat weg te moffelen of te negeren, zoals de krant tot dusver heeft gedaan, zou het haar sieren als zij ook daar aandacht aan zou schenken.

In ieder geval net zo veel aandacht als zij nu geeft aan de mogelijke verbreding van A7 tussen Hoorn en Purmerend (op aandringen van de VVD) of de aanleg van dubbelspoor over de Houtribdijk.

 

februari 28, 2018 Posted by | SED, Verkiezingen | Plaats een reactie

Haalbaar of niet

keesman2Uiteraard was ik niet de enige die een glansrol vervulde in het WEEFF debat. Er was ook sprake van een bijzonder sterk optreden van de SP.

Ik heb dat uit betrouwbare bron, de SP schrijft dat namelijk op haar eigen website. Volgens de scribent (de partner van Margreet Keesman??) had Margreet een foutloos parcours gelopen.

Dat gaat me net iets te ver, maar van een gedegen en betrouwbaar optreden mogen we zeker spreken.

Twee kleine puntjes. Tijdens de nabeschouwing kregen we het over de schuldhulpverlening. Beide waren we niet tevreden met hetgeen er was voorgelegd, maar in plaats van tegen te stemmen en voor een betere regeling te gaan stemde de SP voor en zitten we minimaal een jaar vast aan een regeling waar ik mijn twijfels over heb.

Ik heb geen idee van waaruit een en ander geregeld gaat worden, maar het zou me niet verbazen als de Enkhuizer cliënten straks naar Stede Broec of Hoogkarspel moeten om geholpen te worden, terwijl we voor het geld dat we naar de SED overmaken het net zo makkelijk in Enkhuizen hadden kunnen organiseren. Maar goed, dat terzijde.

Na een lange lijst van zaken die de SP allemaal meer dan uitstekend had gedaan, (zo is bijvoorbeeld dank zij de SP inmiddels het REZ tot stand gekomen) een korte opmerking over ONS plan om te gaan heronderhandelen.

Over de Enkhuizer bijdrage aan het SED ontwikkelingsplan. Dat moet in onze ogen € 830.000,- minder, willen de inwoners van Enkhuizen dezelfde bijdrage leveren als de inwoners van Drechterland en Stede Broec. De SP zegt over ons plan:

Nieuw Enkhuizen wil het bedrag wat Enkhuizen meer moet betalen aan de SED organisatie terughalen. Niet haalbaar als je niet veel verder wil gaan dan dat.

OK, we zijn in ieder geval blij met de erkenning dat Enkhuizen meer betaalt aan de SED. Daar werd in het verleden nogal eens omheen gedraaid. Maar  niet haalbaar???? Ik weet, de SP is er van overtuigd dat ze ons hele zorgstelsel in een handomdraai kan veranderen. Ze heeft talloze andere radicale voorstellen gedaan die uiteindelijk onhaalbaar zijn gebleken.

Dus men beschikt, voor wat betreft onhaalbaarheid, over ruime expertise. Maar “onhaalbaar”, omdat we niet verder willen gaan?

Het enige wat we willen is, dat de inwoners van Enkhuizen een gelijke bijdrage leveren aan de SED als alle andere inwoners van de SED. Waarom zouden we verder moeten gaan dan dat?

En wat houdt dat verder gaan volgens de SP dan wel niet in? Wil de SP dat de Enkhuizers de helft gaan bijdragen van wat al die andere inwoners bijdragen? En verwacht men dan dat men in Drechterland en Stede Broec door deze eis dusdanig met stomheid is geslagen dat men onmiddellijk toegeeft?

Of willen ze de plannen van hun hulpsinterklaas Olierook uitvoeren? Hij pleit er op zijn blog voor om het potverteren te stoppen en een flink aantal ambtelijke leidinggevenden van de SED te ontslaan.

Om de daarmee bespaarde gelden te benutten om leuke dingen te doen voor de mensen in Enkhuizen. Leuke belofte natuurlijk, alleen staat het niet in het programma van de SP en zelfs al zou de SP het willen nastreven, dan nog vrees ik dat ook dit initiatief niet van de grond gaat komen.

Dus laten we vooral kalm blijven. De haalbaarheid van hetgeen  Nieuw Enkhuizen voorstelt wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal zetels dat Nieuw Enkhuizen weet te veroveren. Pas als we dat weten kunnen we zeggen of iets haalbaar is of niet.

februari 27, 2018 Posted by | Keesman, SED, SP | Plaats een reactie

Achter de rug.

Na mijn glansrol Winking smile tijdens het radio debat van afgelopen zaterdag (die hoogst waarschijnlijk door niemand zal zijn opgemerkt) terug naar mijn oude stiel, het schrijven van beschouwingen over de Enkhuizer politiek.

maggyEn dus aandacht voor het onderwerp dat de zittende raadsleden niet graag ter sprake brengen. Namelijk dat, zoals de zaken er nu voor staan, de inwoners van Enkhuizen (per inwoner) de komende jaren 30% meer gaan bijdragen aan de verdere ontwikkelingskosten van het  ambtelijke apparaat dan (bijvoorbeeld) de inwoners van Stede Broec.

Hoe kan dat? Het percentage van de SED inwoners dat in Enkhuizen woont is 31%. Enkhuizers betalen echter wel 37,19% van de kosten van het ontwikkelingsplan SED. Dat is dus 6.19% meer dan de kosten die je op grond van het aantal inwoners zou mogen verwachten.

De totale kosten voor het ontwikkelingsplan zijn (afgerond) 13.4 miljoen euro. Daar 6.19% van is (afgerond) € 830.000,-. Kortom de gemeente Enkhuizen betaalt € 830.000,- meer dan je op grond van het aantal inwoners zou mogen verwachten.

Dat is geld dat de gemeente niet meer kan uitgeven aan voorzieningen voor haar eigen inwoners. Alle partijen hebben ieder hun voorkeuren voor wat betreft de voorzieningen die ze voor de Enkhuizers wensen en leggen die ook aan de kiezer voor. Zonder dat ze er trouwens bij zeggen hoe ze die voorzieningen willen financieren.

Feit is echter, dat de Enkhuizers de komende jaren zoveel EXTRA aan de ambtelijke organisatie dienen te besteden (bijna 5 miljoen), dat er weinig meer overblijft voor de gewone burgers. Of ze nu ondernemer, werknemer, uitkeringsgerechtigde of pensionado zijn.

Alleen Nieuw  Enkhuizen heeft zich tot dusver uitgesproken voor hernieuwde onderhandelingen over de verdeling van de kosten, in de verwachting dat die € 830.000,- zullen opleveren. Alleen dan dragen alle inwoners van de SED in gelijke mate bij aan de kosten voor het ontwikkelingsplan. De andere partijen in Enkhuizen zien er kennelijk geen brood in of willen de extra inspanning niet leveren.

Het zal niet eenvoudig zijn, maar onmogelijk is het niet. Een beroemd precedent is natuurlijk Margareth Thatcher, die nadat het Verenigd  Koninkrijk was toegetreden  tot de EEG, de toetredingsvoorwaarden ter discussie stelde.

Jannie

Jarenlange financiële ervaring

Is Nieuw Enkhuizen lijsttrekker Jannie Aukes een soortgelijke taak toevertrouwd? Haar jarenlange ambtelijke ervaring met gemeentelijke financiën staan daar voor borg.

Nieuw Enkhuizen vraagt niet om korting, maar wenst alleen gelijke behandeling. Ze wil voor de inwoners van Enkhuizen bereiken, dat hun bijdrage aan het ontwikkelingsplan gelijk is, aan die van de inwoners van Stede Broec en Drechterland.

De kansen op een succesvol onderhandelingsresultaat  nemen toe naarmate de Enkhuizers de bestuurders van Stede Broec en Drechterland er van weten te overtuigen, dat het hun ernst is, wanneer het gaat om een gelijke behandeling.

Een belangrijke aanwijzing daarvoor is de omvang van Nieuw Enkhuizen na de verkiezingen. Keert Nieuw Enkhuizen terug in de raad met één zetel, dan zullen onze buurgemeenten de vrij logische conclusie trekken, dat Enkhuizers kennelijk niet zo zwaar tillen aan een ongelijke behandeling.

Het besluit (om in te stemmen met een ongelijke behandeling voor de Enkhuizer bevolking) is genomen tijdens de raadsvergadering op 12 december 2017, waarbij de kleinst mogelijke raadsmeerderheid instemde met het voorstel/advies van het zittende college (toen VVD/PvdA, nu VVD/PvdA/D66).

De voorstemmers op 12 december waren D66, VVD en PvdA aangevuld met twee raadsleden die nu op de kieslijst van Voor Enkhuizen staan. Daarbij is het goed om op te merken, dat de lezers van mijn blog de raad tot 20 maal toe hebben gewaarschuwd voor de ongelijke behandeling die het resultaat zou zijn van het besluit dat ze op punt stonden te nemen. Helaas meende de raad die waarschuwingen te moeten negeren.

Het is nu aan de kiezer om een oordeel uit te spreken over dit optreden van de raad en de manier waarop zij is omgesprongen met de belangen van de gewone Enkhuizer. Wat dat oordeel zal zijn weten we over drie weken als de verkiezingen achter de rug zijn.

februari 26, 2018 Posted by | Geld terug, SED | 1 reactie

Weeff “debat”?

WEEFF debatAfgelopen zaterdag de herhaling van het een week eerder afgelaste WEEFF  debat.  Van 10 tot 12 uur.

Geen idee wat voor mensen het zijn die op zaterdagochtend via de radio twee uur lang gaan zitten luisteren naar lokale politici die het (voor wat betreft bijna alles) met elkaar eens zijn.

Het was zelfs zo erg, dat de gespreksleider aan Van Reijswoud (VVD) en Michèl de Jong (EV!) na afloop van hun “debat” vroeg, waarom zit U eigenlijk in verschillende partijen?

Ook voor wat betreft het “debat” tussen Langbroek en mezelf vielen de verschillen reuze mee. Hans heeft de neiging om vanuit zijn positie als gemeenteraadslid voor elk wereldprobleem een oplossing te suggereren, terwijl ik de neiging daartoe redelijk kan onderdrukken en bovendien slechts lijstduwer ben.

Maar als het alleen maar gaat om lokale problemen, dan vallen onze verschillen reuze mee en wie weet keert Hans ooit nog eens terug in de moederkerk.

Wel heb ik geprobeerd de aandacht te vestigen op iets dat de overige partijen discreet proberen te verzwijgen, namelijk dat de inwoners van Enkhuizen 30% meer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze ambtelijke organisatie (SED) dan de inwoners van Stede Broec en dat Nieuw Enkhuizen daartegen iets wenst te doen. Maar toen bleek de beschikbare tijd verstreken.

Geen man overboord leek me, want de overgebleven 3 luisteraars (niet zijnde familieleden) leken me niet van doorslaggevende betekenis.

In het daarop volgende “debat” moest het gaan over duurzaamheid.

Waarschijnlijk omdat de gespreksleidster zich in dat onderwerp had verdiept, maar probeer maar eens negen verschillende standpunten over dat onderwerp in te nemen.

Dat is een schier onmogelijke opgave, zodat ik vermoed dat ook de laatste drie luisteraars op zoek zijn gegaan naar lichtvoetiger vermaak. Dat neemt niet weg, dat het best wel een gezellige bijeenkomst was van alle lokale politieke kopstukken. Verzameld in het voormalige dameswachtlokaal in het station van Enkhuizen.

De echte campagne begint natuurlijk pas in maart. Op 28 februari is er eerst nog een kennismakingsbijeenkomst in het Wapen van Enkhuizen, waar U onze lijstaanvoerder Jannie Aukes en alle anderen die op de kieslijst staan kunt ontmoeten. Ik zou zeggen grijp Uw kans, de bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

februari 25, 2018 Posted by | Fratsen | Plaats een reactie

Juichen

DromDe Drom boekt een klein plusje juicht de Enkhuizer Krant van afgelopen donderdag. Volgens algemeen directeur Van Tongeren is dit het gevolg van de horeca activiteiten, met name de feesten en partijen die men weet te organiseren.

Van Tongeren schetst echter een tamelijk eenzijdig beeld. Afgelopen december besloot de gemeenteraad in haar onmetelijke wijsheid dat;

  1. De stichting de Drom de kosten voor de (door de stichting veroorzaakte noodzaak tot) elektranetwerkverzwaring niet hoefde te betalen.
  2. Dat de stichting eveneens ontslagen werd van haar verplichting een aantal inrichtingskosten, (zoals extra afzuiging, bierleiding, telefoon centrale etc. etc.)  te betalen.

Verder besloot het college dat (naast de “normale” subsidie van € 28.000,-) er in 2018 ook nog ook een € 10.000,- bedragende subsidie voor cultuureducatie, dan wel participatie voor de jeugd, moest worden gegeven.

Tellen we de bedragen die gemoeid zijn met de punten 1 t/m 2 en de extra subsidie bij elkaar op, dan komen we tot minimaal €  50.000,- aan kwijtscheldingen/subsidie.

Met andere woorden het exploitatieresultaat  van cultureel centrum de Drom vertoont geen kleine plus van € 5000,-,  maar een negatief saldo van € 45.000,- dat met behulp van kwijtscheldingen en extra subsidie is weggewerkt en omgebogen tot een kleine plus.

De krant vermeldt ook nog de bezorgdheid die de raadsfracties in december uitspraken, over mogelijke tekorten in de exploitatie. Die zijn er in 2017 dus niet dank zij het besluit van de raad om de stichting in dat jaar een extra € 50.000,- cadeau te doen.

Een nu maar afwachten of de krant ook aandacht zal besteden aan het “echte” resultaat of dat het zijn oren laat hangen naar de wensen van de Enkhuizer “raddraaiers”. Onze notabelen, waaronder de voltallige gemeenteraad,  die ons met enige regelmaat een rad voor de ogen proberen te draaien.

Drom220218

februari 23, 2018 Posted by | Drommedaris | 2 reacties

Soms niet.

Reijswoud

Soms niet

Misschien dat ik het debat over de schuldhulpvoorziening wat beter had begrepen als ik de bijlage in de raadsbrief van 20 februari eerst had gelezen, maar ze stond niet tussen de agendastukken en was pas op de dag van bespreking onder de raadsleden verspreid.

De bijlage bevatte een wat uitgebreider uiteenzetting voor wat betreft de keuze van de verdeelsleutel.

De daarbij leidende gedachte is, wie de meeste bijstandsgerechtigden binnen zijn gemeente heeft, loopt ook de meeste kans dat er een beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening en moet dus ook het grootste deel van de kosten dragen.

Dat lijkt een waterdichte redenering, maar je zou jezelf ook kunnen afvragen of je die vorm van dienstverlening moet onderbrengen bij een instantie die tot op heden nogal nadrukkelijk heeft gefaald. Of  wat voor zin het heeft om samen te werken, als dat alleen maar leidt tot kostenbesparingen voor anderen?

Enkhuizen mag dan de meeste potentiële cliënten hebben, de kosten om ze te helpen zullen (per cliënt) lager zijn dan de kosten die Stede Broec en Drechterland moeten maken om hetzelfde niveau aan hulp te bieden. Voor hen is het redelijk aantrekkelijk om mee te liften in een voorziening die grotendeels door anderen wordt betaald.

Anders gezegd, op basis van wat Enkhuizen nu aan de SED uitgeeft kan ze makkelijk een stichting schuldhulp in het leven roepen, die met twee fulltime krachten het voortraject in Enkhuizen vorm kan geven. Te meer daar veel werk in dat voortraject gedaan wordt door vrijwilligers. Zoals door de vereniging Schuldhulpmaatje.

Maar kan Drechterland dat ook met het budget dat ze beschikbaar willen stellen? En Stede Broec?

Daarom ook mijn suggestie in een eerder bericht, laten we de boel lekker in eigen hand houden.

Maar als je een ambtelijke organisatie vraagt wat ergens de oplossing voor is, dan is het meest gegeven antwoord, meer ambtenaren. Maar soms is dat niet het juiste antwoord. Alleen, wie durft dat te zeggen? In Enkhuizen waarschijnlijk alleen maar top ambtenaar Van Reijswoud, zo vrees ik.

februari 21, 2018 Posted by | Bureaucratie, SED | Plaats een reactie

Meer vragen dan antwoorden.

rekenen-38796Gisterenavond werd het uitvoeringsplan schuldhulpverlening besproken en eerlijk gezegd duizelt het me nog steeds een beetje.

Om te beginnen de kostenverdeling. Werd door verschillende partijen “aangestipt” zonder dat het van invloed was op de uiteindelijke besluitvorming.

Nogal wat politiek correcte aandacht werd besteed aan de stigmatisering van de uitkeringsgerechtigden door hen te associëren met schuldhulpverlening. Maar dat gezegd hebbende, ging iedereen verder akkoord  met een kostenverdeling die was gebaseerd  op zogenaamde BUIGgelden. De inkomsten die de gemeenten ontvangen om de gevolgen van de Participatiewet te kunnen financieren.

Waarmee je dan, ondanks alle eerdere beweringen van het tegendeel, toch weer gewoon een rechtstreekse koppeling maakt tussen verstrekte bijstandsuitkeringen en de bijdrage aan de schuldhulpverlening.

Alleen Stella Quasten had een andere invalshoek. Ze had geïnformeerd  naar het aantal aanmeldingen bij de Kredietbank. Dat bleken er 130 te zijn, waarvan de meerderheid uit Enkhuizen. Welke conclusie daar uit moest worden getrokken liet ze in het midden.

Ik weet ook niet wat ik met die getallen moet. Elke aanmelding bij de Kredietbank kost een kleine € 1000,- staat in het raadsvoorstel. Als Stella het heeft over jaarlijks (?) 130 aanmeldingen dan hebben we het dus over € 130.000,- aan kosten per jaar.

Een probleem dat we vervolgens gaan oplossen door jaarlijks € 390.000,- uit te geven aan nieuw aan te nemen personeel. Hetgeen opmerkelijk genoeg dan weer resulteert in een besparing van € 35.000,- op jaarbasis.

Reijswoud

Eigenlijk begreep ik deze keer alleen Van Reijswoud (VVD). Zijn kritiek gold de financiële onderbouwing van het voorstel. Het scheelde weinig of hij had de SP mee gekregen, maar dan zou het voorstel verworpen zijn en dat vond de SP kennelijk niet passen bij haar imago.

Na een extra toezegging dat de zaak na een jaar opnieuw geëvalueerd zou worden ging de Enkhuizer gemeenteraad alsnog akkoord.

De uitkomst van dat soort evaluaties is gewoonlijk dat we (ondanks tegenvallende uitkomsten) toch gewoon door moeten gaan, omdat één jaar nu eenmaal een heel korte periode is.

Al met al leverde de behandeling door de raad van dit onderwerp meer vragen op dan antwoorden. Een opvatting die waarschijnlijk ook gedeeld werd door D66, VVD, CDA, en Van der Pijll want die stemden tegen. De Jong onthield zich (om voor mij onduidelijke reden) aan deelname aan de discussie en stemming.

Kennelijk was er sprake van een vorm van belangenverstrengeling.

februari 21, 2018 Posted by | Geldsmijten, Quasten, Reijswoud | Plaats een reactie