Illusiepolitiek

Het ligt weer al weer achter ons, al het gedoe over de Floriade.  In mijn ogen was het niet veel meer dan aandachtrekkerij van een wethouder en een college dat elk project van enige omvang dat zij heeft ondernomen heeft zien mislukken.

Illusiepolitiek in optima forma.

Bij Nieuw Enkhuizen zien ze dat natuurlijk anders. Dat roemt men onverminderd het optreden van de eigen wethouder.

Of het nu gaat om een twitteractie om de houtribdijk op de weerkaart te krijgen (of hem te herbenoemen tot aansluitdijkdijk), of het promoten van Westfriese wielerkleding, of het binnenhalen van de Floriade, alles wat de brave man onderneemt is in de ogen van fractievoorzitter Wijchers goud waard.

Zo schrijft hij op de website van Nieuw Enkhuizen. Ik citeer maar even letterlijk,

Floriade 2022 Naar Enkhuizen ?

De voortekenen zijn geweldig, Enkhuizen de uitgekozen plaats voor de provincie Noord-Holland, wat zal dat een economische opbloei geven voor de werkgelegenheid voor de regio en onze stad.

Investeringen voor onze Zaad Vallei, Hollands woord voor Seed Valley  en voor alle bedrijven in de omgeving ,wat te denken van de hotels dan komt het hotel in de Oksel ook een stuk dichterbij.

De tomeloze inzet van de wethouder van Nieuw Enkhuizen werpt ook hier zijn vruchten weer af ,net als met het project Toeristen over het water.

Nog hoor ik de scheidende fractievoorzitter van de PvdA  snerend ,bij de behandeling van de restauratie van de Drom ,ook een project waar Nieuw Enkhuizen volledig achter staat ,zeggen dat wij onze partij beter de Toeristen Partij Enkhuizen kunnen noemen ,niet bedoelend dat het een compliment zou zijn .

Welnu het welzijn van onze burgers hangt af van werk ,inkomen, en wonen en dat zijn de doelen waar Nieuw Enkhuizen zich al jaren sterk voor maakt en blijft maken.

Het in stand houden van de sociale voorzieningen kan alleen maar als je de plaatselijke werkgelegenheid blijft stimuleren .

Harry Wijchers

Inmiddels weten we natuurlijk dat de Houtribdijk nog steeds niet op de weerkaart staat, het evenmin storm loopt voor de Westfriese wielerkleding en de organisatie van de Floriade ook niet is doorgegaan vanwege verregaande domheid van het organisatiecomité, dat zich klaarblijkelijk geen raad wist met de briljante invallen van de  Nieuw Enkhuizer wethouder.

Grappig genoeg noemt Wijchers in zijn bijdrage nóg twee projecten die óók gedoemd zijn te mislukken.

Het hotel in de Oksel, dat binnenkort in Venhuizen zal worden gebouwd en het project Drommedaris, dusdanige tekorten vertoont dat het feitelijk zou moeten worden afgeblazen.

Zodat er feitelijk maar een ding overblijft waar we wethouder Franx dankbaar voor moeten zijn, namelijk dat hij de succesvolle grondlegger is van de invoering van het betaald parkeren in Enkhuizen.

Maar vreemd genoeg willen ze bij Nieuw Enkhuizen daar nu net niet meer aan herinnerd worden.

Past niet in hun illusiepolitiek neem ik aan.

Mengen

In het vorige bericht sprak ik over een tweetal onderwerpen die (hoewel niet geagendeerd) toch op de raadsvergadering van 6 december zullen worden besproken.

Maar als ik de Enkhuizer Krant van hedenmorgen mag geloven (en dat doe ik meestal), dan komt er nog een derde onderwerp ter tafel.

De gemeente heeft namelijk jarenlang volgehouden, dat als je een verbinding maakt tussen een schuur en een woning, die schuur daardoor onderdeel wordt van de woning.

Dat lijkt me (geen jurist zijnde) een tamelijk wankel standpunt, maar het college was overtuigd van het eigen gelijk.

Daarbij komt dat men beschikt men over juridische geschoolde medewerkers en die moet je natuurlijk wel iets te doen geven, anders vervelen ze zich.

Inmiddels heeft de rechter de  gemeente ongelijk gegeven, maar die heeft de hoop nog niet opgegeven dat men (mogelijk in hoger beroep) toch nog haar gelijk zal kunnen halen.

Dat is 3 van de 4 grote partijen in de Raad in het verkeerde keelgat geschoten. SP, VVD/D’66 en PvdA eisen opheldering.

Welk gemeentelijk belang is er eigenlijk in het geding dat men wil blijven volharden in dat curieuze standpunt?

Opmerkelijk bij dit alles is, dat Nieuw Enkhuizen (als vierde grote  partij) zich weinig aantrekt van de consternatie bij de andere partijen. Het slachtoffer in deze kwestie heeft  weliswaar ooit deel uit gemaakt van hun fractie (laat fractievoorzitter Harry Wijchers weten), maar NE ziet voor zichzelf geen rol in deze kwestie tussen burger en college.

Deze laconieke houding van Wijchers vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat het hier een geschil betreft tussen een inwoner van Enkhuizen en het college. Zou het gaan om een geschil tussen een toerist en het college, dat hadden de kaarten natuurlijk totaal anders gelegen en had Wijchers zich vol overgave ook in de discussie gemengd.

Korreltje zout

Uiteraard ging het tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering over meer dingen dan het Reglement van Orde. Gewichtige zaken zelfs, zoals deelname aan de samenleving door de zwaksten in de samenleving.

Een onderwerp waar ik me niet goed in thuis voel. Wie daar meer over wil weten verwijs ik dan ook graag naar de websites van de SP en LQ die daar (zoals gebruikelijk) als enigen keurig verslag van doen.

Ander big item was de herbestrating van de Harpstraat en omgeving.

Ook al een onderwerp waar ik niet erg warm voor kan lopen, maar Bokhove wist toch een paar vragen te stellen, waardoor mijn belangstelling alsnog werd gewekt.

Waarom is het onderhoud van dit gebeid eigenlijk 10 jaar vooruit geschoven en heeft dit wellicht iets te maken met de nieuwe bestemming van het Nicolaas, waarvoor projectontwikkelaar de Nijs een nieuw onderkomen bouwt in de Vijzeltuin.

Het ligt namelijk voor de hand, dat de Nijs zijn (goedkoop verkregen bouwgrond) in de binnenstad ruilt voor de wat gunstiger gelegen grond in de Doelenstraat waar het Nicolaas nu op staat.

Aangemoedigd door Wijchers (NE) en Kuijsten (CU/SGP), die beiden meenden dat het betreden van dit gebied een gevaar voor lijf en leden inhield, merkte wethouder Kok op dat een opknapbeurt geen kwaad kon en dat het merendeel van de kosten daarvoor gedekt werden door een subsidie.

Bleef de vraag waarom er, naast herbestrating, er ook herinrichting moest plaatsvinden.

Het antwoord daarop was me niet geheel duidelijk, maar wethouder Kok liet weten niets af te weten van de toekomstige bestemming van het Nicolaas. Dit soort ontkenningen kunnen we (in navolging van Hans Langbroek) het beste met een korreltje zout nemen.

Als Kok ergens geen antwoord op wil geven (en dat komt vaker voor) dan zegt hij gewoonlijk dat hij het niet weet. Immers, het tegendeel valt bijna nooit te  bewijzen.

Zigzagpolitiek

In de Enkhuizer Krant van vandaag lees ik, dat “Doorpak” Harry Wijchers (Nieuw Enkhuizen) meent dat de Enkhuizers niet moeten zeuren over die paar centen per dag die de binnenstadbewoners moeten betalen voor hun parkeervergunning, omdat de toeristen die Enkhuizen bezoeken per dag aanzienlijk meer aan belasting kwijt zijn.

Ik neem aan, dat zijn vermogen om vergelijkingen te maken die kant noch wal raken voortvloeit uit zijn nautische verleden, maar zijn boodschap is duidelijk, wie woonachtig is in de binnenstad dient te betalen als over een auto beschikt, iedereen die daar niet woont mag gratis blijven parkeren, zij het in beperkte mate.

Dit systeem is destijds met gejuich door Harry ontvangen, ik citeer hem even “als we dat nu niet invoeren, gaan we twintig jaar terug in de tijd”. Ook al weer zo’n prachtige vergelijking, maar Harry verdedigde toen nog het standpunt van zijn voorman, wethouder Franx, de grondlegger van het huidige systeem.

Toen het hem duidelijk werd dat zijn standpunt niet echt lekker viel bij de Enkhuizer kiezer, probeert hij op het laatste moment het tij nog te keren door te roepen dat hij (en zijn mede fractiegenoten) tegen betaald parkeren waren. Hadden toeristen mogen stemmen, dan had die koerswijziging misschien nog enig effect gehad, maar jammer genoeg voor Harry en zijn mede Nieuw Enkhuizers was dat niet het geval.

Maar gelet op zijn opmerkingen in de Enkhuizer Krant (waarvan straks wel weer zal blijken dat ze verkeerd zijn weergegeven) blijven de bewoners van de binnenstad nog wel even vast zitten aan een parkeerbeleid dat niet doet wat het beloofde te doen.

Het enige voordeel schijnt te zijn dat het niet langer fraudegevoelig is, maar ook daarin moet ik hem teleurstellen.  Ik ken iemand die één keer per week boodschappen doet voor een bejaarde autoloze Enkhuizer, daarmee mantelzorgster is en dus recht heeft op een vergunning. Dat gaat me wat te ver. Daarom koop ik op de zwarte markt wat bezoekersvergunningen waarmee ik voor 50 cent in de hele binnenstad een dagdeel kan parkeren voor het geval de blauwe zones bezet  zijn.

Vanuit zijn nautische achtergrond beschouwd Harry zijn politieke stellingnames ongetwijfeld als behendig laveren, maar voor eenvoudige landrotten als ikzelf is het toch voornamelijk zigzagpolitiek.

Reactie

Het was wel even schrikken natuurlijk toen raadslid Wijchers besloot om een reactie op dit blog in zijn geheel te citeren.

Die reactie kon zijn goedkeuring niet wegdragen, maar dat lijkt me bijzaak.

Na dit precedent kan het slechts een kwestie van tijd zijn, of er worden reacties op dit blog geciteerd, die zijn goedkeuring wel weg kunnen dragen.

Daarom, reageren heeft wel degelijk zin, want voor dat je het weet wordt je geciteerd tijdens commissie- en raadsvergaderingen, door belangrijke personen die namens ons besluiten nemen.   😉

Chocoladeletter

In mijn vorige bericht schreef ik, dat ik de beide opponenten in het debat over de parkeerregulering (Fijma en Bokhove) de problematiek vanuit hun eigen persoonlijke achtergrond benaderden. Het startpunt van Fijma (jurist) was de ongelijkheid van behandeling.

Tot dusver draait de inwoner van de binnenstad als enige op voor de kosten van de parkeerregulering.

Die heeft er ook de meeste baat bij, dus de opmerking van Kuijsten dat het in het belang van elke Enkhuizer is deel ik niet helemaal.

Fijma meent dat ook de bezoekers aan de binnenstad een bijdrage dienen te leveren aan de kosten van het project. Dat klinkt alleszins redelijk  en daarom ook begrijpelijk dat de meerderheid van de Raad met hem meeging waar het de invoering van fase 2 betrof.

De invoering van betaald parkeren voor bezoekers.

Fijma had nog meer sympathieke voorstellen, zo wilde hij de nu geheven leges halveren, omdat hij berekend had dat kosten de helft minder waren dan verondersteld.

Daarbij werd hij echter snel uit de droom geholpen door het college. De werkelijke kosten waren aanzienlijk hoger dan hij had berekend, zodat de leges verlaging een nieuw tekort zou opleveren.

En daar zit hem nu precies de adder onder het gras. De opvatting van Fijma klinkt logisch en sympathiek, maar niemand heeft nog berekend wat doorgaan op de ingeslagen weg de gemeente uiteindelijk gaat kosten.

Als je de plank al volledig misslaat voor wat betreft de kosten van het bestaande traject, hoe kun je dan in hemelsnaam weten dat de kosten van het vervolgtraject lager zijn dan de te verwachten opbrengsten.

Je hebt dan weliswaar een rechtvaardiger ogend project (omdat ook bezoekers bijdrage aan de kosten) maar als de kosten voor dat traject hoger zijn dan de opbrengsten, dan zijn de inwoners van Enkhuizen alleen maar slechter af.

Ze betalen dan nog meer dan nu, voor het bereiken van een doel, dat niet duidelijk gedefinieerd is en daarom ook niet meetbaar is.

De insteek van Bokhove, die als wiskundige problemen waarschijnlijk  anders benaderd dan een jurist, was in dat opzicht ook zakelijker in mijn ogen.

Wat heeft het voor zin om een systeem te handhaven, dat de burgers nu alleen maar geld kost en verder niet bijdraagt aan de oplossing van een probleem  waarvan we de juiste omvang nog niet eens kennen.

Waarom verder gaan op de ingeslagen weg als we de kosten daarvan (zelfs bij benadering) niet kunnen inschatten?

Misschien is er een compromis mogelijk tussen de opvattingen van Bokhove en Wijchers.

De opvatting van Wijchers, waar ik aanvankelijk geen chocola van kon maken, kon nog wel eens de sleutel tot succes zijn.

Aan de rand van de stad parkeergelegenheid, waar alleen tegen betaling voor langere tijd geparkeerd kan worden. In de binnenstad een ruim aanbod van blauwe zone’s, waar zonder betaling, maar uitsluitend voor korte duur geparkeerd kan worden.

Als je het oorspronkelijke vergunningengebied als uitgangspunt neemt en dat tot blauwe zone verklaard, hebben alleen de bewoners van dat gebied een vergunning nodig om aan het de tijdsbeperking te kunnen ontsnappen.

De rest van de inwoners hoeven geen vergunning aan te schaffen, kunnen ook het vergunningen gebied per auto bezoeken, maar zijn daarbij (net als iedere andere bezoeker) gebonden aan een tijdslimiet.

Strikt toezicht op naleving van de tijdslimiet en op een ordentelijke wijze van  parkeren, doet de rest. Dat toezicht zal er (onder welk systeem we ook kiezen) altijd nodig zijn.

De binnenstad wordt daarmee misschien niet zo luw als de bewoners ervan zich wensen.

Maar hen zal in dat geval duidelijk moeten worden gemaakt, dat het wonen in de binnenstad naast voordelen ook wat nadelen met zich meebrengt.

En dat het van hen onredelijk is om te verlangen dat de gemeente honderdduizenden euro’s moet uitgeven om hen de overlast die zij menen te ondervinden (voor wat betreft parkeren) te besparen.

Het exploiteren van parkeerterreinen aan de rand van de stad zal waarschijnlijk geld kosten, maar lang niet zoveel als de introductie van een betaald parkeren systeem voor de hele binnenstad. Bewoners, die buiten het vergunningengebied wonen, hoeven geen vergunning meer aan te schaffen.

Zelf vind ik het wel een aardig idee. Als Wijchers en Bokhove hun wederzijdse aversie even laten rusten en ophouden elkaar vliegen af te vangen, heeft het misschien kans van slagen.

Wethouder Kok kan niet anders dan voorstander zijn, omdat het aantal borden dat hij (onder dat regiem) kan verwijderen, aanzienlijk zal zijn en hij dus zijn verkiezingsbelofte volledig kan waarmaken.

De gemeente kennende denk ik dat er voor mezelf niet meer dan een chocoladeletter in zit.

Chocola

Gisteravond alweer een keuze tussen Ajax en de Raad.

Omdat vergaderingen over het parkeerbeleid meestal chaotisch verlopen (altijd leuk) en Ajax niet echt in zijn goede doen lijkt, toch maar voor de Raad gekozen. Twee keer mis. Ajax speelde goed en bij de Raad verliep alles ordentelijk.

Dat laatste kwam natuurlijk omdat de discussie in de Raad zich feitelijk afspeelde tussen de twee stromingen binnen de oppositie.

SP en LQ aan de ene kant en PvdA en CU/SGP aan de andere kant. De coalitiepartijen, die op dit punt geen idee hebben waar ze voor of tegen zijn, hielden wijselijk hun mond.

De persoonlijke achtergrond van de twee belangrijkste woordvoerders (Bokhove en Fijma) speelde een belangrijke rol bij de opbouw van hun betoog.

Fijma (jurist) constateerde terecht dat betaald parkeren allang was ingevoerd (in weerwil van hetgeen de coalitiepartijen daarover beweerden) maar vond het onrechtvaardig, dat (tot dusver) alleen de inwoners van de binnenstad de kosten voor hun rekening hadden genomen.

In zijn visie dienen ook de bezoekers van Enkhuizen daar aan bij te dragen.

Daar valt uit het oogpunt van rechtvaardigheid niets tegen in te brengen. Probleem is alleen het vinden van een effectieve methode waarin dat gebeurd. Fijma noemde in dat verband nog even de digitale tolpoorten, maar ik vrees dat dit systeem niet het beoogde resultaat zal opleveren.

Bokhove (wiskundige) had een geheel andere insteek. Hij betwistte dat het ingevoerde systeem het beoogde doel (autoluwe binnenstad) ook maar een meter dichterbij had gebracht.

Ook met de voorgestelde verfijningen zou dat niet gebeuren.

Het bewijs dat dit wel zo was, was niet geleverd en zou ook nooit geleverd kunnen worden, dus waarom doorgaan op de ingeslagen weg, die onvermijdelijk tot nieuwe lastenverzwaringen zouden leiden.

Het zijn alle twee valide standpunten en het was goed om te horen dat de beide opposanten elkaars standpunt met respect behandelden.

De SP/LQ opvatting, (beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald) haalde het uiteindelijk niet. De meerderheid (waaronder de coalitiepartijen) meenden toch dat men op de ingeslagen weg verder moest gaan.

Blijft over te vermelden, dat “doorpakker” Wijchers de positie van Nieuw Enkhuizen meende te moeten verduidelijken.

Daar blijkt men VOOR de invoering van betaald parkeren te zijn, maar er op TEGEN te zijn, dat dit in de binnenstad gebeurd.

Ik kan daar verder geen chocola van maken, maar wellicht wil een oplettende lezer me duidelijk maken wat ze daar nu weer mee bedoelen.