Alsof

Afgelopen donderdag werd het parkeerbeleid geëvalueerd (althans, er werd iets gedaan dat er op leek, volgens wethouder Kok komt er op een later tijdstip een “echte” evaluatie).

Het kwam dus een beetje neer  op droogzwemmen, waarbij Hans Langbroek de vraag stelde of buitenlandse foutparkeerders hun boetes wel betaalden.

Kok aarzelde even, zei geen ja, maar wees op het bestaan van een regeling tussen verschillende landen waarbij men was overeengekomen elkaars verkeersovertredingen te innen.

Daarmee wekte hij de indruk, dat buitenlanders (in geval van overtreding) ook daadwerkelijk parkeerboetes zouden betalen. Ik waag dat te betwijfelen.

Twee jaar geleden schreef ik ook al een berichtje over dat onderwerp. U kunt dat hier lezen. Volgens mij is er in die twee jaar niets veranderd.

Nog steeds zie ik wagens met PL nummerplaten gewoon over al in de stad geparkeerd en nog nooit heb ik er een gezien met een bon onder zijn ruitenwisser.

Hans nam genoegen met het antwoord dat hij kreeg (hetgeen in feite geen antwoord op zijn vraag was), zodat ik maar aanneem dat hij niet echt in het onderwerp was geïnteresseerd, maar alleen even wilde doen “alsof”.

Spijkers en Mammon

In zijn niet aflatende speurtocht naar spijkers op laag water, heeft blogeigenaar Winfried de Jonge van het Enkhuizer Blog een nieuw item gevonden waarin hij met mij van mening kan verschillen.

Dit keer wordt zijn ergernis gewekt door het berichtje Mooie Mix, waarin ik mijn tevredenheid uitspreek over het feit dat mijn blog niet alleen door SP aanhangers gelezen wordt, (wat je op grond van de reacties zou kunnen vermoeden), maar dat stemmers op uiteenlopende partijen als de VVD, CDA, PvdA en PVV ook wel eens een bezoekje brengen.

Dat vind ik leuk, zoals ik het ook leuk vind, dat men op het stadhuis meeleest. Zo is niet alleen waargenomen, dat de burgemeester Prietpraat bestudeerde, maar ook de laatste Raadsvergadering maakte duidelijk, dat dank zij het voorbereidende werk op dit blog, Langbroek en Baas (over jeu de boules) snel ter zake konden komen.

Uiteraard gaat het hier slechts om een bescheiden bijdrage aan de vergaderefficiëntie van de Raad, maar “wie het kleine niet eerd, is het grote niet weerd”, zeg ik dan maar.

Kleine domper op het geheel is natuurlijk wel, dat ik onlangs hoorde dat er vanuit het college een actief ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd inzake reacties op dit blog. Dat kan echter (met behulp van een pseudoniem) eenvoudig omzeild worden.

Maar goed, terug naar mijnheer de Jonge en zijn klacht over Mooie Mix.

Hij meent dat mijn afgang niet groter kon zijn, omdat de uitslag van de enquête onder mijn lezers afwijkt van de verkiezingsuitslag voor Enkhuizen.

Gelukkig heb ik nooit beweerd, dat mijn lezerspubliek een dwarsdoorsnede is van de bevolking van Enkhuizen.

Ik vind het alleen maar leuk, dat mijn lezerspubliek gemêleerder is dan ik veronderstelde.

Dat de heer de Jonge moeite heeft om het verschil tussen die beide begrippen te doorgronden is natuurlijk spijtig, maar mij ontbreekt de tijd en lust hem dat verder uit te leggen.

Wat niet wegneemt dat ik zijn theologische beschouwingen, waaronder de vraag of wethouder Kok een dienaar van Mammon is, met grote interesse blijf volgen.

Chocoladeletter

In mijn vorige bericht schreef ik, dat ik de beide opponenten in het debat over de parkeerregulering (Fijma en Bokhove) de problematiek vanuit hun eigen persoonlijke achtergrond benaderden. Het startpunt van Fijma (jurist) was de ongelijkheid van behandeling.

Tot dusver draait de inwoner van de binnenstad als enige op voor de kosten van de parkeerregulering.

Die heeft er ook de meeste baat bij, dus de opmerking van Kuijsten dat het in het belang van elke Enkhuizer is deel ik niet helemaal.

Fijma meent dat ook de bezoekers aan de binnenstad een bijdrage dienen te leveren aan de kosten van het project. Dat klinkt alleszins redelijk  en daarom ook begrijpelijk dat de meerderheid van de Raad met hem meeging waar het de invoering van fase 2 betrof.

De invoering van betaald parkeren voor bezoekers.

Fijma had nog meer sympathieke voorstellen, zo wilde hij de nu geheven leges halveren, omdat hij berekend had dat kosten de helft minder waren dan verondersteld.

Daarbij werd hij echter snel uit de droom geholpen door het college. De werkelijke kosten waren aanzienlijk hoger dan hij had berekend, zodat de leges verlaging een nieuw tekort zou opleveren.

En daar zit hem nu precies de adder onder het gras. De opvatting van Fijma klinkt logisch en sympathiek, maar niemand heeft nog berekend wat doorgaan op de ingeslagen weg de gemeente uiteindelijk gaat kosten.

Als je de plank al volledig misslaat voor wat betreft de kosten van het bestaande traject, hoe kun je dan in hemelsnaam weten dat de kosten van het vervolgtraject lager zijn dan de te verwachten opbrengsten.

Je hebt dan weliswaar een rechtvaardiger ogend project (omdat ook bezoekers bijdrage aan de kosten) maar als de kosten voor dat traject hoger zijn dan de opbrengsten, dan zijn de inwoners van Enkhuizen alleen maar slechter af.

Ze betalen dan nog meer dan nu, voor het bereiken van een doel, dat niet duidelijk gedefinieerd is en daarom ook niet meetbaar is.

De insteek van Bokhove, die als wiskundige problemen waarschijnlijk  anders benaderd dan een jurist, was in dat opzicht ook zakelijker in mijn ogen.

Wat heeft het voor zin om een systeem te handhaven, dat de burgers nu alleen maar geld kost en verder niet bijdraagt aan de oplossing van een probleem  waarvan we de juiste omvang nog niet eens kennen.

Waarom verder gaan op de ingeslagen weg als we de kosten daarvan (zelfs bij benadering) niet kunnen inschatten?

Misschien is er een compromis mogelijk tussen de opvattingen van Bokhove en Wijchers.

De opvatting van Wijchers, waar ik aanvankelijk geen chocola van kon maken, kon nog wel eens de sleutel tot succes zijn.

Aan de rand van de stad parkeergelegenheid, waar alleen tegen betaling voor langere tijd geparkeerd kan worden. In de binnenstad een ruim aanbod van blauwe zone’s, waar zonder betaling, maar uitsluitend voor korte duur geparkeerd kan worden.

Als je het oorspronkelijke vergunningengebied als uitgangspunt neemt en dat tot blauwe zone verklaard, hebben alleen de bewoners van dat gebied een vergunning nodig om aan het de tijdsbeperking te kunnen ontsnappen.

De rest van de inwoners hoeven geen vergunning aan te schaffen, kunnen ook het vergunningen gebied per auto bezoeken, maar zijn daarbij (net als iedere andere bezoeker) gebonden aan een tijdslimiet.

Strikt toezicht op naleving van de tijdslimiet en op een ordentelijke wijze van  parkeren, doet de rest. Dat toezicht zal er (onder welk systeem we ook kiezen) altijd nodig zijn.

De binnenstad wordt daarmee misschien niet zo luw als de bewoners ervan zich wensen.

Maar hen zal in dat geval duidelijk moeten worden gemaakt, dat het wonen in de binnenstad naast voordelen ook wat nadelen met zich meebrengt.

En dat het van hen onredelijk is om te verlangen dat de gemeente honderdduizenden euro’s moet uitgeven om hen de overlast die zij menen te ondervinden (voor wat betreft parkeren) te besparen.

Het exploiteren van parkeerterreinen aan de rand van de stad zal waarschijnlijk geld kosten, maar lang niet zoveel als de introductie van een betaald parkeren systeem voor de hele binnenstad. Bewoners, die buiten het vergunningengebied wonen, hoeven geen vergunning meer aan te schaffen.

Zelf vind ik het wel een aardig idee. Als Wijchers en Bokhove hun wederzijdse aversie even laten rusten en ophouden elkaar vliegen af te vangen, heeft het misschien kans van slagen.

Wethouder Kok kan niet anders dan voorstander zijn, omdat het aantal borden dat hij (onder dat regiem) kan verwijderen, aanzienlijk zal zijn en hij dus zijn verkiezingsbelofte volledig kan waarmaken.

De gemeente kennende denk ik dat er voor mezelf niet meer dan een chocoladeletter in zit.

Zelfpromotie

Foto, gemeentelijke website

Nadat wethouder Franx zich naar Europese bekendheid had getwitterd (er waren zelfs steunbetuigingen uit Gran Canaria), kon de rest van het college natuurlijk niet achter blijven.

Zaterdag een week geleden verscheen in de rubriek “Het woord staat vast” van de Enkhuizer Krant een foto van wethouder Kok, die eigenhandig twee overbodige geworden verkeersborden verwijderde.

Waarmee hij het startsein gaf voor het inlossen van een oude CDA verkiezingsbelofte, minder verkeersborden in de stad.

Ik kan niet anders zeggen dan dat zijn timing perfect was. Nadat het aantal borden (als gevolg van de parkeerregulering) het afgelopen jaar met tientallen was toegenomen is het voorlopige hoogtepunt inmiddels wel bereikt  en kan met de afbouw worden begonnen. Die operatie kan niet anders dan succesvol zijn.

Of het aantal borden daalt beneden het niveau van voor de parkeerregulering blijft natuurlijk nog even de vraag.

foto, gemeentelijke website

Afgelopen zaterdag was de beurt aan burgemeester Baas om te glanzen in in dezelfde rubriek van de Enkhuizer Krant. Op de foto wordt hij omringt door meisjes die een contract met de gemeente hebben gesloten, waarin ze beloven om voorlopig geen alcohol te drinken. Goede zaak natuurlijk. Maar toch heb ik twijfels over de foto.

Denkt burgemeester Baas werkelijk, dat van zo’n foto, met daarop de braafste meisjes van de klas, een stimulerende werking uitgaat richting leeftijdsgenoten.

Misschien is de jeugd van tegenwoordig anders, maar het laatste wat ik op die leeftijd wilde, was afgebeeld worden als het braafste jongetje uit de klas.

Maar misschien ligt dat voor meisjes wel anders en denken ze met veel voldoening terug aan het moment dat ze met de burgemeester op de foto mochten.

Volgende week is natuurlijk wethouder Boland aan de beurt. Ik veronderstel een foto waarbij hij omringt wordt door demente bejaarden aan wie hij uitlegt, dat hij druk doende is om hun huisvesting in de binnenstad veilig te stellen, maar daarbij voortdurend wordt tegengewerkt.

Visionair

Op de website van het CDA lees ik dat men door wil met de SP. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ben verrast. Omdat politici gewoonlijk een soort orakel taal spreken valt uit hun woorden zelden op te maken wat ze bedoelen, zodat het altijd gissen is naar hun werkelijke beweegredenen. Maar dat maakt het schrijven over politiek juist weer zo leuk.

Van wethouder Kok heb ik hier gezegd dat hij op viel door niet op te vallen. Deels heeft dat te maken met de portefeuille die hij beheert. Kok geeft geen opdracht tot het bouwen van bruggen en havens, hij ontwikkeld ook geen grondgebied, Kok houdt zich bezig met het welzijn van de gewone burger.

Voor zover ik kan nagaan doet hij dat naar eigen goeddunken. Dat wil zeggen hij verdiept zich in zijn onderwerpen, trekt een conclusie en doet vervolgens een voorstel tot verbetering.

Daarin wijkt hij enigszins af van zijn meer visionair ingestelde collega’s Franx en Boland.

Die zien in vrijwel alles mogelijkheden, die vervolgens met behulp van externe deskundigheden tot ontwikkeling moeten worden gebracht.

Met name Boland ziet overal kansen die benut kunnen worden. Het recreatieoord, het Dirk Chinaplein, het SMC, een restauratie van de Drommedaris, het huidige sportpark, de vastgoedmarkt in Enkhuizen.

Over alles wil hij de regie voeren, zolang deskundigen hem maar vertellen hoe.

Ook visionair Franx ziet overal mogelijkheden. Toerisme, havens en horeca scoren hoog op zijn agenda en voor deze onderwerpen is er altijd wel geld beschikbaar.

Maar misschien heeft de gemiddelde Enkhuizer inmiddels wel genoeg van al die grootse plannen. Misschien willen ze wel dat de gemeente zich bezig houdt met de dingen die voor hun dagelijkse leven van belang zijn.

Veiligheid, sociale cohesie, het onderhouden van de openbare ruimte.

Misschien heeft de achterban van het CDA, die in het verleden werd aangeduid als ‘kleine luyden”, helemaal geen behoefte aan 52 koopzondagen per jaar, een AH-plaza die met een tunnel onder de Vest wordt verbonden met de Koperwiek-plaza.

Het is natuurlijk giswerk, maar het zou mooi zijn als dit de beweegredenen van het CDA zouden zijn om verder te willen met de SP.

Niet alle dagen feest.

bonteveer3De eerste sessie was een succes heb ik begrepen.

Lokale politici die eten met echte inwoners die buiten de Vest wonen. (Een soort van Enkhuizer dus). In de Bonte Veer nog wel.

Partijen die normaal nooit iets te melden hebben, schreven er laaiend enthousiast over op hun website.

Ik ben voor de tweede sessie (vanavond) uitgenodigd en zal daar, als alles goed gaat, de burgemeester en wethouder Kok ontmoeten.

Andere politici worden niet genoemd, maar dat is begrijpelijk, het kan niet alle dagen feest zijn.

Verder komt de wijkagent ook, dus de avond kan niet meer stuk.

Ook al omdat de aanwezigheid van de burgemeester een garantie is voor prettige wijnen.

Na dit hoogtepunt, waarover ik uiteraard verslag zal doen, wordt het tijd om me ernstig te gaan voorbereiden op een langdurige verblijf elders.

Waar de zon dagelijks schijnt en het jeu de boulen serieus wordt genomen.

Hoewel ik (met behulp van internet) de verrichtingen van onze lokale politici vanuit den vreemde zal blijven volgen, zal ik vanaf april toch een paar tandjes terug schakelen.

Logo

Enkhuizen Naief
Enkhuizen Naief

Burgemeester Baas beet de spits af met het Logo voor Enkhuizen Naief (stadsvisie) kort daarop gevolgd door wethouder Boland met het logo voor Enkhuizen Aktief.

Voor zover ik weet beheert wethouder Franx nog geen logo, maar hij mag zich wel loco-burgemeester noemen.

Blijft over wethouder Kok, die het nog steeds zonder logo moet stellen. Duidelijk een ongezonde situatie die tot spanningen binnen B&W zouden kunnen gaan leiden.

Vandaar ook mijn voorstel om het wijkgericht werken, waar wethouder Kok zich sterk voor maakt, ook van een logo te voorzien. Dat kan de kop toch niet kosten.

Los Zand.

wijkwerk“Wijken in Enkhuizen zijn los zand” kopt het NHD in haar verslag over het wijkberaad in de Bonte Veer afgelopen donderdag. Zelf was ik voor  de eerste keer op zo’n bijeenkomst aanwezig.

Het merendeel van de (pakweg 15) bewoners was echter al eerder actief geweest in een (door de gemeente ingesteld) overlegorgaan en zag nu de kans schoon om zich te beklagen over de door de gemeente gegeven ondersteuning.

Wethouder Kok trok het boetekleed aan en beloofde dat het in de toekomst beter zou gaan.

Ik heb daar een hard hoofd in. Niet omdat twijfel aan de goede bedoelingen van de gemeente, maar omdat ik de verwachtingen van mijn (65+) mede-bewoners weinig realistisch vind.

Mijn indruk was, dat men pas te vreden was als elke wijk een soort Jordaan zou worden, “Waar de jongens en de meisjes dansen gaan” en “waar de bloemen voor de ramen staan en de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de breipot staat”.  johnnyleen

Het door Johny Jordaan en Tante Leen bezongen leven in een Amsterdamse volkswijk, dat echter weining met de werkelijkheid te maken had..

Naast de veel geroemde gezelligheid, had je toen namelijk ook de (nooit bezongen) bekrompen bemoeizucht.

Geef mij dan maar los zand, met eens in de twee jaar de hele straat achter  “Oranje”. Dat is mij gezellig genoeg.

Maar ook de wat jongere welzijnswerkers leken aangestoken door de jaren 50 gezelligheid en verwachten veel van een door de gemeente gesubsidieerde buurtbarbeque.

Mijn advies aan hun, begin een wijkkrant in de vorm van een weblog.  Zet daarin wat je doet en waar wat te doen is. Niet het één voor het hele gebied buiten de veste, maar een weblog voor elke wijk. Plan Noord, Oude Gouw, Kadijken en Gommerwijk.

Kost niks je en je bererikt al snel meer mensen dan er op een vergadering komen.(aanwezigen uit Plan Noord en Kadijken op de vergadering 0,0)

Ingewikkeld? Misschien voor mensen die graag naar vergaderingen gaan om daar het woord te voren, de overgrote meerderheid vindt het makkelijker om nieuws over de wijk in zijn mailbox te lezen en daar zonodig op te reageren.