Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Spookbeelden

Parkeren ZZM’Enkhuizerzand straks één groot asfaltterrein’ kopt de Enkhuizer krant vandaag. Het is een bewering van de vereniging Tot Behoud Van Het Enkhuizerzand (in oprichting). Aangezien veel mensen alleen de kop van een artikel onthouden, is de vereniging (die al sinds 2013 in oprichting is) er dank zij de Enkhuizer krant in geslaagd een spookbeeld op te roepen dat niet eenvoudig zal zijn weg te nemen.

Op bijgaande schets staat de ruimte die het ZZM graag voor zichzelf gereserveerd zag als parkeerterrein. Dat is bij lange na niet het gehele REZ en er is evenmin sprake van asfalt,

De vereniging heeft een website die de bedoeling had de bewoners van Enkhuizen inzicht te verschaffen in de besluitvorming rond het REZ. Volgens die website is er sinds 2014 helemaal niets gebeurd voor wat betreft de besluitvorming rond het REZ. Vanaf die datum is er namelijk geen enkel (inzicht verschaffend) bericht geplaatst.

De vereniging heeft ook een Facebookpagina en is kennelijk op dat moment nog een comité, dat volgens haar openingsbericht tot doel heeft het Enkhuizer strand toegankelijk te maken voor de Enkhuizers. (Nooit geweten dat het strand op dat moment niet toegankelijk was).

Het openingsbericht dateert van 9 september 2014. Een daarop volgend bericht  (12 september 2014) bevat 25 door Netty Reder genomen foto’s van het recreatieoord. Het laatste bericht op deze pagina dateert van 13 september en ging over de kosten van het maaien van gras. Kortom na 4 dagen hield men het alweer voor gezien. Over doorzetten gesproken.

We mogen er dus van uitgaan, dat er sinds september 2014 volgens het comité/vereniging in oprichting niets meer te melden viel over de besluitvorming rond het REZ. Pas in februari 2016 ontwaakt men weer en wordt het kennelijk tijd voor een nieuw krantenbericht. Via de Enkhuizer Krant laat de vereniging weten tegen de komst van een vakantiedorpje te zijn en voor het behoud van de camping.

Ik schrijf daarover het  bericht “Dichttimmeren”

Nu, weer bijna 2 jaar later, zijn de bezwaren tegen het vakantiedorpje kennelijk vervallen en is het ZZM de boosdoener geworden en wordt de Enkhuizer krant opnieuw opgezocht om dat wereldkundig te kunnen maken.

Ik wordt daar verschrikkelijk moe van. Ik begrijp dat het comité/vereniging met enige regelmaat in de publiciteit wenst te komen en het bijhouden van een website of Facebookpagina  allemaal te veel werk vindt en daarom een beroep doet op de krant om haar laatste oprispingen naar buiten te brengen, maar daarbij worden allerhande zaken door elkaar gehaald.

Het echte grote nieuws rond het REZ dateert al van februari vorig jaar en is noch door het comité, noch door de krant opgepikt.

Het  aanvankelijke uitgangspunt van de gemeente was om de grond 30 jaar lang vrij van erfpacht uit te geven. Sinds februari is duidelijk dat de voor het vakantiedorp benodigde grond zal worden verkocht, al weet niemand tegen welke prijs.

Het enige wat we weten is dat men een adviesbureau heeft ingehuurd om te bevestigen dat de afgesproken prijs overeenkomstig de marktwaarde is.

Nu denkt U misschien, wat kan mij het schelen tegen welke prijs die grond wordt verkocht. Welnu, dan kunt U tevreden zijn over de huidige raad, want die kan het namelijk ook niks schelen.

Advertenties

januari 11, 2018 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Recreatieoord | 6 reacties

Stempelen

stempelWie belangstelling heeft voor de grote mensen politiek kan zijn lol bijna niet op.

Een Potus die zichzelf voortdurend tegenspreekt. Opmerkelijke verkiezingsuitslagen in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Een kabinetsformatie in eigen land met een motorblok dat gebruik maakt van sjoemelsoftware.

Tegen die achtergrond wordt het je verdiepen in de dorpspolitiek van Enkhuizen een vorm van corvee, wat steeds meer moeite kost.

Neem nu de laatste raadsvergadering van bijna twee weken geleden. Er werd gevraagd om in te stemmen met het (gewoonlijk) positieve oordeel van het college over de jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente in deelneemt.

Uiteraard stemt de raad daarmee in. Alleen van der Pijll wilde nog even de aandacht op zichzelf vestigen door zijn goedkeuring te onthouden in gevallen waarin de accountant de juistheid van de ingediende cijfers nog niet had bevestigd.

Het werk van raadsleden bestaat dus uit het instemmen met de door het college geformuleerde opvattingen. Dat is te vergelijken met het plaatsen van een stempel op een document, waardoor het document “officieel” wordt.

Voor het zetten van stempels op documenten hoef je niet te beschikken over bijzondere kwaliteiten, hetgeen bijna maandelijks door de raad wordt gedemonstreerd.

Een kind kan de was doen. Maar omdat het afstempelen van voorstellen van het college natuurlijk geestdodend werk is bedenkt de raad van tijd tot tijd zelf ook voorstellen. De afgelopen keer was dat een verdubbeling van het spoortraject tussen Hoorn en Enkhuizen.

Op dit moment vertrekt er elk half uur een trein vanuit Enkhuizen. Dat lijkt me een mooie frequentie, ook al omdat die treinen buiten de spitsuren  vrijwel leeg zijn. Verhoging van de frequentie (mogelijk door spoorverdubbeling) leidt niet automatisch tot meer passagiers.

Ook het doortrekken van een dubbelspoor naar Lelystad lijkt me niet zo’n goed idee. Op dit moment is er onvoldoende aanbod van passagiers om zelfs maar een bus naar Lelystad te laten rijden, dus een dubbelspoor naar Lelystad lijkt me een overdreven en niet te rechtvaardigen wens.

Dat het vliegveld van Lelystad in de toekomst gebruikt gaat worden voor vakantiecharters maakt dat niet anders.

De lijn Enkhuizen-Lelystad is alleen van belang voor vakantiegangers boven het Noordzeekanaal. Iedereen daar beneden kan net zo goed via Almere naar Lelystad treinen.

Maar goed dat zijn details waar de raad van Enkhuizen zich niet in verdiept. Ze waren unaniem voor. Dolblij dat ze het deze keer eens waren over iets, waar ze niets over te zeggen hebben.

En omdat ze er niet over gaan wordt de motie die ze hebben aangenomen keurig opgeborgen in het ronde archief.

Ze waren destijds ook al razend enthousiast over het plan van het college om de Floriade te organiseren. In dat geval hadden een paar miljoen bezoekers zich via de Dreef en de Piet Smitstraat naar de Noorderdijk moeten wurmen om het tentoonstellingsterrein te kunnen bereiken.

Dat soort van plannen zijn leuke werkgelegenheid voor ambtenaren en wethouders die zich anders toch maar zitten te vervelen, maar het verstandigste is natuurlijk om daar zo min mogelijk aandacht aan te besteden. Dat valt me de laatste tijd een stuk gemakkelijker dan voorheen.

Het enige waar ik nog wel aandacht aan wil besteden is de afronding van mijn WOB verzoek aangaande de Drommedaris. De zittingsdatum is inmiddels vastgesteld op 3 augustus. Ook aan mijn WOB verzoeken aangaande het gebruik van onkostenvergoedingen door Raadsfracties is nog niet geheel voldaan.

En dan natuurlijk niet te vergeten de ontwikkeling van het recreatieoord. Terwijl in buurgemeente StedeBroec de werkzaamheden rond de camping inmiddels al in volle gang zijn gezet, valt er op het Enkhuizerzand nog geen enkele activiteit te bespeuren.

Was er ooit niet afgesproken dat de raad (die afstand heeft gedaan van de mogelijkheid om invloed uit te kunnen oefenen over de voortgang van het proces) driemaandelijks geïnformeerd zou worden?

juni 18, 2017 Posted by | Drommedaris, Recreatieoord | Plaats een reactie

Voorouders

regenten1De laatste tijd nog al druk geweest met voorouderonderzoek of genealogie zoals dat deftig heet. Lastig woord trouwens, dat je (voordat je er geen erg in hebt) verkeerd uitspreekt, hetgeen allerlei misvattingen bij vrouwen oplevert.

Mijn onderzoek  was jaren geleden vast gelopen op wat vroeger een “onegt” kind genoemd werd. Een vastberaden neef heeft (geholpen door een deskundige die wist waar je zoeken moest) de onechtheid van de boreling opgehelderd door de vermoedelijke vader aan te wijzen.

Dat bleek Hendrik Zegerius te zijn. Telg uit een roemrijk predikanten geslacht uit Elburg/Oldebroek. Zo was Gods Woord bijna een eeuw lang in handen van een vader en zoon in Oldebroek /Elburg.

In die tijd werd er nog naar Zegerius geluisterd. Kom daar nu nog maar eens om.

Voorouderonderzoek lijkt een beetje op hetgeen ik in de gemeentepolitiek ook altijd deed. Dat wil zeggen, stukken lezen en je dan proberen je voor te stellen wat je op basis van de daarin vermelde feiten kunt concluderen.

Als ik nu naar het REZ kijk, dan zijn er twee feiten die het volgens mij heel erg onwaarschijnlijk maken dat de voorgelegde plannen in ongewijzigde vorm verder gaan.

Om te beginnen maakt het bestaande plan het voor het ZZM onmogelijk om ooit nog parkeerruimte te realiseren op het Enkhuizerzand.

Een bestemmingplan moet nog worden gemaakt en je kunt daar pas tegen protesteren als de raad het heeft aangenomen. Daarbij maakt het niet uit of de raad daar massaal mee heeft ingestemd.

De rechter bepaalt uiteindelijk of ze daarbij voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van “omwonenden”. In dit geval het ZZM.

De directeur van het ZZM wordt er voor betaald om tot het uiterste te gaan om de belangen van het ZZM te verdedigen en ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan zijn vastbeslotenheid dat te zullen doen.

De voltallige raad van Enkhuizen denkt op dit moment waarschijnlijk, dat alles zal zijn opgelost als zij een bestemmingsplan heeft goedgekeurd, dat géén rekening houdt met de belangen van het ZZM. Dat is een vorm van hoogmoed, waarvan ik aanneem dat ze ten val zal komen.

Naar mijn overtuiging begint het gesodemieter pas nadat de raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan (waarbij geen rekening is gehouden met de belangen van het ZZM).

Het tweede “feit” heeft te maken met natura 2000. Precies op de plek waar nu in het water “verboden toegang” borden zijn geplaatst (een surfer wees me daarop) wordt een strand voor durfsporters aangelegd. Met andere woorden je mag op het strand je surfplank in orde maken, maar je mag daarmee het water niet op, omdat het beschermd gebied is. Het zelfde geldt voor het haventje dat ter plekke wordt aangelegd.

Daar kun je alleen maar uit, als je door (nu nog) beschermd gebied vaart.

Twee feiten dus, voor iedereen waarneembaar , behalve voor de leden van de raad. Het enige wat die als feit erkennen, is wat hen door het college als feit wordt gepresenteerd.

Zolang het college dat niet doet zijn er dus geen feiten waarover moet worden nagedacht. Ontelbaar zijn de situaties waarbij de raad “onaangenaam” verrast is door “feiten” die ieder ander al had zien aankomen, maar door het college nog niet als feit waren voorgelegd.

Deze bekrompen werkwijze (die ik in het verleden meermalen heb vergeleken met struisvogelpolitiek) heeft zich dusdanig vastgezet bij de overgrote meerderheid van de raad, dat elke poging tot discussie tot mislukken is gedoemd. Raadsleden zijn gelovigen en artikel 1 van hun geloofsbelijdenis is:

Gij zult geen andere feiten in ogenschouw nemen dan de feiten die U door het college zijn aangereikt.”

Voorvader Zegerius zou met deze ketterse opvatting (vanaf de kansel) wel raad hebben geweten. Nazaat Segerius staat op het punt de strijd tegen de volgers van deze dwaalleer op te geven.

mei 31, 2017 Posted by | Bestuurscultuur, Enkhuizerzand | 5 reacties

Toeten noch blazen

enkhuizerzand

In de verkoop

Als je wilt weten hoe je voor nog geen € 30.000,- een bedrijf kunt kopen dat duizend keer meer waard is moet je dit artikel in Follow the Money maar eens lezen.

Hoofdpersoon is Henry Keizer, voorzitter van de VVD.  Hij betaalde voor het oog weliswaar € 12.5 miljoen, maar dat was vrijwel gelijk aan de achtergehouden winst van de onderneming.

De vereniging kreeg dus de achtergehouden winst (sigaar uit eigen doos) plus € 500.000.- in ruil voor al haar aandelen in een onderneming met een jaaromzet van 100 miljoen en jaarwinsten van 3 tot 4 miljoen.

Het geld dat de vereniging aan de verkoop heeft overgehouden is overigens inmiddels al weer overgedragen aan een stichting waar Henry voorzitter van is en die op haar beurt weer giften verstrekt aan instellingen waar Henry ook een vinger in de pap heeft.

Kortom, Henry wordt beschouwd als een vrijgevig mens.

Toen ik 7 jaar geleden met dit blog begon viel ik vrijwel onmiddellijk met mijn neus in de boter. De gemeente kwam met het voorstel om de erfpachter van de Uilenbanen voor meer dan een half miljoen uit te kopen. Het kwam neer op een kleine € 100,- m2 voor grond die al in eigendom was van de gemeente.

De erfpacht overeenkomst bepaalde dat die grond uitsluitend gebruikt mocht worden voor de exploitatie van tennisbanen. Volgens opgave van de Kvk (die door de raad uiteraard nooit wordt geraadpleegd) bleek dat die exploitatie verliesgevend was.

Dat een verliesgevend zakelijk recht toch nog meer dan een half miljoen waard was, bleek uit de taxatie van een onroerendgoedmakelaar, hoewel er nauwelijks onroerend goed werd overgedragen. In mijn herinnering alleen een aanvankelijk illegaal geplaatst chalet.

Het voorstel tot aankoop doorliep niet de normale overlegcyclus en werd niet behandeld in de commissie, maar aangekondigd in het presidium in december, waarna het begin januari door de raad werd gejast omdat het besluit (volgens de burgemeester) geen verder uitstel duldde.

De aankoop maakte de aanleg van een parkeerterrein voor SprookjesWonderLand mogelijk en een herziening van het vlekkenplan, maar vervolgens gebeurde er (ondanks de herziening van het vlekkenplan) niets.

Eerst had men nog plannen voor een competitieve dialoog (kosten twee ton) en vervolgens bleek de noodzaak van de Europese aanbesteding. Merkwaardig want de gemeente besteedt nauwelijks iets aan.

Ze verkoopt grond tegen een onbekende prijs en krijgt daarvoor een aantal voorzieningen (o.a. een strandje) terug. Wat de aanleg van die voorziening kostte is evenmin bekend.

De waarde van de grond die je verkoopt wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat je met die grond mag doen. Een gegeven waarmee de gemeente in het verleden grof geld wist te verdienen. In het Recreatieoord Enkhuizer Zand verkoopt de gemeente niet alleen grond, maar ook de vergunning daarop huizen te bouwen en dat maakt dat die grond plotseling honderden euro’s per m2 meer waard wordt.

Erik

Toeten noch blazen

Feit is, dat de raad zorgvuldig buiten die onderhandelingen is gehouden en straks alleen maar bij het kruisje mag tekenen.

Henry Keizer maakte dankbaar gebruik van het feit dat de leden van een vereniging geen enkel benul hadden van de waarde van de bedrijven (die eigendom waren van de vereniging) en het bestuur er evenmin enig benul van had.

Datzelfde onbenul zien we terug bij de aankoop van de Uilenbanen (zittende raadsleden die destijds voorstemden, Kunst, Langbroek, Quasten, Stomp, alleen Visser stemde tegen). Volgens mij drong alleen Langbroek nog aan op zeggenschap bij de uiteindelijke verkoop. De rest ging er mee akkoord dat die zeggenschap werd overgedragen aan B & W.

Van de zittende raad valt derhalve niets te verwachten. Wel valt het me op, dat nadat eerst de Jong was weg gemanoeuvreerd ook Kok (die feitelijk niets had misdaan) het veld moest ruimen om plaats te maken voor twee nagelnieuwe wethouders.

Uiteindelijk een van de belangrijkste grondverkopen van de afgelopen jaren worden gedaan door een wethouder die van toeten nog blazen weet.

 

https://www.human.nl/politicologica/kijk/afleveringen/vvd.html

april 24, 2017 Posted by | Recreatieoord | 2 reacties

Genoeg gewaarschuwd.

kok-1

Opdracht van de raad?

Nadat de gemeenteraad en college waren geïnformeerd en de krant daar een uitgebreid verslag van had gedaan,  was het gisteravond tijd om de direct betrokkenen te informeren over de plannen met het recreatieoord Enkhuizerzand. De zogenaamde stakeholders.

Wat bleek? Op één uitzondering na bleek aan ieders belang gedacht. Jan Publiek, de reddingsbrigade, de zeilschool, de standplaatshouders op de camping, het zwembad en de jeu  de boules- en overige sportverenigingen.

Die ene uitzondering was het Zuiderzeemuseum, dat al geruime tijd vraagt om ruimte beschikbaar te stellen voor het scheppen van een parkeervoorziening. Met dat verzoek was geen rekening gehouden bij het formuleren van de kaders. Met als gevolg, dat die ruimte niet beschikbaar was in het ingediende plan.

Vandaar mijn vraag, die me al geruime tijd op de lippen brandt. Hoe groot schatten de ontwikkelaars de kans in, dat  zij hun plannen (in ongewijzigde vorm) kunnen uitvoeren, gegeven het feit, dat die plannen een ernstige belemmering vormen voor de toekomstige exploitatie van het ZZM?

De ontwikkelaars dachten 100%, omdat ze zich zorgvuldig hadden gehouden aan de door de gemeente gestelde kaders. Mijn eigen inschatting is 0%, omdat er bij het opstellen van die kaders geen enkele rekening is gehouden met de belangen van het ZZM.

Een fout van monumentale proporties. Te vergelijken met de overeenkomst die men met De Nijs sloot over een Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstaat om vervolgens akkoord te gaan met de bouw van een soortgelijk centrum in de Molenweg.

Met andere woorden, de gemeente heeft zichzelf in conflict gebracht met een museum van internationale naam en faam door geen rekening te houden met haar belangen.

Is dat verstandig? Ik denk van niet. Het ZZM heeft inmiddels al aangekondigd zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de plannen in de bestaande vorm.

Dat betekent dat op enig tijdstip een rechter zich zal buigen over de vraag, wiens belang zwaarder moet wegen. Het belang van een museum dat tot taak heeft de rijke historie van plaatsjes rond de voormalige Zuiderzee te conserveren en te presenteren.

Of het belang van een toekomstige exploitant van vakantiebungalows. Mijn geld is op het belang van het museum.

Voor de goede orde, het ZZM verzet zich niet tegen de realisatie van een vakantiepark, het verzet zich tegen het feit dat daarbij op geen enkele wijze rekening is gehouden met haar toekomstige exploitatiemogelijkheden. Die nalatigheid valt de ontwikkelaar niet aan te rekenen. Die heeft zich keurig aan de voorgeschreven kaders gehouden.

Die nalatigheid kan alleen het college worden aangerekend, die heeft namelijk verzuimd kaders te stellen die daarmee wel rekening hielden.

In de krant lees ik dat het zwarte Pieten spel al is begonnen. De wethouder verschuilt zich nu al achter wat hij “de opdracht van de raad” noemt.

Ik kan me niet herinneren dat de raad hem heeft opgedragen de ontwikkeling van het REZ in gang te zetten zonder daarbij rekening te houden met de belangen van het ZZM.

Bovendien verzint het college haar eigen opdrachten die ze ter goedkeuring aan de raad voorlegt. De raad bedenkt zelden of nooit opdrachten voor het college. Haar taak is om in te stemmen met de door het college geformuleerde opdrachten. Als die opdracht mankementen vertoont, dan zou het mooi zijn als de raad die zou ontdekken en zou corrigeren, maar ze wordt tegelijkertijd aangemoedigd het volste vertrouwen te hebben in het college en haar ambtelijke organisatie.

Dat vertrouwen is in tal van gevallen volslagen ongegrond gebleken, maar in dat opzicht is de raad tamelijk hardleers en strompelt men liever van het ene debacle naar het andere dan te twijfelen aan de competentie van het college.

Ik heb verder geen medelijden met college of raad, ik heb vaak genoeg gewaarschuwd.

februari 14, 2017 Posted by | Recreatieoord, Zeperds, ZZM | 6 reacties

Uitstel

RaadTijdens de raadsvergadering van januari besloot de raad (met algemene stemmen) om de tot dan geldende vergoeding voor fraktievergaderkosten (een jaarlijks bedrag van € 500,-) om te zetten in een algemene fractiekostenvergoeding.

Aangezien er in de raad 10 fractie’s zitten is er de afgelopen 3 jaar bijna € 15.000,- aan fractievergaderkosten betaald.

Daarbij is het goed te bedenken dat het de gemeente niet is toegestaan om bijeenkomsten van fracties met bijvoorbeeld kiezers te subsidiëren. Dat zijn partijbijeenkomsten die niet voor subsidie door de gemeente in aanmerking komen.

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp werd bij herhaling naar voren gebracht dat als er in het verleden geen fractievergaderkosten waren gemaakt, het teveel betaalde bedrag altijd was terug betaald.

Nu staat het elke fractie natuurlijk vrij om zijn vergaderingen te beleggen in een restaurant om tijdens een eenvoudige (maar voedzame) maaltijd de fractiestandpunten te bespreken. Maar of dat ook gebeurd is, weten we pas als we de betreffende administratie ter inzage hebben gekregen.

Gelukkig werd ons, tijden de beraadslagingen over dit onderwerp, door burgemeester Baas verzekerd dat aan een en ander strikt de hand was gehouden en bovendien zorgvuldig was geadministreerd door de griffier.

In mijn column “Probleemloos” van 7 januari veronderstelde ik dan ook dat mijn verzoek om inzage te krijgen in de fractievergaderkosten administratie geen problemen zou opleveren.

Maar dat bleek te vroeg gejuicht. Vandaag kreeg ik bericht dat dit bescheiden onderdeel van de gemeentelijke administratie niet binnen 4 weken boven water is te krijgen en men 4 weken extra nodig heeft.

Dat komt overigens niet als een verrassing Afgelopen dinsdag mailde ik de gemeente het volgende verzoek.

Geachte mevrouw/mijnheer,

In de Enkhuizer Krant van 3 februari las ik dat het plan voor herontwikkeling van het Enkhuizerzand op 13 februari gepresenteerd gaat worden aan de stakeholders, waaronder de sportverenigingen.

Kunt U aangeven waar die bijeenkomst wordt gehouden en op welk tijdstip.

Op 14 februari vindt er een presentatie plaats t.b.v. de Belangenvereniging Enkhuizerzand.

Kunt U aangeven waar die bijeenkomst wordt gehouden en op welk tijdstip. Wilt U ook het correspondentieadres van die vereniging doorgeven. Ze is mij namelijk onbekend.

met vriendelijke groet,

Pim Segerius

Voorlopig heb ik alleen een ontvangstbevestiging met “zaaknummer” ontvangen. Blijkbaar weten ze bij de gemeente (3 dagen tevoren) nog niet waar de genoemde vergaderingen plaatsvinden.

februari 10, 2017 Posted by | Klein Leed, Klungelen | Plaats een reactie

Strak plan

rezGoed, er is een plan voor de herontwikkeling van het REZ.

Ziet er prima uit natuurlijk, dat heb je altijd met zulke plannen. Het volk krijgt zelfs inspraak in de vorm van twee verschillende uitvoeringen. Ik heb geen voorkeur.

Mijn belangstelling gaat naar de financiële onderbouwing van een en ander. Met andere woorden welk financieel risico neemt het college als ze de overeenkomst met de ontwikkelaars tekent?

Daar heeft de raad verder niets over te zeggen, die heeft de kaders al gesteld en die zijn budgetneutraal.

Nu is budgetneutraal een rekbaar begrip. Dat hebben we bij de Drommedaris gezien. Daar werd het budget € 400.000,- tot € 500.000,- overschreden zonder dat de raad daar erg in had.

Dat gaat vrij simpel door kosten (die oorspronkelijk onderdeel van het budget uitmaakten) daar uit te verwijderen en daar een geheel nieuw budget voor te vragen, zoals de verzwaring van de elektra (waar je dan weer vertragingskosten in wegwerkt) of door de extra kosten ten laste te brengen van andere begrotingsposten.

Die financiële onderbouwing is volgens mij nog niet bekend en zo hoort het ook in Enkhuizen. Eerst beslissen welk plaatje je het meeste aanstaat en je dan pas verdiepen in de financiële gevolgen.

Ik maak me wat zorgen over de toegangsweg tot het gebied. De bestaande T splitsing Randweg/Noorderweg lijkt me niet ideaal. SWL heeft er al op gewezen dat er een heel onaangename bocht zit in de bestaande weg. Als er in de toekomst ook nog een parkeerterrein wordt aangelegd voor het ZZM dan zal er ook iets moeten gebeuren met de weg er naar toe.

Maar wie weet verstrekken de geplande presentatie bijeenkomsten daarover wel inzicht. Zo heb ik ook belangstelling voor de bijeenkomst met de stakeholders, waaronder de sportverenigingen. En ik ben niet voor niets al jarenlang lid van de Petanque Vereniging Enkhuizerzand.

Wat me ook wel interesseert is de bijeenkomst met de Belangenvereniging Enkhuizerzand. Geen idee van het bestaan van die vereniging en hoe je daar lid van kunt worden. Op het internet zijn ze niet te vinden. Ze worden alleen in de krant genoemd.

Ik ken wel een actiecomité Enkhuizerzand maar op hun website staat niet wie er deel van uitmaken. Die website hebben ze in 2013 ooit eens gemaakt, maar daarna er nooit meer iets op gepubliceerd. Er staan wel links op naar dit blog, maar ik kan me niet herinneren dat een lid van het comité ooit op dit blog gereageerd heeft naar aanleiding van iets dat ik heb gepubliceerd over het Enkhuizerzand.

Het zelfde geldt voor de Facebookpagina die ze (ook in 2013) hebben geopend. Was bedoeld als discussieplatform. Geen enkele discussie sinds september 2013.

Is het actiecomité inmiddels een belangenvereniging geworden? Het zou zo maar kunnen.

Maar misschien wordt met Belangenvereniging Enkhuizerzand het actiecomité wel niet bedoeld en gaat het om de Belangenvereniging Camping Enkhuizerzand. Die heeft ook een Facebook pagina, die wel wordt bijgehouden.  Maar ja, de gemeente gaat (volgens het door de krant gegeven schema) 2 dagen later vergaderen met de standplaatshouders van de camping en dat lijkt me een beetje dubbelop. Dus eerst met de belangenvereniging die de standhouders vertegenwoordigt en dan twee dagen later met de standhouders zelf.

Maar misschien heeft de krant het wel mis. In een poging daarover helderheid te verkrijgen heb ik nog even op de gemeentelijke website gekeken, maar daar bleken de plannen al weer te zijn verwijderd.

februari 6, 2017 Posted by | Recreatieoord | 1 reactie

Harlekijnen.

gs-ani-harlekijnIn de krant las ik over chaotische taferelen rondom het station vanwege het verkorte bootmodel dat het Zuiderzeemuseum voor de maanden september en oktober hanteert.

Dat komt niet helemaal als een verrassing. In dat verband wees de ZZM directie er nog maar eens op, dat de enige goede oplossing is het creëren van parkeerruimte op het Enkhuizerzand.

Wethouder Kok zegt daarover “dat dit er politiek niet inzit.” Hoezo? Sinds wanneer doet het er toe wat de politiek al dan niet “ziet zitten”?

Ik hoor dezelfde wethouder Kok (tijdens de verkiezingen in 2010) als lijsttrekker Kok nog luidkeels roepen dat hij en zijn partij (CDA) betaald parkeren nooit hebben zien zitten. Kort daarvoor had hij in zijn hoedanigheid van wethouder er nog mee ingestemd dat zijn collega wethouder Franx een plan bij de raad had ingediend dat de gefaseerde introductie van betaald parkeren inhield.

Wat politici vandaag niet zien zitten, kan morgen de ideale oplossing voor een probleem zijn. Aan wat zij wel of niet “zien zitten” ligt geen enkel principe ten grondslag. Alleen de vraag of iets de kansen voor herverkiezing vergroot of verkleint.

Kortom de opmerking of de politiek iets “niet ziet zitten” is volkomen irrelevant. Wat wel relevant is of de voornaamste stakeholders op het Enkhuizerzand iets “niet zien zitten”. Daarbij denk ik aan Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum.

Ik heb het gevoel dat beide bedrijven alles wat een belemmering vormt voor hun toekomstige ontwikkeling, “niet zullen  zien zitten” en zich daar met hand en tand tegen zullen verdedigen.

De discussie daarover heeft de gemeente lafhartig uitbesteed aan een projectontwikkelaar. Zijn taak is het om met hen overeenstemming te bereiken over wat ze wel of niet acceptabel vinden.

Als dat lukt, wat nog maar de vraag is, komt er een plan dat aan de bevolking zal worden voorgesteld. Tenzij er een massale tegenbeweging op gang komt, (wat niet erg waarschijnlijk is) zal het college dat plan uiteindelijk goedkeuren en in werking zetten.

Daar hebben onze politieke harlekijnen (op een enkele uitzondering na) allang mee ingestemd. Het kabaal wat ze nu nog maken is alleen gewichtigdoenerij, waar maar beter geen aandacht aan kan worden besteed. Omdat het verder geen enkele invloed heeft op het verdere verloop der dingen.

Uit democratisch oogpunt misschien niet de meest ideale gang van zaken, maar zo hebben onze harlekijnen het gewild en zo zal het dus ook gebeuren.

september 24, 2016 Posted by | SWL, ZZM | 16 reacties

Dichttimmeren

enkhuizerzand

surrealistisch debat

Vandaag besteedt de Enkhuizer Krant aandacht aan de opvattingen van de actiegroep Enkhuizer Zand onder leiding van Netty Reder.

De actiegroep heeft een website waarop sinds 2014 geen nieuwe berichten zijn verschenen. Er is ook een facebookpagina waarvoor hetzelfde geldt.

De actiegroep bepleit het behouden van de bestaande camping.

Heb ik geen enkel probleem mee, maar tegelijkertijd vind ik ook dat de Enkhuizer bevolking niet gevraagd mag worden om jaarlijks € 300.000,- bij te dragen aan het in stand houden van een recreatievoorziening die niet ten goede komt aan de eigen inwoners.

Nu is iets laten beheren door de gemeente altijd een kostbare aangelegenheid en ik denk dus, dat het goedkoper zou kunnen als de de campingbewoners het beheer van de camping in eigen handen zouden nemen (met behulp van een BV of Stichting), maar zolang daar geen voorstellen over worden gedaan blijft de situatie als zij is. En wordt zij op de lange termijn onhoudbaar.

Verder zegt de actiegroep het eens te zijn met de tip van Jaap de Munnik om aandelen uit te geven voor het Enkhuizerzand. Ik was ook aanwezig op de openbare fractievergadering van de VVD, waar Jaap de Munnik dat voorstel naar voren bracht.

Ik ben geen lid van de VVD en als gast tijdens zo’n bijeenkomst probeer je je toch een beetje te gedragen, maar op mijn eigen blog hoef ik me niet in te houden voor wat betreft het geven van een mening. Ik vond het een volkomen krankjorum plan.

Dat de actiegroep meent het te moeten aanbevelen pleit, wat mij betreft, niet in haar voordeel.

Stel iedere Enkhuizer heeft een aandeel, is daarmee dan de verdeeldheid opgelost? Blijkt iedereen het dan plotseling met elkaar eens te zijn over hoe het verder moet? Hoe stelt het actiecomité zich het verloop van de aandeelhoudersvergadering voor?

De kosten van het in eigen beheer opknappen van het openbare gedeelte wordt door de gemeente geschat op minimaal 2 miljoen.

Als alle inwoners van Enkhuizen een aandeel van € 100,- zouden kopen dan kom je net iets tekort om de zaak op te knappen. Maar waarom zou je individueel eigenaar van iets willen worden, waar je indirect en collectief toch al eigenaar van bent?

Bovendien gaat het om een uniek soort aandeel dat geen winst, maar alleen maar verlies oplevert.

Naast de eenmalige opknapbeurt volgt er namelijk jaarlijks onderhoud en dat zal (naar ik aanneem) toch voor rekening van de kersverse aandeelhouders komen.

Kortom een aardig voorbeeld hoe neo-liberale opvattingen tot mallotige voorstellen kunnen leiden.

Het probleem met het REZ is dat elke belangengroep vol overtuiging zijn ideeën ventileert, maar dat niemand de moeite neemt om de financiële gevolgen van die ideeën door te rekenen en duidelijk te maken.

Dat geldt niet alleen voor belangengroepen, maar ook voor de gemeente, waarvan ik steeds meer de indruk krijg dat ze eigenlijk helemaal niets aan de bestaande situatie wil veranderen.

Bij elk “plan” dat ze indienen bekruipt je het gevoel dat de mislukking al ingebakken is.

Dat zou in ieder geval in het voordeel zijn van een tweetal Enkhuizer grootheden.

Het ZZM en SWL. Beide hebben er geen enkel belang bij dat de nu nog aanwezige ruimte binnenkort zal worden “dichtgetimmerd” door een aan te leggen vakantiepark.

Het zal er dan ook wel niet van komen denk ik.

februari 2, 2016 Posted by | Recreatieoord | 4 reacties

Van wanten weten.

enkhuizerzand

5 jaar braak liggen

Aanvankelijk wilde de gemeente het voor de gemeenteraad nog geheim houden wie het REZ uit het slop zou kunnen trekken, maar dat voelde nogal ongemakkelijk, dus nu mag iedereen het weten.

Het blijkt dus Peter Tuin Holding te zijn, gevestigd in ‘t Zand.

Deze houdstermaatschappij blijkt eigenaar te zijn van een zevental bedrijven. Waaronder een bouwbedrijf, kegelcentrum en een appartementencomplex (aangekocht uit de faillissementsboedel van een ander bouwbedrijf).

Prima natuurlijk, maar het is me niet meteen duidelijk waarom je dit bedrijf nu de aanleg van een strand of een camping zou moeten toevertrouwen.

Voor dat soort werken zijn er weer andere specialistische bedrijven die door de holding zullen worden ingehuurd. Dat doen ze met liefde (schat ik zo in), waarna ze hun offerte (met een toeslag van pakweg 10 %) doorschuiven naar de gemeente.

Camping en strand moeten aangelegd worden voordat er kan worden begonnen met de bouw van het vakantiepark, dus die kosten moeten worden voorgefinancierd door de holding.

Dat zal (op basis van een waterdichte contractuele verplichting van de gemeente), misschien geen probleem opleveren, maar ook dat zal automatisch leiden tot hogere kosten. Bedrijven kunnen failliet gaan, overheden niet, daarom zullen de kosten van een lening door de overheid altijd lager zijn dan de kosten die een bedrijf maakt voor dezelfde lening.

Het argument dat de gemeente minder risico loopt als ze de voorfinanciering laat uitvoeren door een commercieel bedrijf slaat dus als een tang op een varken. Banken zullen een dergelijke voorfinanciering alleen maar verstrekken als daar tegenover een door de overheid gegeven garantie ten opzichte van dat bedrijf bestaat.

Daarbij komt dat bedrijven hun eigen beschermingsmethode hanteren als het gaat om risico’s te beperken. Ze richten gewoon een werkmaatschappij op die failliet kan gaan zonder dat het voortbestaan van de holding daardoor in gevaar komt.

Dat zal ook hier gebeuren, zoals het ook bij het SMC is gebeurd.

In het spraakgebruik is de SMC overeenkomst afgesloten met de Nijs, een vooraanstaand bouwbedrijf in Noord-Holland.

In werkelijkheid is de overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de Nijs Care BV. Een afzonderlijke BV met een negatief eigen vermogen.

Wint de gemeente haar claim t.o.v de Nijs Care, dan zal blijken dat die BV niet over de middelen beschikt om te betalen. Wint de Nijs Care daarentegen, dan is er voor de gemeente geen ontkomen aan. Dus mediation is de enige manier voor de gemeente om haar eigen hachje nog enigszins te redden.

Dus waarom staat de gemeente te springen om een overeenkomst te sluiten met een nog op te richten Peter Tuin Hupeldepup BV, die voor haar een strand en camping zal gaan aanleggen? Waarom verstrekt zij een dergelijke opdracht niet zelf aan aannemers die daarin gespecialiseerd zijn?

En als ze meent dat zelf niet te kunnen, op grond waarvan meent ze dan wel in staat te zijn om te beoordelen dat Peter Tuin het wel kan?

Het is niet meer dan het aloude liedje. Men laat zich graag vorstelijk belonen voor het dragen van verantwoordelijkheid, maar op het zelfde moment is men alleen maar bezig met het proberen die verantwoordelijkheid in de schoenen van anderen te schuiven.

Peter Tuin is niet meer dan een tussenpersoon. Voor zover ik kan nagaan bestaat er bij hem geen enkele intentie de exploitatie van het vakantiepark voor zijn rekening te nemen. Hij moet dus op zoek naar een exploitant. Ik ken er maar 1, maar Peter Tuin kent er ongetwijfeld meer.

Exploitanten hebben geen enkele belangstelling voor de opvattingen van een beeldend kunstenaar, beveiligingsbeambte of een verpleegkundige (ik noem maar even een paar beroepsgroepen die in de raad vertegenwoordigd zijn) t.a.v. het project.

Voor exploitanten geldt slechts het rendement dat men over de investering kan behalen. Het rendement wordt bepaalt door de te verwachten huuropbrengst af te zetten tegen de stichtingskosten.

Niet onbelangrijk deel van de stichtingskosten zijn de grondkosten. Voor dat je als gemeente ook maar ergens aan begint zou je moeten weten welke grondprijzen exploitanten acceptabel vinden.

De gemeente blijft dat hardnekkig over het hoofd zien of (misschien nog wel erger) laat de raad daarover in het ongewisse. Maar het allerergste is natuurlijk dat de raad zich dat zelf niet realiseert, maar druk doende is met luchtfietsen.

Zolang er geen tekort is aan grond waarop je een vakantiepark kunt bouwen, maakt het voor exploitanten weinig uit of ze hun rendement behalen in Zeeland, Noord-Holland, Gelderland, Friesland of het Teutoburgerwoud.

De concurrentie op de bouwkosten is dusdanig dat er relatief weinig op valt te verdienen. Geld verdien je pas als je de grondprijs omlaag kunt praten.

Als exploitanten een maximum van € 40,- m2 hanteren en Peter Tuin Hupeldepup BV (of de Poort van Enkhuizen BV) de gemeente er van weten te overtuigen dat € 20,- m2 het maximaal haalbare is, dan ontstaat er een “speelruimte” van 2 miljoen die het voor beiden aantrekkelijk maakt zich als “ontwikkelaar” op te werpen.

Die speelruimte blijft hetzelfde als de gemeente de grond gratis weggeeft in ruil voor diensten (zoals de aanleg van een camping of een strand) ter waarde van 2 miljoen.

Dit alles overziende blijft de vraag waar het college, ambtelijke organisatie en de raad zich de afgelopen 5 jaar mee bezig hebben gehouden.

Het antwoord is, met navel staren, het verzinnen van uitvluchten en het oplossen van de eigen organisatorische probleempjes.

Ondertussen is de grondwaarde op het REZ waarschijnlijk gehalveerd, levert een uitgifte op erfpacht nauwelijks nog iets op en ligt een deel van het REZ nog steeds braak.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de Zilverstraat. Ook een unieke bouwlocatie die kennelijk ook onverkoopbaar is.

En wat te denken van de Oksel. De grond is verkocht, maar nog niet betaald en de kans dat het ooit betaald wordt is gering.

Wat mij betreft houdt de raad nu eindelijk eens op met navelstaren, houdt men op met elkaar vliegen af te vangen, maar stelt men een college samen dat niet alleen op sociaal terrein, maar ook op andere terreinen, van wanten weet.

februari 1, 2016 Posted by | Recreatieoord | 10 reacties