Verenigingsleven

ReijswoudAls gezegd hebben de “grote” oppositie partijen (D66, VVD en PvdA) een tweetal moties ingediend. Eerst maar even de motie Reijswoud (VVD) c.s.

De hele motie kunt U hier lezen. Doel van de motie is het reduceren van de faalkansen. Men verzoekt het College daarom:

– De aansturing van de projectorganisatie inhoudelijk meer robuust te maken door de aanstelling van een (externe) programmamanager   met  aantoonbare expertise, kennis en ervaring in soortgelijke projecten om het project te leiden;

– De projectorganisatie de beschikking te geven over een goed ingevoerde aanbestedingsjurist met aantoonbare expertise, kennis en ervaring in soortgelijke projecten;

-De beoordelingscommissie te verstevigen door de leden in de gelegenheid te stellen zich met externe expertise bij te laten staan;
-Het beschikbare budget voor de projectorganisatie substantieel te verhogen;

Wat ik hier uit opmaak is dat de indieners geen fundamentele kritiek hebben op de manier waarop de gunningscriteria zijn vormgegeven, maar dat men  twijfels heeft of de vormgever één en ander tot een goed einde kan brengen.

Wethouder de Jong zal ongetwijfeld met enige wel gekozen woorden een einde aan deze twijfel maken (althans in de opvatting van de meerderheid van de raad). Hij zal er op wijzen dat de uiteindelijk beslissing zal worden genomen door deskundigen en dat de voorgestelde procedure reeds mogelijkheden biedt om externe deskundigen te raadplegen.

oostendeDan de motie die door van Oostende (PvdA) c.s. is ingediend. Dezelfde indieners als de bovenstaande motie maar grappig genoeg deze keer wel kritiek op de gunningscriteria. Men vraag het college om,

In deel 3 Randvoorwaarden en gunningcriteria het volgende aspect te wijzigen.
Punt A . De in het door de raad vastgestelde vlekkenplan de plaats en de ruimte voor recreatiewoningen als minimum te handhaven, De strandfunctie zoals nu opgenomen ook te handhaven. Alle overige voorzieningen niet als minimum eis te stellen, maar als gewenst te benoemen. En vervolgens een waarderingstabel  op te nemen voor deze en/of nieuwe recreatieve functies.

Deze wijziging in de gunningscriteria lijkt te zijn ingegeven door de zorgt over de rentabiliteit van de mogelijke inschrijvers. Een zorg die ik deelde toen in nog niet wist welk investering er gevraagd werd voor wat betreft de aanleg van een strand.

Die zorg is echter aanzienlijk afgenomen nu ik weet dat dit een investering is van 1.2 miljoen euro. Dit bedrag staat gelijk aan dertig jaar erfpacht en resulteert in een aanzienlijk lagere grondwaarde dan ik in mijn vorige bericht heb aangenomen. (€ 30,- m2)

Kortom de drie grootste oppositiepartijen dienen twee moties in. De ene motie heeft geen fundamentele kritiek op gunningscriteria maar ziet een oplossing in beter gekwalificeerd personeel. De andere motie bekritiseert wel de gunningscriteria  en wenst een verlaging van de minimum eisen uit angst dat anders een investering door derden niet zal lonen.

Een cijfermatige onderbouwing van die angst ontbreekt uiteraard en dat maakt die angst dan ook niet meer dan een slag in de lucht.

Voor wat betreft het op voorhand inhuren van  externe deskundigen laat men discreet in het midden wie voor die kosten zou moeten opdraaien.

De pot  reserve grondexploitatie is (na de door het college voorgestelde financiering) leeg.  Voor een substantiële verhoging  van de projectkosten dienen er dus andere middelen worden gevonden. Laat ik een gok doen, over een maand halen we het benodigde extra geld gewoon weg bij de subsidies voor het Enkhuizer verenigingsleven.

Advertenties

Luchtfietserij

LuchtfietsenBlijkens de agenda die vanochtend op het Ris verscheen zijn er voor de vergadering van vanavond nog een viertal “raadsinstrumenten” bijgekomen voor wat betreft de herinrichting van het recreatieoord.

Twee moties namens de “grote” oppositie (D66, VVD en PvdA) en twee moties namens de coalitie (SP, NE, CDA en CU/SGP). Klaarblijkelijk zijn de voorstellen van het college dermate gecompliceerd dat zij hebben uitgenodigd tot maar liefst 7 wijzigingsvoorstellen.

Hebben die wijzigingsvoorstellen tot doel het collegevoorstel te vereenvoudigen? Geenszins, ze maken het oorspronkelijke voorstel alleen nog maar  gecompliceerder.

Geen van deze wijzigingsvoorstellen heeft betrekking op hetgeen ik me nu al weken afvraag. Waarom wil de gemeente van een exploitant van vakantiewoningen een prijsopgaaf voor de aanleg van een strand in ruil voor “gratis” gebruik van de grond.

Waarom vraagt ze niet zelf een prijsopgaaf voor het aanleggen van een strand en probeert ze de kosten daarvan te betalen uit de opbrengst van de verhuur van die grond.

Ik heb al eerder gezegd dat het mij ondenkbaar lijkt dat je (voor wat betreft de aanleg van het strand en bijbehorende beschermingsmaatregelen) blind blijft varen op de offertes die je van exploitanten van vakantiewoningen krijgt.

Om te voorkomen dat je op dat punt een kat in de zak koopt zal je (als gemeente) ook zelf moeten weten wat je wel of niet aanvaardbaar vindt.

Die kennis is ooit (zeven jaar geleden) ingekocht en is vastgelegd in een geomofologisch onderzoek.  Dit onderzoek, dat me tot dusver was ontgaan begroot de kosten van het aanleggen van een strand met bijbehorende  beschermingsmaatregelen op € 1.2 miljoen.

Dat is een cijfer dat ik node gemist heb in de presentatie van de gemeente en moties die er zijn ingediend.

We vragen dus een exploitant van vakantiewoningen een investering te doen van 1.2 miljoen euro en in ruil daarvoor bieden we hem 30 jaar lang “gratis” grond aan. Hoe gratis is gratis?

Laten we er van uitgaan dat die grondwaarde € 30,- m2 is en dat de gemiddelde rente over 30 jaar 4% bedraagt. De erfpacht per m2 is dan €1,20 per jaar.

De gemeente overweegt 10 hectare uit te geven. Dat zou een inkomstenbron betekenen van €120.000,- per jaar. Gerekend over 30 jaar komt dat neer op in totaal € 3.6 miljoen.

Anders gezegd, in ruil voor een investering van € 1.2 miljoen nu (door een derde partij) ziet de gemeente af van inkomsten ter ter grote van 3.6 miljoen.  Dat is een bedrag dat 3 keer zo hoog is als de oorspronkelijke investering.

In haar nota vestigt de gemeente haar hoop op de creativiteit van de private sector, maar de harde werkelijkheid is, dat de overheid altijd goedkoper kan lenen dan de private sector. Dat voordeel geeft de gemeente op. Ten gunste van wat eigenlijk?

De geschiedenis van lijkt zich te herhalen. Vijf jaar geleden betaalde de raad zonder al te veel nadenken grif ruim een half miljoen voor de afkoop van een (verliesgevend) zakelijk recht.

Nu ziet men, door het nemen van een “go” besluit af van inkomsten van 3.6 miljoen.

Er is geen enkele ingediende motie, die daar aandacht aan schenkt. Het enige wat men produceert is geneuzeld in de marge dat bovendien voornamelijk gebaseerd is op veronderstellingen.  Luchtfietserij in optima forma.